JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 30 Disember 2010

Bediuzzaman Said Nursi: Sejarah Perjuangan Dan Pemikiran.


Tajuk: Bediuzzaman Said Nursi: Sejarah Perjuangan Dan Pemikiran.
Penulis: Mohd Zaidin Bin Mat.
Penerbit: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan.

Penghargaan.

Pendahuluan.

Bab 1.
Nursi Dalam Era Pemerintahan Sultan Abd Al-Hamid.

Pendidikan Dan Keilmuan.

Keprihatinan Dalam Bidang Pendidikan.

Bab 2.

Nursi Di Zaman Pergolakan.

Nursi Selepas Pengisytiharan Perlembagaan.

Nursi Dalam Perang Dunia.

Nursi Dan Inggeris.

Bab 3.

Nursi Dalam Era Republik Turki.

Nursi Di bawah Pemerintahan Parti Republikan Rakyat.

Nursi Di bawah Pemerintahan Parti Demokratik Turki.

Penutup.

Salafiyah Wahabiyah: Suatu Penilaian.


Tajuk: Salafiyah Wahabiyah: Suatu Penilaian.
Penulis: Zamihan Mat Zin al-Ghari.
Penerbit: Terajaya Sdn.Bhd.

Buku ini amat wajar dibaca oleh pengikut ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah yang sememangnya menjadi pegangan umat Islam di Nusantara ini. Akhir-akhir ini banyak kekeliruan yang lahir daripada slogan ”Kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah Ekoran wujudnya golongan yang membawa aliran fahaman Salafiyah Wahabiyah yang menjadi polimik semasa bagi masyarakat umat Islam kini. Kemunculannya mencabar kesahihan pegangan warisan umat Islam selama mi. Buku ini disajikan buat pembaca dengan tujuan menjelaskan sejauh manakah kebenaran aliran Salafiyah Wahabiyah”. Perbincangannya berdasarkan kepada dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah serta pandangan para fuqaha yang mu’tabar. Mudah-mudahan buku ini menjadi sumber rujukan kepada mereka yang cintakan kebenaran.

Kandungan.

Kata Penghantar

Ijazah Am Daripada Allamah Syeikh al-Sayyid Hasan al-Saqqaf.

Terjemahan Ringkas ’Allamah Hasan al-Saqqaf.

Sekalung Penghargaan.

Bab 1. Pengenalan Kepada al-Salaf Dan Al-Khalaf.

Definisi al-Salaf Menurut Bahasa dan 1stilah.

Kurun-Kurun Kehidupan al-Salaf
al-Salaf Dan al-Khalaf Menurut al-Qur’an al-Karim.

Takrif al-Khalaf Menurut Bahasa dan Istilah.

al-Salaf dan al-Khalaf Menurut Usuluddin.

Benarkah al-Ghazali Kembali kepada Agidah al-Salaf.

Penggunaan Lafaz al-Salaf: Salaf zamani (Tempoh Masa) dan Salaf Minhaji atau Usuli

Penggunaan Lafaz al-Khalaf.

Perbincangan Pendapat Imam al-Laqyani.

Tinjauan al-Salaf dan al-Khalaf Menerusi Hadith al-Nabawi.

Sejarah Kemunculan Aliran al-Salaf dan al-Khalaf.

Tokoh Yang Mempelopori Aliran al-Salaf Minhaji atau Usuli.

Penilaian al-Salaf dan al-Khalaf Dari Sudut Mazhab.

Kesimpulan: Al-Salaf Bukannya Satu Mazhab.

Penjelasan Tentang Kitab lbanah Karartgan Abu Hassan alAsya’ari.

Bab 2. Takwil: Metod al-Salaf Dan al-Khalaf.

Takwil Menurut Bahasa Dan Istilah.

Pendapat Para Ulama Tentang Takwil

al-Qur’an dan Takwil.

Perbincangan Pendapat Ibn Abbas Tentang Takwilan Surah al-Qalam Ayat 42.

Menolak Kekeliruan al-Salafiyah.

Takwil Menurut Pandangan Ahl al-Hadith.

# Contoh Takwilan Ahl al-Hadith:

Contoh Pertama.

Contoh Kedua.

Golongan Yang Berhak Mentakwil.

# Dalil-dalil Keharusan Mentakwil:

Dalil Pertama.

Dalil Kedua.

Dalil Ketiga.

Dalil Keempat.

Dalil Kelima.

Dalil Keenam.

Dalil Ketujuh.

Dalil Kelapan.

Dalil Kesembilan.

Dalil Kesepuluh.

Dalil Kesebelas.

Dalil Kedua Belas.

* Penjelasan Tentang Kitab lbanah Karartgan Abu Hassan alAsya’ari.

* Menolak Kesamaran al-Salafiyah Terhadap takwil.

* Menolak Kesamaran al-Salafiyah Tentang Sifat 13 atau 20.

Kesimpulan: Takwil adalah Satu Metod al-Salaf.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Menentang Konsep Takwil.

Menolak Kesamaran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Takwil:

Beberapa Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Para Ulama.

Perbincangan Tentang Perkataan Imam al-Haramaian.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz al-Nawawi.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Laqqaani.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz Ibn Jauzi al-Hanbali.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Qurtubi.

Percanggahan Pendapat antara Ibn Taimiyah dengan al-Alim Syeikh Ibrahim al-Bajuri.

Percanggahan Pendapat antara Ibn Taimiyah dengan Qadhi Abd al-Jabbar al-Mutazili.

Percanggahan Ibn Taimiyah dengan Imam Fakhruddin al-Razi.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz Ibn al-Asakir.

# Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz al-Suyuti.

Penolakan Pertama.

Penolakan Kedua.

Penolakan Ketiga.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Allamah Syeikh Ibn Hajr al-Haitami.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Zarqani.

Bab 3. al-Tafwidh.

Asal-Usul al-Tafwidh.

Tafwidh Menurut Pandangan Abu Hanifah.

Menolak Kesamaran Tentang al-Tafwidh.

Perbincangan Tentang Riwayat Yang Disandarkan Kepada Abu Hanifah.

Tafwidh Menurut Pandangan Imam Malik.

Kontroversi Imam Malik Tentang Istiwa’.

Perbincangan Riwayat Imam Mlaik Tentang Makna Istiwa’.

Kesalahan Tentang Terjemahan Istiwa’ dengan Makna Bersemayam.

Tafwidh Menurut Pandangan Imam al- Syafiie. .

Perbincangan Tentang Riwayat Imam al-Syafiie.

al-Tafwidh Menurut Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Perbincangan Kitab Yang Disandarkan Kepada Imam Ahmad.

Tafwidh Dikalangan Ahli Hadith Yang Lain.

Bab 4. Perselisihan al-Salaf Membuktikan Mereka Bukannya Bersepakat Dalam Satu Mazhab.

Contoh-contoh Perselisihan al-Salaf .

Contoh Perselisihan Pertama dan Penyelesaian.

Contoh Perselisihan Kedua.

Contoh Perselisihan Ketiga.

Contoh Perselisihan Keempat.

Aliran al-Salaf Ibn Taimiyah.

Masalah Qidam al-A’lam.

Jismiyah.

Tuhan Berada di Atas Arasy Secara Hakikat.

Maqam al-Mahmud.

Masalah Tempat dan Batasan.

Tidak Mentakwil Nas-nas Mustasyabbih.

Pembahagian Tauhid.

Masalah Sufiyah.

Ibn Taimiyah dan Falsafah Yunani.

Sandaran Pendapat IbnTaimiyah Kepada al Salaf.

Masalah Neraka.

Ibn Taimiyah Berdalilkan Injil.

Ibn Taimiyah Berpegang dengan Pendapat Ahl al-Kitab.

Kesamaran Ibn Taimiyah Sekitar Ahl al-Takwil dan Menolak Pendapatnya.

Perbincangan pendapat Ibn Bazz tentang (jari-jari).

1bn Taimiyah Mengingkari Majaz.

Pendapat Ulama Ttentang Ibn Tainniyah.

al-Salafiyah al-Wahabiyah Pengaruh Ibn Taimiyah Terhadap Muhammad Abd Wahab.

# Tokoh-Tokoh al-Salafiyah Semasa: - Syeikh al-Albaani.

Syeikh Zuhair Syawisy.

Dr. Umar Sulaiinan al-Asyqar.

Syeikh Salim al-Hilali.

Perbezaan Antara al-Salaf Dengan al-Salafiyah.

Bibliografi

Indeks.

Selasa, 28 Disember 2010

Bunga Rampai Sastera Parsi.


Tajuk: Bunga Rampai Sastera Parsi.
Penulis: Muhammad Bukhari Lubis.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Prakata.

Transliterasi.

Pengantar.

Bab 1. Aspek-Aspek Bahasa Parsi.

Bab 2. Kesusasteraan Parsi Klasik Peringkat Awal.

Bab 3. Sa’id-i Allah ’1-Khayr Dalam Sejarah Tasawuf Iran.

Bab 4. Safar-Nama: ”Buku Kembara” Nasir-i Khusraw.

Bab 5. Vis-u-Ramin Sebagai Puisi Epik Romantis Parsi

Bab 6. Sidang burung: Kajian Di Sekitar Mantiq al-Tayr Oleh Farid al-Din Attar

Bab 7. Pir Changi Jalal al-Din Rumi: Beberapa Pengamatan.

Bab 8. Peranan Shah Nimatu’llah Wali: Mengasas Tarekat Sambil Menyair.

Bab 9. Benarkah Jami’ Pujangga Sarjana Sufi Yang Agung?

Bibliografi.

Indeks.

Isnin, 27 Disember 2010

Jihad Dalam Politik Dan Persoalan Negara Islam Mengikut Pandangan Sa’id Hawwa.


Tajuk: Jihad Dalam Politik Dan Persoalan Negara Islam Mengikut Pandangan Sa’id Hawwa.
Penulis: Muhammad Faisol Mat Isa.
Penerbit: M. Khari Enterpise.

Buku ini yang dipersembahkan dalam bentuk kajian ilmiah turut membincangkan Politik Islam dalam sistem demokrasi, pilihanraya parti politik dan jihad yang mesti dilakukan oleh umat Islam dalam Negara Islam yang adil, negara Islam yang menyeleweng dan negara Kafir. Ia amat berfaedah untuk pembaca sekalian. Kewajipan Jihad dalam Politik telah diakui oleh al Quran dan Hadis, namun kini ia diulangi semula oleh ulama Islam bahkan menganggap ia sebagai fardu am, sebagaimana kata Prof. Dr. Yusof al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqh al-Dawlah. Sebagai gantian kepada wajib berhijrah ke negara Islam ialah dengan menyertai jemaah Islam yang berkerja untuk menegakkan al-Dawlah al-Islamiyyah, ia adalah fardu Ain ke atas semua orang Islam mengikut kerwmpuan yang ada padanya

Kandungan.

Pendahuluan: Jihad Dalam Politik..

Bab 1. Said Hawwa.

1. Nama dan Kelahiran.

2. Latar Belakang Keluarga.

3. Pengajian.

4. Perkahwinan.

5. Guru.

6. Pengembaraan.

7. Ujian Hidup.

8. Keterlibatan Dalam Jemaah Ikhwan.

9. Kematian.

10. Sumbangan.

Bab 2. Jihad Politik.

1. Jihad.

1.1. Jihad Dan Pengertian.

1.2. Jihad Mengikut Pandangan Para Ulama.

1.3. Dalil al-Quran Dan Hadth.

1.4. Hukum Jihad.

1.5. Pembahagian Jihad.

2. Politik.

2.1. Pengertian Dan Istilah Yang Berkaitan.

2.2. Politik Kepartian.

2.3. Politik dan Islam.

2.4. Politik Dan Demokrasi

2.5. Politik Dan Negara Islam

3. Jihad Politik.

3.1. Pengertian Jihad Politik

3.2.Pandangan Ulama.

3.3. Dalil Wujudnya Jihad Politik.

3.4. Kewajipan Jihad Dalam Politik.

3.5. Jihad Politik Dalam Kepartian.

3.6. Kesimpulan.

Bab 3. Jihad Politik Mengikut Pandangan Sa’id Hawwa.

Muqaddimah.

1. Pandangan Said Hawwa.

2. Pembahagian Jihad Mengikut Said Hawwa.

3. Negara Islam Yang Adil.

3.1.Peranan Jihad Dalam Negara Islam Yang adil.

4. Negara Islam Yang Menyeleweng.

4.1. Peranan Jihad Dalam Negara Islam Yang Menyeleweng.

5. Negara Kafir.

5.1. Peranan Jihad Dalam Negara Yang Kafir.

6. Kesimpulan.

Bab 4. Kesimpulan Dan Penutup.

Bibliografi.

Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah: Suatu Analisa Ke Atas Peranan Gerakan Wahhabiyyah.Tajuk: Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah: Suatu Analisa Ke Atas Peranan Gerakan Wahhabiyyah.
Penulis: Ibnu Ahmadian al-Barlisi.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Banyak orang menyandarkan kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah kepada gerakan ialah Muhammad bin Abdul Wahhab atau dikenali sebagai gerakan "Wahhabiyyah". Benarkan sandaran atau ia semata-mata tuduhan? Pengarang buku ini cuba menganalisa persoalan ini dengan mengkaji sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh ahli sejarah pelbagai pihak. Keputusan kajian agak memeranjatkan!

Kandungan

a. Pendahuluan

b. Pengantar Sejarah Negara Arab Sa’udi.

Situasi Politik Semenanjung Tanah Arab Sebelum Wujudnya Dakwah Syeikh Muhammad Ibn ’Abdul Wahhab.

Janji Setia Syeikh Muhammad Ibn ’Abdul Wahhab Dengan Amir Muhammad Ibn Su’ud.

Periode Pertama.

Jauhnya Kabilah-kabilah Arab Badwi Daripada Islam.

Tekad Muwahhidun Untuk Menegakkan Tauhid Dan Sunnah.

Sistem Pentadbiran Kerajaan Muwahhidun.

Meluasnya Wilayah Kerajaan Muwahhidun.

Bermulanya Persaingan Dengan Syarif Makkah.

Tindakan Syarif Ghalib Untuk Membendung Dakwah Salafiyyah Dan Tindak Balas Kabilah Muwahhidun Hijaz.

Tindakan Syarif Ghalib Untuk Membendung Dakwah Salafiyyah Dan Tindak Balas Kerajaan Muwahhidun Di Najd.

Reaksi Kerajaan Turki Uthmaniyyah Dan Peranan Muhammad Ali Pasya.

Ekspedisi Ketenteraan Tusun Pasya.

Ekspedisi Ketenteraan Ibrahim Pasya Dan Jatuhnya Kerajaan Muwahhidun.

Periode Kedua.

Kerajaan Muwahhidun Bangkit Semula.

Reaksi Kerajaan Turki Uthmaniyyah Terhadap Kebangkitan Kedua Kerajaan Muwahhidun.

Kekalahan Kerajaan Muwahhidun Di Tangan Ibn Rasyid.

Periode Ketiga.

Kerajaan Muwahhidun Bangkit Semula Kali Ketiga.

Penubuhan Ikhwan al-Muwahhidun Di Najd.

Tertegaknya Negara Arab Sa’udi Moden.

c. Analisis Peristiwa-Peristiwa Dalam Sejarah Arab Sa’udi Dan Hubungan Dengan Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Era Kemerosotan Kerajaan Turki Uthmaniyyah Sudah Bermula Dua Abad Sebelum Syeikh Muhammad Ibn ’Abdul Wahhab.

Perletakan Asas-asas Sekularisme Oleh Sultan Mahmud II.

Kerajaan Turki Uthmaniyyah Tidak Cermat Da lam Menerima Berita.

Konspirasi Syarif Maldah Dengan Perancis.

Syarif Makkah Merugikan Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Syarif Makkah Memperhebatkan Propaganda Anti-Salafiyyah.

Peranan Sayyid Ahmad Ibn Zayni Dahlan Dalam Propaganda Anti-Salafiyyah Tajaan Syarif Makkah.

Snouck Hugronje ”Murid” Sayyid Ahmad Ibn Zayni Dahlan.

Permusuhan Sayyid Ahmad Ibn Zayni Dahlan Dengan Syeikh Hasabullah.

Propaganda Anti-Salafiyyah Disambut Oleh Imperialis Barat Dan Timur.

Siapakah Muhammad Ali Pasya?

Muhammad Ali Pasya Dan Freemason.

Muhammad Ali Pasya Dan Sikap Anti-Ulama’.

Perletakan Asas-asas Sekularisme Mesir Oleh Muhammad Ali Pasya.

Muhammad Ali Pasya Dan Pemisahan Abadi Mesir Daripada Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Maksud Tersirat Ekspedisi Ketenteraan Muhammad Ali Pasya Melawan Kerajaan Muwahhidun.

Siapa Di Sebalik Ekspedisi Ketenteraan Muhammad Ali Pasya?

Tindak Balas Muwahhidun Terhadap Ekspedisi Ketenteraan Muhammad Ali Pasya.

Muhammad Ali Pasya Dan Sikapnya Terhadap Perdamaian.

Kegembiraan British Dan Perancis Dengan Kemenangan Ekspedisi Ketenteraan Muhammad Ali Pasya.

Pembunuhan Ulama Dan Umara’ Serta Pemusnahan Dar’iyyah Sebagai Usaha Penghancuran Dakwah Salafiyyah Sehingga Ke Akar Umbinya.

Kebangkitan Semu la Kerajaan Muwahhidun. 148

Diamnya Muhammad Ali Pasya Terhadap Penaklukan Algeria Oleh Perancis. 149

Pemberontakan Muhammad Ali Pasya Melawan Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

”Sujud”nya Sultan Mahmud II Kepada Imperialis Barat Dalam Menghadapi Muhammad Ali Pasya.

Perjanjian Kutahiah Yang Merugikan Kerajaan Turki Utlunaniyyah.

Kerugian Kerajaan Turki Uthmaniyyah Dimuktamadkan Melalui Ferjanjian London.

Muhammad Ali Pasya Menjadi Pemberontak Yang Sebenar.

Kesetiaan Kerajaan Muwahhidun Dalam Periode Pertama Dan Kedua.

Kesetiaan Kerajaan Muwahhidun Dalam Periode Ketiga.

Kemerdekaan Kerajaan Arab Sa’udi Diiktiraf Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Revolusi Agung Arab Memusnahkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah.

Tipudaya British Kepada al-Malik Husayn.

Lagi Propaganda Anti-Salafiyyah Oleh Kerajaan al-Malik Husayn.

”Wahhabiyyah” Difitnah Sebagai Komunis.

Fitnah ”Wahhabi” Sebagai Komunis Sampai Ke Tanah Melayu.

Bila Terdesak, Kisah Hempher Dikeluarkan.

British Membantu Penentang ”Wahhabi”.

Walau Tanpa Pisau Dapur Sekalipun, Muwahhidun Tetap Bangkit.

Kebencian British Dan Imperialis Barat Lain Kepada Dakwah Salafiyyah.

Kebencian British Kepada Dakwah Salafiyyah Di Tanah Melayu.

Penyelewengan Fakta Sejarah Oleh Zamihan Mat Zin Al-Ghari.

Seruan Jihad Keraj awl Turki Uthmaniyyah: Sokongan Raja-raja Melayu Kepada British Dan ”Diam”nya Ulama’ Melayu.

Seruan Jihad Kerajaan Turki Uthmaniyyah: Sokongan ”Wahhabi” Melayu Kepada Turki Utlunaniyyah.

Berakhirnya Kerajaan Turki Uthmaniyyah Secara Rasmi: Peranan Mustafa Kemal Ataturk.

Astora Jabat Turut Memusuhi ”Wahhabi”.

d. Rumusan.

Jumaat, 24 Disember 2010

Tokoh Islam Kontemporari.


Tajuk: Tokoh Islam Kontemporari.
Penulis: Mohd Rumaizuddin Ghazali.
Penerbit: Tradisi Ilmu Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata.

Bab I. Tema-Tema Besar Pemikiran Muhammad al-Ghazali (1917-1996M).

Bab 2. Shakib Arsalan (1869-1946M) dan Pemikiran dalam Kebangkitan Umat Islam.

Bab 3. Sejarah Hidup dan Buku-Buku Mahmud Shaltut (1893-1963M).

Bab 4. Perjuangan Pemikiran Abul Hassan Ali Al-Nadwi (1914-1999M).

Bab 5. Sejarah Hidup dan Pemikiran Wahbah Al-Zuhayli (1932-Sekarang).

Isu-Isu Dalam Pemikiran Islam.


Tajuk: Isu-Isu Dalam Pemikiran Islam.
Penulis: Dr. Mohd Farid Shahran.
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Kandungan

Prakata

Makalah 1. Akal Dan Kedudukannya Dalam Islam.

Makalah 2. Logik Dalam Tradisi Ilmu Islam.

Makalah 3. Satu Penerhatian Terhadap Beberapa Ciri Intelektualisme Islam.

Makalah 4. Dialog Antara Agama Dan Peradaban: Perspektif Agama Dan Tanadun.

Makalah 5. Islam Liberal Dalam Peta Penikiran Islam Semasa.

Makalah 6. Asya’irah Dan Ahl Al-Sunnah: Satu Pandangan Balas.

Makalah 7. Tanzil Dan Ta’wil Dalam Faham Ketuhanan Satu Penelitian Terhadap Teologi Fakhr Al-Din Al-Razi.

Makalah 8. Karya Agung Tamadun Islam.

Makalah 9. Displin Akhlak Dalam Tradisi Awal Ilmu Islam: Realiti Tanpa Nana.

Makalah 10. Pengukuhan Manhaj Malizie.

Selasa, 21 Disember 2010

Kejatuhan Ideologi Materialisme Dan Agenda Pengisian Islam.


Tajuk. Kejatuhan Ideologi Materialisme Dan Agenda Pengisian Islam.
Penulis. Anwaw al-Jundi.
Penerbit. Yayasan Dakwah Islam Malaysia.

Kejatuhan ideologi materialisme pada penghujung abad ke 20 menyaksikan kesedaran masyarakat dunia terhadap keistimewaan dan kesempurnaan Islam dari sudut akidah dan tannadunnya. Jika dahulu, ideologi bersandarkan kebendaan dianggap sebagai pengganti keperluan beragama. Kini telah berubah nnenjadi pemusnah dan pembawa kehancuran pada kehidupan man usia sejagat. Setiap hari masyarakat dunia berhadapan dengan berbagai gejala sosial yang membabitkan perebutan kuasa dan wang yang seringkali berakhir dengan tragedi dan pembunuhan.

Kekeliruan dan kekalutan ini rnerupakan peringkat terpenting bagi umat Islam memberi perhatian semula terhadap agenda pengisian Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penulisan buku ini, Anwar Al-Jundi berjaya memperjelaskan akan kekurangan serta keampuhan sistem yang berdasarkan materialisme ini dengan pengolahan kata dan buah fikiran yang bernas. Malah beliau juga memperlihatkan bagaimana Islam yang diletakkan di atas dasar yang mantap iaitu Al-Quran dan Sunnah mannpu memainkan peranan penting dalam memehuhi kekosongan tersebut. Perkara inilah yang perlu diberi penekanan oleh masyarakat muslim kini agar Islam kembali menyinari dan subur berkembang ke seluruh pelosok dunia sekaligus membuktikan agama Islam penyatu umat manusia.

Kandungan.

Pengantar.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Kebangkitan Islam dan Bukti Sejarah

Fasal 1. Kebangkitan Islam Dan Bukti Sejarah

Fasal 2. Kejatuhan Fahaman Marxisme Dan Bermulanya Era Baru Bagi Islam

Fasal 3. Membina Masa Depan Islam

Fasal 4. Detik-Detik Terakhir Kejatuhan Sekularime

Bab 2. Bagaimana Islam Memenuhi Tuntutan

Fasal 1. Penilaian Semula Fahaman Yang Telah Disebarkan Oleh Kuasa Barat

Fasal 2. Perancangan Jahat Terhadap Agama Islam Dan Baitulmuqaddis Masih Berterusan

Fasal 3. Kita Hendaklah Sentiasa Ingat Matlamat Kita

Bab 3. Skop Baru Bagi Dakwah Islamiyah

Fasal 1. Skop Baru Bagi Dakwah Islamiyah

Fasal 2. Program Pembangunan Islam

Fasal 3. Islam Merupakan Penyelamat Bagi Manusia

Fasal 4. Krisis Pemikiran Islam

Fasal 5. Rancangan-rancangan Untuk Menguasai Islam

Fasal 6. ”Komplot Menghapuskan Nilai-Nilai Tabi’i Islam”

Bab 4. Isu Asasi Da lam Gerak Kerja Islam.

Fasal 1. Dakwah Islamiah Dan Kesatuan Yang Global Serta Membangunkan Pemikiran Berdasarkan al-Quran

Fasal 2. Melindungi Pemuda-Pemuda Islam Daripada Aliran Pemikiran Yang Sesat

Fasal 3. Kesempurnaan Metodologi Pendidikan Islam

Fasal 4. Islam Mengetengahkan Manhaj Ilmu Yang Paling Istimewa

Fasal 5. Fasal Kejadian Manusia Dan Kejatuhan Teori Darwin

Fasal 6. (Keterangan Al-Quran) Percubaan Untuk Menghancurkan Dan Ancaman Bagi Memusnahkannya

Fasal 7. Turath (warisan) Yang Asli Dan Turath Yang Palsu

Fasal 8. Islam Satu-satunya Agama Yang Membentuk Kesatuan Hati Dan Pemikiran Umat.

Khalwah Dalam Tasawuf: Perlaksanaannya Dalam Tariqat Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah.


Tajuk: Khalwah Dalam Tasawuf: Perlaksanaannya Dalam Tariqat Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah.
Penulis: Dr. Andul Manam Bin Mohamad.
Penerbit: Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan Y.B. Sahibus Samahah Mufti Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus

Pendahuluan

Konsep Khalwah.

Kedudukan Khalwah Dalam Tarekat Naqshabandiyyah Khalidiyyah.

Persediaan Awal Sebelum Menyertai Khalwah.

Permulaan Khalwah.

LangkahLangkah Awal Untuk Memulakan Khalwah.

Menyertai Majlis Khatam Khujakan.

Menyertai Majlis Tawajjuh.

Memasuki Tempat Khalwah.

Adab-Adab Yang Perlu Dilaksanakan Ketika Berkhalwah.

Kesudahan Khalwah.

Penutup

Nota Kaki

Rujukan.

Jumaat, 17 Disember 2010

Sains Politik Islam.


Tajuk: Sains Politik Islam.
Penulis: Mohd Rumaizudin Ghazali.
Penerbit: PTS Publication.

Sains politik Islam sudah berkembang lebih seribu tahun sebagai suatu bidang sains social, displin sains politik yang sudah melahirkan pakar-pakar teorinya sendiri melalui buku-buku yang mereka terbitkan. Sehingga hari ini sains politik Islam terus aktif diperkembangkan dan terus melahirkan pakar-pakar modennya yang membincangkan teori ini dalam konteks masyarakat kontemporari. Buku ini memperkenalkan sejarah perkembangan teori sains politik Islam dan perbandingannya dengan sains politik Barat.

Kandungan.

Prolog.

Bahagian 1. Sains Politik Islam.

Sains Politik Islam

Politik Dan Agama.

Undang-undang Politik.

Bahagian 2. Sistem Politik Islam.

Sistem Politik Islam.

Ciri-ciri Sistem Politik Islam.

Teori Kuasa.

Teori Ketuanan.

Teori Teokrasi.

Bahagian 3. Prinsip-prinsip Perundangan Negara.

Undang-undang Ketatanegaraan Islam.

al-Quran: Sumber Pertama Undang-undang.

Sunnah: Sumber Kedua Undang-undang.

Ijtihad: Sumber Ketiga Undang-undang.

Qias: Sumber Keempat Undang-undang.

Bahagian 4. Konsep Negara Islam.

Apa Perlunya Negara Islam?.

Defmisi Negara Islam.

Konsep Negara Islam.

Objelctif Negara Islam.

Negara Islam Pertama.

Hubungan Diplomatik Islam.

Wanita dan Minoriti.

Warganegara Bukan Islam.

Bahagian 4. Ketua Negara.

Ketua Negara Islam.

Gelaran Jawatan Ketua Negara.

Pemilihan Ketua Negara.

Syarat Menjadi Ketua Negara.

Kontrak Sosial Islam.

Kewajipan Ketua Negara.

Sumpah Setia kepada Ketua Negara.

Jawatan Menteri.

Bahagian 5. Majlis Perundingan Rakyat.

Majlis Perundingan.

Konsep Perundingan Kontemporari.

Rundingan Nabi Muhammad.

Kuasa Majlis Perundingan.

Perundingan dan Demokrasi.

Skop Perundingan.

Anggota Majlis Perundingan.

Elit Politik.

Epilog

Contoh Perlembagaan Islam.

Buku-buku Sains Politik Islam.

Politik Syar’e Dalam Membaiki Pemerintah Dan Rakyat.


Tajuk: Politik Syar’e Dalam Membaiki Pemerintah Dan Rakyat.
Penulis: Syeikhul Islam Ibn Taimiyyah al-Harrani.
Penerbit: iBook Publication Sdn Bhd.

Bahagian 1. Menyampaikan Amanah.

Bab 1. Mengenai Kekuasaan.

Fasal 1. Melantik Orang Yang Paling Bijak.

Fasal 2. Memilih Orang Yang Sepadan.

Fasal 3. Sifat Amanah Dan Kuat Jarang Berhimpun Pada Seseorang.

Fasal 4. Mengetahui Yang Paling Baik Dan Cara Menyempurnakannya.

Bab 2. Masalah Harta.

Fasal 1. Perkara Yang Termasuk Dalam Harta.

Fasal 2. Harta Kerajaan Rampasan Perang (Ghanimah).

Fasal 3. Harta Kerajaan Sedekah (Zakat).

Fasal 4. Harta Kerajaan Fai.

Fasal 5. Kezaliman Yang Timbul Daripada Kerajaan Dan Rakyat.

Fasal 6. Perbelanjaan Harta Kerajaan.

Bahagian 2. Hudud Dan Hukum-Hukumnya

Bab 1. Hudud Dan Hukuam Allah.

Fasal 1. Contoh Hudud Dan Hukumnya.

Fasal 2. Hukuman Bagi Perusuh Dan Penyamun.

Fasal 3. Kewajipan Masyarakat Muslim Apabila Sultan Berusaha Menangkap Penyamun Yang Melawan.

Fasal 4. Hukum Mencuri.

Fasal 5. Hukum Zina.

Fasal 6. Hukum Minum Arak Dan Qazaf.

Fasal 7. Perbuatan Maksiat Yang Tidak Mempunyai Hukuman Tertentu Dan Keterangan Sebat Menurut Syariat.

Fasal 8. Jihad Melawan Kaum Kafir... Peperangan Besar.

Bab 2. Hudud Dan Hak-Hak Manusia Tertentu.

Fasal 1. Jiwa.

Fasal 2. Luka.

Fasal 3. Kehormatan.

Fasal 4. Dakwaan Dusta.

Fasal 5. Hubungan Seks.

Fasal 6. Harta.

Fasal 7. Mesyuarat.

Fasal 8. Kewajipan Memiliki Kepimpinan.

Rabu, 15 Disember 2010

Menerangkan Berbagai Persoalan Tentang Kitab Fadhail ‘Amal.


Tajuk: Menerangkan Berbagai Persoalan Tentang Kitab Fadhail ‘Amal.
Penulis: Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.).
Penerbit: Abdul Majid Ahmad.

Buku ini adalah berkenaan surat-surat pertanyaan dan jawapan beliau berkaitan dengan Kitab Fadhail Amal yang telah dikumpul dari masa ke semasa. Kitab Fadhail Amal karangan Syaikhul Hadith Maulana Muhammad Zakariyya Kandhalawi (r.h.) ini adalah suatu penghormatan bagi seluruh kitab-kitab yang tercantum di dalamnya. Sejak diterbit dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Kitab Fadhail Amal telah berjaya mengubah jutaan hati pembaca dan pendengar (menerusi halqah taklim) di seluruh dunia kepada cinta terhadap agama.

Banyak surat pertanyaan mengenai berbagai perkara dikirim kepada Maulana Zakariyya (r.h.) dari orang awam dan ahli agama untuk penjelasan. Ada juga surat dan tultsan yang keras dan tajarn. Namun beliau menjawab semua kata-kata tersebut dengan pertuturan yang lembut dan bijaksana, di antaranya, halaman 79; ”....Menurut pengetahuan hamba ini tidak ada hadith lemah dalam Kitab Fadhail Namaz. Sungguh pun demikian, ada juga sebahagian riwayatnya yang dihukum daif Akan tetapi dari awalnya telah dilcatakan bahawa hadith-hadith yang terdapat di dalamnya telah disepakati oleh Para Muhadithin boleh digunakan. Dan jika ada perbahasan atas riwayat hadith tersebut maka saya catitkan keterangan hadith itu dengan lengkap.

Kandungan.

Muqaddimah.

Catitan Ringkas Maulana Muhammad Zakariyya al-Kandahlawi (r.h) Dalm Bidang Pendidikan.

Catitan Ringkas Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h) Dalm Bidang Penulisan.

Sejarah Kitab Fadhail Amal.

Beberapa Hal Mengenai Kitab Fadhail Amal.

Satu Peringatan Penting.

Senarai Kitab-Kitab Rujukan Kitab Fadhail Amal.

Surat-Surat Berkenaan Kitab Fadhail Al-Qur’an.
> Surat No. 1-5.

Surat-Surat Berkenaan Kitab Fadhail Ramadhan.
> Surat No. 6-12.

Surat-Surat Berkenaan Kitab Hikayatus Sahabat.
> Surat No. 13–26.

Surat-Surat BerkenaanKitab Fadhail Namaz (Solat).
> Surat No. 27-36.

Surat-Surat BerkenaanKitab Fadhail Zikir.
> Surat No. 37-45.

 Surat-Surat Berkenaan Kitab Fadhail Haji.
> Surat No. 46–51.

Surat-Surat Berkenaan Kitab Fadhail Sedeqah
> Surat No. 52–56.

Surat-Surat Berkenaan Kitab Fadhail Selawat
> Surat No. 57–61.

Jemaah Tabligh: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.


Tajuk: Jemaah Tabligh: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.
Penulis: Ahmad Henry Bin Rudy Arnady al-Manhar.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kemunculan pelbagai gerakan Islam di Malaysia pra dan pasca merdeka adalah kesan daripada proses pertembungan antara narus sekurarisme bawaan penjajah Barat dengan umat Islam yang masih berpeganag teguh kepada ajaran Al-Qur'an dan hadith Nabi s.a.w. Oleh itu, kebanyakan gerakan Islam ini bergerak beriringan dengan nada politik, nasionalisme, patriotisme dan sebagainya. Kemunculan Jemaah Tabligh pada awal 1950-an yang tidak terikat dengan nada-nada tersebut menyebabkan perjalanan dakwah dan tabligh mereka seringkali dipandang serong oleh masyarakat Islam sama ada di Malaysia khususnya dan di seluruh dunia umumnya.

Buku kecil ini akan menyoroti perjalanan dakwah Jemaah Tabligh dan bagaimana gerakan Islam ini memasuki Malaysia tatkala umat Islam pada ketika itu sedang 'berperang' dengan arus sekuriame bawaan penjajah British. Buku ini juga menjelaskan kaedah dakwah Jemaah Tabligh yang sangat menitikberatkan praktikal dakwah Nabi Muhammad s.a.w iaitu khuruj fisabillah di samping pelbagai kaedah dakwah lain. Tidak lupa juga buku ini turut membicarakan pandangan masyarakat Malaysia terhadap Jemaah Tabligh sejak awal kewujudannya di Malaysia sehingga pada tempoh terdekat ini. Diharapkan supaya buku ini dapat menjadi sumber rujukan kepada sesiapa yang berminat untuk mendalami Islam dan gerakan-gerakan yang terkandung di dalamnya.

Kandungan

Mukadimah.

Bab 1: Latar Belakang Jemaah Tabligh.

1.0. Pengenalan.

1.1. Di Sebalik Nama Jemaah Tabligh.

1.2. Jemaah Tabligh di Malaysia.

1.2.1. Fasa Pertama & Faktor Ksjayaan.

1.2.2. Fasa Kedua Dan Faktor Kejayaan.

1.3. Pembahagian Zon.

1.4. Perkembangan Jorh dan Ijtimak.

1.5. Markas Malaysia di Sri Petaling.

1.5.1. Fungsi.

Kesimpulan.

Bab 2. Ajaran Teras.

2.0. Pengenalan.

2.1. Jemaah Tabligh & Ilmu Tasawwuf.

2.2. Kontroversi Ajaran Wandat al-Wujud Dalam Jemaah Tahligh.

2.3. Penekartan Enam Sifat.

2.4. Cara Hidup Seharian.

Kesimpulan.

Bab 3. Kaedah Dakwah.

3.0. Pengenalan.

3.1. Khuruj dan Sejarah Permulaan.

3.1.1. Khuruj dan Jihad Qital.

3.1.2. Dakwah Melalui Kaedah Khuruj.

3.1.3. Proses Khuruj.

3.2. Ta’lim.

3.3. Gash Jawlah.

3.4. Bayan.

3.5. Karguzari.

3.6. Muzakarah.

3.7. Malam Markas.

3.8. Tasykil.

Kesimpulan.

Bab 4. Reaksi Masyarakat Malaysia & Keberkesanan Dakwah.

4.0. Pengenalan.

4.1. Faktor Penolakan.

4.1.1. Faktor Politik.

4.1.2. Toleransi Berlebihan Terhadap Pendapat Bukan Islam.

4.1.3. Pengaruh Modenisme Barat Dalam Masyarakat Malaysia.

4.1.4. Media Massa.

4.2. Faktor Penerimaan.

4.2.1. Usaha Gigih Jemaah Tabligh.

4.2.2. Mensasarkan Golongan yang Berpengaruh.

4.2.3. Kelebihan Kaedah Khuruj & Gasht Dalam Dakwah

4.2.4. Konsep Persaudaraan Sesama Islam.

4.3. Keberkesanan Dakwah Jemaah Tabligh.

Kesimpulan.

Penutup.

Bibliografi.

Sabtu, 11 Disember 2010

Islam Di Tanah Melayu Abad Ke-19.


Tajuk: Islam Di Tanah Melayu Abad Ke-19.
Penyunting: Farid Mat Zain.
Penerbit: Karisma Publications.

Buku ini membicarakan persoalan berkaitan Islam di Tanah Melayu pada abad ke-19. Secara umumnya, masyarakat kita melihat Tanah Melayu pada abad ke-19 sering dikaitkan dengan penjajahan British. Bermula dengan perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874, pelbagai cara dilakukan imperialis tersebut dalam usaha memenangi hati orang Melayu supaya menerima dan menyokong kehadiran mereka. Polisi tidak mencampuri urusan agama dan adat istiadat Melayu ternyata menjadi ‘pemanis mulut’ untuk kuasa tersebut melebarkan pengaruh dan kekuasaannya. Pihak yang berkuasa menerima polisi tersebut dan tanpa disedari kekuasaan British sudah meluas sehingga semua kawasan di Semenanjung Tanah Melayu. Melalui penjajahan itu aspek-aspek penting perkembangan Islam seperti pendidikan, ekonomi dan perundangan Islam yang sedang meningkat maju menjadi tergugat dan merosot. Buku ini juga memaparkan aspek-aspek utama perkembangan Islam di Tanah Melayu pada abad ke-19.

Pendahuluan.

Bab 1. Tanah Melayu Abab ke-19: Pengislaman, Penjajahan Dan Pemupukan Manhaj Melayu.
> Mohammad Abu Bakar.

Bab 2. Islam Dan Penentangan Terhadap British.
> Abdullah Zakana Ghazafi.

Bab 3. Hubungan Pemikiran Islam Timur Tengah Dengan Alam Melayu.
> Abdul Rauh Yaacob.

Bab 4. Masjid al-Haram Sebagai Institusi Pengajian: Peranan Dalam Pendidikan Dan Perkembangan Intelektual Melayu.
> Moharnad Redzuan Othman.

Bab 5. Pengaruh Islam Terhadap Perundangan Melayu: Tumpuan Kepada Undang-Undang 99 Perak.> Ahmad Jelani Hafimi.

Bab 6. Islam Di Tanah Melayu Menurut Teks Sastera Klasik.
> Hanapi Dolah.

Bab 7. Kedudukan Ulama Di Tanah Melayu Abad ke-19.
> Sarnsu Adabi Mamat.

Bab 8. Pengajian Pondok Di Tanah Melayu Abad ke-19.
> Faudzinaim Badaruddin.

Bab 9. Perkembangan Pengajian Ilmu Tafsir Al-Qur’an Di Alam Melayu Pada Abad ke-18 Hingga Abad ke-20.
> MazIan Ibrahim.

Bab 10..Siasat Agarna Dan Peranan Pemerintah Dalam Menegakkan Syariat Islam Di Tanah Melayu Abad ke-19.
> Hasnan Kasan.

Bab 11. Aktiviti Perdagangan Di Pelabuhan Negeri-Negeri Melayu Pada Abad ke-19.
> Izziah Suryani Arshad.

Bab 12. Perkembangan Matematik Dalam Kalangan Masyarakat Melayu Abad ke-19.
> Muhammad Alinor & Bahari Idrus.

Bab 13. Peranan Ulama Terhadap Perkembangan Islam Di Pahang Pada Abaci ke-19.
> Fand Mat Zain Dan Amnah Saayah.

Bab 14. Perkembangan Islam Di Negeri Kelantan Pada Abad ke-19.
> Farid Mat Zain Dan Ezad Azrai Jamsari.

Islam dan Emansipasi Wanita.


Tajuk: Islam dan Emansipasi Wanita.
Penulis: Baterah Alias, Che Zarrina Saári.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini bertujuan untuk membincangkan emansipasi atau kebebasan wanita secara lebih mendalam, serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Matlamat buku ini adalah untuk mencari idea-idea baru yang boleh diguna pakai bagi memperbaiki status dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Pembebasan wanita dan persamaan hak merupakan suatu isu yang menjadi perdebatan hebat dalam kalangan wanita moden pada masa ini. Buku ini akan memberi tumpuan kepada fenomena yang berlaku, akibat pergolakan semasa dan salah faham terhadap kebebasan menyebabkan wanita khususnya, terheret sama dengan arus kebangkitan moden sama ada ia dipengaruhi oleh pihak luaran atau masalah dalaman wanita itu sendiri dalam memperjuangkan hak mereka, yang pada andaiannya didiskriminasikan oleh pihak lelaki.

Berlatarbelakangkan masalah wanita dengan isu pembebasan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sosial, hak-hak wanita dalam sistem kekeluargaan dan sebagainya, isu ini menjadi perdebatan dalam kalangan penyokong emansipasi dan ia telah menular dalam kalangan masyarakat Islam sendiri. Buku ini juga bertujuan untuk melihat dan menilai status wanita dalam menuntut hak-hak tersebut. Permasalahan tentang isu tersebut pada masa ini telah agak serius kerana terdapat ramai dalam kalangan inteletual wanita menentang secara terbuka terhadap beberapa perkara berkaitan dengan hukum Allah seperti mempertikaikan pembahagian harta pusaka, poligami dan sebagainya. Mereka berselindung di sebalik undang-undang sivil untuk mencapai kehendak mereka. Oleh itu, perlu dicari satu kaedah yang boleh diguna pakai bagi membanteras permasalahan ini daripada terus menghantui pemikiran wanita, khususnya wanita Islam.

Buku ini akan hanya memfokuskan emansipasi atau kebebasan wanita yang merujuk kepada gerakan pembebasan wanita Barat atau ferninisme dan gerakan pembebasan wanita Islam di Iraq, Mesir, Turki dan Iran dengan tumpuan kepada beberapa perkara yang menjadi tuntutan gerakan pembebasan wanita, terutamanya dari sudut ekonomi, politik dan pendidikan. Begitu juga dengan gerakan pembebasan wanita Islam yang menuntut persamaan dari sudut perceraian, poligami dan pembahagian harta pusaka serta pengecaman terhadap ketidakadilan yang berlaku dalam sistem patriarch.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Status Wanita Dan Gerakan Feminisme Barat.

Konsep Emansipasi Wanita.

Status Wanita Sebelum Islam.

Status Wanita Menurut Perspektif Agama Lain.

Kedudukan Wanita Dalam Pandangan Barat.

Status Wanita Selepas Kebangkitan Rasulullah SAW.

Susur Galur Sejarah Lahirnya Feminisme.

Kesimpulan.

Bab 2. Tuntutan Feminisme Dan Gerakan Pembebasan Wanita Islam.

Tuntutan Feminisme.

Cabaran Kepada Gerakan Pembebasan Wanita.

Tinjauan Umum Tentang Kejayaan Wanita di Dunia.

Gerakan Pembebasan Wanita Islam.

Faktor Pendorong Wanita Islam Menuntut Kebebasan.

Tuntutan Gerakan Pembebasan Wanita Islam.

Wanita di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.

Implikasi Gerakan Pembebasan Wanita Terhadap Wanita di Malaysia.

Kesimpulan.

Bab 3. Hak Dan Kebebasan Wanita Menurut Islam.

Wanita Menurut Al-Quran Dan Al-Sunnah.

Konsep Persamaan Dalam Islam.

Kesamarataan Menurut Islam.

Kebebasan Wanita Dalam Islam.

Kebebasan Berfikir.

Kebebasan Berakidah.

Kebebasan Berilmu.

Kebebasan Wanita Berkerjaya.

Hak Wanita Islam Dalam Kekeluargaan.

Wanita Dan Kebebasan Politik.

Kesimpulan.

Bab 4. Pandangan Wanita Islam Tentang Emansipasi Wanita.

Pengenalan.

Umur.

Pekerjaan.

Status Perkahwinan.

Jumlah Tanggungan.

Status Pendidikan.

Cita-Cita.

Wanita Dan Kekeluargaan.

Wanita Dan Pendidikan.

Kebebasan Wanita.

Wanita Dan Kerjaya.

Kesan Penglibatan Wanita Dalam Pekerjaan.

Permasalahan Wanita.

Kesimpulan.

Kesimpulan.

Bibliografi.

Khamis, 9 Disember 2010

Keadilan Para Sahabat Di Sisi Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah.


Tajuk: Keadilan Para Sahabat Di Sisi Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah.
Penulis: Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Para sahabat adalah generasi pilihan Rasulullah SAW yang diiktiraf, diredhai dan dipuji oleh Allah s.w.t. Mereka semua memiliki sifat yang adil dalam rangka menyampaikan risalah Islam ini kepada generasi seterusnya selepas kewafatan Rasulullah SAW. Sayang sekali sifat adil ini ditolak oleh sebahagian orang Islam. Bukan sekadar itu, mereka juga mencela dan mengkritik para sahabat tersebut secara negatif. Buku ini insya-Allah akan membuktikan pengiktirafan, keredhaan dan pujian Allah Taala kepada generasi sahabat. Ia juga akan membela keadilan para sahabat daripada penolakan, celaan dan kritikan. Pembuktian dan pembelaan ini adalah penting dalam rangka membersihkan nama satu generasi istimewa yang telah bertanggungjawab menyampaikan kepada kita risalah Islam sebagaimana yang kita hayati kini.

Mukadimah

Bahagian 1. Siapakah Para Sahabat?

Takrif Sahabat.

Bilangan Para Sahabat.

Ciri-Ciri Mengenali Para Sahabat.

Martabat Para Sahabat.

a. Para Sahabat Yang Utama.

b. Para Sahabat Yang Banyak Meriwayatkan Hadith.

c. Para Sahabat Yang Banyak Mengeluarkan Fatwa.

d. Para Sahabat Nabi Yang Awal Memeluk Islam.

Sahabat Yang Paling Akhir Meninggal Dunia.

Adakah Jin Yang Diislanikan Oleh Nabi Juga Termasuk Di Kalangan Sahabat?

Bahagian 2. Keadilan Para Sahabat.

Dalil-dalil Menunjukkan keadilan Sahabat.

a. al-Quran al-Karim.

b. al-Sunnah al-Nabawiyah.

c. Ijma’ Ulama.

Para Sahabat Tidak Maksum.

Bahagian 3. Pandangan Ahl al-Sunnah Wa al-Jama’ah Terhadap Mereka Yang Mencela Para Sahabat.

Perbuatan Mencela Para Sahabat.

a. Takrif ”Cela”.

b. Hukum Mencela Para Sahabat.

c. Dua Bentuk Celaan Ke Atas Para Sahabat.

Bahagian 4. Celaan Tersembunyi Ke Atas Uthman Dan Para Sahabat Dalam Peristiwa Pembunuhan Uthman.

Penelitian Ke Atas Sumber Sejarah Yang Dijadikan Rujukan.

Pencerahan Ke Atas Tindak Tanduk Uthman Dalam Peristiwa Pembunuhannya.

Pencerahan Ke Atas Tindak Tanduk Para Sahabat Dalam Peristiwa Pembunuhan Uthman.

Bahagian 5. Menjawab Beberapa Kritikan Syi’ah al-Rafidhah Ke Atas Keadilan Para Sahabat.

Penutup.

Rujukan.

Manhaj Qiraat 10 Beserta Dalil Matan Imam As-Syatibi Dan Matan al-Durrah


Tajuk: Manhaj Qiraat 10 Beserta Dalil Matan Imam As-Syatibi Dan Matan al-Durrah
Penulis: Haji Mohd Nazri Bin Abdullah
Penerbit: Pustaka Salam Sdn Bhd

al-Quran merupakan satu kitab mukjizat agung yang sering menjadi tumpuan kajian oleh segenap golongan ilmuwa dan cendekiawan. Tanpa berasa jemu, mereka mencedok segala ilmu yang terkandung di dalamnya. Ilmu Qiraat merupakan salah satu ilmu yang sangat berkait rapat dengan Al-Quran. Ia membincangkan kaedah pembacaan Al-Quran dengan pelbagai riwayat yang mutawatir daripada Baginda Rasulullah S.A.W. Kepentingan dan keutamaan ilmu ini adalah amat besar sekali kerana ia merupakan maklumat penting bagi mereka yang mempelajari ilmu pembacaan Al-Quran dengan pelbagai riwayat.

Kandungan..

Pengenalan Ilmi Qiraat.

Rumuz Matan As-Syatibiah.

Biodata Imam Nafi'.

Biodata Qalun.

Manhaj Bacaan Qalun.

Contoh Perincian Bacaan Qalun.

Contoh Bacaan Qalun.

Biodata Warsh.

Manhaj Bacaan Warsh.

Contoh Perincian Bacaan Warsh.

Contoh Bacaan Warsh.

Biodata Imam Ibnu Kathir.

Biodata Bazzi.

Biodata Qunbul.

Manhaj Bacaan Ibnu Kathir.

Contoh Bacaan Ibnu Kathir.

Biodata Imam Abu 'Amru.

Biodata Duri.

Biodata Susi.

Manhaj Bacaan Abu 'Amru.

Contoh Bacaan Abu 'Amru.

Biodata Imam Ibnu 'Amir.

Biodata Hisyam.

Biodata Ibnu Zakwan.

Manhaj Bacaan Ibnu 'Amir.

Contoh Bacaan Ibnu 'Amir.

Biodata Imam 'Asim.

Biodata Syu'bah.

Biodata Hafs.

Manhaj Bacaan 'Asim.

Biodata Imam Hamzah.

Biodata Kholaf.

Biodata Kholad.

Manhaj Bacaan Hamzah.

Contoh Bacaan Hamzah.

Biodata Imam Kisaie.

Biodata Abu Al-Harith.

Manhaj Bacaan Kisaie.

Contoh Bacaan Kisaie.

Bahagian 2.

Muqaddimah.

Rumuz Matan Ad-Durrah.

Biodata Imam Abu Jaafar.

Biodata Ibnu Wardan.

Biodata Ibnu Jammaz.

Manhaj Bacaan Abu Jaafar.

Contoh Bacaan Abu Jaafar.

Biodata Imam Yaakub.

Biodata Imam Ruwais.

Biodata Imam Rauh.

Manhaj Bacaan Imam Yaakub.

Contoh Bacaan Imam Yaakub.

Biodata Imam Kholaf.

Biodata Imam Ishak.

Biodata Imam Idris.

Manhaj Bacaan Imam Kholaf.

Contoh Bacaan Kholaf.

Bacaan Qiraat 10 Surah-Surah Lazim.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...