JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 30 Jun 2011

Kekacauam Para Ahli Falsafah.


Tajuk: Kekacauam Para Ahli Falsafah.
Penulis: al-Ghzaali.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Tahafut al-Falasifah membawa persoalan apakah alam ini qadim (eternal) ataukah hadits (temporal), suatu masalah yang masih dipersoalkan hingga kini. Dalam buku ini Al-Ghazali menyangkal hujah-hujah ahli falsafah tentang qadimnya alam. Untuk membuktikan adanya Tuhan, al-Ghazali berusaha mengemukakan berbagai-bagai hujah dan konsep yang ditimba dari ilmu kalam tradisional. Buku ini sangat berguna dan penting untuk dimiliki dan dibaca oleh para peminat falsafah dan pemikir Islam pada umumnya. Bahkan buku ini dianggap sangat berkesan bagi menyanggah kosmologi keazalian alam yang dibawa oleh fahaman Aristotelian.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Pendahuluan.

Prawacana Satu.

Prawacana Dua.

Prawacana Tiga.

Prawacana Empat.

Masalah 1.

Tentang Penolakan Kenyataan Mereka Mengenai Keabadian (Azaliyvab) Alam

Masalah 2.

Penolakan Terhadap Keyakinan Mereka Akan Keabadian Alam, Masa Dan Gerak

Masalah 3.

Tentang Ketidakjujuran Mereka Dalam Mengatakan Bahawa Tuhan Adalah Pelaku Dan Pencipta Alam Yang Merupakan Perbuatan Dan Ciptaan-Nya: Dan Keterangan Tentang Fakta Bahawa Kata-Kata Ini Hanya Bersifat Metafora, Tidak Nyata, Menurut Mereka

Masalah 4.

Penjelasan Ketidakmampuan Ahli-Ahli Falsafah Dalam Membuktikan Pencipta Alam Kewujudan

Masalah 5.

Tentang Ketidakmampuan Ahli-Ahli Falsafah Menguji Hujah-Hujah Rasional Bahawa Tuhan Itu Satu Dan Bahawa Tilak Mungkin Untuk Mengandaikan Dua Wajib a1-Wujud Yang Masing-Masing Tidak Bersebab

Masalah 6.

Sanggahan Terhadap Penolakan Mereka Ini Akan Sifat-Sifat Tuhan

Masalah 7.

Sanggahan Terhadap Tesis Mereka Bahawa Mustahil Sesuatu Hal Harus Memberikan Suatu Genus Kepada Tuhan, Dipisahkan Darinya Oleh Perbezaan; Dan Bahawa Pembahagian Intelektual Ke Dalam Genus Dan Perbezaan Tidak Dapat Diaplikasikan Kepadanya

Masalah 8.

Sanggahan Terhadap Tesis Bahawa Wujud Tuhan Aclalah Wujud Yang Sederhana - Iaitu Wujud Yang Murni, Yang Tanpa Quidditas Atau Esensi Yang Kepadanya Eksistensi Dihubungkan - Dan Bahawa al-Wujud al-Wajib Baginya Bagaikan Quidditas Bagi Wujud Lainnya

Masalah 9

Tentang Ketidakmampuan Mereka Untuk Membuktikan Melalui Hujah-Hujah Rasional, Bahawa Tuhan Bukan Tubuh (Jisim)

Masalah 10.

Tentang Ketidakmampuan Mereka Untuk Membuktikan Melalui Hujah-Hujah Rasional Bahawa Ada Sebab Atau Pencipta Alam

Masalah 11.

Sanggahan Terhadap Ahli-Ahli Falsafah Yang Mengatakan Bahawa Tuhan Mengetahui Yang Lainnya Dan Bahawa Dia Mengetahui Species Dan Genera Secara Universal

Masalah 12.

Kegagalan Ahli-Ahli Falsafah Untuk Membuktikan Bahawa Tuhan Juga Mengetahui Dirinya Sendiri

Masalah 13.

Sanggahan Terhadap Ajaran Ahli-ahli Falsafah Bahawa Tuhan (Maha Suci Daripada Apa Yang Mereka Katakan) Tidak Mengetahui Perkara-perkara Khusus (al Juziyyat) Yang Dapat Dibahagi-bahagi Sesuai Dengan a Pembahagian Waktu Ke Dalam Telah, Sedang dan Akan

Masalah 14.

Tentang Ketidakmampuan Ahli-Ahli Falsafah Untuk Membuktikan Bahawa Langit Adalah Makhluk, Dan Mematuhi Tuhan Melalui Pergerakannya

Masalah 15.

Sanggahan Terhadap Apa Yang Mereka Sebut Sebagai Tujuan Yang Menggerakkan Langit

Masalah 16.

Sanggahan Terhadap Teori Mereka Bahawa Jiwa-Jiwa Langit Mengetahui Semua Perkara Yang Khusus Yang Bermula (al Juziyyat al-Haditsah) di Dalam Alam Ini

Masalah 17.

Sanggahan Terhadap Keyakinan Mereka Terhadap Kemustahilan Perpisahan Daripada Sebab Alam Peristiwa-Peristiwa

Masalah 18.

Kegagalan Mereka Untuk Memberikan Demontrasi Rasional Tentang Teori Mereka Bahawa Jiwa Manusia Adalah Jisim Spiritual Yang Ada Dengan Sendirinya; Tidak Menempati Ruang; Bukan Tubuh; dan Tidak Terpateri Pada Tubuh; dan Ia Pun Tidak Berhubungan Dengan Tubuh, dan Tidak Pula Terpisahkan Daripadanya Sebagaimana Tuhan Tidak di Luar Alam dan Tidak di Dalam Alam dan Demikianlah Malaikat-Malaikat

Masalah 19.

Sanggahan Terhadap Tesis Mereka Bahawa Setelah Terwujud, Jiwa Manusia Tidak Dapat Hancur; Dan Bahawa Watak Keabadiannya Membuatnya Mustahil Bagi Kita Untuk Membayangkan Kehancurannya.

Masalah 20.

Sanggahan Terhadap Penolakan Mereka Terhadap Kebangkitan Tubuh-Tubuh

Penutup.

Rabu, 29 Jun 2011

Fitnah Terbesar Dalam Sejarah Islam.


Tajuk: Fitnah Terbesar Dalam Sejarah Islam.
Penulis: Taha Hussein.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Karya agung ulama terkenal, Taha Husain, memaparkan dan menganalisis peristiwa- peristiwa besar dalam sejarah Islam pada masa pemerintahan Khalifah Uthman dan Khalifah Ali yang amat membingungkan. Taha Husain menyebut masa-masa ini sebagai ”fitnah terbesar” (al-filnatul-kubra) dalam sejarah Islam yang pengaruhnya amat luas sampai sekarang bahkan mungkin sampai masa-masa yang akan datang. Buku ini terdiri daripada dua bahagian: Bahagian pertama memaparkan masa pemerintahan Khalifah Uthman, dengan didahului rentetan peristiwa setelah meninggalnya khalifah Umar, terpilihnya Khalifah Uthman, bibit-bibit kemelut dan rangkaian peristiwa sampai terbunuhnya Khalifah Uthman. Bahagian kedua memaparkan masa pemerintahan Khalifah Ali, kelahiran para pembangkang, para pemberontak, rangkaian peristiwa yang mendebarkan hingga peperangan meletus. Dipaparkan juga segala kesan dan akibat peperangan itu. Suatu kajian tentang sejarah Islam yang mendalam ditulis secara jujur, amat berharga dipelajari, berguna bagi para ulama, para sarjana dan mahasiswa dan bagi para pencinta ilmu, bahkan juga bagi ahli politik.

Kandungan.

Pendahuluan.

1. Kekuasaan dan Keadilan.

2. Keadilan Khalifah Umar r.a.

3. Demokrasi dan Aristokrasi.

4. Pemilihan Uthman bin Affan r.a. sebagai Khalifah.

5. Bibit-bibit Perpecahan.

6. Elitisme Quraisy dalam Dasar Pemerintahan Uthman r.a.

7. Pemecatan dan Perlantikan.

8. Kemelut Pertama.

9. Pemecatan Abu Musa a1-Asyari r.a.

10. Muawiyah Gabenor Syria.

11. Pemecatan Amr Bin Ash.

12. Kempen Menentang Khalifah Uthman r.a.

13. Abdullah Bin Saba dan Gerakan Penentangan.

14. Gerakan Penentangan di Madinah.

15. Saad Bin Abi Waqqash.

16. Zubair Bin Awwam r.a.

17. Talhah Bin Ubaidillah.

18. Ali Bin Abi Talib.

19. Abdullah Bin Masud.

20. Abu Dzar al-Ghifari.

21. Ammar Bin Yasir.

22. Motif Penentangan.

23. Peristiwa-peristiwa Semasa Khalifah Uthman r.a.

24. Di Sekitar Perlantikan dan Pemecatan Pegawai Kerajaan.

25. Dasar Kewangan Khalifah Uthman r.a.

26. Perbalahan antara Khalifah Uthman r.a. dengan Kaum Pemberontak.

27. Gerakan Kaum Pemberontak.

28. Puncak Kemelut: Terbunuhnya Khalifah Uthman r.a.

29. Umat Islam di Simpang Jalan.

30. Teka-teki di Sekitar Terbunuhnya Khalifah Uthman r.a.

31. Hari-hari Terakhir Seorang Khalifah.

32. Kaum Muslimin Sesudah KhalifahUthman r.a.

33. Sambutan terhadap Kekhalifahan Ali.

34. Bani Hasyim dan Soal Kekhalifahan.

35. Ali.dan Penguasa Daerah.

36. Para Pembangkang terhadap Ali.

37. Gerakan Penentangan terhadap Ali.

38. Ali dan Para Khalifah Sebelumnya.

39. Sikap Kufah terhadap Ali.

40. Sikap Bashrah terhadap Ali.

41. Ali dan Para Pengikutnya.

42. Pertukaran Utusan antara Ali dan Aisyah r.a.

43. Meletusnya Peperangan

44. Berlangsungnya Perang Unta.

45. Setelah Perang Unta.

46. All di Bashrah.

47. Perang Melawan Syam.

48. Pertukaran Utusan antara All dan Muawiyah.

49. Surat-menyurat antara All dengan M uawiyah.

50. Dua Pasukan Disiapsediakan.

51. Perang Meletus.

52. Keadaan Dua Pasukan.

53. Para Pengikut All.

54. Majlis Tahkim.

55. Cerita tentang Abdullah bin Saba.

56. Kaum Khawarij.

57. Dua Orang Perunding.

58. Ali dan Pemberontakan Kaum Khawarij.

59. All dan Pengikutnya.

60. All dan Gerakan A1-Khirrit.

61. Wilayah Kekuasaan All.

62. All dan Ibnu Abbas.

63. Keghairahan Muawiyah terhadap Bashrah.

64. Tipu Daya Muawiyah.

65. Muhawiyah dan Hijaz.

66. All dan Khawarij.

67. All Bersiap Menyerang Syam.

68. Dasar Pemerintahan All.

69. Dasar Pemerintahan All terhadap Para Gabenor.

70. Sistem Kekhalifahan.

71. Komplotan Khawarij.

72. All antara Pengikut dengan Musuhnya.

73. Hasan Bin All.

74. Perdamaian.

75. Politik Muawiyah di Iraq.

76. Hasan dan Muawiyah.

77. Husein Bin All.

78. Kaum Syiah dan Para Gabenor Muawiyah.

79. Lanjutan.

80. Ziyad dan Abu Sufyan.

81. Ziyad Gabenor Bashrah.

82. Pembunuhan Hujr Bin Adiy.

83. Perlantikan Yazid sebagai Khalifah.

84. Ziyad dan Kaum Khawarij.

85. Yazid bin Muawiyah.

86. Gugurnya Husein Bin All.

87. Setelah Husein Gugur.

88. Lanjutan.

89. Berakhirnya Bencana.

Bibliografi.

Indeks.

Selasa, 28 Jun 2011

Tafsir al-Quran: Pertumbuhan Dan Perkembangan 1-150H.


Tajuk: Tafsir al-Quran: Pertumbuhan Dan Perkembangan 1-150H.
Penulis: Mohd Yusoh Ibrahim.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Bahagian 1. Hybungam Dan Peranan Sunnah Dalam Tafsir.

Bab 1. Asas-Asas Tafsir Yang Digariskan Oleh Rasulullah (s.a.w.).

Beriman dahulu sebelum Diberikan al-Quran

Menerima al-Quran sebagai Suatu Kesatuan yang Pddu

Bersikap Penuh Waspada terhadap Tawil Ayat-ayat Mutasyabih

Larangan Melakukan Tafsiran terhadap al-Quran dengan Akal

BersikapWaspada terhadap Sumber-Sumber Ahli al-Ki tab

Bab 2. Bayan Dan Tafsir.

Kuasa Bayan:  Adakah Rasulullah s.a.w. Mentafsirkan Seluruh al-Quran

Pengertian Hadith-hadith yang Bertentangan

Analisa Persoalan Di Atas

Sifat-Sifat al-Quran

Tafsir dan Bayan

Hadith-hadith Tafsir

Bab 3. Hubungan Sunnah Dengan al-Quran.

Cara Sunnah Menjelaskan Makna al-Quran

Bayan Ziyadah

Bayan Muwafiq: Keselarian di antara al-Quran dan Sunnah

Bayan Mujmal

Takhsis Ayat-ayat Umum

Taqyid Ayat-ayat Mutlaq

Talchsis yang Tidak Menafikan Umum

Tafsir Taujih (Bayan Musykal)

Tafsir Mufradat (Gharib al-Quran)

Bahagian 2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Tafsir Pada Zaman Sahabat.

Bab 4. Tokoh Dan Asas Tafsir.

Sahabat clan Sahabat Utama

Asas-asas Tafsir (Perkembangan)

Tidak Ada Pertentangan dalam al-Quran

Wujud al-Quran

Taraf-taraf Tafsir

Suasana Nuzul

Tidak Mentafsirlcan al-Quran dengan Akal

Bab 5. Qiraat: Pertumbuhan Dan Hubungannya Dengan Tafsir.

Penyusunan al-Quran

Rasm dan Hafaz

Qiraat Sahih dan Syadh

Punca Kelahiran Qiraat yang Berbeza-beza sebelum Pembukuan Mashaf Uthmani

Perkembangan path Zaman Sahabat

Mashaf-mashaf Peribadi

Menulis Tafsir dalarn Mashaf

Keharusan Membaca al-Quran dengan Lafaz Tafsir dalam Suasana Tafsir

Kelahiran Mashaf Uthmani

Hubungan Qiraat dengan Tafsir

Contoh-contoh Qiraat yang Tidak Dapat Dipadankan dengan Rasm Mashf Uthmani

Contoh-contoh Qiraat yang Mempunyai Hubungan dengan Pandangan Sahabat terhadap Makna Ayat

Ijtihad dalam Menentukan Qiraat

Bab 6. al-Quran Sebagai Sumber Tafsir (Tafsir al-Quran Dengan al-Quran)

Asas-Asas Pertumbuhan Keselarian di antara Ayat-ayat

Menyelaraskan Ayat-ayat yang Bertentangan

Mujmal dan Mubayyan

Tafsir Melalui Konteks

Bab 7. Sunnah Sebagai Sumber Tafsir (Tafsir al-Quran Dengan Sunnah)

Sumber Tasyri yang Tersendiri

Cara Sunnah Menjelaskan Makna al-Quran

Keselarian di antara al-Quran dan Sunnah

Sunnah Mentafsirkan al-Quran

Sunnah Amali

Bab 8. Perubahan Tafsir Melalui Sebab Nuzul.

Tanjim al-Nuzul

Keistimewaan Sahabat

Kelahiran Ilmu Sebab Nuzul

Sejarah Nuzul

Sejarah Nuzul dan Nasikh Mansukh

Sebab Nuzul

Ungkapan tentang Sebab Nuzul

Peringkat-peringkat Sebab Nuzul

Pengaruh Ijtihad dalam Menentulcan Sebab Nuzul

Sebab Nuzul yang Berfungsi Tafsir

Tafsir bi al-Mithal

Bab 9. Masalah Nasakh Dan Mansukh Zaman Sahabat.

Makna Naskh 97 Puma berlakunya Naskh

Peristiwa-peristiwa Naskh

Beberapa Makna Nasikh Mansukh Mengikut Penggunaan Para Sahabat

Naskh Bermakna Bayan Mujmal

Naskh Bermana Talchsis al-Am

Naskh Bermalcna Taqyid al-Mutlaq

Naskh Bermakna al-Istithna (Pengecualian)

Bab 10. Mutasyabih al-Quran Dan Unsur-Unsur Israilliyyat Dalam Tafsir.

Mutasyabih al-Quran

Makna Muhkam dan Mutasyabih

Tawil Ayat Mutasyabih di ICalangan Sahabat

Tafsir Huruf Potong (Muqattaat al-Quran)

Keduduican unsur-unsur Israeliyyat sebagai Suatu Sumber Tafsir

Silcap Terbuka

Sikap Sederhana

Mengawal Kesucian Tafsir

Bab 11. Ijtihad Dan Istimbat Dalam Tafsir.

Kewaspadaan dalam Ijtihad

Ijtihad Fighi Lebih Banyak daripada Istinbat Tafsir

Contoh Tafsir Jenis Istinbat

Bab 12. Keistimewaan Dan Kecenderungan

Tafsir Mengikut Sunnah

Tafsir Melalui Bahasa

Tafsir Bebas

Murid-murid

Bahagian 3. Perkembangan Tafsir Pada Zaman Tabiin

Semangat Jihad

Kegiatan Ilmu Pengetahuan

Tabaciat Ulama Tabe in

Tafsir al-Quran pada Zaman Tabein Suatu Tinjauan Umum

Sikap terhadap Tafsir

Cara Menganalisa Ayat

Sebab Nuzul

Nasilch dan Mansukh

Dialog Ayat-ayat Hukum

Tafsir Terperinci

Bab 14. Tokoh-Tokoh Utama Tafsir Pada Zaman Tabiin.

Tokoh Tafsir Madinah

163 Tokoh Tafsir Makkah

Tokoh Tafsir Kufah

Tokoh Tafsir Basrah

Tokoh Tafsir Syam

Tokoh Tafsir Khurasan

Tokoh Tafsir Yaman

Tokoh Tafsir Mesir

Bab 15. Kecenderungan Dan Aliran.

Kecenderungan dalam Tafsir Tabiin: Suatu Analisa Perbandingan

Tafsir Tokoh Madinah

Aliran Bahasa

Tafsir Tokoh Makkah

Tafsir Tokoh Kufah

Tafsir Tokoh Basrah

Kecenderungan Tafsir di Syam

Kecenderungan Tafsir di Yaman

Kecenderungan Tafsir di Khurasan

Bab 16. Ikhtilaf Dalam Tafsir.

Tafsir Mufradat 219

Bahasa Arab

Perkataan Dua Maam

Memperdekatkan Makna

Penggunaan Perkataan

Qiraat

Takhsis Ayat-ayat Umum

Sifat al-Quran

Bab 17. Tafsir Dan Riwayat.

Fitnah dan Kesannya dalam Tafsir

Sanad Tafsir Sahabat dan Tabiin

Taraf Tafsir

Kumpulan Perawi Tafsir 1bn Abbas

Kumpulan Perawi Tafsir Ibn Abbas yang Bertaraf Daif

Sanad-sanad lain Tafsir Sahabat dan Tabiin

Tafsir dan Pembukuan

Penutup.

Singkatan Kata.

Bibliografi.

Indeks.

Pengantar Politik Islam.


Tajuk: Pengantar Politik Islam.
Penulis: Mustafa Hj Daud.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Antara kandungan buku Pengantar Politik Islam ini ialah Pemerintahan Islam, Asas, Sumber dan Ciriciri Pemerintahan Islam, Ketua Negara Islam, Majlis Syura, Kementerian dalam Pemerintahan Islam dan Rakyat Negara Islam.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Pengenalan Politik Dan Siasah.

Definisi Politik

Definisi Siasah Sains Politik

Pembahagian Sains Politik

Bidang Sains Politik

Pembahagian Zaman Politik

Sejarah Sains Politik

Sarjana Sains Politik

Bab 2. Pemerintahan Islam.

Keperluan Pemerintahan

Pembahagian Pemerintahan

Hubungan Pemerintahan dengan Islam

Hukum Menegakkan Pemerintahan Islam

Perbezaan Khalifah dan Raja

Bab 3 Asas, Sumber Dan Ciri Pemerintahan Islam.

Asas Pemerintahan Islam

Sumber Pemerintahan Islam

Ciri Pemerintahan Islam

Bab 4. Majlis Syura.

Kedudukan Majlis Syura

Keperluan Majlis Syura

Tugas Majlis Syura

Bilangan Ahli Majlis Syura

Kelayakan Ahli Majlis Syura

Bab 5. Ketua Negara Islam.

Ketua Negara Islam Pertama

Gelaran Ketua Negara Islam

Amir al-Mukminin

Tugas dan Tanggungjawab Ketua Negara

Hak Khalifah

Kelayakan Ketua Negara

Bakal Ketua Negara

Tempoh Ketua Negara

Bab 6. Kementerian Dalam Pemerintahan Islam.

Pembahagian Kekuasaan dalam Negara Islam

Wilayah Negara Islam

Bab 7. Rakyat Negara Islam.

Tanggungjawab Umat Islam

Hak Umat Islam

Ahli al-Zimmah

Penutup

Bibliografi.

Indeks.

Isnin, 27 Jun 2011

Ikhtisar Sejarah Perkembangan Dan Kaedah Penyusunan Hadith.


Tajuk: Ikhtisar Sejarah Perkembangan Dan Kaedah Penyusunan Hadith.
Penulis: Mohd Napiah Abdullah.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Penghargaan.

Prakata.

Bab I. al-Sunnah: Suatu Analisa Pengenalan.

Fasal 1. Kedudukan Al-Sunnah Dalam Perundangan Islam.

Fasal 2. Peranan Al-Sunnah terhadap Al-Qur’an.

Bab 2. Taktif Hadith Dan Istimbath Istilah-Istilah Yang Berhubungan Dengammya.

Bab 3. Sepintas Lalu Tentang Pendidikan Islam.

Fasal 1. Tulisan di Kalangan Bangsa Arab Sebelum Islam.

Fasal 2. Pendidikan pada Masa Rasulullah (s.a.w.).

Bab 4. Keadaan Hadith Pada Masa Rasulullah (s.a.w.)

Fasal 1. Nabi Muhammad (s.a.w.) Dilantik Menjadi Rasul.

Fasal 2. Bagaimana Para Sahabat Memperolehi Hadith.

Fasal 3. Penyebaran Hadith pada Masa Rasulullah (s.a.w.)

Fasal 4. Pendapat Ahli Hadith tentang Penulisan Hadith.

Fasal 5. Penulisan Hadith pada Masa Rasulullah (s.a.w.).

Bab 5. Kedudukan Hadith Pada Masa Sahabat (11H-100H.)

Fasal 1. Pengertian dan Keadilan Sahabat.

Fasal 2. Sikap Para Sahabat terhadap Hadith.

Fasal 3. Sahabat yang Banyak Meriwayat Hadith.

Fasal 4. Penyebaran Hadith pada Masa Sahabat.

Fasal 5. Penulisan Hadith pada Masa Sahabat.

Fasal 6. Pemalsuan terhadap Hadith.

Bab 6. Keadaan Hadith Pada Masa Tabiin Dan Atba al-Tabiin (100-220H.)

Fasal 1. Pengertian Tabitin, Tabaqat dan Keadilan Mereka.

Fasal 3. Tokoh-tokoh Tabiin yang Banyak Meriwayat Hadith.

Fasal 3. Penulisan Hadith Secara Individu pada Masa Tabiln.

Fasal 4. Pengumpulan dan Penulisan Hadith Secara rasmi.

Fasal 5. Pengertian Atha’ al-Tabiln, Tabaqat dan Keadilan Mereka.

Fasal 6. Tokoh-tokoh Hadith daripada Atha’ al Tabiln.

Fasal 7. Pengumpulan dan Penyusunan Hadith pada Masa Atha’ A1-Tabiin.

Bab 7. Penyusunan Hadith Pada Masa Atba’ Atba’ al-Tabiin (220H.-300H.)

Fasal 1. Penyusunan Kitab Musnad.

Fasal 2. Penyusunan Kitab Hadith yang Enam.

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Pemikiran Islam Masa Kini: Sejarah Dan Aliran.


Tajuk: Pemikiran Islam Masa Kini: Sejarah Dan Aliran.
Penulis: Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini merupakan usaha penulis untuk meninjau sejarah dan aliran pemikiran umat Islam pada zaman moden, atau lebih tepat lagi selepas kejatuhan empayar Uthmaniyyah dan ketibaan zaman penjajahan Barat hingga masa kini. Aliran atau gerakan yang dibincangkan ialah aliran tradisionalis, aliran pembaharuan (reformis) dan aliran modenis. Penulis membincangkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan setiap aliran tersebut di beberapa buah negara seperti Turki, Mesir, India, Pakistan, Indonesia dan Malaysia.

Kandungan.

Prakata.

Bab 1. Latar Belakang Sejarah.

Perkembangan Politik.

Gerukan Salafiyyah.

Gerakan Tradisional.

Bab 2. Cabaran-Cabaran Zaman Moden.

Kolonialisme.

Modenisme.

Orientalisme.

Zionisme.

Bab 3. Kemunculan Gerakan Modenis.

Turki.

Mesir.

Indo-Pakistan.

Indonesia.

Malaysia.

Bab 4. Kesinambungan Gerakan Tradisionalis.

Afrika.

India.

Turki.

Indonesia.

Malaysia.

Bab 5. Kebangunan Gerakan Reformas.

Arab Saudi.

Mesir.

Turki.

Indo-Pakistan.

Indonesia.

Malaysia.

Bab 6. Kesimpulan.

Biblografi.

Indeks.

Ahad, 26 Jun 2011

Sains Menurut Perspektif Islam.


Tajuk: Sains Menurut Perspektif Islam.
Penyelenggara: Sulaiman Nordin.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini mengandungi beberapa tajuk yang telah dikuliahkan kepada penuntut-penuntut kursus Tamadun Islam dan Kenegaraan Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kandungannya sesuai dengan semangat Falsafah Pendidikan Negara untuk menyepadukan antara iman kepada Allah dan ilmu yang bermanfaat serta gabungan antara teori dan amali untuk membentuk masyarakat yang berilmu serta berperibadi tinggi.

Kandungan.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Bab 1. al-Quran Dan Sains.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

al-Quran dan Hakikat Penciptaan Alam Semesta

Cap Jari Tangan Manusia Sebagai Alamat Pengenalan

Ciptaan Planet Bumi dan Langit

Teori Ledakan Besar

Isyarat al-Quran Tentang Bumi Ini Bulat dan Berpusing di Atas Paksinya

Peredaran Planet Bumi Dalam Orbitnya Mengelilingi Planet Matahari

Penciptaan Makhluk Semuanya Berpasangan

Perkembangan Janin Bay! Manusia Da lam Kandungan Ibunya

Penutup

Bab 2. Islam Dan Astronomi
> A. Rahman Omar.

Pendahuluan

Sumber Astronomi Islam

Faktor yang Membolehkan Astronomi Berkembang Pesat pada Zaman Kegemilangan Islam

Perkembangan Astronomi Menurut Kronologi

Astronomi di Dalam al-Quran

Kesimpulan

Bab 3. Biologi Menurut Perspektif Islam.
> Sulaiman Noordin.

Pendahuluan

Sumbangan Tamadun Purba

Perkembangan Pengajian Botani

Sumbangan Tamadun Islam

Ibn Sina

Ayat-ayat al-Quran yang Berkaitan dengan Biologi

Unsur-unsur yang Didapati Dalam Alam Semesta

Tauhidullah Dalam Alam Semesta

Kesan-kesan Kajian di Alam Semesta

Teori Evolusi Dalam Biologi

Ciptaan Bumi dan Langit

Ciri-ciri Teori Evolusi

Bab 4. Kimia Menurut Perspektif Islam
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Kegunaan Ilmu Kimia kepada Umat Islam

Pencapaian Beberapa Ahli Kimia Islam

Pandangan Ibn Khaldun Terhadap Jabir bin Hayyan

Muhammad Abu Bakar al-Razi (865 - 925M.)

Ahli-ahli Kimia Islam yang Lain

Daya Penggerak Umat Islam

Penutup

Bab 5. Fizik Menurut Perspektif Islam.
> A. Rahman Omar

Pendahuluan

Fizik Sebelum Islam

Fizik Da lam al-Quran

Tokoh-tokoh Fizik Dalam Tamadun Islam

Al-Haitham (965 - 1038M.)

Susunan Alam Tumbuh-tumbuhan dan Alam Haiwan

Pandangan Islam Tentang Ciptaan Manusia

Persoalan Lanjutan daripada Teori Evolusi

Bukti-bukti Sains dan Penciptaan

Perubahan Variasi dan Mutasi

Rujukan

Bab 6. Sejarah Perkembangan Matematik Dalam Islam.
> Shahrir bin Mohamad Zain

Pendahuluan

Sistem Angka

Rahsia Kejayaan Ahli Matematik Islam dan Gagasan Falsafah Matematik Islam

Bab 7. Teknologi Dan Kejuruteraan.
> Kamaruddin Abu Taib

Pendahuluan

Definisi Teknologi dan Kejuruteraan

Prinsip Asas Islam Da lam Kejuruteraan

Sumbangan Islam Terhadap Teknologi dan Kejuruteraan

Penemuan Alat-alat Teknologi dan Kejuruteraan

Rumusan

Bab 8. Penerokaan Dan Kajian Geografi Fizikal.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Sumbangan Muslim

Al-Biruni

Al-Khazini

Ibn Yunus ( - 1009M.)

Kesimpulan

Eksplorasi Geografi

Tokoh Dalam Bidang Geografi

Ahli Geografi Muslim yang Lain Alat-alat Peta

Bab 9. Geografi Dunia Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Kawasan Umat Islam

Bilangan Negara Islam

Negara-negara Islam

Kedudukan Geografi Negara Islam

Luas Kawasan, Bangsa dan Bahasa Da lam Dunia Islam

Bilangan Muslim di Dunia Islam

Bab 10. Ilmu Perubatan Menurut Perspektif Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Cara Perubatan Antara Tamadun

Unsur-unsur Perubatan

Islam dan Kesihatan

Ciri-ciri Perubatan Islam

Bersuci (Kebersihan)

Kebersihan Makanan dan Minunlan

AI-Khamar (Alkohol) dan Dadah (Narkotik)

Peraturan Makanan dan Kesihatan

Berdisiplin dengan Berpuasa

Penyakit Jiwa dan Sistem Perubatan

Teori-teori Berkaitan dengan Penyakit

Kesimpulan

Lampiran 1

Bab 11. Perkembangan Ilmu Perubatan Umat Islam.
> Sulaiman Noordin.

Pendahuluan

Falsafah dan Teori Perubatan Muslim

Pengaruh Ibn Sina (Avicenna) 980 - 1037M.

Muhammad bin Zakaria (Al-Razi) (Razes) 865-925M.

Pembedahan

Optalmologi

Sistem Peredaran Darah

Bangunan Hospital

Tokoh-tokoh Ilmu Perubataan

Penutup

Lampiran 1

Bab 12. Sumbangan Tokoh-Tokoh Perubatan Muslim Dalam Ilmu Perubatan Dan Surgeri.
> Prof. Madya Dr. Nik Aziz Sulaiman

Pemdahuluan.

Sumbangan tokoh-tokih perubatan Muslim.

Sumbangan mengikut bidang.

Penutup.

Bab 13. Perkembangan Dan Rencatan Ilmu Perubatan Muslim.
> Prof. Madya Dr. Shahimi Mustapha

Pendahuluan

Masa Keruntuhan dan Kekacauan Negara Islam

Rencatan Kemajuan Perubatan Muslim

Penjajahan

Pendidikan dan Teknologi

Penutup

Bab 14. Seni Menurut Perspektif Islam
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Seni daripada Perspektif Islam

Seni dan Keindahan Alam

Sumber Pengetahuan Seni

Perbezaan Antara Seni Barat dan Islam

Seni daripada Ajaran Islam

Bab 15. Kesusasteraan Menurut Perspektif Islam.
> Mohamad Taha

Pendahuluan

Sumbangan Tokoh-tokoh Perubatan Muslim

Sumbangan Mengikut Bidang

Penutup

Bab 16. Pencapaian Sastera Dalam Tamadun Islam.
> Sulaiman Noordin

Pendahuluan

Sastera Islam

Peranan Rasul dan Nab!

Peranan Mujizat

Ilmu al-Qur’an

Ilmu Hadith

Riwayat Hidup Nab! Muhammad (s.a.w.)

Perbincangan Antara Raja Heraclius (575-641M.)

Indeks.

Benerapa Pemikiran Tentang Ijtihad, Islah Dan Tajdid.


Tajuk: Benerapa Pemikiran Tentang Ijtihad, Islah Dan Tajdid.
Penyelenggara: Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Prakata.

Pendahuluan.

Ijtihad dan Pembaharuan Pemikiran Islam
> Kassim Ahmad.

Pintu Ijtihad Tidak Ditutup
> Mahfodz Mohamad.

Ijtihad: Apa, Mengapa dan Bagaimana
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Perlukah Satu Teori Gerakan Islah Islam dan Kaedah Saintifik
> Kassim Ahmad.

Pintu Ijtihad Sentiasa Terbuka.
> S. Othman Kelantan.

Gerakan Islah: Bukan Teori tetapi Pendekatannya yang Perlu Saintifik.
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Pengertian Ijtihad dan Kedudukan Hadith
> Kassim Ahmad.

Imam Syafil dan Kontroversinya tentang Hadith
> Mahmood ,uhdi Hj. Abd. Majid.

Konflik Ularha-umara Perlu Diselesaikan
> A. Ghani Istnail.

Konflik Ularna-umara Isu yang Sengaja Diada-adakan
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Penerimaan Hadith sebagai Sumber Hukum: Mengapa Syafil yang Dipersalahkan 10
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Ilmu Bukan Monopoli Peribadi
> A. Ghani Ismail.

Konflik Ulanla-umara: Bukan Persoalan 113 Monopoli, Tetapi Ikhtisas
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Al-Hikmah: Tafsiran Sebenar Imam Syafil belum dipertikaikan
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Kanun Jenayah Syariah: Satu Pandangan
> A. Ghani Ismail.

Kanun Jenayah Syariah: Bukan Rekaan Ulama, tetapi Kehendak al-Qur’an dan Sunnah
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Sabtu, 25 Jun 2011

Karya Klasik Melayu Islam.


Tajuk: Karya Klasik Melayu Islam.
Penulis: Mahayuddin Hj Yahaya.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kajian terhadap manuskrip Melayu merupakan aspek penting dalam bidang Pengajian Melayu. Hal ini mendapat perhatian khusus di kalangan sarjana-sarjana Barat. Hasilnya, benua Eropah menjadi khazanah manuskrip Melayu sejak zaman berzaman. Orang Belanda telah mendahului bangsa-bangsa lain di Eropah dalam bidang pengkajian manuskrip Melayu. Ribuan manuskrip Melayu telah dibawa ke Eropah bagi tujuan tersebut. Hasil tulisan para ulama silam telah dijadikan bahan rujukan oleh para pelajar dan pengkaji di Eropah dan di luar Eropah. Dalam khazanah ilmu itu tersirat pelbagai hikmah yang boleh dijadikan contoh dan teladan.


Menyedari hakikat ini, penulis cuba mengkaji beberapa buah manuskrip lama hasil tulisan ulama-ulama terkenal termasuklah Hamzah Fansuri, Burhan al-Din al-Kurani, Syihab al-Din al-Jawi dan Abu al-Fauz al-Marzuqi. Sejumlah 86 buah manuskrip Melayu-Islam telah dipilih untuk dijadikan bahan kajian dan lima daripadanya telah ditransliterasi dan dianalisis kandungannya. Kajian ini bertujuan untuk membuat pendedahan serta memberi peluang kepada generasi masa kini untuk memahami dan mendalami ilmu dan pemikiran ulama-ulama silam. Ini juga merupakan usaha kesarjanaan terhadap bidang yang kurang diberi perhatian berbanding dengan penyelidikan dalam bidang-bidang lain. Oleh itu, kajian ini amat penting dan bermanfaat bagi mengembalikan kegemilangan dan keluhuran tamadun silam dalam usaha membina ilmu pada masa akan datang.

Kandungan.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Manuskrip Melayu Tentang Islam di Eropah.

- Latar belakang kemunculan manuskrip Melayu.

- Zaman HinduBuddha.

- Zaman Islam.

- Penulisan manuskrip Melayu Jawi.

- Pengaruh Arab/Islam.

- Sifat manuskrip Jawi.

- Pengkatalogan manuskrip Melayu di Eropah.

Bab 2. Transliterasi.

- al-Muntahi.

- Kasyf al-Muntazar.

- al-Risalah.

- Aqidah al-Awam.

- Hadis-hadis Nabi.

- Transliterasi: al-Muntahi.

Glosari.

- Transliterasi: Kasyf al-Muntazar li-Ma Yarahu al-Muhtadar.

Glosari.

- Transliterasi: al-Risalah.

Glosari.

- Transliterasi: Aqidah al-Awam.

Glosari.

- Transliterasi: Hadith-hadith Nabi.

Glosari.

Bab 3. Data Naskhah.

- Data Naskhah dan Huraian Ringkas.

Rumusan.

Lampiran.

Bibliografi.

Indeks.

Jumaat, 24 Jun 2011

al-Farabi: Kehidupan, Hasil Karyanya Dan Peri Penting Tokoh.


Tajuk: al-Farabi: Kehidupan, Hasil Karyanya Dan Peri Penting Tokoh.
Penulis: Osman Bakar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini merupakan hasil kajian yang paling menyeluruh dan terperinci tentang penghidupan dan hasil karya al-Farabi yang pernah ditulis setakat ini. Kajian ini memuatkan banyak penemuan baru dalam dalam dekad ini tentang tokoh pemikir muslim yang kreatif dan universal ini. Hasil kajian yang telah dijalankan oleh para sarjana dalam pelbagai bidang umumnya tidak diketahui oleh golongan yang tidak khusus dalam bidang pemikiran Islam. Dengan bantuan nota dan bibliografi yang panjang lebar. Pengarang ingin menarik perhatian pembaca kepada hasil usaha para sarjana tersebut tentang al-Farabi. Buku ini menyediakan sumber rujukan yang sangat penting kepada penuntut serta sarjana yang berminat untuk terus menggali kenyataan tentang al-Farabi dan memahami pemikiran Islam dengan lebih mendalam lagi.

Kandungan.

Sekapur Sirih.

Pengenalan.

Bab 1 Penghidupan al-Farabi.

Bab 2. Hasil Karya dan Peri Pentingnya al-Farabi.

Bibliografi.

Indeks.

Khamis, 23 Jun 2011

Spektrum Falsafah Islam.


Tajuk: Spektrum Falsafah Islam.
Penyelenggara: Ibrahim Abu Bakar.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Makalah-makalah dalam himpunan ini ditulis oleh para penulis yang mempunyai kelayakan akademik sarjana dan doktor falsafah. Buku kecil ini hanya satu pengantar yang menyentuh beberapa persoalan atau mauduk yang dihubungkan dengan Falsafah Islam. Semoga ia dapat dimanfaatkan oleh para pembaca yang berminat berkenalan dengan Falsafah Islam.

Pengenalan.

Penghargaan.

Falsafah Islam atau Falsafah Muslim.
> Zakaria bin Stapa.


Al-Kindi dan Kewujudan Alam.
> Mohammed Yusoff Hussain.

- Ilmu Allah Menurut Ibn Rushd.
> Ismail Mohamad.

- Asyaari dan Manhajnya.
> Abdul Shukor Husin.

- Juwayni dan Hakikat Ilmu.
> Ibrahim Abu Bakar.

Indeks.

Selasa, 21 Jun 2011

Sejarah Islam Di Filipina.


Tajuk: Sejarah Islam Di Filipina.
Penulis: Cesar Adib Majul.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Sebuah Buku Dari Suatu Bangsa oleh Alejandro Mekhor.

Prakata.

Bab 1. Masalah Kronologi.

Bab 2. Islam di Filipina.

Bab 3. Kastila, Indio dan Moro.

Bab 4. Perang Moro, Empat Peringkat yang Pertama.

Bab 5. Selingan.

Bab 6. Perang Moro, Peringkat Kelima.

Bab 7. Arus Perdagangan, Imperialis dan Datu-datu.

Bab 8. Kemerosotan Kesultanan, Peringkat Keenam Perang Moro.

Bab 9. Institusi Politik Sulu.

Bab 10. Warisan.

Apendiks.

a. Sulu dalam Sumber-sumber Sejarah Cina.

b. Institusi Juramentado.

c. Hubungan Kekeluargaan di Antara Kerabat Diraja Sulu dengan Brunei.

d. Hubungan Kekeluargaan di Antara Kerabat Diraja Maguindanao, Iranun, Buayan dan Sulu.

Bibliografi.

Indeks.

Isnin, 20 Jun 2011

Asas Tauhid: Pertumbuhan Dan Huraiannya.


Tajuk: Asas Tauhid: Pertumbuhan Dan Huraiannya.
Penulis: Mudasir Rosder.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Pendahuluan.

Kata Pengantar.

Bab 1. Sejarah Ringkas Pertumbuhan Sifat Dua Puluh.

- Persoalan Aqidah pada Zaman Rasulullah.

- Persoalan Aqidah pada Zaman Sahabat.

- Persoalan Sifat pada Zaman al-Tabiin.

- Aliran al-Jahmiyyah/Jabariyyah.

- Aliran al-Mu tazilah.

- Pendapat Ahli Fiqah Dalam Persoalan Sifat.

- Aliran al-Asyd’irah dan Persoalan Sifat Sehingga Lahirnya Sifat Dua Puluh.

- Aliran al-Asyd’irah dalam Perbahasan Sifat Dua Puluh.

Bab 2. Konsep Sifat Dua Puluh.

- Sebab-Sebab Lahirnya Perbahasan Sifat Dua Puluh.

- Kedudukan Sifat Dua Puluh.

- Cara Mengithbatkan Sifat Dua Puluh.

- Pembahagian Sifat Dua Puluh.

Bab 3. Sifat Dua Puluh Secara Tafsil (Terperinci) Dan Persoalannya.

- Sifat Nafsiyyah.

- Sifat Salbiyyah.

- Sifat Madni.

- Sifat Manawiyyah.

Bab 4. Sifat Dua Puluh Sebagaimana Yang Disyariatkan Di Dalam al-Qur’an Dan Hadith.

- Bahagian Nama-nama Allah

- Hubungan antara Nama-nama Allah dengan Sifat-sifat-Nya

- Penggunaan Perkataan Nama Allah dalam Al-Qur’an

- Nama-nama Allah sebagaimana yang Terdapat dalam Hadith

- Sifat Dua Puluh Sebagaimana yang Disyaratkan di Dalam Al-Qur’an dan Hadith

Penutup.

Bibliografi.

Indeks.

Sabtu, 18 Jun 2011

Sejarah Orang Syed Di Pahang.


Tajuk: Sejarah Orang Syed Di Pahang.
Penulis: Mahyuddin Yahaya.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pengenalan.

Bab 1. Asal-Usul Keturunan Syed Di Pahang.

Bab 2. Sejarah Penghijrahan Kaum Syed Ke Pahang.

Bab 3. Komposisi Keturunan Syed Di Pahang.

Bab 4. Penempatan Kaun Syed Di Pahang.

Bab 5. Kedudukan Kaum Syed Di Pahang.

- Agama.

- Sosial.

- Ekonomi.

- Politik.

Penutup.

Lampiran.

Bibliografi.

Jumaat, 17 Jun 2011

Sastera Sufi.


Tajuk: Sastera Sufi.
Penyelenggara: Baharudin Ahmad.:
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini memuatkan tujuh buah esei yang membincangkan tentang kesusasteraan sufi. Perbincangan itu mencakup hal-hal yang berkisar temtamg defisi kesusasteraan sufi atau sastera Islam, perkembangannya sejak dari zaman Rasulullah (s.a.w.) hingga kini, pengaruh  Islam terhadap perkembangan Melayu Klasik yang bercorak Islam di Nusantara juga tentang puisi Islam dan peranannya sebagai media kesusasteraan sufi.

 
Kandungan.

Bab 1. Pengenalan.
> Baharudin Ahmad.

Bab 2. Kemunculan Puisi Keislaman Dan Peranannya Sebagai Media Kesusasteraan Sufi.
> Ismail Hamid.

Bab 3. Karya Naratif Sufi: Mantiq al-Tair Satu Pengenalan Ringkas.
> Ali Ahmad.

Bab 4. Pengaruh Islam Dan Pembinaan Kesusasteraan Melayu Klasik Bercorak Islam Di Nusantara.
> Mustafa Mohd. Isa.

Bab 5. Kesan Pemikiran Ahli-Ahli Sufi Dalam Penulisan Sastera Melayu Di Nusantara.
> Hamdan Hassan.

Bab 6. Islam Dan Hubungannya Dengan Masyarakat, Kesusasteraan, Melayu Dan Kemodenan.
> Shahnon Ahmad

Bab 7. Kesusasteraan Islam Dan Penghayatannya Di Malaysia Pada Masa Kini.
> Md. Salleh Yaapar

Bab 8. Sufisme Dan Sastera: Falsafah Dan Kritikan.
> Baharudin Ahmad.

Indeks.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...