JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 30 Julai 2011

Biografi Ulama Sunnah India.


Tajuk: Biografi Ulama Sunnah India.
Penulis: Muhammad Abdullah Suradi.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan

Kata Penulis.

1. Siddiq Hasan Khan: Ulama Hadith India Terawal dan Pengarang Raudatun Nadiyah.

2. Maulana Muhammad Ilyas al-Kandahlawi, Ulama’Pengasas Tabligh Di India.

3. Maulana Muhammad Zakariya al-Kandahlawi, Syeikhul Hadis, Pencinta Sunnah dan Pengarang Fadhail Ama.

4. Maulana Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Ulama Penerus Tabligh dan Pengarang Hayatus Sahabah.

5. Maulana Sayyid Abul Hasan All An-Nadwi, Ulama Dan Pemikir India Terkenal.

6. Syeikh Badiuddin As-Sindi, Ulama Hadis dan Pembela Sunnah.

7. Syeikh Dr Ihsan Ilahi Zahir, Ulama dan Pejuang Sunnah Yang Syahid.

8. Syeikh Syafiurrahman al-Mubarakfuri, Ulama’ dan Pengarang Rahiqul Makhtum Kitab Sirah Nabi Terbaik Abad ini.

Rujukan.

Jumaat, 29 Julai 2011

Pertentamgam Islam Dan Kristian.


Tajuk: Pertentamgam Islam Dan Kristian.
Penulis: Ibrahim Che Noh.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan.

Bab 1. Pertentangan Islam Dan Kristian.

Bab 2. Pembohongan Kristian Tentang Salib Dan Dosa.

Bab 3. Kebohongan Kristian Dan Kebenaran Islam.

Bab 4. Akidah Agama Kristian Kini.

Bab 5. Agama Kristian Da lam Al-Quran.

Bab 6. Pengenalan Taurat.

Bab 7. Kumpulan-Kumpulan Da lam Agama Masihi.

Bab 8. Falsafah Romawi Dan Neo-Platonisme Serta Hubungannya Dengan Agama Masihi Persidangan Nicea (325 M) Dan Beberapa Pandangan Mengenainya.

Bab 9. Persidangan.

Bab 10. Aliran Gereja Barat Dan Timur.

Bab 11. Penindas an Gereja.

Bab 12. Dakwaan Kristian Ketuhanan Jesus Dalam Perincian Kembali.

Bab 13. Kemanusiaan Masih (Jesus) a.s.

Bab 14. Injil Yahya Dan Triniti.

Bab 15. Gerakan Missionari Kristian Di Malaysia Barat.

Khamis, 28 Julai 2011

Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam.


Tajuk: Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam.
Penulis: Dr. Hasan Langgulung.
Penerbit: Pistaka Antara.

Makalah-makalah dalam buku ini adalah dari kertas kerja yang dibincangkan di berbagai seminar dan symposium. Dalam buku ini juga dimuatkan beberapa makalah dari penulis lain yang terkemuka walaupun takhasus berbeza tetapi masih dalam skop perbincangan “Pendidikan Islam”. Oleh kerana itu, buku ini diberi tajuk Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam. m/s 252. Setelah meneliti kandungan buku ini, ia sangat menarik kerana terdapat banyak rujukan yang membolehkan kita mencari sumber asal. Banyak juga diterangkan dengan sejarah dan menyoroti tentang ahli falsafah Islam. Sebaiknya ia perlu dibaca pada waktu yang tenang agar dapat menghayati dan memahami konsep, falsafah dan intipati perbincangan dalam buku ini. Antara topik utama yang dibincangkan ialah.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Bab 1. Pendahuluan.

Kebebasan Dalam Islam

Kebebasan dan Teori Psikologi

Kemauan Manusia dan Kebebasan

Psikologi dan Pendidikan Islam

Fitrah

Pemikir-pemikir Islam dan Psikologi

Pendidikan Islam dan Kesihatan Mental

Pengajaran Pengetahuan Agama Islam di Sekolah Menengah

Punca-punca Pendidikan Islam

al-Quran

al-Sunnah

Sahabat-sahabat Nabi

Kemaslahatan Awam

Nilai dan Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat

Pemikir-pemikir Islam

Rujukan

Bab 2. Konsep Kebebasan Dalam Islam

Konsep Kebebasan Dalam Islam

Sejauh mana keperluan Manusia Kepada Kebebasan

Pentingnya Kebebasan Bagi Manusia

Prinsip-prinsip Yang Menjadi Dasar Pandangan Islam Terhadap Kebebasan

Prinsip Pertama

Prinsip Kedua

Prinsip Ketiga

Prinsip Keempat

Prinsip Kelima

Prinsip Keenam

Rujukan.

Bab 3. Psikologi dan Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam

Nilai-nilai Islam

82 Psikologi dan Pendidikan

1. al-Farabi

2. Ibnu Sina

3. Abu Hasan al-Mawardi

4. al-Ghazzali

Pendahuluan

Pengaruhnya Dalam Bidang Psikologi

5. Ibnu Thufail

Pendahuluan

Pengaruhnya Da lam Bidang Psikologi

6. Ibnu Khaldun

Pendahuluan

Pencipta Sosioiogi Pertama

Identiti Nasional

Penutup dan Kesimpulan

Rujukan

Bab 4. Pendidikan Islam dan Kesihatan Mental

Pendahulaan

Tiga Konsep Tentang Manusia

Tiga Mazhab Psikologi Tentang kesihatan Mental

Psikoanalisa dan Kesihatan Mental

a. Kepastian Psikologikal

b. Kekuatan-Kekuatan Psikologikal

c. Ketetapan dan Keseimbangan

d. Kesedapan

Behaviorisma dan Kesihatan Mental

Mazhab Kemanusiaan dan Kesihatan Mental

Islam dan Kesihatan Mental

Pendidikan Moral Dalam Islam

Pendidikan Islam dan Moral Pembangunan

Kesimpulan

Rujukan

Bab 5. Pengajaran Agama lslam di Sekolah-Sekolah Menengah.

Pendahuluan

a. Tujuan

b. Kandungan

c. Kaedah

d. Penilaian

Penutup

Rujukan

Bab 6. Punca-punca Pendidikan Islam

Pendahuluan

Pertama: Kitab Allah (al-Quran)

Takrifnya

Turunnya

Ciri-cirinya

Kandungan al-Quran

Gaya Bahasa al-Quran

al-Quran Sebagai Punca Pendidikan

1. Menghormati Akal Manusia

2. Bimbingan Ilmiah

3. Tidak Menentang Fithrah Manusia

4. Penggunaan Cerita-cerita Untuk Tujuan Pendidikan

5. Memelihara Keperluan-keperluan Sosial

Kedua: al-Sunnah

Maknanya

Jenis-jenisnya

Kedudukannya dalam Pendidikan

Ketiga: Kata-kata Sahabat-sahabat

Keempat: Kemaslahatan Sosial

Ertinya

Islam mengajak kepada kemaslahatan sosial

Kelima: Nilai-nilai dan Kebiasaan-kebiasaan Sosial

Keenam: Pemikir-pemikir Islam

Falsafah Islam

Ilmu Kalam

Tasawuf

Fiqh

Rujukan

Bab 7. Penutup dan Kesimpulan.

Peringkat Falsafah.

Peringkat Sains.

Peringkat Teknologi.

Peringkat Profession.

Perbedaan Pendapat.

Rujukan.

Rabu, 27 Julai 2011

Sains Sosial Dari Perspektif Islam.


Tajuk: Sains Sosial Dari Perspektif Islam.
Penyunting: Wan Hashim Wan Teh Dan Mahayudin Haji Yahaya.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Pengenalan

Bahagian 1. Konsep Manusia dan Ilmu Kemasyarakatan.

1. Konsep Manusia dari Perpektif Barat dan Islam.
> Mustapha Hj. Mohd. Jar

2. Pembentukan Ilmu Kemasyarakatan dari Perspektif Islam.
> Mohd. Kamal Hassan.

Bahagian 2. Beberapa Displin Ilmu Kemasyarakatan dari Perspektif Islam.

3. Pengajian Kebudayaan Melayu dari Perspektif Islam: Suatu Perbincangan Awal.
> Ismail Hamid.

4. Sumbangan Sarjana Islam kepada Pengwujudan dan Perkembangan Antropologi dan Sosiologi.
> Wan Hashim Wan Teh.

5. Pandangan Islam Terhadap Sejarah: Falsafah Sejarah Barat dan Islam.
> Mahayudin Haji Yahaya.

6. Perspektif Baru dalam Perkembangan Psikologi Moden: Sumbangan Islam.
> Hassan Langgulung.

7. Ke Arah Sintesis Islam dalam Geografi.
> Amriah Buang.

Indeks.

Selasa, 26 Julai 2011

Malik Bennabi Dan Pergolakan Sosial.


Tajuk: Malik Bennabi Dan Pergolakan Sosial.
Penulis: Dr Ali al-Quraisyi.
Penerbit: Yayasan Dakwah Islamiyyah Malaysia (YADIM)

Kandungan.

Pengantar.

Prakata.

Pendahuluan.

Fasal 1. Malik Bin Nabi dan Zamannya.

Masyarakat Algeria Abad Ke-20:-

Status sosial dan ekonomi.

Perpecahan Masyarakat Penghijrahan..

Dasar kebudayaan dan pendidikan: Kristianisasi dan memerangi Islam.

Pembodohan dan memerangi Arab.

Bahasa Perancis dan penghapusan budaya.

Dasar Politik:-

Gerakan penyatuan dengan Perancis.

Parti Pembaharuan.

Gerakan Bintang Afrika Utara.

Gerakan Kesatuan Demolcrasi.

Parti Komunis Algeria.

Gerakan Ulama Algeria.

Front Pembebasan Tanahair..

Malik Bennabi (1905-1930):-

Period Paris (1930-1956)

Period Kaherah (1956-1963)

Kembali ke Algeria (1963-1973).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemikirannya:-

Faktor pendidikan dan kemasyarakatan.

Perancis dan pengaruh peradaban.

Barat-Faktor Penjajahan dan Serangan Pemikiran.

Faktor Pendidikan di Luar Sekolah.

Nota Kaki Fasal 1.

Fasal 2. Arah Perubahan Dunia Arab dan Asas Pendidikannya

Aliran Islam: Gerakan yang menyeluruh:-

Hasan al-Banna.

Abdul Hamid Bin Badis.

Aliran Liberalis-Kelompok Evolusionis.

Aliran Kebaratan Moderat.

Aliran Nasionalisme Arab.

Sati’ al-Hashriy (1880-1968).

Aliran Adaptif-Zaki Najib Mahmud.

Aliran Marxisme..

Kesimpulan dan Kritikan.

Nota kaki Fasal 2.

Fasal 3. Perubahan Sosial dan Asas-Asas Pendidikannya

Unsur-Unsur Yang Membentuk Perubahan:-

Period Pimpinan Roh.

Period Pimpinan Akal.

Period Naluri (kehancuran).

Pendidikan Membentuk Peradaban:-

Keutamaan Pendidikan dalam Period Peradaban.

Masyarakat Sebagai Agen Pendidikan.

Ruang Kerja Penjajahan dan penghapusan Prinsip Individu.

Mengubah Persekitaran atau mengubah Manusianya.

Menanamkan Nilai-Nilai Baik dan Usaha Perubahan Sosial.

Pendidikan Gagasan Penyelamat.

Keterlibatan Asas dalam Perubahan Sosial:-

Menanamkan prinsip akhlak atau moral.

Investasi bakat dan kemampuan.

Menciptakan persekitaran yang positif, menumbuhkan kehendak untuk mencipta sejarah.

Bahasa Yang Mendidik:-

Isi dan bentuk ayat-pengucap bahasa perubahan Ilmu, Pengajaran dan Perubahan Sosial

Fikiran dan Perubahan Sosial-Kanak-Kanak dan Fikiran Pemikiran dan Adaptasi

Kritikan Malik Bennabi terhadap Gerakan Perubahan.

Nota Kaki Fasal 3.

Isnin, 25 Julai 2011

Mengenal Allah: Satu Kajian Tentang Ajaran Tasawuf Syeikh Abdul Samad al-Palembani.


Tajuk: Mengenal Allah: Satu Kajian Tentang Ajaran Tasawuf Syeikh Abdul Samad al-Palembani.
Penulis: M. Chatib Quzwain.
Penerbit: Thinker’s Libery.

Kandungan.

Prakata.

Pengantar.

Bab 1. Abdul Samad al-Palimbani.

1. Riwayat Hidupnya

2. Karya-Karyanya

Bab 2. Tuhan Dalam Ajaran al-Palimbani.

Bab 3. Manusia Dalam Ajaran al-Palimbani.

Bab 4. Jalan Kepada Tuhan Menurut Al-Palimbani.

Taubat.

Talcut dan Harap.

Zuhud.

Sabar.

Syulcur.

Ikhlas.

Tawakal.

Mahabbah.

Redha.

Makrifah.

Fana' dan Baqa’.

Keesaan Dalam Keberbilangan.

Bab 4. Al-Palimbani Dan Tarikat.

Bab 5. Kesimpulan.

Rujukan..

1ndeks.

Ahad, 24 Julai 2011

Sahabat Pembela Sunnah.


Tajuk: Sahabat Pembela Sunnah.
Penulis: Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Buku ini mengupas secara ringkas sumbangan para sahabat ridhwanullah ‘alaihim alam memelihara, meriwyat, memindah dan menyebarkan risalah Islam. Telah wujud beberapa elemen dari dalam dan luar yang cuba mengganggu gugat penyebaran risalah Islam tersebut. Malangnya golongan yang cube menyekat usaha dakwah itu, kini telah menukarkan ‘modus operangdi’nya dengan bentuk yang berbeza, tapi masih berpaksikan asas yang sama.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Usaha Pemeliharaan Yang Dilakukan Oleh Para Sahabat (r.a.) Dalam Memastikan Ketulenan al-Sunnah

Bab 2. Amaran Nabi (s.a.w.) Semasa Hayatnya Agar Tidak Berbohong Dengan Menciptakan Hadith Palsu

Bab 3. Amanah Yang Perlu Dipikul Oleh Para Sahabat (r.a.)

Bab 4. Manhaj Periwayatan Para Sahabat (r.a.)

1) Kembara Menuntut Ilmu Hadith.

2) Mengurangkan Periwayatan Hadith.

3) Memulakan Proses Soalan Dan Siasatan Terhadap Setiap Periwayatan Yang Sampai Kepada Mereka.

4) Berwaspada Di Da lam Menyampaikan Hadith.

5) Kedudukan Para Sahabat Terhadap Khabar Ahad.

6) Kritikan Pada Periwayat Hadis Yang Meriwayatkannya.

7) Para Sahabat Yang Membicarakan Nlengenai Tokoh Periwayat.

Bab 5. Paktor Utama Bermulanya Pemalsuan Hadith Pada Zaman Sahabat (r.a.).

Bab 6. Punca Timbulnya Secara Meluas Aktiviti Pemalsuan Hadith.

1. Fanatik atau Taksub.

i. Fanatik Kepartian (Politik).

ii. Fanatik Perkauman dan Kebangsaan (Nasionalisme).

2. Perpecahan dan perselisihan.

i. Perselisihan dalam ilmu Kalam.

ii. Perselisihan di bidang Fiqh.

3. Penyelewengan.

i. Zindiq.

ii. Memburu pangkat dan harta.

iii. Kejahilan dalam urusan agama.

Sabtu, 23 Julai 2011

Masalah Berjumpa Rasulullah (s.a.w.) Ketika Jaga Selepas Wafatnya.


Tajuk: Masalah Berjumpa Rasulullah (s.a.w.) Ketika Jaga Selepas Wafatnya.
Penulis: Husein Hasan Tomal.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan.

Pengantar.

Pendahuluan.

Muqaddimah.

Fasal 1. Kecaman Terhadap Syeikh Tijani.

Fasal 2. Hujah Bantahan Syeikh Mohd. Khudar.

Fasal 3. Jumpa Nabi (s.a.w.) Secara Jaga Sebahagian Keramat Wali Allah.

Fasal 4. Melihat Nabi (s.a.w.) Secara Jaga (Bukan Mimpi).

Fasal 5. Syeikh al-Tijani Mendapat Wind Dari Nabi (s.a.w).

Lampiran Tambahan.

Senarai Buku-Buku Rujukan Dan Bacaan.

Jumaat, 22 Julai 2011

Talfiq: Beramal Dengan Berbagai Mazhab.


Tajuk: Talfiq: Beramal Dengan Berbagai Mazhab.
Penulis: Maszlee Malek.
Penerbit: Karya Bestari Sdn. Bhd.

Kandungan

Pengenalan

Bab 1: Pengertian Taljfiq.

Bab 2: Sejarah Kemuculan Talfiq.

Bab 3: Faktor Berlakunya Talfiq.

Bab 4. Istilah-Istilah Berkaitan Talfiq.

Bab 5. Ruang Lingkup Talfiq.

Bab 6. Hukun Talfiq.

Bab 7. Talfiq Dalam Mramamalat Dan Pengamalannya

Bab 8. Kesimpulan: Hukum talfiq dalam muamalat

Bibliografi.

Khamis, 21 Julai 2011

Dua Wajah. Tahanan Tanpa Bicara.


Tajuk: Dua Wajah. Tahanan Tanpa Bicara.
Penulis: Syed Husin Ali.
Penerbit: Strategic Information Research Development.

Kandungan:

Nota Penerbit

Prakata

Bab 1. Penangkapan.

Bab 2. Dalam Lokap.

Bab 3. Soal-Siasat.

Bab 4. Perintah Tahanan.

Bab 5. Dalam Kem.

Bab 6. Lembaga Penasihat.

Bab 7. Tawaran Bebas.

Bab 8. Diculik.

Bab 9. Penyeksaan.

Bab 10. Deraan Jiwa.

Bab 11. Kamunting Semula.

Bab 12. Bebas.

Lampiran.

i. Perintah Tahanan.

ii. Surat Terbuka Sabariah.

Selasa, 19 Julai 2011

Tafkir: Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan Dan Transformasi Sosial - Edisi 1. No.1 2009.


Tajuk: Tafkir: Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan Dan Transformasi Sosial - Edisi 1. No.1 2009.
Ketua Editor: Mohamed Imran Mohamed Taib.
Penerbit: Leftwrite Centre & The Reading Group, Singapore.

Kandungan.

Pengantar Editor.

Artikel Utama.

- Tradisi Kritis dalam Pemikiran Keagamaan dan Keintelektualan Muslim.
> Azhar Ibrahim Alwee.

- Islam Progresif: Wacana Pasca Arus Utama Indonesia.
> Ahmad Gaus AF.

- Fazlur Rahman (1919-1988): Perintis Tafsir Konteksual.
> Mohamed Imran Mohamed Taib.

- Larangan Islam Atas Perkosaan Dalam Rumahtangga.
> Nur Rofiah.

Perspektif.

- Menuju Islam Progresif: Mendialogkan Teks dan Realiti Sosial.
> M Hilaly Basha.

- Dalam Lingkungan Progresif.
> Muhamad Zaki Jalil.

- Pesantren NU: Tempat Persemaian Islam Moderat atau Militan?.
> Syafiq Hasyim.

- Islam dan Isu Kontemporari.
> Asghar Ali Engineer.

Tokoh.

- Intelektualisme Melayu: Pertarungan Wacana Agana dan Budaya Politik Malaysia.
- Wawancara Bersama Fathi Aris Omar.

Ulasan Buku.

- Khaled Abou El Fadl, Hanya Tuhan Mengenal Tentera-Nya.
> Alfian Yasrif Kuchit.

Ahad, 17 Julai 2011

Wali Songo: Perjuangan Dalam Dakwah Islam.


Tajuk: Wali Songo: Perjuangan Dalam Dakwah Islam.
Penulis: MB. Rahimsyah AR
Penerbit: Pustaka Syuhada.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Mukaddimah.

Bab 1. Syeikh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik)

Bab 2. Sunan Ampel.

Bab 3. Sunan Giri.

Bab 4. Sunan Bonang.

Bab 5. Sunan Drajad.

Bab 6. Sunan Kalijaga.

Bab 7. Sunan Kudus.

Bab 8. Sunan Muria

Bab 9. Sunan Gunung Jati.

Bab 10. Syeikh Siti Jenar.

Bab 11. Para Ulama Penerus Perjuangan Wali Songo.

KH. Hasyin Astarie

KH. Wahab Hasbullah.

KH. Bisri Syamsuri.

KH. Ali Ma’shum.

KH. Achmad Siddiq.

Bibliografi.

Sabtu, 16 Julai 2011

al-Salafiah: Zaman Yang Berkat Bukan Mazhab Islam.


Tajuk: al-Salafiah: Zaman Yang Berkat Bukan Mazhab Islam.
Penulis: Dr Muhammad Said Ramadhan al-Buty.
Penerbit: Penerbitan Jasmin.

Prakata.

Pendahuluan.

* Jawapan Pertama.

* Jawapan Kedua.

Bab 1. Faktor-Faktor Kewujudan Method Ilmiah.

Dua Keistimewaan Khusus Para Sahabat Rasulullah (s.a.w.)

Suasana Dan Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan.

* Faktor Pertama.

* Faktor Kedua.

* Faktor Ketiga.

* Faktor Keempat.

Masalah Dan Method Pengurai.

Method Penyatu.

* Kita Mulakan Dengan Pendahuluan Berikut.

* Sesudah Pendahuluan Ini Maka Kami Katakan Pula.

* Bahagian Pertama.

* Bahagian Kedua.

Madkhal.

Lubab.

Tatimmah.

Titik Persepakatan Dan Perselisihan.

* Contoh Pertama.

* Contoh Kedua.

* Contoh Ketiga.

* Contoh Keempat.

Bab 2. Perlaksanaan Amali Bagi Method Penyatu.

Muqaddimah.

Usul Dan Hukum-Hukum Yang Tiada Khilaf.

Keganjilan Dan Penyelewengan Yang Pasti Kebatilannya.

* Faktor Pertama

* Faktor Kedua.

* Faktor Ketiga.

Masalah Dan Khilaf Pendapat.

* Nas-Nas Mutasyabihat.

* Bidaah, Takrif Dan Hukumnya.

* Pegangan Ibnu Taimiyah.

Masalah Pertama.

Masalah Kedua.

* Tasawwuf Perbahasan, Masalah Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengarmya.

Bab 3. Perakuan As-Salafiah Sebagai Mazhab Adalah Bidaah.

Perbezaan Di Antara Perakuan Dan Pengikutan.

Bukti Perakuan As-Salafiah Sebagai Mazhab Adalah Bidaah.

* Bilakah Kemunculan Konsep Perakuan As-Salafian Sebagai Bidaah?

* Perakuan As-Salafiah Sebagai Mazhab Adalah Bidaah Yang Belum Wujud Sebelum Ini.

Pengaruh Mudharat Yang Memagari Umat Islam.

* Muqaddimah.

* Perkara Pertama.

* Perkara Kedua.

Ringkasan Dan Penutup.

Jumaat, 15 Julai 2011

Malaysia: Daulah Pemuda Bani Tamin: Rahsia Keagungan Ummah.


Tajuk: Malaysia: Daulah Pemuda Bani Tamin: Rahsia Keagungan Ummah.
Penulis: Dr. Ahrnad Fauzi bin Abdul Harnid.
Penerbit: Abuku Hebat Sdn. Bhd.

Kandungan.

Pembuka Kata.

Muqaddimah.

Bab 1. Kekuasaan Allah (s.w.t.)

Bab 2. Membaiki Diri

Bab 3. Kekuatan Iman Akar Tunjang.

Bab 4. Allah (s.w.t.) Membela Orang Bertaqwa.

- Janji Allah (s.w.t.) Kepada Orang Bertaqwa.

- Asas Taqwa.

- Ciri-Ciri Ketaqwaan.

- Jalan Taqwa.

Bab 5. Kerajaan Langit.

Bab 6. Perpaduan Dan Penyatuan Umat.

- Tali Allah.

- Kaedah Memiliki Jiwa Sufi.

- Persahabatan Dalam Perjuangan.

Bab 7. Kepimpinan.

- Faktor Utama Kejayaan Pemimpin Secara Umum.

- Faktor Kejayaan Menegakkan Islam Secara Syumul Di Setiap Peringkat.

Bab 8. Pemimpin Yang Diisyaratkan.

Bab 9. Masa Yang Diisyaratkan.

Bab 10. Tempat Yang Diisyaratkan.

Bab 11. Pendokong Yang Diisyaratkan.

Bab 12. Situasi Yang Diisyaratkan.

Bab 13. Mencari Pemuda Bani Tamim.

a. Cebisan Sejarah.

b. Ciri-Ciri Asas Mujaddid.

c. Keadilan.

d. Pemuda Bani Tamim: Siapa Pun Boleh.

Penutup.

Bibliografi Terpilih.

Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi.

Tajuk: Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi.

Penulis: Ghazali Basri.

Penerbit: Institut Pengajian Ilmu-Ilmu Islam.

Kamdumgam.

Prakata.

Kata Pengantar.

Singkatan.

Senarai Peta.

Bab 1. Sejarah Perkembangan Agama Kristian Dan Gerakan Kristianisasi Di Malaysia.

Bab 2. Gerakan Misionari: Huraian Dari Segi Teologi Dan Psikologi Penyebarannya.

Bab 3. Peranan Badan-Badan Misionari: Satu Tinjauan.

Bab 4. Reaksi Orang Kristian Terhadap Dasar Islamisasi Di Malaysia.

Bab 5. Agama Kristian Di Kalangan Orang Asli Di Perak: Satu Kajian Kes.

Bab 6. Perkembangan Kristian Di Sarawak Satu Kajian Kes.

Bab 7. Perkembangan Kristian Di Negara Brunei.

Bab 8. Gerakan Kristian Di Nigeria: Satu Kajian Kes.

Bab 9. Gereja Penyatuan (Unification Church): Satu Pengenalan.

Penutup.

Lampiran a. Nama-Nama Pertubuhan Krtistian Di Sarawak.

Lampiran b. Laporan Lawatan Ke Beberapa Buah Kampung Di Daerah Simunjan Serian, Tebedu Dan Lundu Dalam Rangka Meninjau Gerakan Kristian 12hb Hingga 5hb Julai 1982.

Lampiran c. Isa Dalam al-Quran Dan Injil.

Lampiran d.

Rujukan.

Indeks.

Khamis, 14 Julai 2011

Pendukung Panji-Panji Islam Sepanjang Zaman.


Tajuk: Pendukung Panji-Panji Islam Sepanjang Zaman.
Penulis: Abu Hasan Ali al-Nadwi.
Penerbit: Institut Pengajian Tradisional Islam (IPTI)

Kandungan.

Pengantar Penerbit.

Prakata Penterjemah.

Penghargaan.

Prakata Pengarang.

Muqaddimah.

Bab 1. Umar Ibn Abdul al-Aziz.

Bab 2. Hasan al-Basri.

Bab 3. Para Muhaddithin dan Fuqaha Islam.

Bab 4. Ahmad Ibn Hanbal.

Bab 5. Abu al-Hasan ’Ali al-Ashari .

Bab 6. Kemorosotan ’Ilmu Kalam.

Bab 7. aI-Ghazali.

Bab 8. Syaikh Abdul al-Qadir al-Jailani.

Bab 9. Ibn al-Jawzi.

Bab 10. Nur al-Din al-Zangi dan Salah aI-Din al-Ayyubi.

Bab 11. Syaikh aI-Islam ’Izz al-Din Ibn Abdul al-Salam

Bab 12. Tartar Bala Dan Allah

Bab 13. Maulana Jalal al-Din al-Rumi

Rujukan.

Daftar Urutan Peristiwa.

Daftar lstilah Arab.

Selasa, 12 Julai 2011

Penamat Sejarah Dan Manusia Terakhir.


Tajuk: Penamat Sejarah Dan Manusia Terakhir.
Penulis: Francis Fukuyama.
Penerbit: Institut Terjemahan Negara (ITNM)

Karya ini benar-benar telah menggemparkan dunia politik antarabangsa pada awal 1990-an apabila penulisnya, Francis Fukuyama, mengisytiharkan sejarah telah berakhir. Dalam karya ini, diutarakan bahawa kehancuran Soviet dan keruntuhan tembok Berlin merupakan perubahan dramatik pasca-Perang Dingin dan menandakan kejayaan kapitalisme dan demokrasi liberal di seluruh dunia. Penulis turut meramalkan huhawa pada akhir sejarah tidak akan ada lagi ruang untuk pertarungan antara ideologi besar. Karya ini telah menimbulkan banyak perdebatan dan disebut-sebut sebagai karya yang sangat optimistik, penuh fenomena tetapi kontroversi. ilmiah dan provokatif. Karya ini juga turut dijadikan alat untuk analisis dan resolusi bagi mengatasi masalah semasa dalam arena politik dan teori ideologi politik.

Kandungan.

Penghargaan.

Pengenalan.

Bahagian 1. Soalan Lama Ditanya Semula.

1. Sikap Pesimis Kita.

2. Kelemahan Negara Kuat 1.

3. Kelemahan Negara Kuat 2 atau Makan Nanas di Bulan.

4. Revolusi Liberal di Seluruh Dunia.

Bahagian 2. Zaman Tua Manusia..

5. Gagasan bagi Sejarah Sejagat.

6. Mekanisme Keinginan.

7. Tiada Orang Gasar di Muka Pintu.

8. Pengumpulan Tanpa Kesudahan.

9. Kemenangan VCR.

10. Di Bumi Pendidikan.

11. Soalan yang Dahulu telah Dijawab.

12. Tiada Demokrasi Tanpa Demokrat.

Bahagian 3. Perjuangan Untuk Mendapatkan Pengiktirafan.

13. Mulanya, Perang Hingga Maut Semata-Mata Demi Maruah.

14. Manusia Pertama.

15. Percutian di Bulgaria.

16. Haiwan Berpipi Merah.

17. Kebangkitan dan Kejatuhan Thymos.

18. Ketuanan dan Perhambaan.

19. Negara Sejagat dan Seragam.

Bahagian 4. Melompat Melepasi Pulau Rhodes.

20. Yang Paling Kejam Antara Semua Raksasa Kejam.

21. Asal-usul Kerja Ber-thymos.

22. Empayar Panasaran, Empayar Penghormatan.

23. Khayalan ”Realisme”.

24. Kuasa Mereka yang Tanpa Kuasa.

25. Kepentingan Negara.

26. Ke Arah Kesatuan Pasifik.

Bahagian 5. Manusia Terakhir.

27. Di Alam Kebebasan.

28. Manusia Tanpa Dada.

29. Bebas dan Tidak Sama.

30. Hak Sempurna dan Kewajipan Tercela.

31. Perang Semangat yang Amat Besar.

Nota.

Bibliografi.

Indeks.

Isnin, 11 Julai 2011

Ajaran Syah Waliyullah


Tajuk: Ajaran Syah Waliyullah.
Penulis: G.N. Jalbani.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan.

Muqaddimah

Bab 1. al-Quran.

Kajian Bersendirian.

Judul Perkara.

Cara penerangan.

Susunan.

Pemansukhan.

Kejadian datangnya wahyu.

Surah yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Madinah.

Penyesualan.

Pertukaran.

Bab 2. Hadith.

Penjenisan.

Muwatta.

Penjelasan.

Hikmat Amali.

Penyesuaian.

Qarn.

Bab 3. Fiqh.

Ijtihad.

Mazhab Hanafi.

Mazhab Syafi’i.

Sebab perbezaan.

Persetujuan.

Ijma’.

Peranan Umar.

Fiqh bersama.

Jalan Yang betul.

Bab 4. Tasauf.

Bai’ah.

Perhubungan.

Syari’ah.

Arahan.

Tugas keugamaan.

Sufi dahulu dan sufi moden.

Maqam dan hal.

Lata’if.

Empat Zaman Tasauf.

Bab 5. Nubuwwah.

Kedatangan nabi.

Sifat nabi.

Pengertian Nubuwwah.

Berbagai bentuk Nubuwwah.

Pernahkah nabi bersalah?.

Perlin dungan Tuhan.

Nabi besar.

Nubuwwah di Bawah Fitrah

Mu’jizat.

Mi’raj.

Wahyu dan ilham.

Penurunan al-Quran.

Bab 6. Syariah.

Keperluan Asasi Agama.

Orang-orang yang suci.

Syariah Itu Adalah Keperluan Jenis Manusia.

Pembangunan manusia.

Ugama itu satu.

Manusia bertanggungjawab terhadap pertukaran wahi.

Perlunya Islam.

Kemenangan Islam.

Berterusannya Jihad.

Bab 7. Politlk.

Terdirinya pemrintahan Islam di Mekah.

Kesan politik dan perlanggaran ke atas Delhi.

Jawatan Khalifah.

Surat-surat Syah Waliyullah kepada Ahmad Syah Abdali dan lain-lain.

Khalifah Rahsia dan Kahlifah Terbuka.

Matlamat dan aspirasi Syah Waliyullah.

Jihad dan Pan-Islamisme.

Revolusi antarabangsa.

Bab 8. Soslo-Ekonomi.

Peringkat pertama.

Peringkat kedua.

Peringkat ketiga.

Kelayakan orang yang memerintah.

Peringkat keennpat.

Tugas pemerintah yang kuat.

Persetujuan manusia berkenaan irtifaqat.

Sebab-sebab kerosakan.

Pembahagian kerja yang wajar.

Keadaan ekonomi mempengaruhi watak manusia.

Perlunya revolusi (192), Islam mesti menang.

Bab 9. Hidup Sesudah Mati.

Nasmah.

Mati.

Alam kubur.

Hari pembicaraan.

Pertimbangan dan jambatan.

Perhitungan dan pancaran air.

A’raf.

Ruh al-Samawi.

Matlamat Terakhir.

Bab 10. Falsafah.

Wandat-ul-Wujud dan Wahdat al-Syuhud.

Syeikh al-Akbar.

Alam al-Mithal.

Hazirat-ul-Quds.

Bab 11. Pelbagai perkara.

Imam Mandi.

Kelebihan Dua Orang Khalifah Yang Terdahulu.

Khalifah Yang Dua Belas

Membelah Bulan

Bab 12. Akhir Kata.

Ahad, 10 Julai 2011

Masjid-Masjid Di Negara China.


Tajuk: Masjid-Masjid Di Negara China.
Penulis: Mohmud Yusuf Li Huo Yen.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan.

Penclahuluan.

Prakata.

Kronologi.

Gambaran Umum.

Bab 1. Sekilas Tentang Masjid di Negara China.

Bab 2. Sumber Dana Pembangunan Masjid di Negara China.

Bab 3. Sumber Perbelanjaan Masjid di Negara China.

Bab 4. Model Seni Bina Masjid di Negara China.

Bab 5. Jumlah Masjid di Negara China.

Bab 6. Fungsi Masjid di Negara China.

Bab 7. Pentadbiran Masjid di Negara China.

Bab 8. Pendidikan Masjid di Negara China.

Nama Masjid Dan Lokasi.

Kronologi.

618 907M -- Dinasti Song.

960 1279M -- Dinasti Yuan.

1279 1368M -- Dinasti Ming.

1368 1644M -- Dinasti Qing.

1644 1911M -- Dinasti Tang.

Sabtu, 9 Julai 2011

Akidah Dan Suluk Dalam Tasawuf: Antara Keaslian Dan Penyelewengan.


Tajuk: Akidah Dan Suluk Dalam Tasawuf: Antara Keaslian Dan Penyelewengan.
Penulis: Dr Abdul al-Fattah Ahmad al-Fawi.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa Sdn Bhd.

Tasawwuf adalah antara salah satu dari tiga rangkaian ilmu yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.Ilmu-ilmu tersebut ialah ilmu tauhid, fiqh dan tasawwuf.Ilmu tasawwuf juga dikenali dengan nama ilmu akhlak.Penekanan ilmu tasawwuf ialah kepada mendisiplinkan diri dalam melaksanakan perintah syarak dan meninggalkan segala larangan syarak. Tasawwuf menurut generasi salafus salih adalah mudah dan bersih.Ia merupakan latihan jiwa bagi membersihkan nafsu dari halangan-halangan yang boleh menghalang diri seseorang dari sampai kepada keredaan Allah (s.w.t.). Latihan tersebut adalah berasaskan kepada panduan yang terdapat di dalam al-Quran dan juga al-Sunnah.

Buku yang sedang ditatapi oleh pembaca budiman ini memperkatakan tentang suluk dan ibadah dalam tasawwuf.Dalam perbahasan ini, pengarang membentangkan suluk dan ibadah yang asli dan suluk dan ibadah yang menyeleweng yang terdapat di dalam tasawwuf. Pembentangan ini memberi panduan kepada umat Islam di masa ini untuk membezakan mana ibadah dan suluk yang asli dan mana yang menyeleweng. Mudah-mudahan buku ini menjadi panduan kepada umat Islam di zaman ini dalam beramal dan berakhlak yang selaras dengan tuntutan al-Qur'an dan juga al-Sunnah.

Kandungan.

Kata Aluan Penterjemah.

Kata Pengantar.

Bab 1. Pendahuluan.

Definisi Tasawwuf.

Istilah Tasawwuf.

Sumber-Sumber Tasawuf Islam.

Pendirian Orang-Orang Islam Terhadap Tasawuf.

Bab 2. Akidah Dan lbadat Dalam Tasawuf.

Akidah.

Ketuhanan.

Nubuwwah (Kenabian).

Solat.

Taldif Syara’.

Perkahwinan.

Berkerja.

Jihad.

Bab 3. Al-Ahwal Dan Al-Maqamat.

Pertama: Al-Ahwal..

Harap.

Kedua: Al-Maqamat.

Maqam Taubah.

Bab 4. Ilham Dan Karamah.

Pertama: Ilham.

Kedua: Karamah.

Bab 5. Zikir, Sama Dan Wajd.

Zikir.

al-Sama’.

al-Wajd.

Bab 6. Syatahah Dan Dakwaan.

Pendirian ahli-Ahli Sufi Terhadap Syatahah Dan Dakwaan

Bidang-Bidang Bentuk-Bentuk Syatahat.

Syatahat Dilihat Dari Sudut kajian Ilmu Phsikologi.

Bab 7. Syiar-Syiar Ahli Sufi.

Syeikh.

Adab Murid Dengan Syeikhnya.

Khirqah.

Berlapar.

Khulwah.

Bab 8. Akhlak.

Aspek Amali.

Aspek Teori.

Bab 9. Ahli-Ahli Sufi Dan Golongan-Golongan Islam Yang lain.

Ahli-Ahli Sufi Dan Ahli Sunnah.

Ahli-Ahli Sufi Dan Ulama Fiqh.

Bab 10. Tarikat-Tarikat Sufi.

Kemunculan Tarikat Sufi Dan Kepelbagaiannya.

TarikAt-Tarikat Sufi Yang Terkenal.

Tarikat Al-Rifa’iyyah.

Tarikat Al-Syaziliyah.

Tarikat Al-Tijaniyah.

Kesimpulan.

Rujukan.

Khamis, 7 Julai 2011

Pengenalan Buku-Buku Utama Islam.


Tajuk: Pengenalan Buku-Buku Utama Islam.
Penulis: Prof. Madya Osman Hj Khalid.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan.

Sepatah Kata.

1. Fokas Terhadap Buku Risalah al-Tauhid’ Karya al-Imam Muhammad Abduh.

2. al-Urwah al-Wuthqa: Buah Tangan Jamaludin al-Afghani Dan al-Imam Muhammad Abduh.

3. Mengenali Buku al-Ahkam al-Sultaniyah Karya al-Mawardi.

4. Memperkenalkan Buku al-Fihrisr Karya Ibn Nadim.

5. Mengenal buku al-Tabaqat al-Kubra Karya Ibn Sa’d.

6. Memperkenalkan Buku Hayat Muhammad Karya Dr. Muhammad Husain Haikal.

7. Memperkenalkan Buku Maqalat al-Islamiyyin Karya al-Asy’ari.

8. Memperkenalkan Kamus al-Muhit Karya Fairuzabadi.

9. Memperkenalkan Buku Maghazi Rasulullah’ Karya al-Waqidi.

10. Memperkenalkan Buku Wafiyat al-A’yan Karya Ibn Khalikan.

11. Fokas Terhadap Buku Tahzib al-Akhlaq Wa Tathir al-A’raq Karya Maskawih.

12. Mengenali Buku al-Kamil Ii al-Tarikh Karya Ibn al-Athir.

13. Kisah Pengembaraan Ibn Battutah.

14. Mengenali Buku Kashf al-Zunun Fi Asami al-Kutub Wal-Funun’ Karya Haji Khalifah.

15. Memperkenalkan Buku Tahqiq Ma Lil-Hindi Min Maqulah Maqbulah Fi al-Aql Aw Marzulah Karya Abi al-Raihan Muhamad Bin Ahmad al-Bairuni.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...