JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 28 Jun 2012

Tasawuf Menurut Ibnu Taimiyyah.


Tajuk: Tasawuf Menurut Ibnu Taimiyyah.
Penulis: Dr. Thiblawi Mahmud Saad.
Penerbit: Darul Nu’man.

Kandungan

Kata Pengantar

Pendahuluan

Pengertian Dan Makna Salaf

Bab 1. Ketekunan Ahli Salaf Mengkaji Kitab Karya Sufi

Bahagian 1. Ibnu Taimiyyah Seorang Salaf Yang Zahid

1. Keperibadiannya

2. Kezuhudannya

3. Makanan Hari-hari

4. Kedudukan di Mata Kaumnya

5. Pakaiannya

6. Kewibawaan

7. Kegigihan Dalam Jihad

8. Masa tua Ibnu Taimiyyah dan kecerdasannya

9. Kekaguman tokoh-tokoh sufi dan para ulama kepada Ibnu Taimiyyah

10. Ibnu Taimiyyah tidak mengasingkan dirinya daripada bergaul dengan kaum salaf dan kaum sufi

Bahagian 2. Ketekunan Ibnu Taimiyyah Menelaah Kitab Sufi Dan Karya Tasawuf Warisannya

- Perkenalan Dengan Beberapa Karya Sufi

- Kitab al-Istiqamah

- Kitab Tasawuf

Bahagian 3. Kegigihan Ahli Salaf Dalam Memperjuangkan Tasawuf

1. Beberapa karya ahli salaf dan kaum sufi

2. Ilmu Pengetahuan para ulama adalah warisan dari buah pemikiran tokoh sufi dan kaum salaf.

3. Kaum Sufi Sebagai Mujahid

Bahagian 4. Pandangan Ibnu Taimiyyah Terhadap Kaum Sufi Dan Beberapa Karya Mereka

1. Pemahaman Kaum Salaf Terhadap Makna Kata Sufi

2. Asal kata sufi

3. Tingkatan sufi menurut pandangan Ibnu Taimiyyah.

4. Beberapa pandangan tentang keperibadian kaum sufi

5. Pandangan Ibnu Taimiyyah terhadap karya-karya sufi.

6. Keteladanan al-Makki, aI-Ghazali Dan al-Tistari.

7. Tujuan utama yang hendak dicapai kaum sufi.

8. Penilaian Ibnu Taimiyyah terhadap disiplin ilmu pengetahuan.

Bab 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Aqidah Dan Kecaman Mereka Terhadap Ilmu Kalam Dan Ajaran Mazhab-Mazhab Yang Menyimpang

Bahagian 1. Aqidah Kaum Sufi Adalah Aqidah Ahli Sunnah

1. Kitab-kitab Tasawuf Yang Menyatakan Aqidah Kaum Sufi dan Salaf.

2. Pernyataan Kepercayaan Tokoh Sufi Dalam Kitab-kitab Mereka

3. Rasa hormat Ibnu Taimiyyah terhadap tokoh sufi.

4. Mengenal beberapa ulama salaf yang dikagumi Ibnu Taimiyyah

a. Ibrahim Bin Adham

b. Basyar al-Hafi

c. Sahl al-Tistari

d. Umar Bin Utsman

e. Ibnu Khafif

f. Adi Bin Musafir

g. Abdul Qadir al-Jailani

h. al-Fadliel Bin Iyadh

i. Dzun Nun al-Mishri

j. Sirri al-Saqati

k. Ma’ruf al-Karkhi

1. Abu Yazid al-Basthami

m. al-Junaid

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengecam Ilmu Kalam dan Orang-Orang Yang Mempelajarinya.

1. Sebab-sebab tersebarnya Ilmu Kalam

2. Kecaman terhadap ilmu Kalam dan orang-orang yang fanatik terhadapnya.

3. Kemarahan Sahl at-Tistari terhadap kelompok-kelompok yang berpecah.

4. Kecaman terhadap aliran Mu’tazilah dan Qadariyah

5. Perbedaan Kitab Sunnah dan Kitab Ilmu Kalam

6. Kejemuan Tokoh Sufi membaca Kitab-kitab Ilmu Kalam

7. Sikap al-Ghazali Menghadapi Ilmu Kalam

8. Pandangan Ibnu Taimiyyah

9. Pujian al-Qusyairi Terhadap Ilmu Kalam

10. Menetapkan sifat Allah Bukan Penyerupaan

11. Keterangan tambahan.

Bahagian 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengecam Faham al-Ittihad, al-Hulul Dan Wahdat al-Wujud.

1. Kecaman ahli Salaf dan Kaum Sufi Terhadap Aliran al-Ittihad, al-Hulul dan Wahdat al-Wujud

2. Kecaman Abu Na’im Terhadap Aliran al-Hululiyah

3. Kecaman al-Qusyairi Terhadap Aliran al-Hululiyah

4. Kecaman Ibnu Khafif terhadap al-Hululiyah

5. Komentar ulama tentang al-Hallaj

6. Antisipasi terhadap ajaran al-Hallaj

7. Aqidah al-Hallaj

8. Ahli salaf dan kaum sufi mengecam aliran Wahdat al-Wujud secara serentak.

9. Keraguan tokoh sufi terhadap para pengikut aliran Wahdat al-Wujud pada zaman Ibnu Taimiyyah.

Bab 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mempercayai Allah Dengan Berdasarkan al-Quran Dan Hadith

Bahagian 1. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Mengenal Allah

1. Ikrar untuk beribadah

2. Penafsiran ahli salaf terhadap makna Fitrah

3. Diskusi Ibnu Taimiyyah dan sebahagian ahli salaf mengenai makna fitrah.

4. Fitrah adalah pengakuan cinta seorang hamba yang tertanam kuat di dalam jiwanya.

5. Pengetahuan Fitrah manusia bukanlah pengetahuan sebagai asas agamanya.

6. Seorang anak kecil mati dalam keadaan kafir.

7. Hadith nabi yang menerangkan sumpah ikrar manusia kepada Allah sebelum diciptakan.

8. Pengakuan kaum sufi terhadap adanya fitrah manusia.

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Qadha Dan Qadar Allah.

1. KepercayaanTauhid Al-Junaid dan para tokoh sufi.

2. Keselamatan aqidah terletak di tangan para tokoh sufi.

3. Kebaikan dan keburukan yang tampak dari Qadha dan Qadar.

4. Pandangan tokoh sufi adalah sama dengan pendapat ahli salaf dalam memahami erti qadar.

5. Kita tidak boleh berkata; ”Kesalahan adalah Qadar Allah”

6. Dilarang untuk berbuat maksiat sebagai pernyataan menyerah diri terhadap qadar Allah.

7. Pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dan wajib kita lakukan.

8. Pengakuan al-Ghazali terhadap perubahan Sebab-Akibat

Bahagian 3 Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaun Sufi Mengikuti Ajaran al-Quran Dan Hadith Dalam Menjalankan Syariat Agama

1. Kekeliruan sebahagian ulama yang menolak ”KEHENDAK” manusia sebagai sebab melakukan suatu perbuatan.

2. Perintah dan Larangan.

3. Dunia tasawuf bukanlah keterasingan atau kebodohan.

Bab 4. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Sifat-Sifat Allah Yang Tidak Dimiliki Manusia

Bahagian I. Sifat-Sifat Allah Yang Harus Dipercayai Dan Diingkari

1. Mazhab yang ingkar.

2. Jejak mazhab Muktazilah dan Ahli Sunnah.

3. Pertentangan faham tokoh sufi dan pengikut aliran Kilabiyah.

4. Ittiba’ kelompok Al-Asy’ariyah kepada seruan al-Kilabiyah.

5. Perkataan Ahlissunnah Tentang Sifat

6. Pemikiran Ibnu Taimiyyah yang bijaksana sebagai penguat.

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengenai Sifat al-Uluw, al-Nuzul, al-Ma’iyyah Dan al-Qurbu

1. Penjelasan Ahli Salaf dan Tokoh Sufi Terhadap Makna al-Uluw

2. Keterangan al-Karamiyah dan Syiah.

3. Kesepakatan Ahli Salaf dan Tokoh Khalaf Mengecam Takwil Terhadap Sifat-sifat Allah.

4. Kesepakatan Ahli Salaf dan Tokoh Sufi Dalam Menafsirkan makna al- Ma’iyyah

5. Tafsir al-Ma’iyyah yang benar.

6. Takwil al-Qurbu

7. Kesepakatan ahli salaf dan kaum sufi di dalam memahami erti Nuzul

Bahagian 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Memahami Sifat Kalam Menurut Huruf Dan Maknanya

1. Kesalahan tanggapan al-Qusyairi Memahami perkataan al-Syubli.

2. Jalan tengah yang ditempuh Ibnu Taimiyyah.

3. Cerita-cerita Bohong sekitar dunia sufi.

4. Suara dan tulisan hamba-hamba Allah adalah ciptaan-Nya.

5. Sikap mengelak Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyyah.

6. Riwayat dusta lainnya.

Bahagian 4. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Kesukaan Hati Kaum Muslimin Saat Memandang Tuhan Di Syurga

1. Kata sebahagian golongan.

2. Kelompok Hululiyah mengaku: ”Di dunia pun kami sudah pernah melihat wujud Allah.”

3. Pandangan Batin kepada Allah

4. Secara peribadi, Ibnu Taimiyyah mengagumi Syeikh Abdul Qadir Jailani.

Bab 5. Kssepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Pengetahuan Kedudukan Manusia Dan Langkah Pembinaan Jiwa

Bahagian 1. Orang-Orang Bijak

I. Orang-orang bijak menurut Ibnu Sina.

2. Komentar Ibnu Taimiyyah Terhadap Kesufian Ibnu Sina.

3. Hayy Ibn Yaqdlan.

4. Sedikit mengenai Falsafah.

5. Bagi kaum sufi.

6. Fana’ (binasa) menurut al-Junaid.

7. Fana’ menurut Syihabuddin Suhrawardi.

8. Mengenai Fana’

9. Kata Ibnu Taimiyyah

10. Dicabutnya Hukum Syarak

11. Mengenai Zikir

Bahagian 2. Redha

1. Redha yang diperintahkan dan yang dilarang.

a. Redha terhadap qadha’ Allah.

b. Redha terhadap semua perintah Allah, sebagai satu tanda keimanan seorang hamba kepada-Nya.

2. Redha terhadap larangan-larangan Allah.

3. Qadha’ dapat berubah dengan munajat.

Bahagian 3. Mahabbah (Cinta-Kasih)

1. Cinta Kepada Sang Pencipta Adalah Alat Penggerak Alam semesta.

2. Tingkatan Cinta.

3. Golongan-golongan manusia dalam bercinta kasih.

4. Keingkaran kelompok al-Jahmiyah terhadap cinta dan sayang Allah.

5. Takwil kata ”Mahabbah”.

Bahagian 4 Sama;

1. Tingkatan Ahli Sama’.

2. Getaran hati kala al-Quran dibacakan.

3. Pendapat Ibnu Khafif Mengenai Sama’ terhadap alunan lagu, maupun syair

4. Al-Qusyairi salah tafsir

5. Tanggapan Ibnu Taimiyyah.

6. Pendapat sebahagian ulama.

7. Tambahan

Bahagian 5. Kesepakatan Ahli Salaf dan Kaum Sufi Dalam Penyembuhan Penyakit-penyakit Jiwa

Bab 6. Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Sebagai Pengikut Nabi Muhammad (s.a.w.), Auliaillah Dan Pencinta Ahli Bayt

Bahagian 1. Hakikat Muhammad (s.a.w.)

1. Yang belum atau tidak tercipta bukanlah sesuatu.

2. Hujjah golongan yang menyatakan: ”Sebelumnya kejadiannya makhluk sudah berupa

3. Berita yang benar mengenai penciptaan Muhammad (s.a.w.) di mulai sejak sebelum penciptan Adam (a. s.)

4. Menurut al-Ghazali.

5. Menurut Ibnu Arabi: ”Wali itu lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan.”

6. Pandangan Ibnu Arabi mengenai. “Khatimul Awliyaa”

7. Sanjungan Ibnu Taimiyyah terhadap Imam-imam kaum sufi

8. Kesepakatan Ahli Salaf dan Kaum Sufi Terhadap Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatthab.

9. Khatimul Awliya’ adalah orang mukmin yang taqwa.

10. Keutamaan Khidir Tidak menjadikannya lebih utama dari Nabi Musa.

11. Seorang Nabi lebih utama dari semua wali di bumi.

12. Nabi Ibrahim, manusia kedua termulianya di sisi Allah setelah Rasulullah (s.a.w.)

Bahagian 2. Cinta Ahli Bayt Dan Penolakan Terhadap Penghormatan Yang Berlebihan Kepada Para Tokoh Salaf Terdahulu

1. Bagi Ibnu Taimiyyah, Ahli bid’ah itu bukan khawarij.

2. Pertolongan, Tawassul dan Syafa’at.

3. Ziarah.

4. Kesepakatan Ahli Salaf dan kaum sufi dalam masalah ini.

Bahagian 3. Kesepakatan Mengenai Mukjizat Dan Karamah

1. Menurut faham Ibnu Sina.

2. Ciri-ciri seorang nabi menurut ahli falsafah.

3. Golongan yang menolak kebenaran mukjizat.

4. Sanggahan kepada orang yang menyatakan ”Karamah bukanlah milik para wali.”

5. Kesepakatan ahli salaf dan kaum sufi dalam. ”Seorang utusan tidak disebut Nabi kerana dia memiliki mukjizat.”

Penutup

Nota Kaki

Rujukan

Rabu, 27 Jun 2012

Wahabi: Sesatkah Mereka?

Tajuk: Wahabi: Sesatkah Mereka?.
Penulis: Hersi Mohamad.
Penerbit: PTS Millennia Sdn Bhd.

Pendahuluan

Pengantar Maksud Salafi

Kajian Perihal Sumber-Sumber dan Rujukan

Kumpulan Rujukan dan Sumber yang Pertama: Pro Wahabi

Kumpulan Rujukan dan Sumber yang Kedua: Anti Wahabi

Kumpulan Rujukan dan Sumber yang Ketiga: Orientalis

Bab 1. Syeikh Muhammad Bin Abdul Wahab

Kehidupannya

Persekitarannya

Bab 2. Wahabi dan Pemurnian Tauhid

Kefahaman Syeikh Muhammad bin Abdul Wahabberkenaan Tauhid

Dimensi Agama dalam Tauhid Menurut Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab

Mazhab Salafi Wahabi dalam Tauhid Asma’ dan Sifat

Bab 3. Dimensi Sosio-politik bagi Memurnikan Tauhid dalam Aliran Wahabi

Perkembangan Perhubungan antara Kuasa Politik dan Aliran Wahabi

Bab 4. Polemik dalam Mentafsir Beberapa Isu Akidah

Skop Polemik

Menentukan Sifat Polemik

Polemik dalam Mentafsirkan Tauhid

Bab 5. Konflik Isu Pengkafiran dan Tawassul

Mengkafirkan Orang Islam

Kemunculan Gejala Kafir-Mengkafirkan pada Masa Kini

Syeikh Sulaiman bin Abdul Wahab dan Sikapnya pada Persoalan Mengkafirkan Muslim

Asas-Asas Pengkafiran Menurut Wahabi

Bab 6. Sikap Gerakan Wahabipada Beberapa Golongan Islam

Tasawuf

Syiah

Bab 7. Gerakan Wahabi dalam Bidang Dakwah

Penutup

Nota Hujung

Bibliografi

Isnin, 25 Jun 2012

Penilaian Semula Syiah Dari Kacamata al-Sunnah Dan Kata Sepakat Ulama.


Tajuk: Penilaian Semula Syiah Dari Kacamata al-Sunnah Dan Kata Sepakat Ulama.
Penulis: Abdullah al-Qari Hj Salleh
Penerbit: Pustaka ASA.

Kandungan:

Kata Pengantar

Perkembangan Syiah

Pedoman Kita

Bab 1. Pegangan-Pegabgab Syiah Menurut Prof Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri.

1. Syiah tidak memerlukan al-Quran

2. Ahli al-Quran terhad di kalangan Syiah

3. Imaam-imaam mempunyai mukjizat

4. Keistimewaan Keluarga Ali dan Syiah

5. Konsep Tebusan

.6. Imaam maksuum dan mendapat wahyu

7. Segelintir saja orang Mu’min yang tidak murtad

Beberapa Pendapat Tokoh Ulamaa

Bab 2. Mazhab-Mazhab Dan Ajaran Syiah

Mazhab Syiah

Pokok-pokok ajaran Syiah

Cabang-cabang Syiah :

1.Cabang Zaidiyyah

2. Cabang Imaamiyyah:

Ranting Inthna ’Asyariyyah

Ranting Ja’fariyyah

Ranting Ismaa’iliyyah

3. Cabang Nusairiyyah

Bab 3. Taktik Syiah Dalam Menghadapi Ahli Sunnah

Kajian Sayyid Hawwa

Bab 4. Ijma Ulama Melibatkan Syiah

Aqidah berkaitan Kitab al-Quran

Tiada Nabi Sampingan

Aqidah mengenai isi al-Quran

Wahyu terputus dengan kewafatan Nabi

Aqidah mengenai Hadith Nabi

Sikap meninggalkan al-Kitab dan al-Sunnah

Tiada penjelemaan roh

Menyuruh ma’ruf mencegah mungkar

Mu'min dan Muslim hakiki

Punca kufur dan syirik

Bab 5. Benarkah al-Syaukani Tokoh Syiah?

Bab 6. Lampiran Kitab al-Kafi

Jumaat, 22 Jun 2012

Sastera Islam Dalam Pembinaan.


Tajuk: Sastera Islam Dalam Pembinaan.
Penulis: Mana Sikana.
Penerbit: Penerbitan Karyawan

Kandungan

Pengantar

Teori, Prinsip dan Konsep Sastera Islam
> Ismail Ibrahim

Sastera Islam dalam Pematangan
> Shahnon Ahmad

Memperteguh Tradisi Sastera Islam Malaysia
> Hamdan Hassan

Sastera Melayu dalam Kontek Islam dan Pembangunan Negara
> Mohd. Noor Azam

Apakah Sastera Islam dapat Berkembang di Malaysia?
> Azizi Haji Abdullah

Ke Arah Pembinaan Sastera Islam di Malaysia
> Nahmar Jamil

Tradisi Kritikan Sastera Islam
> Osman Haji Khalid

Konflik dan Polemik Sastera Islam
> S. Othman Kelantan

Isu-Isu Penting dalam Pembicaraan Sastera Islam
> Suhaimi Haji Muhammad

Unsur-Unsur Islam dalam Kreativiti Fiksyen
> Mana Sikana dan Nurazmi Kuntum

Khamis, 21 Jun 2012

Kajian Perbandingan Di Antara Di Bawah Lindungan Ka’bah Dan Anak Yatim.


Tajuk: Kajian Perbandingan Di Antara Di Bawah Lindungan Ka’bah Dan Anak Yatim.
Penulis: Ismail Mohd Arifin.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Dakwah Dan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan

Bab 1. Dari Penerbit

Bab 2. Pendahuluan

Bab 3. Riwayat Hidup al-Manfaluti

Bab 4. Cerpen Anak Yatim

Bab 5. Sinopsis Novel Di Bawah Lindungan Kabah Oleh Hamka,

Bab 6. Titik-titik Persamaan

Bab 7. Perbandingan Dalam Aspek Tema

Bab 8. Perbandingan Dalam Aspek Plot

Bab 9. Perbandingan Terperinci Tentang Peristiwa-Peristiwa Kedua-Dua Novel

Rabu, 20 Jun 2012

Subky Latif: Istimewa Terkenang.


Tajuk: Subky Latif: Istimewa Terkenang.
Penyelenggara: Mujidan Yahya..
Penerbit:Media Icon Sdn. Bhd..

Kandungan

1. Muktamar PAS menjelang kemerdekaan

2. Tulis semula sejarah kemerdekaan

3. Masjid jadi tempat berpolitik zaman Datuk Onn

4. Calon luar di Kelantan sejak 1959

5. Undi PAS 10% sahaja

6. Syukur jadi Melayu Malaysia

7. Kisah guru zaman dulu

8. Tulisan jawi mati di tangan UMNO

9. Suharto berjasa besar kepada Malaysia

10. Pejuang kemerdekaan mati di Medan

11. Tiada demokrasi di Thailand hingga awal 70-an

12. Hukum demonstrasi harus dan halal

13. Hilang jawatan kerana bertudung

14. Di saman akibat berserban

15. Ke arah gandingan ulama dan umarak

16. Hak raja menolak

17. Dun bersidang di bawah pokok

18. Komplot guling MB di Bukit Frazer

19. Politik wang satu sifat UMNO

20. Hudud bukan kewajipan PAS saja

21. Cara PAS setujui PR

22. Guan Eng ingatkan kepada Kuan Yew dulu

23. Kuan Yew kata dulang paku serpih

24. Tunku ajak bukan Islam ke tilawah

25. Kedai India kini kuasai Jalan TAR

26. Najib buat yang ayahnya tidak buat

27. Khir Johari yang saya kenali

28. Mengapa ratapi Lim Goh Tong

29. Ashaari bangunkan Arqam dan Rufaqa

Selasa, 19 Jun 2012

Pemikiran Islam Dan Dunia Hari Ini.Tajuk: Pemikiran Islam Dan Dunia Hari Ini.
Penulis: Mohd Nor Mamat.
Penerbit: Univision Press Sdn. Bhd.

Kandungan

Mukaddimah

1.0. Islam Dan Dunia Hari Ini

1.1. Senario Dunia Islam Semasa

1.2. Ancaman dan Cabaran Ke Atas Umat Islam

1.3. Ancaman Sekularisme

1.31 Ancaman Sekularisme di Malaysia

1.4. Cabaran Gerakan Kristianisasi

1.5 Cabaran Gerakan Zionis

1.6 Cabaran Gerakan Orientalis

1.7 Strategi Menghadapi Cabaran

2.0. Kebangkitan Islam

2.1. Latarbelakang Kebangkitan Islam

2.2. Faktor-Faktor Kebangkitan Islam

2.3. Kesan Kebangkitan Islam

2.3.1. Reaksi Barat Terhadap Kebangkitan Islam

2.4. Sejarah Kebangkitan Islam di Malaysia

2.5. Faktor Kebangkitan Islam di Malaysia

2.6. Kesan Kebangkitan Islam di Malaysia

2.7. Gerakan Islam Representatif di Malaysia

3.0. Aliran-Aliran Pemikiran Umat Islam

3.1. Aliran-Aliran Dominan Umat Islam

- Menurut Dr Yusof Al Qardhawi

- Munurut Dr Mir Zohair Hussain

4.0. Perbezaan Pendapat (Ikhtilaf)

4.1. Definisi dan Sejarah Ikhtilaf

1.2. Faktor Berlakunya Ikhtilaf

1.3. Adab Dalam Ikhtilaf

Penutup

Bibliografi

Lampiran

Isnin, 18 Jun 2012

Biografi Kiyai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle.


Tajuk: Biografi Kiyai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle.
Penulis: Muhammad Yusuf Khalid.
Penerbit: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Kandungan

Bab 1. Pengenalan

Geografi Sulawesi Selatan dan Kepercayaan Masyarakatnya

Kedatangan Islam dan Perkembangannya di Sulawesi Selatan

Bab 2. Biografi Kiyai Hj. Abd. Rahman Ambo Dalle

Pendahuluan

Tempat dan Tarikh Kelahirannya Keluarganya

Latar Belakang Pendidikannya

Permulaan Kerjayanya Sebagai Guru di Wajo

Pandangan Islam Terhadap Perkara Ganjil (Keramat, ma'unah)

Penghijrahan Ke Mangkoso

Bab 3. Penglibatan Dalam Gerakan Darul Islam

Pendahuluan

Penglibatannya Dalam Parti Politik GOLKAR

Penglibatannya Dalam Tarikat

Kepemimpinannya Dalam Organisasi

Sistem Pengurusannya Dalam Organisasi

Pengurusan Madrasah dan Pasantren DDI

Pengurusan Kewangan

Pengurusan Perpustakaan

Kegiatan Dakwahnya Saat-Saat Kematiannya

Bab 4. Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI)

Pendahuluan

Sejarah Ringkas Kewujudan DDI

Perkembangan MAl Mangkoso Soppeng Riaja

Peralihan MAl Menjadi DDI

Asas dan Tujuan Penubuhannya

Struktur organisasi DDI

Perpindahan DDI ke Pare-Pare

Lokasi Pare-Pare yang Strategi

Perkembangan DDI ke Kabellangan, Pinrang

Sejarah Ringkas DDI Kabellangan

Kitab-Kitab yang Digunakan

Perguruan Tinggi Ad-Dariah

Yayasan DDI

DDI Sebagai Sebuah Organisasi Dakwah

DDI Sebagai Sebuah Organisasi Sosial

Bab 5. Hasil Penulisan Kiyai Hj. Abd. Rahman Ambo Dalle

Pendahuluan

Penulisan Kiyao. Hj. Abd. Rahman Ambo Dalle

Ulasan Empat Buah Buku Kiyai Hj. Abd.Rahman Ambo Dalle

aI-Qaul al-Sadiq Fi Makrifah al-Khlaiq

Maziyyah Ahli Sunnah Wa al-Jamaah

Syifa al-afidah min al- Tasyaum wa al- Tiyarah

Rabbij' alni Mukima al-Salah Fi Bayani Ahkam Wa Hikam al-Salah

Sabtu, 16 Jun 2012

Ijtihad Dalam Syariah Islam.


Tajuk: Ijtihad Dalam Syariah Islam.
Penulis: Dr Yusuf al-Qardawi.
Penerbit: Thingkers Library.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Pengertian Ijtihad

Bab 2. Syarat-Syarat Mujtahid

Bab 3. Pembahagian Ijtihad

Bab 4. Lapangan Ijtihad

Bab 5. Martabat Ijtihad

Bab 6. Disyariatkan Ijtihad Dan Hukumnya

Bab 7. Kelangsungan Dan Terhentinya Ijtihad

Bab 8. Perlunya Ijtihad Di Zaman Sekarang

Bab 9. Ijtihad Di Zaman Moden

Bab 10. Mempermudah Ijtihad Bagi Ulama-Ulama Sekarang

Bab 11. Ijtihad Yang Kita Perlukan Sekarang

Bab 12. Bentuk-Bentuk Ijtihad Di Abad Moden

Bab 13. Kekeliruan Ijtihad Kontemporer

Bab 14. Aturan Ijtihad Kontemporer.

Bab 15. Aliran Ijtihad Kontemporer Dan Pengikutnya

Bab 16. Tabiat Dan Ketentuan Ijtihad

Bab 17. Keseriusan Dan Faedah Ijtihad Kontemporer

Bab 18. Catatan Dan Komentar

Indeks

Akidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.


Tajuk: Akidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.
Penuelenggara: Prosedin Seminar.
Penerbit :Badan Perkhidmatan Penerangan Islam Selangor Dan Wilayah Persekutuan (BPPI)

Kandungan

Prakata

Bahagian Kertaskerja Dan Soal Jawab

1. Asas-Asas Akidah Ahli Sunnah al-Jama’ah Dan Khalaf
> Dr. Johari Mat (Akademi Islam Universiti Malaya).

2. Soalan Peserta dan Jawapan oleh Dr. Johari Mat.

3. Akidah Imam-Imam Empat: Abu Hanifah, Malik, Syafie Dan Ahmad Ibnu Hambal
> Abdullah Yasin

4. Soalan Peserta dan Jawapan oleh Abdullah Yasin

5. Aqidah Ahli al-Sunnah al-Jama’ah Menurut Displin Ahli al-Hadith
> Prof, Madya Dr. Mohd Radzi Hj. Othman

6. Soalan Peserta dan Jawapan oleh Dr. Mohd Radzi Hj. Othman

7. Hubungan Akidah Imam al-Asyari Dan al-Asyairah
> Mahmod Bin Daud

8. Soalan Peserta dan Jawapan oleh Mahmod Bin Daud.

Jumaat, 15 Jun 2012

Salah Faham Terhadap Konsep Nur Muhammad.


Tajuk: Salah Faham Terhadap Konsep Nur Muhammad.
Penulis: Adab Mahmud al-Hamasy.
Penerbit: Pustaka ASA.

Kandungan:

Pengantar Penyadur

i. Penyelewengan Konsep Nur Muhammadiyyah

ii. Kejadian Nabi Muhammad (s.a.w.) Bukan Daripada Cahaya

Pengantar Pengarang

1. Hadith-hadith Tentang Dulunya Nabi Muhammad (s.a.w.): Ciptaan Dan Kenabian

2. Hadith-hadith Tentang Nur Di Kalangan Syiah

3. Himpunan Hadith Tentang Nur Muhammadi Yang Diperbincangkan

Hadith Pertama: Hadith Abu Hurairah

Hadith Kedua: Hadith Salmaan al-Faarisi

Hadith Ketiga: Hadith Jabir Ibnu Abdullah

Hadith Keempat: Hadith Abdullah Ibnu Abbas

Hadith Kelima: Hadith Abu Dzar al-Ghifari

Hadith Keenam. Hadith Abdullah Ibnu Umar

Hadith Ketujuh: Hadith Abi Sa’id al-Khudri

Hadith Kelapan: Hadith Musa al-Ridha

Hadith Kesembilan: Hadith Ibnu ’Abbas

4. Hadith-hadith Tentang Nur Di Kalangan Ahli Sunnah

5. Kesedaran Kembali: Cintakan Nabi (s.a.w.)

6. Keperluan Insan Kepada Nur Dan Bagaimana Memperolehnya?

Bahan-bahan Kajian

Khamis, 14 Jun 2012

Menyingkap Tohmahan Salah Nabi Khidir Masih Hidup.


Tajuk: Menyingkap Tohmahan Salah Nabi Khidir Masih Hidup.
Penulis: Ahmad Bin Abdul Aziz al-Husain.
Penerbit: Pustaka ASA.

Kandungan

Kata Pengantar

1. Pegangan Kebanyakan Ulamaa Hadith

2. Alasan-Alasan Ibnu al-Jauzi: Khidhr Telah Wafat

3. Lain-lain Pendapat: Ulamaa Hadith Dan Sufi

4. Hadith-hadith Dusta Mengenai Khidhr

5. Hadith Dusta: Pertemuan Khidhr Dengan Nabi Ilyas

6. Hadith Pertemuan Jibril, Mikail dan Israfil Dengan Khidhr

7. Berita Pertemuan Ali Abu Taalib Dengan Khidhr

8. Berita Pertemuan ’Umar Abdul Aziz Dengan Khidhr

9. Berita-berita Palsu Pertemuan Dengan Khidhr

10. Pegangan al-Imaam Ibnu Qayyim

Bahan-bahan Kajian

Rabu, 13 Jun 2012

Pemikiran Islam Semasa.


Tajuk: Pemikiran Islam Semasa.
Penulis: Ahmad Zaki Abdul Latif, Abdul Nasir Hj Musa, Mohd Yusof Yusak.
Penerbit: iBook Publication.

Kandungan

Bab 1. Konsep Pemikiran Islam Dan Barat

Pendahuluan

Pemikiran Islam

Perkembangan Pemikiran Islam

Landasan Pemikiran Islam

Pemikiran Islam Semasa

Pemikiran Barat

Kesimpulan

Rujukan

Bab 2. Islam Dan Ideologi Semasa

Pendahuluan

Islam dan Ideologi-ideologi Semasa

Kesimpulan

Rujukan

Bab 3. Gerakan Musuh-Musuh Islam

Pendahuluan

Zionisme

Orientalisme

Gerakan Missionary Kristian

Kesimpulan

Rujukan

Bab 4. Pemikiran Islam Semasa Dan Kebangkitan Islam Kini

Pendahuluan

Hizbul Muslimin

Persatuan Islam Se Malaysia (PAS)

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM)

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Kebangkitan Islam dan Reaksi Barat

Implikasi Terhadap Umat Islam

Kesimpulan

Rujukan

Selasa, 12 Jun 2012

Gerakan Antarabangsa Dan Keselamatan Negara.


Tajuk: Gerakan Antarabangsa Dan Keselamatan Negara.
Penulis: Dr Sulaiman Nordin.
Penerbit: Nur Publication.

Kandungan

Prakata

Bab 1. Pakatan Sulit Pemodal Elit Antarabangsa

Pendahuluan

Siapakah Mereka

Logo Pertubuhan Illuminati

(Gambarajah 1) Suatu Kerajaan Dalam Kerajaan Sains Yang Paling Dirahsiakan Kerajaan Tertinggi Sedunia

(Carta 1) Struktur Kuasa Dunia Yang Dirahsiakan Unsur Anglo-Amerika dan Unsur Zionisme

Nota Kaki

Lampiran 1. The Men Who Caused The French Revolution (Para Individu Yang Menyebabkan Revolusi Perancis)

Lampiran 2. Rothschilds: Dinasti Bank Yang Tertua

Lampiran 3. Muka Kulit Dalam Buku Tragedy And Hope

Rangkaian Kuasa Sulit Antarabangsa

Bagaimana Bidang Kewangan Dikuasai Oleh Investment Bankers Antarabangsa

Lampiran 4. The New World Order (Orde Baru Dunia)

Lampiran 5. Rangkaian Pakatan Sulit

Bab 2. Gerakan Illuminati Dan Orde Baru Dunia

Pemusnahan Kerajaan-Kerajaan

Disebalik Orde Baru Dunia

Percanggahan maklumat Di Dalam Bible

Maklumat-Maklumat Yang Penting

Pencerobohan Serb Komunis di Bosnia Herzegovina

Nota Kaki

Rujukan

Lampiran 1. Pendedahan Gary Allen (1976)

Isnin, 11 Jun 2012

Malaysia: Nilai Politik Dan Budaya.


Tajuk: Malaysia: Nilai Politik Dan Budaya.
Penulis: Ghazali Shafie.
Penerbit: Pustaka Antara Sdn. Bhd.

Kandungan

Riwayat Hidup

# Politik Dalam Negeri

6 Mei 1972: Usaha Kerajaan Melaksanakan Dasar Ekonomi Baru

13 Julai 1972: UMNO sebagai Parti Politik yang ’Special’

24 Januari 1975: Rancangan Pelaksanaan Buku Hijau

23 Mac 1976: Trajidi Bukit Kepong dalam Kenangan

7 April 1976: Kegagalan Kominis dalam Perjuangannya di Malaysia

7 Me. 1976: Jentera Pelaksanaan di dalam Rancangan Malaysia Ketiga

6 Jun 1976: Mengapa Pasukan Polls Hutan Malaysia di Wilayah Thai di tank keluar

4 Julai 1976: Usaha Penghapusan Komunis di Malaysia.

12 Mac 1977: Senjatapi dan Dadah — Ancaman Negara

29 April 1978: Cabaran Kepimpinan dalam UMNO

4 Mei 1978: Perkembangan Politik Semasa

13 Mei 1978: Keselamatan Negara

28 Mei 1978: Kekukuhan UMNO

# Politik Luar Negara

2 Oktober 1956: Malaya dan Commonwealth (Bahagian 1)

Oktober 1956: Malaya dan Commonwealth (Bahagian 2)

16 Oktober 1959: Malaya dan Soal Tibet

8 Ogos 1972: Keselamatan Antarabangsa, Perlucutan Senjata dan Wilayah-Wilayah Damai.

20 November 1975: Kerjasama Perbatasan antara Malaysia / Indonesia 1975

22 Julai 1976: Kerjasama Keselamatan Malaysia / Indonesia 1976

11 Februari 1977: Kerjasama Keselamatan Malaysia / Indonesia 1977

# Saranan Dan Nilai Hidup

8 Oktober 1959: Kesetiaan kepada Negara

6 Ogos, 1967: Peranan Kaum Ibu dalam Lapangan Siasah

24 Mac 1969: Pegawai Pentadbiran dalam Masyarakat Kita

17 Julai 1969: Ke arah Masyarakat yang Berhaluan

2 Ogos 1969: Pemimpinan dan Masyarakat yang Berhaluan

9 April 1971: Rukunegara sebagai Pembentuk Masyarakat Malaysia.

26 Jun 1971: Semangat Sa

14 Mei 1972: Memilih Pimpinan

15 Mei 1973: lurang Generasi antara Tua dan muda

# Belia dalam Pembangunan Negara

8 April 1977: Seni Dan Budaya

15 Oktober 1971: Peranan dan Tanggungjawab Penulis

28 Ogos 1972: Komunikasi Melalui Seni

1 l April 1973: Pandangan tentang Karya-karya Hadiah Sastra

29 Januari 1977: Tarian Singa di Malaysia.

26 Februari 1977: Samad Ismail tidak mempengaruhi Panel Hadiah Sastra.

Indeks

Ahad, 10 Jun 2012

Panduan Homeopati.


Tajuk: Panduan Homeopati.
Penulis: Dr. Hakim Mirza Muhammad Amin.
Penerbit: Pustaka Basyirah.

Kandungan

Kata Pengantar Penterjemah

Prakata

Bab 1. Asal Usul Homeopati

Falsafah Homeopati

Potensi Atau Kuasa Ubat

Catatan-

Sukatan Ubat (dos)

Catatan

Memilih Potensi Dan Jarak Setiap Dos Diberikan

Perhubungan Di Antara Ubat-Ubat

Beberapa Arahan Penting Untuk Perawat

Bab 2. Penyakit-Penyakit Kepala Dan Otak

(1) Sakit Kepala / Headache

(2) Sakit Sebelah Kepala / Hemicrania

(3) Pening Kepala / Vertigo

(4) Penyakit Tak Lena Tidur / Insomnia

(5) Koma / Coma

(6) Kelemahan Otak / Cerebral Anaemia

(7) Busung Otak / Hydrocephalus

(8) Radang Selaput Otak / Meningitis

(9) Strok / Apoplexy

(10) Penyakit Gila / Kegilaan / Insanity, Mania

(11) Gila / Sawan Babi / Lit Epilepsy

(12) Racauan / Delirium

Bab 3. Penyakit-Penyakit Mata

(13) Sakit Mata / Ophtalmia

(14) Kelegapan Mata / Keputihan Lapisan Kornea / Opacity of the cornia

(15) Ketumbuhan Pada Kornea / Pterygium

(16) Penyakit Buta Bular / Cataract

(17) Trikasis / Trichiasis

(18) Tembel / Ketumbit / Stye

(19) Rabun Malam / Hemeralopia

(20) Juling / Strabismus

(21) Rabun / Amblyopia

(22) Hilang Penglihatan / Amaurosis

Bab 4. Penyakit-Penyakit Hidung Dan Telinga

(23) Hidung Membusuk / Ozaena

(24) Ketumbuhan Dalam Hidung / Nasal polypus

(25) PendarahAN Hidung / Epistaxis

(26) Selesema / Catarrh, Coryza

(27) Pekak / Deafness

(28) Telinga Bernanah / Otorrhoea

(29) Sakit Telinga / Otalgia

(30) Bengkak Telinga / eoeotitis

Bab 5. Penyakit-Penyakit Mulut Dan Tekak

(31) Baran Lidah / Cancer of the tongue

(32) Sakit Gigi / Toothache

(33) Gusi Bernanah / Ljlie Pyorrhoea

(34) Barah Mulut / Cancrumoris

- Serawan / Stomatitis

(35) Radang Tomsil / Tonsilitis

(36) Radang Tekak / Pharyngitis

(37) Radang PETI Suara / Laryngitis / Sore throat

(38) Sakit Kerongkong / Diphtheria

(39) Serak Tekak / Hoarseness

(40) Skrofula / Scrofula

Bab 6. Penyakit-Penyakit Dada Dan Jantung

(41) Batuk / Cough

(42) Penyakit Batuk Kering / Tuberculosis

(43) Penyakit Lelah / Mengah / Asthma

(44) Demam / Radang Paru-Paru / Pneumonia

(45) Sakit Jantung / Angina pectoris

(46) Darah Gemuruh / Palpitation

Bab 7. Penyakit-Penyakit Perut Dan Usus

(47) Radang Perut Besar / Laera Gastritis

(48) Luka Perut Besar / Gastric Ulcer

(49) Usus Memulas / Colic pain

(50) Sakit Perut Besar / Gastralgia

(51) Salah Cerna / Indigestion

(52) Penyakit Hilang Selera Makan / Loss Of Appetite

(53) Penyakit Selera Terlalu Tajam / Bulimia

(54) Mual / LOYA DAN Muntah / Nausea / Vomiting

(55) Sembelit / Constipation

(56) Cirit-Birit / Diarrhoea

(57) Cirit-Birit Berkala / Sprue

(58) Radang Usus Kecil / Enteritis

(52) Radang Perut Buta / Appendicitis

(60) Penyakit Buasir / Piles

(61) Cirit Darah / Dysentry

(62) Penyakit Burut / Uluran / Hernia

(63) Penyakit Muntah Darah / Haematemesis

(63) Penyakit Tersedu / Hiccup

Bab 8. Penyakit-Penyakit Hati Dan Limpa

(65) Penyakit Busung / Dropsy

(66) Sakit Hati / Biliaric Colic

(67) Bengkak Hati / Hepatitis

(68) Penyakit Leukmia / eerecy Leukaemia

(69) Penyakit Kuning / Jaundice

(70) Pembesaran Limpa / Enlargement Of Spleen

Bab 9. Penyakit-Penyakit Buah Pinggang Dan Pundi-Pundi Kencing

(71) Tertahan Air Kencing / Retention Of Urine

(72) Keracunan Air Kencing / Uraemia

(73) Penyakit Kencing Berdaarah / Hematuria

(74) Sakit Buah Pinggang / Renal Colic

(75) Radang Buah Pinggang / Nephritis

(76) Lemah Buah Pinggang / Albuminuria

(77) Kencing Manis / Diabetes

(78) Penyakit Beser / Incontinence Of Urine

(79) Penyakit Kencing Nanah / Gonorrhoea

(80) Penyakit Keluar Mani Ketika Tidur / Nocturnal Emission

(81) Penyakit Beser Mani / Spermatorrhoea

(82) Lemah Tenaga Batin / Sexual Weakness

(83) Radang Pundi Air Kencing / Cystitis

Bab 10. Penyakit-Penyakit Sendi Dan Urat Saraf

(84) Encuk / Rheumatism

(85) Piral / Gout

(86) Siatika / Sciatica

(87) Sakit Saraf / Neuralgia

(88) Kelumpuhan / Paralysis

(89) Kekejangan / Convulsion

(90) Penyakit Kurus Sumsum / Locomotor Ataxia

(91) Penyakit Tersentak-Sentak Anggota / Chorea

Bab 11. Penyakit-Penyakit Luar Tubuh

(92) Penyakit Raja Singa / Syphilis

(93) Penyakit Badang / Exzema

(94) Penyakit Kayap / Psoriasis

(95) Kurap / Ring worm

(96) Raum Gatal / Urticaria

(97) Penyakit Gatal / Itch

(98) Bisul / Abscess & Boils

(99) Borok / Ulcer

(100) Radang Kulit / Bisul Api / Erysepelas

(101) Bengkak Bernanah Pangkal Kuku / Whitlow

(102) Bisul Raja / Pekung / Carbuncle

(103) Patah Jetan / Chilblain

(104) Kusta / Leprosy

(105) Jeragat / Frecles

(106) Jerawat / Acne

(107) Ketuat / Warts

Bab 12. Pelbagai Demam

(108) Demam Kepialu / Typhoid Fever

(109) Demam Kura / Malaria / Malaria

(110) Demam Merah / Skarlet / Scarlet Fever

(111) Demam Berpanjangan / Remittent Fever

(112) Demam Patah Tulang / Break Bone Fever

(113) Demam Giat / Hectic Fever

Bab 13. Penyakit-Penyakit Kecemasan

(114) Terbakar Dan Melecur / Burn & Scalds

(115) Digigit Atau Dusengat Binatang Busa Dan Serangga / ocei Bites & Stinging Of Insects

(116) Lebam Dan Lyka-Luka / Bruise & Wounds

(117) Termasuk Sesuatu Ke Dalam Mata / Foreign Body Into The Eyes

(118) Strok Matahari / Sun Stroke

Bab 14. Penyakit-Penyakit Kanak-Kanak

(119) Tumbuh Gigi / Dentition xvi

(120) Seriawan / Sore Mouth / Aphthae

(121) Menjeluak / Vomiting Infantum

(122) Penyakit Sawan / Infantile Convultions

(123) Cacing Dalam Usus / Intestinal Worms

(124) Radang Selaput Paru-Paru / Pleurisy

(125) Penyakit Tubuh Melisut / Marasmus

(126) Penyakit Lemah Tulang / Rickets

(127) Batuk Kukul / Whooping Cough

(128) Terkeluar Rembubg / Prolapsus Ani

(129) Serah Beruk / Mumps

(130) Terkencing Ketika Tidur / Nocturnal Enuresis

Bab 15. Penyakit-Penyakit Perempuan

(131) Keguguran / Abortion - Miscarriage

(132) Istihadhah (Pendarahan Bukan Pada Hari-hari Haidh) / Creg / Metorrhagia

(133) Darah Haidh Tertahan / Amenorrhoea

(134) Darah Haidh Melimpah / Menorrhagia

(135) Senggugut / Dysmenorrhoea

(136) Gatal Kemaluan / Vulvar Pruritis

(137) Gangguan-Gangguan Semasa Mengandubg / Ailments During Pregnancy

(138) Bersalin / Labour

(139) Demam Nifas / Puerperal Fever

(140) Rahim Beranak / Uterine Displacement

(141) Bengkak Rahim / Metritis

(142) Keputihan / Leucorrhoea

(143) Histeria / tlysteria

Bab 16. Penyakit-Penyakit Wabak

(144) Demam Selesema / Demam Sejuk / Influenza

(145) Cacar / Small Pox

(146) Campak / Measles

(147) Taun / Plague

(148) Kolera / Cholera

Lampiran

Indeks Penyakit Menurut Abjad

Indeks Ubat-Ubatan

Sabtu, 9 Jun 2012

al-Imam al-Syafie: Kecemerlangan Ilmu Dan Pemikiran.


Tajuk: al-Imam al-Syafie: Kecemerlangan Ilmu Dan Pemikiran.
Penyelenggara: Karya Bestari.
Penerbit: Karya Bestari Sdn Bhd.

1. al-Imam Sumbangannya Dalam Memurnikan Dua Pemikiran.
> Dr. Nik Yusri Bin Musa.

Pengenalan

a. Guru-Guru al-Imam al-Syafie

b. Pertentangan Antara Ulama al-Ra’yu Dengan Ahli al-Hadith

Polemik Wahabi: Antara kekeliruan Ilmuan Dan Kejahilan Umat

Kesimpulan

Rujukan

2. al-Imam Al-Syafie: Perkembangan Mazhabnya Di Dunia Melayu
> Dr. Hj Zulkifly Bin Muda Dan Dr. Nik Nizaita Binti Omar

Abstrak

Pendahuluan

Sejarah Penerimaan Islam di Nusantara

Sejarah Ringkas Mazhab Syafie

Pengamalan Mazhab Syafie

Pengaruh Mazhab Syafie Di Malaysia

a. Pengaruh Mazhab Syafie Di Peringkat Awal Kedatangan Islam

b. Pengamalan Mazhab Syafie Masa Kini

Kesimpulan

3. al-Imam Al-Syafie: Antara Tanggapan Dan Fakta
> Dr. Mohd. Asri bin Zainul Abidin

Pendahuluan

Pengenalan Ringkas

Sikap Para Pengkaji Fiqh

Tanggapan Salah Terhadap Akidah al-Imam al-Syafie

Penentangan al-Imam al-Syafie Terhadap Ilmu Kalam

al-Imam al-Syafie Tidak Terpengaruh dengan Syiah

Tanggapan Terhadap al-Imam al-Syafi’i dalam Aliran fiqh

Penutup

Rujukan

4. al-Imam al-Syafie: Pengenalan Dan Sejarah Hidupnya.
> Dato’ Dr. Mahmud Zuhdi Haji Abd. Majid

Pendahuluan

Nama Penuh

Sejarah Awal

Menerima Pendidikan Di Makkah

Melanjutkan pelajaran Ke Madinah

Berangkat Ke Yaman

Pulang Ke Makkah Sebagai Ulama

Kembali Ke Baghdad Sebagai Imam

5. al-Imam Pegangan Dalam Aliran Akidah
> Dr. Johari Mat

al-Imam Al-Syafie

Kedudukan Akidah Dalam Islam

Hubungan Antara Akidah Dengan Syariat

Pertama: Akidah

Kedua: Syariat

al-Imam al-Syafie Dan Akidah

Manhaj al-Imam al-Syafie Dalam Akidah

a. al-Quran Dan al-Sunnah

b. Menerima Hadith Mutawatir Dan Ahad

c. Menerima fahaman Rahabat

d. Menolak manhaj Ahli Kalam

e. Antara Akidah al-Imam al-Syafie

f. Beberapa Contoh Akidah al-Imam al-Syafie

Jumaat, 8 Jun 2012

Ke Arah Islamisasi Undang-Undang Di Malaysia.


Tajuk: Ke Arah Islamisasi Undang-Undang Di Malaysia.
Penyelenggara: Tan Sri Datuk Profesor Amiritus Ahmad Ibrahim Dan Profesor Madya Dr. Mahmud Saedon Awang Othman
Penerbit: Yayasan Dakwah Islamiyyah Malaysia (YADIM)

Kandungan

Ke Arah Islamisasi Undang-Undang Di Malaysia, Masalah dan Kemungkinan
> Tan Sri Datuk Profesor Amiritus Ahmad Ibrahim.
(dibentangkan di Seminar Perundangan Islam, di Universiti Kebangsaan Malaysia: 1981.)

Ke Arah Mempertingkatkan Mahkamah Syariah
> Profesor Madya Dr. Mahmud Saedon Awang Othman
(dibentangkan di Seminar Intelek Islam Kelima di Universiti Kebangsaan Malaysia: 1985.)

Perlaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Kenyataan dan Permasalahannya
> Profesor Madya Dr. Mahmud Saedon Awang Othman
(dibentangkan di Seminar Perundangan Islam Peringkat Kebangsaan Kedua, di Universiti Kebangsaan Malaysia: 1984).

Khamis, 7 Jun 2012

Benarkah Malaysia Negara Islam.


Tajuk: Benarkah Malaysia Negara Islam.
Penulis: Kamarulzaman Haji Yusoff.
Penerbit: Pustaka Qamar.

Kandungan

Kata-Kata Aluan

Prakata

Bab 1. Hujah Pendakwa

Bab 2. Hujah Penolong Pendakwa

Bab 3. Hujah Pembela

Bab 4. Hujah Penolong Pembela

Bab 5. Keputusan Hakim

Bab 6. Pandangan Alternatif

Bab 7. Nota Untuk Nakhaei Ahmad.

Epilog

Bibliografi

Rabu, 6 Jun 2012

Sumber Undang-Undang Islam Dan Pandangan Orientalis.


Tajuk: Sumber Undang-Undang Islam Dan Pandangan Orientalis.
Penulis: Abdul Halim El-Muhammdu
Penerbit: Budaya Ilmu Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Muqadimah

Bab 1. Simber Utama Perundangan Islam

al-Quran

al-Sunnah

Ijma’

Qiyas

Bab 2. Sumber Tambahan

Istihsan

Qawl al-Sahabi

Istislah

Istishab

Syar Man Qablana

Urf

Bab 3. Doktrin

Ijtihad

Taqlid.

Talfiq.

Istiffa

Ikhtilaf

Bab 4. Kaedah-Kaedah Fiqh

Definisi dan Skopnya

Kaedah-Kaedah Fiqh yang Lima

Kaedah Pertama

Kaedah Kedua

kaedah Ketiga

Kaedah Keempat

Kaedah Kelima

Bab 5. Pandangan Orientalis Terhadap Sumber Syariah

Pandangan Terhadap al-Quran

Pandangan Terhadap al-Sunnah

Pandangan Terhadap Ikhtilaf

Bab 6. Hubungan Undang-Undang Islam Dengan Undang-Undang Roman

Bibliografi

Indeks

Selasa, 5 Jun 2012

Minda Melayu Baru.


Tajuk: Minda Melayu Baru.
Penulis: Dr. Siddiq Fadzil.
Penerbit: Institut Kajian Dasar (IKD)

Kandungan

Kata Pengaratar

Pendahuluan

Bab 1 Melayu Baru Dan Cabaran Abad 21

Islam dan Dinamika Melayu Baru

Tawhid Membangun Jiwa Merdeka

Islam dan Orientasi Masa Depan

Pembinaan Generasi Berkualiti

Potensi Islam di Dunia Melayu 33

Bab 2. Dinamika Berfikir Dan Budaya Ilmu

Pendangkalan Makna Budaya Perkembangan Yang Memprihatinkan

Pembaharuan Pemikiran Sebagai Prasyarat Kebangkitan

Penyegaran Nilai Ilmu

Mengangkat Martabat dan Wibawa Para Ilmuwan

Maulid dan Pembudayaan Nilai-nilai Nabawi

Hijrah Merangsang Pemikiran Strategik

Ilmuwan Muslim dan Cabaran Era Perindustrian

Masyarakat Saintifik 2020: Perspektif Islam

Bab 3. Islam Dalam Sejarah Dan Tradisi Politik Melayu

Menelusuri Jejak Perjuangan Umat Islam, Patriotisme dan Nasionalisme

Nasionalisme dan Asabiyah dalam Politik Melayu

Raja dan Etikanya dalam Tradisi Politik Melayu-Islam

Bab 4. Islam Dan Budaya Kerja

Agama dan Etos Kerja

Islam dan Budaya Kerja Cemerlang

Membina Budaya Korporat Yang Islamik

Jenayah Kolar Putih: Krisis Etika Pengurusan?

Kemiskinan dan Kekufuran

Bab 5. Islam Dalam Realiti Masyarakat Masa Kini

Menyorot Titik-titik Kelemahan Umat

Dilema Kepimpinan di Dunia Islam

Islam dan Kepedulian Sosial

Pudarnya Solidariti Umat

Kekeliruan di Sekitar al-Sunnah dan al-Sirah

Isu-isu Politik Masakini dan Perumusan Fiqh Siasah

Siasah Syariah Sebagai Wahana Kesejahteraan Umat

Pelaksanaan Syariat dalam Realiti Masakini

Isnin, 4 Jun 2012

Gerakan Islam Tradisional Di Malaysia: Sejarah Dan Pemikiran; Jama’ah Tabligh Dan Darul Arqam.


Tajuk: Gerakan Islam Tradisional Di Malaysia: Sejarah Dan Pemikiran; Jama’ah Tabligh Dan Darul Arqam.
Penulis: Dr.Abdul Rahman Abdullah
Penerbit: Penerbitan Kintan.

Kandungan

Prakata

Muqaddimah

Bahagian 1. Jamaat Tabligh: Gerakan Tradisional Konservatif

Bab 1. Perkembangan Jamaat Tabligh di Malaysia

Bab 2. Asas-asas Ajaran Jamaat Tabligh

Bab 3. Ajaran Tasawwuf Sunni dalam Jamaat Tabligh

Glosari

Lampiran

1. Fatwa Mufti Makkah

2. Fatwa Wakil Syeikh al-Azhar

3. Fatwa Ustaz Wan Muhammad Bin Wan Muhammad All

4. Fatwa Mufti Melaka

5. Reaksi Mufti-Mufti dan Majlis Agama Islam Negeri dll

6. Reaksi Jabatan Perdana Menteri

Bahagian 2. Darul Arqam: Gerakan Tradisional Progresif

Bab 4: Perkembangan Darul Arqam di Malaysia

Bab 5. Ajaran Tasawwuf Sunni dalam Darul Arqam: Aspek Positif

Bab 6: Ajaran Tasawwuf Tariqat dalam Darul Arqam: Aspek Negatif

Lampiran

1. Fatwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan

2. Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

3. Fatwa Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia

4. Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUD Propinsi Daerah Istimewa Acheh

Bibliografi

Ahad, 3 Jun 2012

Islam: Kebenaran Dan Keadilan.


Tajuk: Islam: Kebenaran Dan Keadilan.
Penulis: Mohd Jamil Mukmin.
Penerbit: Nurin Enterprise.

Kandungan

Kata-Kata Aluan

Pengenalan

Cita Usaha Jaya

Aliran-aliran Penulisan Ahli-ahli Sejarah Barat Terhadap Pensejarahan Negeri-negeri Asia Tenggara

Racun-racun Alam Pemikiran Islam

Keperwiraan Islam Diakui Dunia

Keterangan Positif Tentang Ketibaan Nabi Muhammad dalam Kitab-kitab Agama Lama Mengapa Kita Tidak Memeluk Agama Kristian?

Kekuasaan Islam di Benua Eropah (Bahagian Pertama)

Kekuasaan Islam di Tiga Benua (Bahagian Kedua)

Benua Afrika Kepunyaan Islam?

Kesusasteraan Arab Zaman Jahiliah

Islam dan Kebudayaan

Bangsa Yahudi Atau Bani Israel?

Muslihat Amerika di Sebalik Perang Teluk

Kejayaan Perjuangan Mujahidin Afghanistan

Penderitaan Umat Islam Bosnia: Siapa Ambil Peduli?

Somalia: Antara Perebutan Kuasa Besar dan Kebuluran

Kezaliman Tentera Myanmar Terhadap Penduduk Islam Rohingya di Arakan

Daftar Peta

Asia Barat semasa kedatangan Islam

Kerajaan khalifah-khalifah (kira-kira tahun 750 M)

Gerakan Islam ke Sepanyol

Perkembangan Empayar Othmaniyah dari awal kurun keempat belas hingga tahun 1683

Islam di Afrika

Geografi Semenanjung Tanah Arab zaman pra-Islam

Peta Menunjukkan negara-negara Islam yang berkaitan dengan artikel dalam buku iaitu Afghanistan, Iran, Iraq, Arab Saudi, Palestin, Kuwait dan Somalia

Kerajaan Jerusalem (Baitul-Maqdis) atau Palestin dan kerajaan-kerajaan lain dalam abad Ke-12

Perang Yom Kippur (1973)

Perang Enam Hari (1967)

Israel selepas Perang Enam Hari (1967)

Perjanjian Damai Camp David dan Washington

Peta menunjukkan negara-negara pengeluar Minyak di Timur Tengah: Arab Saudi, Kuwait, Iraq, Qatar, Iran dan United Arab Emirates

Bosnia-Herzegovina di tengah-tengah benua Eropah

Kedudukan negara-negara Bosnia-Herzegovina, Croatia, Serbia, dan Slovenia

Kerajaan Islam Bosnia-Herzegovina telah hancur 90% wilayahnya telah dikuasai oleh pengganas Serb dan Croat

Somalia: Di antara persengketaan dan kebuluran

Peta Arakan

Peta Arakan dalam Burma.

Jumaat, 1 Jun 2012

Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam: Pengajaran, Pengembangan Dan Keberkesanan.


Tajuk: Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam: Pengajaran, Pengembangan Dan Keberkesanan.
Penyelenggara: Prosiding Seminar.
Penerbit: Pusat Pengajian Umum Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan.

Pengantar.

Prakata.

Ucapan Perasmian Oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik): Prof. Dr. Anuwar Ali.

Bahagian Kertas Kerja dan Soal Jawab.

1. Pendidikan Tamadun Islam : Antara Matlamat Asal dan Matlamat Gantian.
> Dr. Awang Had Salleh.

2. Pengembangan Kurikulum Kursus Tamadun Islam
> Prof. Dr. Baharuddin Yatim

3. Pendidikan Tamadun Islam Daripada Perspektif Pendidikan Liberal
> En. Abdul Latif Samian

4. Soalan Peserta dan Jawapan

5. Peradaban Islam Sebagai Satu Kursus Dalam Pengajian Umum
> Hj. Anwar Hj. Zainal Abidin

6. Pengajaran Pendidikan Islam Kepada Pelajar Islam di ITM
> Che Hashim Mat Said, Mohd Dani Muhammad dan Baharuddin Sayin

7. Pengajaran Tamadun Islam (Bukan Islam) di ITM
> Ramawan Abd. Rahman dan Ghazali Sulaiman

8. Soalan Peserta dan Jawapan

9. Pendidikan Islam: Antara Realiti dan Harapan
> Prof. Dr. Mohd Yusof Hj. Othman

10. Tamadun Islam dalam Konteks Pengajian Umum di UKM: Impian, Hambatan dan Cadangan
> Prof. Madya Dr. Abdul Kadir Hj. Din

11. Beberapa Masalah dalam Penulisan Tamadun Islam di Malaysia Dengan Rujukan Terhadap Sains Islam
> Mohamad Taha

12. Soalan Peserta dan Jawapan

13. Isu-Isu Geografi dalam Pendidikan Tamadun Islam
> Prof. Madya Dr. Katiman Rostam

14. Keberkesanan Kursus Tamadun Islam: Dan Kenegaraan Di Universiti Kebangsaan Malaysia
> Prof. Madya Dr. Sulaiman Noordin dan En. Khairul Anwar Mastor

15. Soalan Peserta dan Jawapan

16. Cadangan Bertulis Daripada Peserta

17. Isu Kosmogoni dan Tamadun Islam
> Prof. Madya Dr. Sulaiman Noordin

18. Pengenalan Pengajian Tamadun di UNIMAS
> Prof. Madya Dr. Othman Yatim

19. Pengajaran dan Pembelajaran Kursus Tamadun Islam di UKM: Maklum Balas Pelajar
> En. Khairul Anwar Mastor

20. Peranan dan Sumbangan kursus Tamadun Islam Dalam Penganjakkan Paradigma Pendidikan: Pengalaman USM
> Dr. Zahari Ismail, Dr. Mohd Nor Ahmad, Dr. Syed Mohd Dawilah.

21. Sumbangan Kursus Tamadun Islam Kearah Penganjakan Paradigma Pendidikan Alam Bina : Satu Pandangan Awal
> Tuan Hj. Muhammad Talha Idrus

22. Senarai pembentang kertas kerja
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...