JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 30 Disember 2010

Salafiyah Wahabiyah: Suatu Penilaian.


Tajuk: Salafiyah Wahabiyah: Suatu Penilaian.
Penulis: Zamihan Mat Zin al-Ghari.
Penerbit: Terajaya Sdn.Bhd.

Buku ini amat wajar dibaca oleh pengikut ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah yang sememangnya menjadi pegangan umat Islam di Nusantara ini. Akhir-akhir ini banyak kekeliruan yang lahir daripada slogan ”Kembali kepada al-Qur’an dan al-Sunnah Ekoran wujudnya golongan yang membawa aliran fahaman Salafiyah Wahabiyah yang menjadi polimik semasa bagi masyarakat umat Islam kini. Kemunculannya mencabar kesahihan pegangan warisan umat Islam selama mi. Buku ini disajikan buat pembaca dengan tujuan menjelaskan sejauh manakah kebenaran aliran Salafiyah Wahabiyah”. Perbincangannya berdasarkan kepada dalil-dalil al-Qur’an dan al-Sunnah serta pandangan para fuqaha yang mu’tabar. Mudah-mudahan buku ini menjadi sumber rujukan kepada mereka yang cintakan kebenaran.

Kandungan.

Kata Penghantar

Ijazah Am Daripada Allamah Syeikh al-Sayyid Hasan al-Saqqaf.

Terjemahan Ringkas ’Allamah Hasan al-Saqqaf.

Sekalung Penghargaan.

Bab 1. Pengenalan Kepada al-Salaf Dan Al-Khalaf.

Definisi al-Salaf Menurut Bahasa dan 1stilah.

Kurun-Kurun Kehidupan al-Salaf
al-Salaf Dan al-Khalaf Menurut al-Qur’an al-Karim.

Takrif al-Khalaf Menurut Bahasa dan Istilah.

al-Salaf dan al-Khalaf Menurut Usuluddin.

Benarkah al-Ghazali Kembali kepada Agidah al-Salaf.

Penggunaan Lafaz al-Salaf: Salaf zamani (Tempoh Masa) dan Salaf Minhaji atau Usuli

Penggunaan Lafaz al-Khalaf.

Perbincangan Pendapat Imam al-Laqyani.

Tinjauan al-Salaf dan al-Khalaf Menerusi Hadith al-Nabawi.

Sejarah Kemunculan Aliran al-Salaf dan al-Khalaf.

Tokoh Yang Mempelopori Aliran al-Salaf Minhaji atau Usuli.

Penilaian al-Salaf dan al-Khalaf Dari Sudut Mazhab.

Kesimpulan: Al-Salaf Bukannya Satu Mazhab.

Penjelasan Tentang Kitab lbanah Karartgan Abu Hassan alAsya’ari.

Bab 2. Takwil: Metod al-Salaf Dan al-Khalaf.

Takwil Menurut Bahasa Dan Istilah.

Pendapat Para Ulama Tentang Takwil

al-Qur’an dan Takwil.

Perbincangan Pendapat Ibn Abbas Tentang Takwilan Surah al-Qalam Ayat 42.

Menolak Kekeliruan al-Salafiyah.

Takwil Menurut Pandangan Ahl al-Hadith.

# Contoh Takwilan Ahl al-Hadith:

Contoh Pertama.

Contoh Kedua.

Golongan Yang Berhak Mentakwil.

# Dalil-dalil Keharusan Mentakwil:

Dalil Pertama.

Dalil Kedua.

Dalil Ketiga.

Dalil Keempat.

Dalil Kelima.

Dalil Keenam.

Dalil Ketujuh.

Dalil Kelapan.

Dalil Kesembilan.

Dalil Kesepuluh.

Dalil Kesebelas.

Dalil Kedua Belas.

* Penjelasan Tentang Kitab lbanah Karartgan Abu Hassan alAsya’ari.

* Menolak Kesamaran al-Salafiyah Terhadap takwil.

* Menolak Kesamaran al-Salafiyah Tentang Sifat 13 atau 20.

Kesimpulan: Takwil adalah Satu Metod al-Salaf.

Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim Menentang Konsep Takwil.

Menolak Kesamaran Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Takwil:

Beberapa Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Para Ulama.

Perbincangan Tentang Perkataan Imam al-Haramaian.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz al-Nawawi.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Laqqaani.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz Ibn Jauzi al-Hanbali.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Qurtubi.

Percanggahan Pendapat antara Ibn Taimiyah dengan al-Alim Syeikh Ibrahim al-Bajuri.

Percanggahan Pendapat antara Ibn Taimiyah dengan Qadhi Abd al-Jabbar al-Mutazili.

Percanggahan Ibn Taimiyah dengan Imam Fakhruddin al-Razi.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz Ibn al-Asakir.

# Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Hafiz al-Suyuti.

Penolakan Pertama.

Penolakan Kedua.

Penolakan Ketiga.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Allamah Syeikh Ibn Hajr al-Haitami.

Percanggahan Pendapat Ibn Taimiyah dengan Imam al-Zarqani.

Bab 3. al-Tafwidh.

Asal-Usul al-Tafwidh.

Tafwidh Menurut Pandangan Abu Hanifah.

Menolak Kesamaran Tentang al-Tafwidh.

Perbincangan Tentang Riwayat Yang Disandarkan Kepada Abu Hanifah.

Tafwidh Menurut Pandangan Imam Malik.

Kontroversi Imam Malik Tentang Istiwa’.

Perbincangan Riwayat Imam Mlaik Tentang Makna Istiwa’.

Kesalahan Tentang Terjemahan Istiwa’ dengan Makna Bersemayam.

Tafwidh Menurut Pandangan Imam al- Syafiie. .

Perbincangan Tentang Riwayat Imam al-Syafiie.

al-Tafwidh Menurut Pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal.

Perbincangan Kitab Yang Disandarkan Kepada Imam Ahmad.

Tafwidh Dikalangan Ahli Hadith Yang Lain.

Bab 4. Perselisihan al-Salaf Membuktikan Mereka Bukannya Bersepakat Dalam Satu Mazhab.

Contoh-contoh Perselisihan al-Salaf .

Contoh Perselisihan Pertama dan Penyelesaian.

Contoh Perselisihan Kedua.

Contoh Perselisihan Ketiga.

Contoh Perselisihan Keempat.

Aliran al-Salaf Ibn Taimiyah.

Masalah Qidam al-A’lam.

Jismiyah.

Tuhan Berada di Atas Arasy Secara Hakikat.

Maqam al-Mahmud.

Masalah Tempat dan Batasan.

Tidak Mentakwil Nas-nas Mustasyabbih.

Pembahagian Tauhid.

Masalah Sufiyah.

Ibn Taimiyah dan Falsafah Yunani.

Sandaran Pendapat IbnTaimiyah Kepada al Salaf.

Masalah Neraka.

Ibn Taimiyah Berdalilkan Injil.

Ibn Taimiyah Berpegang dengan Pendapat Ahl al-Kitab.

Kesamaran Ibn Taimiyah Sekitar Ahl al-Takwil dan Menolak Pendapatnya.

Perbincangan pendapat Ibn Bazz tentang (jari-jari).

1bn Taimiyah Mengingkari Majaz.

Pendapat Ulama Ttentang Ibn Tainniyah.

al-Salafiyah al-Wahabiyah Pengaruh Ibn Taimiyah Terhadap Muhammad Abd Wahab.

# Tokoh-Tokoh al-Salafiyah Semasa: - Syeikh al-Albaani.

Syeikh Zuhair Syawisy.

Dr. Umar Sulaiinan al-Asyqar.

Syeikh Salim al-Hilali.

Perbezaan Antara al-Salaf Dengan al-Salafiyah.

Bibliografi

Indeks.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...