JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 13 Ogos 2010

Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam.


Tajuk: Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam.
Penulis: Seyyed Hossein Nasr.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Perkembangan budaya Islam telah dibentuk oleh ilmu kosmologi yang terdapat di dalam ajaran Nabi Muhammad s.a.w. Buku ini memaparkan kajian tentang hubungan antara kosmologi Islam tradisional dengan perkembangan sains di dalam dunia Islam. Dengan penjelasan tentang pandangan alam Muslim yang umum dan asal-usulnya dalam sejarah dan agama Islam. Nasr membuktikan kemunculan ilmu tentang alam senula jadi yang lahir daripada latar belakang sejarah Islam dan menjadi pengaruh yang penting kepada tamadun Islam dan tamadun Barat.

Kandungan.
Jadual.

Ilustrasi

Kata Pengantar.

Pengenalan.

Senarai Transliterasi.

Awal Bicara: Islam Dan Pengkajian Alam Tabii.
- Sains Kosmologi dan Wahyu.

- Kajian Sains Kosmologi Dalam Sejarah Islam.

- Dimensi Intelektual Dalam Islam Dan Kelompok Penuntut Ilmu Pengetahuan.

Bahagian 1. Ikhwan Al-Safa’ Wa Khullan Al-Wafa’ (Persaudaraan Suci)

Bab 1. Rasa’il, Karya Ikhwan Al-Safa’: Identiti Dan Isi Kitab.

- Ikhwan Dan Falsafah.

- Identiti Dan Kepentingan Ikhwan.

- Sumber Rasa’il.

- Penyusunan Rasa’il.

Bab 2. Prinsip-Prinsip Bagi Pengkajian Kosmos Dan Hierarki Alam Semesta.
- Pengeritan Aritmetik Dan Geometri bagi Aliran Pemilciran Pithagoras.

- Hierarki Kewujudan.

- Perhubungan Di Antara Tuhan Dengan Alam Semesta.

- Akal Kulli Dan Jiwa Kulli.

- Jirim Tabii.

- Sfera Dan Unsur Masa, Ruang Dan Gerak.

- Analogi Mikrokosme - Makrokosme Dan Rantaian Besar Bagi Wujud.

Bab 3, Cabang-Cabang Sains Kosmologi.
- Astronomi Dan Astrologi Alam.

- Kejadian Dan Kemusnahan.

- Meteorologi Geologi Dan Geografi.

- Tiga Kumpulan Alam Tabii.

Bab 4. Mikrokosmos Dan Hubungannya Dengan Alam Semesta.

Bahagian 2. Al-Biruni.

Bab 5. Penghidupan, Hasil Karya Dan Kepentingan Al-Biruni.

Bab 6. Kejadian Dunia Dan Sejarah Berikutnya.

Bab 7. Peranan Alam Tabii Dan Kaedah Pengkajiannya.
- Alam Tabii Dan Fungsinya.

- Kaedah Yang Digunalcan Dalam Mengkaji Alam Tabii.

Bab 8. Alam Semesta Dan Bahagiannya
- Langit.

- Daerah Sublunar.

- Manusia Dan Alam.

Bab 9. Perkahwinan Di Antara Langit Dengan Bumi Dalam Astrologi.
- Prinsip-Prinsip Astrologi.

- Al-Biruni Dan Sikapnya Terhadap Astrologi.

Bab 10. Sikap Al-Biruni Terhadap Falsafah Dan Penuntutan Ilmu.
- Peranan Penuntutan Ilmu Dalam Islam.

Bahagian 3. Ibn Sina

Bab 11. Riwayat Hidup Dan Karya Ibn Sina Serta Kepentingannya.
- Ibn Sina Dan Agama Islam.

Bab 12. Anatomi Wujud.
- Wujud Dan Pembahagiannya.

- Kelahiran Alam Semesta.

- Perhubungan Di Antara Tuhan Dengan Alam Semesta.

Bab 13. Prinsip-Prinsip Falsafah Tabii.
- Bentuk Dan Jirim.

- Gerak.

- Tentang Penyebab.

- Ibn Sina Dan Kajian Alam Tabii.

Bab 14. Alam Semesta, Manusia Dan Hubungannya.
- Langit.

- Alam Kejadian Dan Kemusnahan.

- Pelembagaan Mikrokosmos.

- Simpati di antara Manusia Dan Alam Semesta.

Bab 15. Alam Tabii Dan Hikayat Vusuinari
- Latar Belakang Dan Rangkaian Cerita.

Kesimpulan.

Lampiran: Simbol Astrologi dan Pembahagian Zodialc

Bibliografi.

Bibliografi Tambahan.

Indeks.

Daulah Uthmaniyah Dan Alam Melayu.


Tajuk: Daulah Uthmaniyah Dan Alam Melayu.
Editor: Farid Mat Zain
Terbitan: Karisma Publications.

Buku ini merupakan himpunan kertas kerja yang diwacanakan dalam Seminar Sejarah Pemikiran Politik Islam yang diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pada 25 September 2004 yang lalu. Tarikh tersebut amat bermakna bagi umat Islam kerana sudah 80 tahun sistem khilafah Islamiyah terhapus dalam lipatan sejarah kehidupan umat Islam. Semasa sistem khilafah Islamiyah tertegak, umat Islam dihormati dan disegani. Sultan Muhammad al-Fatih berjaya membuka kota terbesar Rom iaitu Constantinople, namun selepas merosot sistem khilafah, dengan mudah umat Islam dikalah dan dipermainkan. Daulah Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama, dengan kekalahan tersebut semua wilayah di bawah Daulah Uthmaniyah dirampas dan dijajah oleh British serta Perancis sebagai pihak yang menang dalam perang tersebut. Tidak memadai dengan keperitan yang dialami oleh umat Islam dalam Perang Dunia Pertama itu, sebagai kemuncaknya pada tahun 1924 di hadapan ribuan umat Islam dan pemimpin utama Turki, Mustafa Kamal Attarturk mengisytiharkan sistem khilafah Islamiyah ditamatkan.

Penulisan mengenai sejarah Daulah Uthmaniyah sama ada sejarah pembentukan, zaman kegemilangan juga kejatuhannya telah banyak ditulis oleh sejarawan Islam juga pihak orientalis. Namun begitu, hubungkait Daulah Uthmaniyah dengan Alam Melayu sangat jarang ditemui. Buku ini sebagai satu penerokaan awal terhadap hubungan antara Daulah Uthmaniyah dengan masyarakat Islam di Tanah Melayu. Sebagai sebuah wilayah kecil yang menuju kedewasaan Islam, masyarakat Islam di Semenanjung Tanah Melayu sangat menyanjung tinggi Daulah Uthmaniyah dan menganggap kuasa tersebut sebagai tempat bergantung bagi umat Islam. Semasa Tanah Melayu diceroboh oleh kuasa luar, beberapa kali Daulah Uthmaniyah menghantar pasukan tentera membantu umat Islam. Masyarakat Islam terhutang budi kepada Daulah Uthmaniyah kerana melalui inisiatif yang diberikan maka terhasil bahagian percetakan Melayu. Melaluinya terhasil kitab-kitab Melayu jawi dan disebarkan ke ceruk rantau Alam Melayu. Justeru itu, terbentuk sistem pengajian di Tanah Melayu dan muncul ulama Melayu yang berwibawa.

Kandungan.

Prakata.

Senarai Penulis.

Bab 1. Kekuasaan Portugis Di Timur Dan Hubungannya Dengan Kerajaan Uthmaniyah.
> Izziah Suryani Arshad.

Bab 2. Pan-Islamisme Dan Respons Masyarakat Melayu.
> Ermy Azziaty Rozali.

Bab 3. Kitab Hadiqat al-Azhar Wa al-Riyahin Dalam Konteks Hubungan Alam Melayu Dengan Kerajaan Uthmaniyah.
> Zaidi Hassan.

Bab 4. Sejarah Campur Tangan Inggeris Di Arabia Dalam Perang Dunia Pertama.
> Abdul Raoh Yaccob.

Bab 5. Perang Turki Uthmaniyah Dengan Britain (1914) Dan Reaksi Orang Melayu.
> Nik Anuar Nik Mahmud.

Bab 6. Muhammad Rashid Rida (1865-1935) Dan Usaha Menghidupkan Semula Sistem Khilafah Islamiyah.
> Farid Mat Zain.

Bab 7. Pembinaan Semula Sistem Khilafah Menurut Hasan Al-Banna.
> Azmul Fahimi Kamaruzaman.

Bab 8. Kejatuhan Khilafah Dan Respons Badiuzzaman Said Nursi.
> Mohamad Zaidin Mat.

Bab 9. Sultan Abd al-Hamid II Dan Usaha Memulihkan Sistem Khilafah Islamiyah.
> Eeman Muhammad Abbas & Ummu Hani Hashim.

Bab 10. Kejatuhan Khalifah Uthmaniyah Dan Kenaikan Mustafa Kamal di Turki: Reaksi Orang Melayu.
> Mohammad Redzuan Othman

Indeks.

Rabu, 11 Ogos 2010

Pengantar Usul Tafsir.


Tajuk: Pengantar Usul Tafsir.
Penulis: Dr. Fauzi Deraman & Mustaffa Abdullah.
Penerbit: Jabatan Pengajian Islam UM & Intel Multimedia Publication.

Buku Pengantar Usul Tafsir ini merupakan sebuah penulisan dalam bidang Usuluddin. Buku ini dapat membantu mereka yang ingin mendalami maklumat mengenai metodologi tafsir sama ada klasik ataupun moden. Buku ini sesuai dijadikan bacaan kepada pelajar sekolah menengah agama, diploma pengajian Usuluddin dan Syari'ah serta siswa-siswi Pengajian Islam institusi pengajian tinggi.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan.

Prakata Pengarang.
Bob 1. Pengenalan Ilmu Usul Tafsir
- Pendahuluan.

- Definisi Usul Tafsir.

- Objektif Usul Tafsir.

- Karya-karya Utama Dalam Pengajian Usul Tafsir.

Bab 2. Sejarah Pengajian Tafsir al-Qur’an
- Pendahuluan.

- Tafsir Zaman Rasulullah s.a.w.

- Rahsia Nabi Tidak Menafsirkan Kesemua Ayat al-Quran.

- Tafsir Zaman Sahabat.

- Nilai Tafsir Sahabat.

- Perbezaan Kefahaman Di Kalangan Sahabat.

- Tokoh-Tokoh Mufassir Di Kalangan Sahabat.

- Tafsir di Zaman Tabi’in.

- Madrasah Tafsir Zaman Tabi’in.

- Madrasah Tafsir di Mekah.

- Madrasah Tafsir di Madinah.

- Madrasah Tafsir di Iraq.

- Nilai Tafsir Ulama Tabi’in.

- Tafsir Selepas Zaman Tabi’in.

Bab 3. Pembahagian Tafsir al-Quean (Al-Tafsir Bi al-Ma’thur).
- Pendahuluan.

- Definisi Tafsir Bi al-Maithur.

- Syarat-syarat Tafsir Bi al-Ma’thur.

- Sumber-sumber Tafsir Bi al-Maithur.

- Karya-karya Tafsir Bi al-Maithur.
> Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an oleh Ibn Jarir al-Tabari.

> Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-’Aziz oleh Ibn ’Atiyyah.

> Ma’alim al-Tanzil oleh al-Baghawi.

>Tafsir al-Qur’an al-Azim oleh Ibn Kathir.

>Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir Bi al-Ma’thur oleh al-Suyuti.

Bab 4. Al-Tafsir Bi al-Ra’yi.
- Definisi al-Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Sumber-Sumber Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Kedudukan al-Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Karya-karya Tafsir bi al-Ra’yi.
> Tafsir al-Kasysyafoleh al-Zamakhsyari.

> Tafsir al-Kabir oleh Fakhruddin al-Razi.

> Al-Bahr al-Muhit oleh Abu Hayyan.

> Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazoya al-Qur’an al-Karim oleh Abu al-Sa’ud.

> Ruh al-Ma’ani fi Tofsir al-Qur’an al2Azim oleh al-Alusi.

> Madarik al-Tanzil wo Haqa’iq a/-Ta’wi/ oleh Imam al-Nasafi.

> Anwar al-Tanzil wa Asror al-Taiwiloleh al-Baidawi.

Bab 5. Tafsir al-Isyari Atau al-Sufi
- Pendahuluan.

- Kedudukan Tafsir al-Sufi atau al-lsyari.

- Syarat Penerimaan Tafsir al-Sufi.

- Karya-karya Tafsir al-Sufi.
> Al-Futuhat al-Makiyyah oleh Ibn ’Arabi.

> Taiwilat al-Qur’an oleh al-Qasyani.

> Tafsir al-Qur’an al-Azim oleh al-Tustari.

Bab 6. Syarat-Syarat dan Adab-Adab Mufassir.

Penutup.

Bibliografi.

Mercu-Mercu Kemermelangan Ahl al-Sunnah Wal Jama’ah.


Tajuk: Mercu-Mercu Kemermelangan Ahl al-Sunnah Wal Jama’ah.
Penulis: Muhammad Abdul al-Hadi al-Misri.
Penerbit: Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Perlis.

Kandungan.

Titah Aluan.

Kata Pengantar.

Muqaddimah.

Bab 1.
Fasal 1. Sejarah Penyelewngan Manusia Daripada Jalan Kebenaran.

Fasal 2. Beberapa Takrif Penting.

Fasal 3. Timbulnya Penamaan Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Bab 2.
Fasal 1. Manhaj Al-Tallaqi Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 2. Gambaran Umum Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 3. Ciri-Ciri Akhlak Dan Suluk Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 4. Usul Yang Disepakati Oleh Ahl Al-Sunnah Wa A;-Jama’ah.

Fasal 5. Beberapa Perkara Khilaf Di Kalangan Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 6. Ciri-Ciri Umum Golongan Yang Meninggalkan Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 7. Hukum Orang-Orang Yang Menentang Al-Sunnah.

Fasal 8. Kelompok-Kelompok Utama Yang Menyeleweng Daripada Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah.

Fasal 9. Pandangan Ahl Al-Sunnah Terhadap Bid’ah.

Fasal 10. Mu’amalah Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah Terhadap Ahli Bid’ah.

Bab 3.
Fasal 1. Kssimpulan Perbincangan Dengan Tumpuan Pada Bab Kedua.

Fasal 2. Marhalah Dan Hal Keadaan Al-Firqah Al-Najiyah.

Fasal 3. Tinjauan Terhadap Kenyataan

Penutup.

Bibliografi.

Kebangkitan Nabi Muhammad Dan Kerajaan Islam Menurut Ramalan Bible.Tajuk: Kebangkitan Nabi Muhammad Dan Kerajaan Islam Menurut Ramalan Bible.
Penulis: Meor Ahmad Tajuddin Meor Mazlan.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.

Kandungan.
Kata Pengantar.
Prakata.
Daftar Nama 25 Nabi Dan Rasul-Rasul Allah s.w.t.

Bab 1. Amalan Arab Jahiliyyah Dan Bani Israel Sebelum Kedatangan Islam.
- Amalan Arab Jahiliah sebelum kedatangan Islam.
- Amalan Bani Israel Sebelum Kedatangan Islam.

Bab 2. Kesucian Jesus (Nabi Isa) Menurut Al-Kitab (Injil) Dan Al-Quran.
- Suatu Tanda Bagi Manusia.

Bab 3. Nabi Muhammad s.a.w. Menerima Wahyu Menurut Al-Quran Dan Al-Kitab (Perjanjian Lama)
- Tugas Dan Peranan Nabi Muhammad s.a.w. Setelah Menerima Wahyu.

Bab 4. Nabi Muhammad s.a.w. Pembawa Damai Menurut Al-Kitab Dan Sejarah Islam.
- Pengalaman Rasulullah s.a.w. di Kota Makkah dan Madinah darihal Perjanjian dan Kedamaian.
- Detik Permulaan Perjanjian Dengan Nabi Muhammad s.a.w.
- Ramalan Peijanjian Serta Damai dalam 3 sumber, Ritab, Had dan Bible.
- Al-Masih Satn penghormatan Kepada Rasulullah s.aw. di sisi Injil Barnaba.
- Lambang Kelahiran Pemerintah Agung.

Bab 5. Pertukaran Kerajaan Allah Dari Bangsa Israel Kepada Bangsa Arab.
- Pertukaran Kerajaan Allah Menurut Nas al-Kitab Dan Hadis.
- Kedatangan Empayar Islam Menurut Hadis Dan Nas al-Kitab.

Bab 6. Sion Beralih Kepada Bangsa Arab Di Atas Nama Baru.
- Hajar Dan Ismael Membuka Lembaran Barn Buat Sion.

Penutup.
Lampiran.
Bibliografi.

Isi Kandungan Al-Kitab (Bible 1976)

Isnin, 9 Ogos 2010

Fiqh Siasah Menurut Imam Syahid Hassan al-Banna.Tajuk: Fiqh Siasah Menurut Imam Syahid Hassan al-Banna.
Penulis: Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris.
Penerbit: Pustaka Syuhada.

Kajian tentag warisan yang ditinggalkan oleh Imam Hassan Al-Banna wajar diberi perhatian terutamanya Fiqh Siasah beliau. Beliau merupakan mujaddid (reformis) kurun ke-20. Beliau amat bimbangkan tentang permasalahan dunia Islam serta keadaan umat Islam terutamanya konspirasi ke atas negara-negara Islam.

Dakwah yang dibawa oleh Hassan Al-Banna adalah dakwah Islam yang komited dengan Islam dari segi akidah, syariat dan peraturan hidup. Beliau telah berusaha menerangkannya darai pelbagai aspek sama ada siasah, dakwah, gerakan (harakah), penyusunan (tanzim) ataupun ekonomi (iktisad).

Kandungan.
- Pandangan Terhadap Imam Hassan Al-Banna.

Mukadimah.

Bab 1. Maksud Fiqh Siasah.

Bab 2. Kebolehan Imam Hasan Al-Banna Dalam Bidang Fiqh Dan Siasah.

Bab 3. Sumber Fiqh Imam Hasan Al-Banna.

Bab 4. Islam Dan Siasah.

Bab 5. Islam Dan Penjajahan Barat.

Bab 6. Ikhwan Muslimin Dan Siasah.

Bab 7. Tuntutan Siasah.

Bab 8. Kerajaan Islam.

Bab 9. Peringkat Dalam Perubahan.

Bab 10. Suasana Perubahan Dan Pelaksanaan Hukum Syarak.

Bab 11. Fiqh Imam Hassan Al-Banna Tentang Pencegahan Kemungkaran Dengan Tangan Dan Suasananya.

Bab 12. Pendirian Imam Hassan Al-Banna Terhadap Undang-Undang Ciptaan Manusia Dan Mahkamahnya.

Bab 13. Ketua Negara.

Bab 14. Ketua Negara Dan Pembahagian Kuasanya Kepada Orang Lain.

Bab 15. Khilafah.

Bab 16. Bentuk Negara Dalam Islam.

Bab 17. Perlembagaan Ikhwan Mus.limin

Bab 18. Ahli Al-Halli Wal 'Aqdi

Bab 19. Sistem Pilihanraya.

Bab 20. Wanita Dan Siasah.

Bab 21. Minoriti Non-Muslim Di Dalam Negara Islam.

Bab 22. Bekerjasama Dengan Non-Muslim.

Bab 23. Kesedaran Siasah Menunjukkan Kefahaman Siasah.

Bab 24. Fiqh Siasah Yang Terdapat Di Dalam Wasiat Imam Hassan Al-Banna.

Bab 25. Ketaatan Di Dalam Fiqh Siasah Imam Hassan Al-Banna.

Bab 26. Kajian Siasah Tentang Pembentukan Daulah Islam, Sebab-Sebab Penyelewengan Dan Cara Bekerja Untuk Menegakkannya.

Bab 27. Pendirian Hassan Al-Banna Terhadap Barat Yang Menceroboh.

Bab 28. Pendirian Hassan Al-Banna Terhadap Kemerdekaan Pemberian British Kepada Mesir.

Bab 29. Pendirian Hassan Al-Banna Terhadap Parti Politik Di Mesir.

Bab 30. Kesatuan Arab Dan Umat Islam.

Bab 31. Konsep Siasah Islam.

Bab 32. Patriotik.

Bab 33. Patriotik Kepartian.

Bab 34. Patriotik Menurut Fiqh Siasah Islam.

Bab 35. Menubuhkan Pasukan Khas.

Bab 36. Penyertaan Imam Hassan Al-Banna Di Dalam Episod Politik

Bab 37. Muktamar-Muktamar Siasah.

Bab 38. Mogok Dan Demonstrasi.

Bab 39. Aktiviti-Aktiviti Politik Yang Lain.

Bab 40. Isu Palestin.

Bab 41. Peperangan Terhadap Yahudi.

Bab 42. Teguran Hassan Al-Banna Terhadap Peperengan Antara Arab Dan Yahudi Di Palestin.

Biografi Tokoh-Tokoh Orientalis Menurut Kitab al-A’lam al-Zarikli.


Tajuk: Biografi Tokoh-Tokoh Orientalis Menurut Kitab al-A’lam al-Zarikli.
Penulis: Mohd Fikri Bin Che Hussain.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Orientalis ialah tokoh-tokoh dunia Barat yang mengkaji tentang dunia Timur melipuri peradaban, politik. Ekonomi, kesenian, keagamaan dan pelbagai lagi. Buku ini memberi tumpuan khas kepada biografi para Orientalis yang mengkaji tentang ilmu-ilmu agama Islam. Terdapat dua matlamat utama penulis menyusun buku ini:

Pertama; Memberi kesedaran kepada umat Islam akan kerajinan orang-orang Barat mengkaji ilmu-ilmu Islam sehingga patut dijadikan sumber teladan bagi kita semua.

Kedua: Memberi pengenalan kepada umat Islam terhadap beberapa tokoh orientalis yang sedia diketahui memiliki niat jahat menyelewengkan ilmu-ilmu Islam daripada yang sumber asal.

Terdapat lebih 100 orang tokoh orientalis telah dikumpulkan di dalam buku ini. Buku kedua masih lagi belum menyusul berkaitan dengan bidang ini. Sebaliknya dalam hujung tahun ini, penulis akan menyiapkan sebuah buku berasaskan kajian orientalis yang lebih terperinci.

Kandungan.

Mukadimah.
1. August Ferdinand Mehren Michael [1237-1312h/1822-1898m]

2. August Fischer [1282-1368h/1865-1949m]

3. August Muller [1264-1310h/1848-1892m]

4. Abraham Willem Theodore Juynboll [****-1300h/****-1882m]

5. Etienne Dinet [1277-1348h/1861-1929m]

6. Etienne Marc Quatremere [1197-1274h/1782-1857m]

7. Ignez Goldziher [1266-1340h/1850-1921m]

8. Adrian Barthelmy [1286-1369h/1859-1950m]

9. Adam Mez 1****1335/****-1917m]

10. Edmund Caste!! [1015-1097h/1606-1685m]

11. Edward Pococke [1013-1102h/1604-1691m]

12. Edward Glaser [1271-1325h/1855-1907m]

13. Edward Granvill Browne [1278-1343h/1861-1926m]

14. Edward Henry Palmer 1256-1269h/1840-1882m]

15. Edward William Lane [1216-1263h/1801-1876m]

16. Adolf Wahrmund [1243-1331h/1827-1913m]

17. Arthur J. Arberry [1323-1390h/1905-1970m]

18. Arthur Stanley Triton [1298-1394h/1881-1974m]

19. Armand Pierre Caussin de Perceval [1210-1288h/1795-1871m]

20. Arend Jan Wensinck [1299-1358h/1882-1939m]

21. Ignatius Julianovitch Kratchkovsky [1300-1370h/1883-1951m]

22. Ignazio Guidi [1260-1354h/1844-1935m]

23. Albertus Schultens [1097-1163h/1686-1750m]

24. Alfred Octave Be! [1290-1364h/1873-1945m]

25. Alfred Von Kremer [1243-1306h/1828-1889m]

26. Aloys Sprenger Cristopher [1228-1310h/1813-1893m]

27. Emilio Lafuente y Alcantara [1242-1293h/1827-1876m]

28. Anthony Ashley Bevan [1275-1353h/1859-1934m]

29. Don Angel Gonzalez Palencia [1306-1369h/1889-1949m]

30. Antoine Isaac Silvestre De Sacy [1172-1253h/1758-1838m]

31. Elias John Wilkinson Gibb [1274-1319h/1857-1901m]

32. Eugenio Griffini [1296-1343h/1886-1925m]

33. Eugen Mittwoch [****-1362h/****-1943m]

34. Octave Houdas [1256-1334h/1840-1916m]

35. Evariste Levi Provencal [1311-1376h/1894-1955m]

36. Enno Littmann [1292-1377h/1875-1958m]

37. Barthelemy Herbelot [1034-1106h/1625-1695m]

38. Paul Kraus [1322-1363h/1904-1944m]

39. Bernhard Dorn [1220-1298h/1805-1881m]

40. Bernhardt Morich [1275-1358h/1859-1939m]

41. Blachere RegisL [1318-1393h/1900-1973m]

42. Pandeli Bin Saliba Jauzi [1285-1364h/1868-1945m]

43. Paul Casanova [****-1334h/****-1926m]

44. Dr. Bayard Dodge [1305-1391h/1888-1971m]

45. Albert de Biberstein Kazimirski [1194-1282h/1780-1865m]

46. Pieter De Yong [1248-1307h/1832-1890m]

47. Pietr Johannes Veth [1229-1317h/1814-1899m]

48. Charles Adams [1300-1367h/1883-1948m]

49. Sir Charles James Lyall 111261-1338h/1845-1920m]

50. Celestino Schiaparelli [1257-1338h/1841-1919m]

51. Thomas Edward Lawrence [1305-1345h/1888-1935m]

52. Thomas Van Erpenius @ Erpen [992-1033h/1584-1624m]

53. Thomas Walker Arnold [1280-1349h/1864-1930m]

54. Theodore Wilhelm Jean Juynboll [1216-1277h/1802-1861m]

55. Theodore Noldeke [1251-1349h/1836-1930m]

56. Jean Humbert [1206-1267h/1792-1851m]

57. Jacques Auguste Cherbonneau [1228-1299h/1813-1882m]

58. Jacob George Christian Adler 1169-1250h/1756-1834m]

59. Jean Arthorki [1261-1347h/1874-1928m]

60. Jean Jacques Schultens [1127-1192h/1716-1778m]

61. Jean Jacques Antoine Cous sin de Perceval [1172-1251h/1759-1835m]

62. Jean Joseph Marcel [1190-1270h/1776-1854m]

63. Jeanne Desrayaux [****4332h/****-1914m]

64. Jean Sauvaget [1318-1369h/1901-1950m]

65. Gabriel Ferrand [**** 1354h/**** -1935m]

66. Gabriel Levenq [1285-1357h/1868-1938m]

67. Getrude Margaret Lowthian Bell [1285-1345h/1868-1926m]

68. Gustaf Leberecht Flugel [1217-1287h/1802-1870m]

69. Gaston Maspero [1260-1336h/1846-1918m]

70. Gotthold Wail [1223-1306h/1808-1889m]

Ancaman Nasionalis Sekular Ekstrim Di Malaysia: Respon Pemikiran Cendikiawan Islam Terhadap Realiti Sejarah, Aliran Dan Kemelut Politik.


Tajuk: Ancaman Nasionalisme Sekular Ekstrim Di Malaysia: Respon Pemikiran Cendikiawan Islan Terhadap Realiti Sejarah, Aliran Dan Kemelut Politik.


Penulis: Abdul Basir Alias.

Penerbit: Syabab Media.

Kandungan.

Bab 1. Konsep Pemikiran Politik Sekular.

Definisi Politik.


Ungkapan Politik Dalam al-Quran.

Definisi Sekularisme.

Sejarah Sekularisme.

Pemikiran Politik.

Contoh Pemikiran Politik Dalam Sirah Rasulullah.

Pemikiran Politik Sekular.

Ciri-Ciri Pemikiran Politik Sekular.

Konsep Agama Dan Negara.

Konsep Persamaan.

Konsep kebebasan.

Konsep Kedaulatan.

Peranan Rakyat.

Peranan Pemimpin.

Kuasa Parlimen Dan Cara Membuat Ketetapan.

Matlamat Pemerintahan.

Kesimpulan.

Bab 2. Sejarah Politik Malaysia.

Pendahuluan.

Kerajaan Melayu Melaka Sebelum Penjajahan.

Pemikiran Politik Islam Kerajaan Melayu Melaka.

Undang-undang Islam Dalam Kerajaan Melayu Melaka.

Kerjasama Institusi Ulama Dan Umara Dalam Kerajaan Melayu Melaka.

Kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka Ke Tangan Penjajah.

Faktor Kedatangan Penjajah Barat.

Agenda-agenda Penjajahan Inggeris Di Tanah Melayu.

Gerakan Missioneris Kristian Menterjemah Injil.

Merubah Sistem Pendidikan Islam Kepada Sistem Sekular Barat.

Menanam Fahaman Sekular Da lam Perjanjian Dan Piagam Serta Pemakaian Undang-undang Inggeris.

Menyempit Serta Menghilangkan Pengaruh Dan Fungsi Agama.

Penerapan Fahaman Sekularisme Da lam Pemikiran Masyarakat.

Pendidikan Pondok Dan Madrasah Sebagai Agen Perubahan Pemikiran Masyarakat Dan Gerakan Jihad Anti Penjajah.

Tanah Melayu Menjelang Kemerdekaan.

Kesimpulan.

Bab 3. Pemikiran Politik Cendikiawan Islam Di Malaysia.

Pendahuluan.

Pemikiran Islam.

Ciri-Ciri Pemikiran Islam.

Pandangan Cendikiawan Islam.

Tragedi Sekularisme Serta Faktor Dalaman Yang Menyumbang Dan Menyuburkannya

Ciri-Ciri Parti Politik Sekular.

Kedudukan Sesebuah Negara Sekiranya Parti Politik Sekular Berjaya Membentuk Kerajaan.

Perjuangan UMNO: Satu Catatan Sejarah.

Peranan Perlembagaan Da lam Menentukan Rupa Bentuk Sesebuah Negara.

Sejarah Dan Akibat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan (Malaysia).

Kedudukan Perjuangan Nasionalisme Melayu Di Malaysia.

Perjuangan Nasionalisme Melayu Di Malaysia: Satu Penilaian Semula.

Kegawatan Dalam Negara Serta Kaitannya Dengan Politik Sekular.

Saluran Alternatif Paling Relevan Bagi Yang Mahu Melakukan Perubahan Terhadap Corak Pemerintahan (Dasar) Negara Hari Ini.

Sekularisme Dalam Politik: Kedudukannya Di Sisi Islam Dan Kesannya Terhadap Akidah Muslim.

Kesimpulan.

Kandungan Idea Cendikiawan Islam.

Kesimpulan Tentang Pemikiran Cendikiawan.

Bab .4. Rumusan.

Perbincangan Hasil Kajian.

Perjuangan Nasionalisme Melayu Di Malaysia: Satu Kesimpulan.

Kegagalan Fahaman Nasionalisme Asabiyyah.

Implikasi Kajian.

Malaysia Hari Ini: Satu Kesimpulan.

Kesimpulan.

Cadangan.

Sabtu, 7 Ogos 2010

Felda... Dulu Tolong, Sekaran Along!


Tajuk: Felda... Dulu Tolong, Sekaran Along!.
Penulis: Mazlan Aliman.
Penerbit: Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan (ANAK).

Kandungan.

Kata Pengantar Penulis.

Prakata FeIda.

Bab 1. Sejarah Dan Matlamat Penubuhan Felda.

Bab 2. Felda Hari Ini.

Bab 3- Akta Penempatan Beramai-Ramai 1960 Dan Implikasinya Kepada Peneroka.

Bab 4. Jadual Tetap Bayaran Kembali Rancangan Kelapa Sawit.

Bab 5. Layanan Felda Terhadap Peneroka.

Bab 6. Potongan Yang Dikenakan Oleh Felda.

Bab 7. Perbezaan Harga Sawit Dan Getah Felda Dengan Swasta.

Bab 8. Mengapa Peneroka Enggan Menyerahkan Kerja-Kerja Tanam Semula Kepada Felda.

Bab 9. Tanam Semula Secara Persendirian.

Bab 10. Pinjaman Sara Hidup.

Bab 11. Pinjaman Perumahan.

Bab 12. Felda Plantation Kini Dan Masa Depan.

Bab 13. Peranan Badan-Badan Felda Perlu Dikaji Semula.

Bab 14. Siapa Terhutang Budi?Peneroka Atau Felda?

Bab 15. Generasi Baru (Kedua) Felda Yang Diabaikan.

Bab 16. Masalah Sosial Di Tanah Rancangan Felda.

Bab 17.. Persatuan Anak Peneroka Kebangsaan (ANAK).

Bab 18. Impian Dan Harapan Peneroka.

Rizab Melayu: Indah Khabar Dari Rupa.


Tajuk: Rizab Melayu: Indah Khabar Dari Rupa.
Penulis:Helmi Husein.
Penerbit: Helmi Consultancy Services

Kandungan.
Dedikasi.

Senarai Kependekan.

Prakata.

Bab 1. Enakmen Rizab Melayu Di Semenanjung Malaysia.

Bab 2. Tujuan Asal Enakmen Rizab Melayu Digubal.

Bab 3. Pengertian ”Kepentingan” (Interest) Melayu.

Bab 4. Takrif ”Melayu”.

Bab 5. Menggantikan Tanah Rizab Yang Telah Dibatalkan.

Bab 6. Pegangan Melayu Negeri Terengganu.

Bab 7. Pelupusan Tanah Rizab Melayu.

Bab 8. Urus Niaga Tanah Rizab Melayu.

Bab 9. Surat Kuasa Wakil.

Bab 10. Caveat Lien Berdasarkan Pendepositan

Bab 11. Caveat Persendirian.

Bab 12. Sekatan Terhadap Kebankrapan

Bab 13. Lelongan Atas Perrnintaan Pemegang Bebanan

Bab 14. Sekatan Penahanan Bagi Melaksanakan Dikri Dan Perintah Mahkamah.

Bab 15. Larangan Terhadap Probet Dan Bab Pemberian Surat Kuasa.

Bab 16. Pindah Tvfilik/Tunm Milik Kepada Pemegang Amanah Raya Dan Pegawai Pentadbir Pusaka

Bab 17. Sekatan Terhadap Pewujudan Amanah

Bab 18. Urus Niaga Dan Pelupusan Terbatal Dan Tak Sah.

Bab 19. Pelucuthakan.

Penutup.
Rujukan.

Khamis, 5 Ogos 2010

Prinsip Ketuhanan Ibn ‘Arabi.


Tajuk: Prinsip Ketuhanan Ibn ‘Arabi.
Penulis: S.A.Q. Husaini.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan.
Bab 1. Sedikit Tentang Ibn ‘Arabi.

Bab 2. Wujud Dan ‘Adam.

Bab 3. Kejadian (Makhluk).

Bab 4. Manusia.

Bab 5. Keqadiman Alam.

Bab 6. Nisbah Kejadian-Kejadian Fizikal.

Bab 7. Barzakh.

Bab 8. Teori Ilmu.

Bab 9. Nama-Nama Dan Sifat-Sifat.

Bab 10. Keesaan Wujud.

Bab 11. Wajib al-Wujud.

Bab 12. Ketetapan Dan Ketentuan (Qada’ & Qadar)

Bab 13. Tanggungjawab Manusia Berkenaan Baik Dan Jahat.

Bab 14. Agama.

Islamisasi Ilmu Dari Pemikiran Ismail Ragi al-Faruqi.


Tajuk: Islamisasi Ilmu Dari Pemikiran Ismail Ragi al-Faruqi.
Penulis: Abdul Halim Ramli.
Penerbit: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA)

Buku ini dihasilkan bagi memberi kefahaman masyarakat terhadap gagasan pengislaman ilmu sepertimana yang diutarakan oleh Prof. Ismail Ragi al-Faruqi dalam tulisan-tulisan beliau. Bagi mencapai matlamat tersebut, buku ini akan membentangkan secara ringkas riwayat hidup al-Faruqi dengan membincangkan secara khusus kehidupan al-Faruqi, keperibadian, perkembangan dan kegiatan intelektualnya, kematian dan karyakaryanya yang utama. Buku ini kemudiannya akan membincangkan gagasan pengislaman ilmu dengan terlebih dahulu meninjau gagasan dan pengislaman ilmu yang berlaku dalam sejarah Muslim, yang meliputi dua zaman, iaitu zaman intelektual Muslim klasik yang merujuk kepada zaman pemerintahan Bani Abbasiah (750-1258 M) dan zaman moden. Gerakan Islamisasi ilmu zaman moden pula akan dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu zaman kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Melalui perbincangan sejarah gerakan Islamisasi ilmu in kita akan dapat melihat kesinambungan gagasan tersebut dengan gagasan pengislaman ilmu seperti yang diutarakan oleh al-Faruqi. .

Kandungan

Prakata

Bab 1. Ismail Raji Al-Faruqi: Kehidupan Dan Sumbangannnya

Pendahuluan
Kehidupan al-Faruqi

Keperibadian al-Faruqi

Perkembangan dan Kegiatan Intelektual al-Faruqi.

Al-Faruqi dan Palestin.

Kematian al-Faruqi.

Karya-Karya al-Faruqi.

Bab 2. Gagasan Pengislaman Ilmu

Pendahuluan.

Latar Belakang Islamisasi Ilmu.

Islamisasi Ilmu Dalam Tradisi Intelektual Muslim Klasik.

Islamisasi Ilmu Dalam Realiti Dunia Moden.

Islamisasi Ilmu Zaman Pasca-Kolonialisme Barat.

Bab 3. Pemikiran Al-Faruqi Mengenai Islamisasi Ilmu.

Pendahuluan.

Masalah-Masalah Ummah dan Definisi Islamisasi Ilmu.

Metodologi Pengislaman Ilmu.

Prinsip Utama Islamisasi Ilmu.

Rangka Kerja Pengislaman Ilmu.

Bab 4. Respon Golongan Intelektual Terhadap Gagasan Islamisasi Ilmu Dan Ke Arah Islamisasi Displin-Displin Ilmu.

Pendahuluan.

Respon Golongan Intelektual Terhadap Islamisasi Ilmu.

Ke Arah Islamisasi Disiplin-Disiplin Ilmu.

Kesimpulan

Rujukan.

Indeks.

Hamka Pujangga Islam: Kebanggaan Rumpun Melayu Menatap Peribadi Dan Martabatnya.


Tajuk: Hamka Pujangga Islam: Kebanggaan Rumpun Melayu Menatap Peribadi Dan Martabatnya.
Penulis: H. Rusydi Hamka.
Penerbit : Pustaka Dini Sdn Bhd.

Banyak perkara yang belum diketahui oleh orang ramai, perihal peribadi dan martabat Prof. Dr. Hamka, termaktub dalam buku ini. Dan banyak pula dokumen yang belum tersiar, yang selama ini ingin kita ketahui duduk perkaranya; seperti pengalaman Hamka selama dipenjarakan oleh Presiden Sukarno, dan sikap Hamka yang meletak jawatan sebagai Yang Dipertua Majlis Ulama Indonesia, sebelum habis tempoh jawatannya. Dan, banyak lagi. Selain perkara umum, agama dan politik, tak kurang menariknya ialah kehidupan peribadi Hamka sebagai seorang : Suami, Ayah, Datuk dan Mamak serta orang tua daripada suatu keluarga Syeikh (Tuan Guru) asal Minangkabau yang punyai budaya dan adat resam tersendiri.

Penulis juga mengetengahkan kemahiran Hamka membahagi waktu antara mengarang, berkhutbah, ceramah, beri syarahan dan kuliah subuh, membaca buku dan tilawah Al-Quran serta menerima ramai tetamu yang meminta nasihat. Nasihat masalah keluarga, urusan peribadi dan lain lagi; sehinggalah orang ramai perlu beratur mengunggu giliran, seperti halnya hendak berjumpa doktor perubatan di klinik atau hospital. Semua itu dilakukannya penuh ikhlas, tanpa mendapat bayaran, apatah lagi meminta. Ia kerana Allah, demi membantu sesama insan. Itulah pengabdiannya kepada Allah, menerusi kasih sayang kepada sesama ummah. Sudah pasti, hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang amat bernilai lagi berharga bagi kita untuk mengenali, menatap peribadi dan martabah Prof. Dr. Hamka.

Kandungan.
Pengantar Penerbit.

Pengantar Penerbit Pustaka Panjimas.

Pengantar Penulis.

- Catatan Latar Belakang Kehidupan Hamka.

- Tongkat-tongkat Buya Hamka.

- Ubat Hati Ayah dan Ubat dari Anak.

- Tanah Deli Untung-untungan.

- Dari Hari ke Hari.

- Fatwa Dalam Humor.

- Muru'ah 1.

- Muru'ah 2.

- Anak-anak Kesebelas.

- Masalah Metropolitan.

- Merindukan Cucu.

- Kemandang Dakwah.

- Terpegang di Pangkal Bedil..

- Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia.

- Jambatan Ummah Dan Pemerintah.

- Menjelang Akhir Hayat Dan Penutup.

Lampiran-lampiran.
1. Catatan Dalam Tahanan Regim Sukarno.

2. Sambutan Sebagai Ketua Umum Majlis Ulama.

3. Toleransi (Kerukunan Beragama).

4. Surat Peribadi untuk Pak Harto.

5. Pembahasan Dari Hal Intisari UUD `45.

6. Surat Kepada Pangkopkamtib Sudomo.

7. Surat Jawapan Dari Pangkopkamtib Sudomo.

8. Karya-karya Buku Sejak Menulis Dan Mengarang 1928 (Usia, 17 Tahun).

Biodata Penulis.

Keratan Akhbar Berita Harian.

Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia.


Tajuk: Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia.
Penulis: Mohd Izani Mohd Zain.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Rata-rata gerakan Islam yang menerima demokrasi meng-anggap bahawa perjuangan politik Islam yang terungkap dalam gelombang kedua kebangkitan Islam memerlukan sokongan rakyat atau kedaulatan popular (popular sovereignty). Tanpa sokongan rakyat yang diterjemahkan melalui undi, aspirasi Islam yang hendak diperjuangkan tidak akan berkesan. Mereka berpendapat bahawa kebangkitan Islam yang hendak dibawa mesti disertai dengan sokongan rakyat. Untuk itu, cara yang terbaik ialah dengan menyertai pilihan raya atau mendapatkan mandat daripada rakyat sebelum berkuasa.

Kandungan

Penghargaan.

Pendahuluan.

Bab 1. Islam Dan Demokrasi.

Prinsip Demokrasi.

Pilihan Raya Dan Pemerintahan Majoriti.

Pengasingan Kuasa.

Konsep Politik Islam.

Prinsip-prinsip Politik Islam.

al-Siayadah Atau Al-Hakimiyyah.

Keadilan.

Kebebasan.

Persamaan.

Syura.

Demokrasi Islam.

Bab 2. Krbangkitan Islam Dan Pendemokrasian Gerakan Islam.

Kebangkitan Islam Dan Pendemokrasian.

Penyertaan Gerakan Politik Islam Dalam Proses.

Demokrasi Melalui Pilihan Raya Kesan Kolonialisme Atau Penjajahan Barat.

Kedudukan Sebagai Pembangkang.

Mekanisme Penolakan Pemerinthan Diktator.

Jaminan Hak Asasi Manusia.

Menghalang ’zero Dum game’.

Wahana Dakwah berhikmah Dan Efektif.

Kebangkitan Islam dan Pendemokrasian.

Pengalaman Gerakan Islam di Algeria Dan Turki Pengalaman FIS di Algeria.

Pengalaman Parti Refah di Turki.

Bab 3. PAS Dalam Demokrasi Dan Politik Islam Di Malaysia.

PAS Dalam Sejarah Demokrasi Di Malaysia.

Prestasi PAS dalam Pilihan Raya 1955-1999.

Prestasi PAS dalam pilihan Raya 2004.

Aliran Pemikiran PAS Dan Demokrasi.

Kerjasama Politik PAS Dekad 90-an.

Angkatan Perpaduan Ummah (APU).

Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK).

Barisan Alternatif (BA)

Bab 4. PAS Dan ”Islam Pemerintah”.

PAS Sebagai Kerajaan.

Pembentukan Kerajaan PAS/APU di Kelantan.

Konsep Pemerintahan Kerajaan PAS.

”Membangun Bersarna Islam”.

Perubahan Pentadbiran Kerajaan PAS Kelantan.

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan (JHEAIK).

Perbadanan Kemajian Iktisad Negeri Kelantan (PKINK).

Yayasan Kelantan DarulNaim (YAKIN).

Pejabat Tanah dan Galian (PTG).

Yayasan Islam Kelantan (YIK).

Ke Arah Pembentukan Kerajaan PAS di Terengganu.

Konsep pemerintahan Kerajaan PAS Terengganu.

”Membangun Menurut Islam”.

Cabaran ”Islam Pemerintah” PAS.

Bab 5. PAS Dan ”Islam Bangkangan”.

PAS Sebagai Parti Pembangkang.

Suara PAS di Dewan Rakyat (Parlimen).

Pencabulan konsep ”Demokrasi Federalisme” Antara Kerajaan Persekutuan Dengan Kerajaan Negeri.

Pembelaan Hak Asasi Manusia Dan demokrasi.

Memperjuangkan undang-undang murtad.

Konfrontasi terhadap Israel.

Memperjuang ekonomi Islam dan manusiawi.

Membela nasib umat Islam di peringkat global dan keadilan sejagat.

Menjamin pendemokrasian dan keadilan dalam pendidikan.

Suara PAS di Dewan Undangan Negeri.

Pembangunan ekonomi manusiawi.

Pemeliharaan dan pemuliharaan tanah pertanian.

Pendidikan dan masa depan institusi pengajian Islam.

Pendaulatan syiar agama Islam.

Memperjuang hal ehwal kepentingan awam.

Cabaran ”Islam Bangkangan” PAS.

Bab 6. Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim.

Bibliografi.

Indeks.

Isu-isu Gender: Perspektif Ulama al-Azhar


Tajuk: Isu-isu Gender: Perspektif Ulama al-Azhar
Penulis: Zulkili Haji Mohd Yusoff (PhD) & Aunur Rafiq (MA)
Penerbit: Intel Multimedia And Publication.

Persoalan gender merupakan antara persoalan yang sukar dikupas. Kesukarannya bukan disebabkan kepayahan yang melingkari permasalahan tersebut, tetapi berpunca dari sensitiviti masyarakat terhadapnya. Terdapat perbincangan yang bersikap berat sebelah dengan meletakkan segala kelebihan berpihak kepada kaum lelaki. Pada masa yang sama wujudnya persepsi, sama ada di kalangan sebahagian kecil umat Islam, mahupun sebahagian kalangan non-Muslim, bahawa ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam cenderung dilihat mendiskriminasikan kaum wanita, seoalah-olah ajaran Islam selalu berpihak kepada kaum lelaki. Tambahan pula, dengan semakin ramai orang yang bercakap mengenai Islam dan mewakili pihak Islam, maka semakin kompleks pula persoalan gender ini.

Keadaan menjadi lebih rumit apabila dicanang pendapat "nas Al-Qur'an mungkin satu tetapi tafsiran terhadapnya boleh beribu. Nas Al-Sunnah mungkin sahih, tetapi tafsirannya boleh berbagai..."

Buku ini cuba mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Perbincangannya bermula dengan menyingkap peranan wanita dalam paradigma feminisme Barat dan Tradisi Islam. Selanjutnya dikemukakan bagaimana Islam melihat persoalan-persoala ini dengan nilai keadilan gender. Malah, perbincangan para sarjana Muslim yang tersohor tentang topik gender turut dimuatkan dalam buku ini. Ada empat tokoh besar yang ditelusuri oleh penulis tentang minda mereka mengenai pemikiran gender di Mesir dan perkembangan di al-Azhar.

Tiga isu yang sering menjadi perbincangan mengenai gender "panas" telah juga dikutip dan dibentangkan. Isu poligami, hak cerai isteri dan kepimpinan rumahtangga dikupas dalam buku ini. Di sini para pembaca akan dapat melihat bagaimana para ulama berfikir. Usaha penulis bukan untuk menzahirkan kontradiksi antara sesama mereka tetapi untuk menunjukkan bagaimana perbincangan yang sihat sepatutnya berlaku dalam masyarakat umat Islam dalam menangani permasalahan yang sensitif seperti ini.

Kandungan

Kata Pengantar Penulis

Pendahuluan

Bab 1. Peranan Wanita Dalam Pandangan Feminisme Barat Dan Tradisi Islam.
- Erti Gender.

- Paradigma Gender.

- Paradigma Fungsionalisme Struktural.

- Paradigma Konflik.

- Wanita dan Penindasan.

- Keadilan Gender Dalam Tradisi Islam.

Bab 2. Sejarah Pemokiran Gender Di Mesir Dan Perkembangan Al-Azhar.
- Perdebatan Gender di Mesir.

-.Sejarah al-Azhar.

-.Riwayat Hidup Syukuh.
a. Muhammad ’Abduh.

b. Mahmud Syaltut.

c. Muhammad al-Ghazali.

d. Yusuf al-Qaradawi.

Bab 3. Pandangan Syuyukh Al-Azhar Tentang Poligami, Hak Cerai Isteri Dan Kepimpinan Rumah Tangga.
- Poligami.

- Hak Cerai Suami Dan Isteri.

- Konsep Kepimpinan Keluarga.

Bab 4. Kesimpulan.
a. Poligami.

b. Hak Cerai Suami dan Isteri.

c. Kepimpinan Keluarga.

Bibliografi.

Biodata Penulis.

Ke Mana Nasionalisme Melayu.


Tajuk: Ke Mana Nasionalisme Melayu.
Penulis: Rustam A Sani.
Penerbit: R. Publishing Services.

Nasionalisme Melayu merupakan satu-satunya gerakan politik yang telah merintis jalan kea rah terbentuknya negara Malaya dan kemudaiannya Malaysia. Namun nasionalisme Melayu merupakan salah satu gerakan nasionalisme di dunia yang dapat dianggap sebagai nasionalisme yang gagal. Gerakan ini tidak berhasil melahirkan sebuah Negara bangsa Melayu sebagaimana yang dicita-citakannya. Sabaliknya yang lahir ialah Malaysia, sebuah negara bangsa pelbagai kaum yang telah dibentuk oleh sejarah pemerintahan colonial.

Nasionalisme Melayu itu sepatutnya dapat ditranformasikan menjadi ‘nasionalisme Malaysia’. Namun demikian ini tidak pernah terjadi kerana politik di negara pasca-kolonial itu anat daif unsure-unsur wawasan, falsafah dan pemikirannya. Sebaliknya nasionalisme Melayu itu sendiri telah dipergunakan oleh para pemimpin negara itu semata-mata sebagai alat percaturan real-politik perkauman yang dangkal lagi berbahaya.

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.
Bab 1. Nasionalisme Melayu Dan Negara Pasca-kolonial.

Bab 2. Tahun-tahun Tiga Puluhan.

Bab 3. Kepemimpinan Politik Melayu Peringkat Awal.

Bab 4. Badan-Badan Bahasa Dan Sastera.

Bab 5. Ke Arah Gagasan Bangsa Malaysia.

Bab 6. Pembentukan Elit Politik Melayu.

Bab 7. Wawasan 2020 dan Gagasan Melayu Baru.

Bab 8. Reformasi: Kesan Krisis Ekonomi 1998.

Bab 9. Parti Keadilan Rakyat Menemukan Landasan Sejarahnya.

Penutup: Ke Mana Nasionalisme Melayu.

Bibliografi.

Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dan Falsafah.


Tajuk: Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dan Falsafah.
Penulis: Ibnu Rusyd.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Ibnu Rusyd, seorang fakeh don filasuf, telah menulis buku ini sekitar awal abad ke-12, sebelum beliau menulis karya agung Tahafut alTahafut. Buku ini merupakan pembelaan kepada falsafah dan khusus sebagai jawapan kepada serangan AI-Ghazali. Hujah utama buku ini ialah bahawa Islam tidak menegah pengkajian falsafah bahkan menjadikannya satu kewajipan ke atas mereka yang berkemampuan.

”Sepanjang hidupnya, Ibnu Rusyd selalu berusaha meng harmonikan duo somber kebenaran yang diyakininya, yakni wahyu dan akal. Baginya, tidak ada pertentangan antara wahyu dan akal, antara agama don limo, antara syariah dan falsafah. Untuk mewujudkan pandangannya, Ibnu Rusyd menulis banyak buku-buku agama (fekah) don buku-buku falsafah. Namun, karya paling monumental yang berbicara tentang harmonisasi duo sumber kebenaran to adalah buku yang sedang anda pegang ini.” (Luthfi Assyaukanie)

Kandungan.
Transliterasi,

Prakata,
kata Pengantar,

Bahagian 1. Makalah Penentu.

Falsafah Dan Syariah: Adakah Falsafah Wajib Menurut Syarak?.

Ilmu Non-Muslim Dan Hukumnya.

Falsafah Dan Usaha Mengenal Tuhan.

Falsafah Bersesuaian Dengan Syariah.

Kesesuaian Antara Akal Dan Wahyu.

Pengkafiran Filasuf Muslim Oleh Al-Ghazali.

Jenis Kewujudan Dan Pandangan Filasuf.

Tiga Prinsip Agama.

Takwil Quran Dan Hadis.

Perselisihan Tentang Keadaan Akhirat.

Bahagian Ilmu Duniawi Dan Ukhrawi.

Pembahagian Logik Dan Demonstrasi.

Syarak Memanfaatkan Ruh Dan Perubatan Memanfaatkan Badan.

Kesilapan Kelompok Asy’ariah.

Cara Menyesuaikan Falsafah Dengan Syariah.

Bahagian 2. Lampiran.

Dainimah.

Sedutan dari Al-Kasyfu ’an Mandhij al-Adillah

Daftar Kata.

Pascamoden: Kutukan Terhadap Falsafah Dan Agama.


Tajuk: Pascamoden: Kutukan Terhadap Falsafah Dan Agama.
Penulis: S.M. Zakir.
Penerbit: Nusabuku.

Pascamoden Kutukan Terhadap Falsafah dan Agama merupakan himpunan 12 esei yang ditulis pada awal dekad abad ke-21. Esei-esei ini melihat fenomena penghujung abad yang menyangkuti persoalan pascamodenisme, pascakolonialisme dan paling menggoncangkan fenomena globalisasi. Tidak ketinggalan ia menyorot titik-titik pergerakan awal yang mencetuskan fenomena-fenomena ini seperti wacana orientalisrne, positivisme, pencerahan, liberalisme dan dialektika rasionalisme. Dalam pada itu ia melihat pertembungan-pertembungan fenomena ini dengan wacana balas seperti oksidentalisme, ruang ketiga budaya dan kebangkitan wacana pemikiran Islam. 12 esei ini membicarakan secara serius persoalan-persoalan pemikiran yang mendasari fenomena yang mencetuskan gelombang baru abad ke-21 ini. Uniknya sorotan ini menggunakan gerbang pernikiran sastera dalam membuka lapisan-lapisan persoalannya.

Kandungan.
Makalah 1. Pascamodenisme: Kutukan Terhadap Falsafah dan Agama.

Makalah 2. Mencari Konsep Sastera Islam.

Makalah 3. Globalisasi, Konsep Bangsa Malaysia Dan Realiti Melayu.

Makalah 4. Estetika Sufisme Sebagai Model Estetika Sastera.

Makalah 5. Kesan Pemikiran Dan Estetika Cerpen Penulis Muda Malaysia.

Makalah 6. Empat Jalur Sastera Melayu: Mencari Nilai Agung.

Makalah 7. Orientalisme, Weltliteratur, Gharb Zadegi Dan Sastera Melayu.

Makalah 8. Konsep Keindahan Coincidentia Oppositorum.

Makalah 9. Sastera Harus Radikal.

Makalah 10. Perhimpunan Penulis Muda Nasional 2005.

Makalah 11. Mencari Ruang Ketiga.

Makalah 12. Penjajahan Masa Hadapan dan Ketidaksetaraan Barat-Bukan Barat.

Indeks.

Rabu, 4 Ogos 2010

Biografi Ulama-Ulama Hadith.


Tajuk: Biografi Ulama-Ulama Hadith.
Penulis: Prof. Madya Ariffin Bin Omar & H.M Yusoff Sinaga.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Ulama Hadith merupakan pewaris Nabi s.a.w. Merekelah yang bertungkus lumus dalam mengumpulkan dan mengkodifikasikan hadith-hadith Nabi s.a.w. Kewujudan mereka merupakan bahagian terpenting dalam menyampaikan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. ke tengah-tengah umat Islam. Hal ini memandangkan kerana hadith merupakan sumber hukum selepas al-Quran. Kerana itu samakin banyak hadith yang kita ketahui maka akan semakin banyak pula hukum-hukum yang akan kita temui.

Kandungan.
Kata Pengantar Penyusun.

Bab 1. Imam Bukhari.

Fasal 1. Biografi Imam Bukhari.

1. Nama Beliau.

2. Pengembaraan Dalam Mencari Ilmu.

3. Guru-guru Beliaul.

4. Murid-murid Beliau.

5. Karya-karya Beliau.

6. Kekuatan Hafazan Beliau.

7. Kewaraan dan Kezuhudannya.

8. Pujian-pujian Ulama Terhadap Beliau.

9. Kecintaannya kepada Ilmu.

10. Ijtihad Imam Bukhari.

11. Kewafatannya.

Fasal 2. Kitab Sahih Bukhari.

1. Pengertian Sahih Bukhari.

2. Kandungan Dalam Sahih Bukhari.

3. Syarat Sanad dan Matan Sahih Bukhari.

4. Sebab dan Tujuan Pengumpulan.

5. Pandangan Ulama Terhadap Sahih Bukhari.

Bab 2. Imam Muslim Bin Hajjaj.

Fasal 1. Pengenalan.

1. Peribadi Imam Muslim.

2. Sahsiah Imam Muslim.

3. Pencarian Ilmu.

4. Hasil Penulisan.

5. Pandangan Ulama Mengenai Imam Muslim.

Fasal 2. Kitab Sahih Muslim.

1. Tujuan Penyusunan Sahih Muslim.

2. Kandungan Sahih Muslim.

3. Syarat-syarat Penerimaan Hadith.

4. Pandangan Ulama Mengenai Sahih Muslim.

Bab 3. Imam Al-Tirmizi.

Fasal 1. Imam Al-Tirmizi..

1. Latar Belakang Imam al-Tirmizi.

2. Tempat Belajar dan Guru-gurunya.

3. Murid-murid Imam al-Tirmizi.

4. Ketinggian Ilmu Pengetahuannya.

5. Sifat Peribadi yang Terpuji.

6. Pujian Ulama Terhadapnya.

7. Karya-karya Beliau

Fasal 2. Sunan Al-Tirmizi.

1. Nama-Nama Lain Bagi Sunan al-Tirmizi.

2. Mauduk Sunan al-Tirmizi.

3. Pendapat Ulama Tentang Sunan al-Tirmizi.

Fasal 3. Metodologi Imam Al-Tirmizi Dalam Menulis Sunannya.
1. Syarat-syarat Imam al-Tirmizi.

2. Kedudukan al-Hadith yang Terdapat Dalam Sunan al-Tirmizi.

3. Istilah-istilah yang Terdapat Dalam Sunan al-Tirmizi.

4. Tajuk-tajuk Dalam Sunan Imam al-Tirmizi.

5. Ulama-ulama yang Mensyarahkan Sunan al-Tirmizi.

Bab 4. Imam Al-Nasai.

1. Latar Belakang Imam al-Nasai.

2. Sahsiah Imam al-Nasai.

3. Pencarian Ilmu Imam al-Nasai.

4. Murid-murid Imam al-Nasai.

5. Kitab-kitab Karangan Imam al-Nasai.

6. Ujian Imam al-Nasai.

Fasal 2. Kitab Sunan Al-Kubra.

1. Manhaj Imam al-Nasai di Dalam Sunannya.

2. Sebab Penyusunan Sunan al-Sughra.

3. Syarat Imam al-Nasai Di Dalam Sunannya.

4. Syarah al-Sunan al-Sughra (al-Mujtaba).

Bab 5. Imam Abu Dawud..

Fasal 1. Biografi Imam Abu Dawud.

1. Sejarah hidup Abu Dawud dan Kelahirannya.

2. Tempat Pengembaraanny Dalam Mencari Hadith-Hadith Nabi.

3. Murid-Muridnya.

4. Pujian-Pujian para Ulama Terhadapnya.

5. Keluarganya.

6. Karya-karyanya.

Fasal 2. Kitab Sunan Abu Dawud.

1. Ciri-ciri dan pandangan ulama terhadapnya.

2. Komentar terhadap Sunan Abu Dawud.

3. Ulama yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud.

Bab 6. Imam Ibn Majah..

Fasal 1. Biografi Ibn Majah.

1. Latar Belakang Imam Ibn Majah.

2. Penghargaan Ulama.

3. Guru-guru Beliau.

4. Murid-murid Beliau.

5. Karangannya.

Fasal 2. Pengenalan Sunan Ibn Majah.

1. Pandangan Ulama Terhadap Sunan Ibn Majah.

2. Pengasingan Beberapa Hadith daripada Sunan Sittah yang Lain.

3. Adakah Terdapat Hadith Maudu’ di Dalam Sunan Ibn Majah.

4. Kedudukan Sunan Ibn Majah Selepas al-Kutub al-Khamsah yang Lain.

5. Syarat-syarat yang Dibuat oleh Ibn Majah dalam Penulisan Hadith.

6. Syarah Kitab Sunan Ibn Majah.

7. Jumlah Hadith di dalam Kitab Sunan Ibn Majah.

8. Kreativiti Pengeksploitasian Isnad (as-Sunah al-Isnadiyyah) pada Ibn Majah.

9. Metodologi Ibn Majah dalam Menyusun.

Bab 7. Imam Malik Bin Anas.

Fasal I. Imam Malik IBin Anas.

1. Latar Belakang

2. Pengajian dan Pembelajaran.

3. Karya-karya Imam Malik.

4. Pandangan Ulama Terhadap Imam Malik.

5. Guru-guru Imam Malik.

6. Murid-murid Imam Malik.

7. Kewafatan Imam Malik.

Fasal 2. Al-Muwatta’.

1. Al-Muwattak Karangan Terkemuka Imam Malik.

2. Al-Muwatia’ Sebagai Karangan yang Pertama.

3. Sebab dan Tujuan Penghasilan al-Muwattak.

4. Hadith-hadith dalam al-Muwattak.

5. Metodologi Penulisan Imam Malik.

Bab 8. Ad-Daruqurhni.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Ad-Daruqurhni.

1. Nama dan Nasab Keturunannya.

2. Kelahirannya.

3. Perkembangannya.

4. Rehlahnya.

5. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

6. Kewafatan Beliau.

7. Guru-guru Beliau.

8. Murid-murid Beliau.

9. Karangan Beliau.

Fasal 2. Sunan Ad-Daruqurhni.

1. Pengenalan Sunnan ad-Daaraquthni.

2. Kandungan Sunnan ad-Daaraquthni.

3. Medologi ad-Daaraquthni Mengumpul Hadith dalam Sunnannya.

4. Keprihatinan Ulama Terhadap Sunnan ad-Daaraquthni.

Bab 9. Imam Abdul Razzaq.

Fasal 1. Imam Abdul Razaq Al-San’aniyy.

1. Latar Belakang Imam Abdul Razzaq.

2. Pengembaraan dalam Mencari Ilmu.

3. Guru-guru Beliau.

4. Murid-murid Beliau.

5. Pandangan Ulama Terhadap Imam Abdul Razzaq.

a. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

b. Kritikan Ulama Terhadap Beliau.

6. Mazhab dan Fahaman Imam Abdul Razzaq.

7. Hasil Karangan Imam Abdul Razzaq.

Fasal 2. Kitab Al-Musannnaf Imam Abdul Razzaq.

1. Pengertian Musannaf.

2. Al-Musannaf Imam Abdul Razzaq.

3. Manhaj Kitab al-Musannaf.

4. Martabat al-Musannaf serta Ciri-cirinya.

5. Pandangan Ulama Terhadap Kitab al-Musannaf.

Bab 10. Imam Ibnu Khuzaimah.

Fasal 1. Keperibadian Ibnu Khuzaimah.

1. Latar Belakang Ibnu Khuzaimah.

2. Pencarian Ilmu dan Guru-guru Beliau.

3. Keberaniannya.

4. Kemuliaan dan Sifat Pemurah.

5. Pujian Ulama Terhadapnya.

6. Kewafatan Ibnu Khuzaimah.

7. Karangan-karangannya.

Fasal 2. Sahih Ibnu Khuzaimah.

1. Mengapa Dinamakan Sahih Ibnu Khuzaimah.

2. Teknik Penulisan Sahih Ibnu Khuzaimah.

3. Manhaj Penulisan.

4. Penelitiannya dalam Penulisan Sahih.

5. Kedudukan Sahih Ibnu Khuzaimah.

Bab 11. Imam Ibnu Hibban.

Fasal 1. Ibnu Hibban.

1. Latar Belakang Imam Ibnu Hibban dan Sejarahnya.

2. Pengembaraannya dalam Menuntut Ilmu.

3. Syeikh-syeikh Imam Ibnu Hibban.

4. Pandangan Ulama Tentang Imam Ibnu Hibban.

5. Murid-murid Imam Ibnu Hibban.

6. Hasil Karangan Imam Ibnu Hibban.

7. Kewafatannya.

Fasal 2. Kitab Sahih Imam Ibnu Hibban.

1. Syarat-syarat Imam Ibnu Hibban dalam Mengambil dan Menulis Hadith.

2. Cara Penyusunan Kitabnya.

Bab 12. Imam Abu Awwanah.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Abu Awwanah.

1. Nama dan Gelaran Imam Abu Awwanah.

2. Kelahiran dan Kewafatannya.

3. Rihlah Ilmiyah.

4. Guru dan Muridnya.

5. Pendapat Ulama Terhadap Abu Awwanah dan Musnadnya.

Fasal 2 Kitab Musnad Abu Awwanah.

1. Metodologi Musnad Abu Awwanah.

2. Menyebutkan Orang yang Mentashih Juz Ini.

3. Faedah Khusus Mustakhrajat Sahih Muslim.

4. Metod Pembahasan Musnad Abu Awwanah Tahqiq Aiman Bin Arifal-Dimasyqi.

Bab 13. Al-Hakim.

Fasal I. Latar Belakang Imam Al-Hakim.

1. Nama dan Gelaran Imam al-Hakim.

2. Kelahiran dan Kewafatannya.

3. Pendidikan Awal.

4. Rihlah Ilmiyah.

5. Syaikh dan Muridnya.

6. Pendapat Ulama Terhadapnya.

7. Hasil Karya Beliau.

Fasal 2. Kitab AL-Mustadrak.

I. Pengenalan Rengkas Tentang al Mustadrak.

2. Dorongan Menu lis al-Mustadrak.

3. Penyusunan al-Mustadrak.

4. Klasifikasi Hadith Menurut al Hakim.

5. Aplikasi Metodologi al Hakim dalam Menentukan Status Hadith.

6. Kitab yang Membahaskan al Mustadrak.

7. Pandangan Ulama terhadap ”al-Mustadrak al Hakim”.

Bab 14. Imam Al-Suyuti.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Al-Suyuti.

1. Nama, Gelaran serta Nasab Imam A1-Suyuti.

2. Kelahiran dan Masa Kecil Imam.

3. Rihiah IImiyah Imam.

4. Guru-guru Imam.

5. Pengetahuan Imam dan Pujian Ulama Terhadap Beliau.

6. Karangan-karangan Imam.

7. Sakit dan Kewafatan Imam.

Fasal 2. Kitab AL-Jami’ Al-Shagir.

1. Pengenalan Kitab Al-Jamik Al-Shagir.

2. Metodologi Penulisan Kitab.

Bab 15. Imam Al-Darimi.

Fasal 1. Biografi Al-Darimi.

1. Latar Belakang Al-Darimi.

2. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

3. Guru-guru Imam Al-Darimi.

4. Murid-murid Imam Al-Darimi.

5. Hasil Penulisan.

Fasal 2. Kitab Sunan Al-Darimi.

1. Sistematika Sunan Al-Darimi.

2. Pandangan Ulama dalam Penamaan Kitab Imam Al-Darimi.

3. Kedudukan Kitab Sunan di Sisi Ulama.

4. Kedudukan Hadith di dalam Sunan Al-Darimi.

Bab 16. Imam Ahmad Bin Hambal.

Fasal 1. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal.

1. Riwayat Hidup Imam Hanbali.

2. Ciri-ciri Peribadi.

Fasal 3. Sumbangan Imam Ahmad Bin Hambal.

1. Bidang Penulisan.

a. Al-Musnad.

b. Manhaj Imam Ahmad dalam Meriwayat Hadith.

c. Manhaj Penulisan Al-Musnad.

d. Susunan dalam Musnad.

2. Karya Lain.

3. Mazhab Hanabilah.

4. Dasar Fiqih Imam Ahmad.

Fasal 2. Pendidikannya.

1. Pelayaran Imam Ahmad Bin Hanbal.

2. Guru Imam Ahmad Bin Hanbal.

3. Murid dan Pengikut Imam Ahmad Bin Hanbal.

Bab 17. Imam Tabarani.

Fasal I. Biografi Imam Tabarani.

1. Nama Dan Tempat Lahir.

2. Pengembaraan Dalam mencari keilmuan.

3. Keluarga Tabarani.

4. Kewafatannya.

5. Guru dan Muridnya.

6. Pujian Para Ulama Terhadapnya.

7. Karya-karyanya.

Fasal 2. Tiga Mu’jam.

1. Pengertian Mu’jam.

2. Pembahagian Mu’jam.

a. Kitab al-Mu’jam al-Kabir.

b. Kitab al-Mu’jam al-Ausat.

c. Kitab al-Jami’ as-Shagir.

3. Pendiriannya Tentang Al-Quran.

4. Kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal.

Bab 18. Ibnu Abi Syaibah.

Fasal I. Biografi Ibnu Abi Syaibah.

1. Nama Penuh Beliau.

2. Kunyah Beliau.

3. Nisbah Beliau

4. Kelahiran Beliau.

5. Pencarian Iilmu Beliau.

6. Pandangan Ulama Terhadap Beliau.

7. Guru-guru Beliau.

8. Murid-murid Beliau.

9. Hasil penulisan Beliau.

10. Kewafatan Beliau.

Fasal 2. Kitab Musnaf Fi Al-Ahadith Wa Al-Asar.

1. Permulaan Susunan Hadith.

2. Pengenalan Kitab Musnafat.

3. Penamaan Kitab Musnaf Ini.

4. Susunan di dalam Musnaf Ibnu Abi Syibah.

5. Manhaj yang Terdapat dalam Musnaf Ibnu Abi Syibah.

6. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Musnaf Ibnu Abi Syibah.

Rujukan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...