JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 29 September 2011

Pengajian Hadith Di Malaysia: Tokoh, Karya, Institusi.

Tajuk: Pengajian Hadith Di Malaysia: Tokoh, Karya, Institusi.
Penulis: Prof. Madya Dr. Fauzi Deraman
Penerbit: Jabatan al-Quran Dan al-Hadith Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Buku 'Pengajian Hadith Di Malaysia: Tokoh-Karya-Institusi' merupakan sebuah buku yang memaparkan sejarah perkembangan pengajian hadith di Malaysia yang telah bermula sejak awal kurun ke 20. Buku ini mengupas mengenai sumbangan tokoh-tokoh ulama Melayu dalam pengajian Hadith melalui karya-karya penulisan mereka seterusnya institusi-institusi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan penyebaran hadith seperti masjid, pondok, sekolah agama sehinggalah diperingkat institusi pengajian tinggi. Antara tokoh ulama Melayu yang diperkenalkan dalam buku ini sebagai tokoh yang menyumbang dalam pengajian hadith di Tanah Melayu ialah Syeikh Abdul Halim Hadi, Abu Bakar Palestin, Syeikh Muhammad Idris al-Marbawi, Mustafa Abdul Rahman dan ramai lagi. Buku ini juga turut mengupas karya hadith tulisan jawi antaranya Ilham al-Bari, Tajzib Atraf al-Hadith, Bahr al-Madhi, dengan Guru Sahih Bukhari dan Muslim, Bulugh al-Maran terjemahan melayu dan sebagainya. Buku ini turut memuatkan maklumat mengenai sumbangan institusi formal dan tidak formal dalam pengajian hadith seperti Pusat Pengajian Pondok, Kandis, Bachok Kelantan, Pondok al-Madrasah al-Latifiyyah, Pondok Lubuk Tapah, Madrasah Miftah al-Ulum Bandar Seri Petaling, Pusat Pengajian al-Quran Darul Kauthar, Pusat Khidmat Sosial Islam (PAKSI), dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Kandungan

Kata Aluan Ketua Jabatan

Kata Aluan Ketua Projek

Kata Pengantar

Pengenalan

Pengajian Hadith di Malaysia

Tokoh Dan Karya

al-Jawhar al-Mawhub Syeikh Ali Abdul Rahman al-Kalantani (1820M-1912M)

Karya-karya Hadith al-Marbawi (1896M-1989M)

Karya-karya Hadith Mustafa Abdul Rahman (1918M-1968M)

Karya-karya Hadith Syeikh Abdul Halim Hadi (1904M-1981M)

.Karya-karya Hadith Abu Bakar Palestin (1908M-1998M)

Mastika Hadith: Sheikh Abdullah Basmeih (1913M-1996M)

Pelajaran Hadith: Dato’ Haji Ismail Haji Yusof

Sark al-Bab: Muhamad Zain Haji Ibrahim

Kepalsuan Yang Masyhur

Hadith Empat Puluh Bahasa Melayu

Sinaran Hadith

Bulugh al-Maram Bahasa Melayu

Karya-karya Hadith Terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Institusi

Pengajian Hadith Di Pusat Pengajian Pondok

Madrasah Miftah al-‘Am, Bandar Baru Seri Petaling

Pusat Pengajian al-Qur’an Darul Kautsar (PPADK)

Pusat Khidmat Sosial Islam (PAKSI)

Madrasah al-Qur’an, Kubang Bujuk

Dar al-Ilium Li Ihyd Ulum al-Din, Langgar, Kedah

Pengajian Hadith di Masjid dan Surau

Pengajian Hadith di Institusi Pengajian Tinggi Dan Sumbangannya

Kesimpulan

Selasa, 27 September 2011

Tantangan Islam.

Tajuk: Tantangan Islam.
Penyelenggara: Altaf Gauhar.
Penerbit: Klang Book Centre.

Kandungan

Prakata

Kata Pendahuluan

Pidato Pembukaan R.H. Prince Muhammad al-Faisal

Para Penyu bang

A. Keyakinan

1. Apakah Erti Islam
> Abul A’la Maududi

2. Islam: Agama Yang Paling Sesuai Bagi Umat Manusia
> Abul Hasan Ali Nadvi

3. Islam: Konsep Agama, Dasar Etika Dan Moral
> Syed Muhammad al-Naquib al-Attas

4. Nabi Islam
> R.W.I. Austin

5. Islam Dan Agama-Agama Lain
> Ismail R. al-Faruqi

B. Hukum Dan Lembaga-Lembaga

6. Konsep Mengenai Sebuah Negara Islam
> Saliq al-Mehdi

7. Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam
> Mouloud Kassim Naif-Belkacem

8. Hukum Islam: Cita-cita Dan Prinsip-Prinsipnya
> Khalid M. Ishaque

9. Islam Dan Hak-Hak Asasi Manusia
> A.K. Brohi

10. Islam Dan Hukum Antarabangsa.
> Syed Sharifuddin Pirzada

11. Bank Islam: Sebuah Model Dan Tantangan
> Ahmed A. El-Naqqar

12. Islam Dan Barat Di Masa Lampau, Masa Sekarang Dan Masa Mendatang
> Qureshi

13. Kedudukan Wanita Dalam Agama Islam
> Aisha Lemu

14. Islam Dan Masalah Rasial
> M. Aman Hobohm

15. Islam Dan Tantangan Intelektuil dari Kebudayaan Moden
> Harnid Alga!.

16. Islam Dan Sekularisme
> Altaf Gauhar

17. Apakah Yang Dapat Di Sumbangkan Oleh Islam Kepada Umat Manusia Pada Masa Kini
> Muhammad Qutb

18. Islam dan Tantangan Pembangunan Ekonomi
> Krurshid Ahmad

Appendiks 1. Pidato Yang Diucapkan Oleh Salem Azzam Secretary General Dewan Islam Eropah Dalam Sidang Pembukaan Persidangan Antarabangsa Islam Yang Diselenggarakan Di Royal Albert Hall, London, Sabtu, 3 April 1976

Appendik 2. Pidato Yang Disampaikan Oleh Secretary General Dewan Islam Eropah Di Dalam Sidang Pcnutup Persidangan Antarabangsa Islam di London, Isnin 12 April 1976

Catatan Kaki

Indeks

Sabtu, 24 September 2011

Mantera Melayu: Analisis Pemikiran.

Tajuk: Mantera Melayu: Analisis Pemikiran.
Penulis: Haron Daud.
Penerbit: Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Buku ini adalah satu kajian dalam bidang Sosiologi Sastera. Tulisan ini berdasarkan kajian ke atas mantera yang dikumpul dari beberapa tempat dalam setiap negeri di Semenanjung Malaysia. Mantera dipilih sebagai bahan kajian, bertolak daripada tanggapan bahawa mantera merupakan dokumen sosiobudaya masyarakat Melayu. Mantera-mantera itu dianalisis dengan menumpukan perhatian kepada corak pemikiran masyarakat Melayu. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang mantera; pemikiran masyarakat Melayu yang terpancar melaluinya, dan kedudukan mantera itu sendiri dalam masyarakat, buku ini dipecahkan kepada tujuh bab. Bab 1 merupakan pengenalan kepada keseluruhan isi penulisan ini. Bab 2 menekankan kedudukan mantera sebagai karya sastera. Penganalisisan dalam bab 3 tertumpu kepada jenis dan fungsi mantera dalam masyarakat yang melibatkan hampir semua aspek hidup dan peringkat umur anggota masyarakat, terutama pada zaman dahulu. Bab 4 hingga 6 merupakan inti perbincangan dan penganalisisan kerana ia berkaitan dengan kedudukan mantera dalam masyarakat sehingga menjadikannya sebagai dokumen sosiobudaya. Perbincangan dalam bab 4, antaranya mengenai penerimaan masyarakat terhadap mantera. Bab 5 khusus membicarakan penggunaan simbol dalam mantera, manakala corak pemikiran masyarakat Melayu dianalisis dalam bab 6. Segala persoalan pokok dalam buku ini dirumuskan dalam bab terakhir yang juga memuatkan beberapa kesimpulan.

Kandungan

Senarai Carta, Jadual Dan Rajah

Prakata

Penghargaan

Senarai Singkatan

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Mantera Sebagai Karya Sastera.

2.1. Pengenalan

2.2. Pengertian Sastera, Puisi dan Mantera

2.3. Konsep dan Ciri Mantera

2.4. Binaan Mantera

2.5. Perbandingan Mantera dengan Puisi Lain

Bab 3. Jenis Dan Fungsi Mantera.

3.1. Pengenalan

3.2. Mantera Pakaian Diri

3.3. Mantera Perbomohan dan Perubatan

3.4. Pembantu Dalam Pekerjaan

3.5. Kegunaan Mantera Dalam Ritual

Bab 4. Mantera Dan Masyarakat

4.1. Pengenalan

4.2. Latar Belakang Masyarakat dan Mantera

4.3. Penyebaran dan Keberkesanan Mantera

4.4. Khalayak Mantera

4.5. Kedudukan Mantera Pada Hari Ini dan Masa Depan

Bab 5. Penyataan Simbolik

5.1. Pengenalan

5.2. Simbol Kuasa Ketuhanan

5.3. Simbol Berbentuk Makhluk Ghaib

5.4. Simbol Berbentuk Alam

5.5. Simbol Berbentuk Benda

5.6. Simbol yang Berkaitan dengan Manusia

5.7. Simbol Anggota Badan Manusia

5.8. Simbol Berbentuk Ruang dan Waktu

5.9. Simbol Berbentuk Warna dan Angka

Bab 6. Analisis Pemikiran

6.1. Pengenalan

6.2. Pemikiran Berasaskan Kepercayaan Warisan

6.3. Pemikiran Tentang Ketuhanan

6.4. Pemikiran Tentang Makhluk Ghaib

6.5. Pemikiran Tentang Alam

6.6. Pemikiran Tentang Diri dan Manusia

Bab 7. Rumusan Dan Kesimpulan

Lampiran

Bibliografi

Istilah

Indeks

Senarai Carta, Jadual Dan Rajah Carta

Carta 4.1. Carta Hubungan Allah dengan Makhluk dan Pecahannya

Jadual

Jadual 1.1 Jumlah Sampel dan Peratusan Mantera Mengikut Jenis RAJAH

Jadual 2.1. Bentuk Visual Mantera Berdasarkan Mantera Naik Kenderaan

Jadual 2.2. Bentuk Visual Mantera Berdasarkan Mantera Bisakan Peluru

Jadual 2.3. Bentuk Visual Mantera Berdasarkan Mantera Tawar Bisa

Jadual 6.1. Struktur Kosmologi Melayu dan Penghuninya

Jadual 6.2. Kedudukan Allah dalam Pemikiran Melayu

Jadual 6.3. Kedudukan Allah Setaraf dengan Makhluk

Jadual 6.4. Alam Nyata dan Alam Ghaib

Jadual 6.5. Alam Kehidupan Manusia

Jadual 6.6. Hakikat Diri

Khamis, 22 September 2011

Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran.


Tajuk: Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran.
Penulis: Dr Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
Kandungan.

Pengantar

Prakata

Pendahuluan

Sejarah Pemikiran

Aliran-Aliran Pemikiran Islam

1. Tradisionalisme

2. Modernisme

3. Reformisme

Pendekatan Sintesis

Bahagian 1. Kesinambungan Pemikiran Tradisionalisme.

Bab 1. Institusi Tradisional

Bab 2. Tradisionalisme Konservatif.

Ilmu Tauhid

Ilmu Fiqh

Ilmu Tasawuf

Bab 3 Tradisionalisme Reformatif

Latar Belakang Sejarah Pemikiran

1. Fardu ’Ain

2. Fardu Kifayah

3. Warisan Jamaah Tablig

Bab 4. Neo-Tradisionalisme.

Latar Belakang Sejarah

1. Pemikiran

2. Pendidikan

3. Sosial

4. Ekonomi

5. Politik

Bahagian 2. Lahirnya Pemikiran Modenisme.

Bab 5. Gerakan Modenis

Bab 6. Modenisme Tradisional

Bab 7. Neo-Modenisme

Politik

Perundangan

1. Sosial

2. Ekonomi

3. Pendidikan

Bahagian 3. Kebangkitan Pemikiran Reformisme

Bab 8. Gerakan Reformasi 1

Bab 9. Gerakan Reformasi 2

Bab 10. Reformisme Tradisional.

Ilmu Fiqh

Ilmu Tauhid

Ilmu Tasawuf

Bab 11. Neo-Reformisme: Radikal

Perkembangan di Malaysia

Bab 12. Neo-Reformisme: Intelektual

Prinsip Dasar

Ilmu

Kehidupan

1. Sosial

2. Ekonomi

3. Politik

Catatan Penutup

Kesimpulan

Glosari.

Lampiran.

Lampiran a. Pondok-Pondok Di Terengganu.

Lampiran b. Ulama Kelantan.

Tahap 1 (1870-1910)

Tahap 2 (1890-1920-an)

Tahap 3 (1910-1930-an)

Tahap 4 (akhir 1920-an-awal 1950-an)

Tahap 5 (awal 1930-an-akhir 1950-an)

Tahap 6 (akhir 1930-an-awal 1960-an)

Tahap 7 (1950-an-1980-an)

Pondok-Pondok Di Kelantan.

Lampiran c. Ulama Di Kedah

Lampiran d. Ulama Di Perlis.

Lampiran e: Madrasah-Madrasah Di Seberang Prai.

Rujukan.

a. Buku dan Makalah

b. Laporan Resmi, Undang-undang, dan Kaset.

c. Tesis dan Latihan Ilmiah (Skripsi)

d..Akhbar, Majalah, dan Jurnal

Indeks.

Rabu, 21 September 2011

Bumi Dipijak Milik Orang.

Tajuk: Bumi Dipijak Milik Orang.
Penyelenggara: Ahmad Fawzi Basri, Mohd Idris Salleh, Shafee Saad.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.


Bumi Dipijak Milik Orang merakamkan pemikiran politik UMNO melalui koleksi ucapan yang Dipertua UMNO 1946-56. Dalam ucapan-ucapan Yang Dipertua UMNO ini tersirat pemikiran orang Melayu. Pembaca akan dapat membuat analisis pemikiran orang Melayu ini berdasarkan pemaparan teori dan konsep yang terdapat di bahagian awal. Buku ini memperlihatkan perkembangan faham kebangsaan Melayu yang membela, menebus, dari mempertahankan hak orang Melayu dan agama Islam serta berkompromi politik dengan kaum lain demi kemerdekaan dan perpaduan kaum.

Kandungan

Prakata

Bab 1. Pengenalan

Bab 2. Latar Belakang Perjuangan Orang Melayu

Bab 3. Koleksi Ucapan Yang Dipertua UMNO 1946-56:

1. Kongres Melayu yang Menebus Maruah Melayu
Ucapan Dato’ Onn Jaafar sebagai pengerusi persidangan Kongres Melayu yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur, pada 1-4 Mac 1946.

2. Raja-raja dan UMNO Berganding Bahu
Titah ucapan DIMM Sultan Kedah semasa persidangan agung UMNO yang diadakan di Balai Besar, Alor Setar, Kedah, pada 10-12 Januari 1947.

3. Siapa yang Tidak Mahu Merdeka
Ucapan Dato’ Onn Jaafar, yang dipertua agung UMNO dalam persidangan UMNO yang diadakan di Balai Besar, A lor Setar, Kedah, pada 10-12 Januari 1974.

4. UMNO - Hakikat dan Masa Depan
Ucapan akhir Dato’ Onnjaafar.

5. Awan Mendung Kembali Berarak
Ucapan YTM Tunku Abdul Rahman selepas dipilih menjadi Yang Dipertua UMNO dalam persidangan agung UMNO yang diadakan di Kuala Lumpur pada 26 dan 27 Ogos 1951.

6. UMNO Pemuda Harapan Bangsa
Ucapan YTM Tunku Abdul Rahman kepada pemuda-pernuda UMNO dan orang ramai di Padang Kerajaan, Batu Pahat, Johor pada hari ulang tahun Persekutuan yang ke-4 pada 1 Februari 1952.

7. Menanamkan Semangat Kemerdekaan
Ucapan perasmian persidangan setengah tahun Perikatan Pemuda UMNO yang diadakan di Batu Pahat, Johor pada 20 Februari 1952.

8. Daripada ”Tabik Tuan” kepada ”Merdeka”
Ucapan dalam persidangan setengah tahun UMNO yang diadakan di Kuala Lumpur pada
29 Mac 1952.

9. Berakhirnya ”Hidup Melayu”
Ucapan perasmian persidangan Perikatan Pemuda UMNO yang diadakan di Seberang Perai pada 12 September 1952.

10. Darurat: Pilihanraya dan Merdeka
Ucapan perasmian persidangan tahun ke-7 majlis mesyuarat agung UMNO di Seberang Perai pada 14 dan 15 September 1952.

11. Menghadapi Ribut Taufan
Ucapan perasmian persidangan agung UMNO Malaya yang diadakan di Melaka pada 4 dan 5 April 1953.

12. Berdikari dan Kesombongan Imigran
Ucapan YTM Tunku Abdul Rahman dalam persidangan agung Pemuda yang diadakan di Melaka pada 3 April 1953.

13. ,Halangan dan Keengganan untuk Merdeka
Ucapan perasmian persidangan pertubuhan-pertubuhan siasah Melayu anjuran UMNO diadakan di johor Bahru, Johor pada 14 Ogos 1953.

14. Wakil Penduduk dan Makna Malaya Merdeka
Ucapan perasmian perhimpunan kebangsaan yang pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 23 Ogos 1953.

15. Pemuda: Daripada Mainan kepada Politik
Ucapan perasmian persidangan agung Perikatan Pemuda yang diadakan di Alor Setar, Kedah, pada 11 September 1953.

16. Wanita dan Pilihanraya
Ucapan perasmian persidangan Kaum Ibu UMNO yang diadakan di Alor Setar, Kedah, pada 11 September 1953.

17. Perikatan: Tahap Pertama bagi Mencapai Kemerdekaan
Ucapan Yang Dipertua dalam persidangan Majlis Mesyuarat Agung UMNO tahun yang ke-8 di Alor Setar, Kedah, pada 12 dan 13 September 1953.

18. Benar atau Salah Biar Keturunan Kita yang Menentukan
Ucapan perasmian perhimpunan kebangsaan yang bersidang di Kuala Lumpur pada 11 Oktober 1953

19. Masa Bercakap Telah Berlalu
Ucapan perasmian persidangan setiausaha-setiausaha bahagian UMNO seluruh Malaysia yang diadakan di Johor Bahru, Johor pada 14 dan 15 Januari 1954.

20. Kertas Biru dan Semangat Bertolak Ansur
Ucapan perasmian perhimpunan kebangsaan yang ke-3 diadakan di Kuala Lumpur pada
11 Februari 1954.

21. Kekarutan Merdeka, Pecah Belah dan Kerjasama
Ucapan dalam Majlis Persekutuan Wartawan Singapura yang diadakan di Capitol Blue Room, Singapura pada bulan Mac 1954.

22. Kebimbangan UMNO dan Kekarutan British
Ucapan perasmian persidangan agung tergempar yang diadakan di Melaka pada 18 April 1954.

23. Apa Kemahuan Orang Kita?
Ucapan perasmian persidangan agung UMNO yang diadakan di Pulau Pinang pada 16 dan 17 Oktober 1954.

24. Mengapa Perikatan Dibentuk
Ucapan di Universiti Malaya pada 17 Mac 1955 anjuran Kelab Sosialis Universiti Malaya.

25. Pandang Kiri dan Pandang Kanan
Ucapan melalui Radio Malaya yang dipancarkan pada 3 April 1955.

26. Kita Akan Merdeka: Turun atau Naik
Ucapan dalam majlis perasmian rumah UMNO pada 31 Julai 1955.

27. Demokrasi dan Penghormatan
Ucapan pertama Tunku Abdul Rahman sebagaz ketua menteri dalam upacara perasmian Majlis Undangan Federal yang dipilih pada 31 Ogos 1955.

28. Biro Merdeka, Pengampunan dan Dasar Negara
Ucapan yang dipertua UMNO Malaya dalam persidangan agung UMNO tahun yang ke-10 pada 25 dan 26 Disember 1955.

29. Rombongan Merdeka dan Perasaan Nasionalis
Ucapan dalam majlis menyambut rombongan merdeka di Melaka pada 20 Februari 1956

Bab 4. Penutup

Lampiran.

1. Ucapan Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra, yang dipertua UMNO dalam perhimpunan agung UMNO yang ke-19 di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, pada 30 dan 31 Julai 1966 bersamaan 20 tahun UMNO ditubuhkan.

2. Memorandum To The Reid Constitutional Cornmission pada 27 September 1956.

3. Perutusan YTM Tunku Perdana Menteri sempena sambutan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1959.

4. Minit perjumpaan Alim Ulama Se-Malaya di Muar, Johor, pada 21 dan 22 Februari 1950 dan resolusi Perjumpaan Alim Ulama Se-Malaya di Muar 1950 dan di Kuala Lumpur 1951.

5. Pernyataan persidangan tahunan Mesyuarat IX Wanita UMNO di Pulau Pinang pada 15 Oktober 1954.

6. Minit perhimpunan agung tahunan UMNO ke-19 pada 16 dan 17 Oktober 1954.

7. Minit perhimpunan agung khas UMNO pada 4 Jun 1955.

8. Anggota Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaya 1956.

9. Tarikh penting dalam UMNO 1946-1956.

Bibliografi

Indeks

Selasa, 20 September 2011

Epigrafi Islam Terawal Di Nusantara.

Tajuk: Epigrafi Islam Terawal Di Nusantara.
Penulis/Penyelenggara: Othman Mohd. Yatim Dan Abdul Halim Nasir
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini memperjelaskan dengan terperinci tentang kepentingan batu nisan dan batu peringatan bagi menerangkan kewujudan masyarakat Islam di alam Melayu dan tarikh tersebarnya agama Islam di daerah ini. Dengan ini, kedua-dua penulis mendedahkan pelbagai fakta baharu yang ditemui tentang sejarah Islam di berbagai-bagai daerah di Kepulauan Melayu. Umpamanya, penemuan baharu tentang kewujudan sebuah kerajaan Islam di alam Melayu yang lebih awal daripada Pasai iaitu Brunei Darussalam. Buku ini juga memperkatakan tentang kemungkinan Islam berkembang ke Brunei melalui negara China. Di samping fakta baharu yang diketengahkan seperti di atas, penulis buku ini juga menggalurkan penemuan batu bersuarat di beberapa daerah di kepulauan Melayu dan dihubungkan dengan fakta-fakta sejarah yang sudah bertulis. Kajian lain yang menarik dilakukan oleh penulis buku ini ialah percubaan mengguna bahan epigrafi untuk membuat analisis terhadap aliran sufi yang berkembang di beberapa daerah di Kepulauan Melayu pada masa lalu. Di samping itu, unsur kesenian Islam juga mendapat perhatian serius masyarakat Islam apabila mereka mengukir batu-batu bersurat tersebut, sedangkan aspek seperti ini kurang dititikberatkan lagi ini.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Penghargaan.

Singkatan.

Bab 1. Pendahuluan.

Bab 2. Pengenalan Tulisan Arab Ke Nusantara.

Bab 3. Epigrafi Buku Sejarah Kedatangan Islam Ke Nusantara.

Bab 4. Taburan Batu-Batu Bersurat Di Nusantara.

i. Indonesia: Acheh Dan Jawa.

ii. Malaysia

iii. Brunei.

Bab 5. Analisa Tulisan Pada Batu Bersurat.

Penutup

Bibliografi.

Isnin, 19 September 2011

Memoir Abdullah CD: Perjuangan Di Sempadan Dan Penamatan Terhormat.

Tajuk: Memoir Abdullah CD: Perjuangan Di Sempadan Dan Penamatan Terhormat.
Penulis: Abdullah CD
Terbitan: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Kandungan.

Senarai Gambar

Senarai Singkatan

Pendahuluan

Bab 51. Kesinambungan Nasionalisme selatan thai dan malaya

Bab 52. Pangkalan Di Sempadan

Bab 53. Kemerdekaan Malaya

Bab 54. Revolusi Surut (1957-1959)

Bab 55. Bangsa Malaya (Malaysia)

Bab 56. Pedoman Baru

Bab 57. Menubuhkan PAPERI

Bab 58..Kawasan Basis Dan Pertempuran (1963-1969)

Bab 59. Junjung Tinggi-Tinggi Panji Perjuangan Bersenjata

Bab 60. Opera Putera Puteri Sungai Pahang

Bab 61. Pembangunan Pasukan Dan Kompeni

Bab 62.. Pangkalan Di Sukhirin

Bab 63. Pahlawan Rejimen ke-10 Di Kawasan Sempadan

Bab 64. Pangkalan Ulu Kelantan Dan Kawasan Sempadan

Bab 65. Terkena Racun

Bab 66. PKMRM Dan Perjuangan Bangsa Melayu

Bab 67. Siri Pertempuran Terakhir

Bab 68. Berunding Dengan Ghafar Baba

Bab 69. Perundigan Tingkat Tinggi Mewujudkan Perdamaian

Bab 70. Sekalung al-Fatihah

Lampiran

Memoir Abdullah C.D: Penaja Dan Pemimpin Rejimen Ke-10

Tajuk: Memoir Abdullah C.D: Penaja Dan Pemimpin Rejimen Ke-10.
Penulis: Abdullah C.D.
Penerbit: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Kandungan

Senarai Gambar

Senarai Singkatan

Kata Pengantar

Bab 33. Nasionalisme Sekitar Perang Dunia Kedua

Bab 34. Kampung Baru Pusat Gerakan Kemerdekaan

Bab 35. Sekolah Politik-Militer Kem Se-Malaya

Bab 36. Undang Undang Darurat

Bab 37. Ujian Revolusi

Bab 38. Pasukan Asas

Bab 39. Rejimen Ke-10

Bab 40. Unit Rejimen Ke-10 di Luar Pahang

Bab 41. Harungi Ujian Perjuangan

Bab 42. Perkembangan di Temerloh

Bab 43. Tahap Baru Perjuangan Kemerdekaan

Bab 44. Kader-Kader India Yang Saya Kenal

Bab 45. Pangkalan Pahang Timur dan Pahang Selatan

Bab 46. Sedikit Tentang Pangkalan di Bera

Bab 47. Peristiwa-Peristiwa Sekitar 1951-1953

Bab 48. Rashid Maidin Sertai Revolusi Bersenjata

Bab 49. Pahlawan Rejimen Ke-10

Bab 50. Perpindahan Strategik

Memoir Abdullah C.D: Zaman Pergerakan Sehingga 1948

Tajuk: Memoir Abdullah C.D: Zaman Pergerakan Sehingga 1948
Penulis: Abdullah C.D.
Penerbit: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Kandungan.

Senarai Gambar

Senarai Singkatan

Prakata

Bab 1. Keluarga Saya

Bab 2. Alam Persekolahan

Bab 3. Masuk KMM

Bab 4. KMM dan Gerakan Anti-Jepun

Bab 5. Menyertai Perjuangan Anti-Jepun

Bab 6. Menganggotai PKM

Bab 7. Menyertai Pasukan Propaganda

Bab 8. Bergerak ke Seluruh Perak

Bab 9. Cabaran dan Tugas Baru

Bab 10. Punubuhan PKMM

Bab 11. Memelihara Hubungan Kaum

Bab 12. Berpindah ke Kuala Lumpur

Bab 13. Tinggal di Kampung Baru, Bertemu Sutan Djenain

Bab 14. Rumah Merdeka

Bab 15. Menyusun Kesatuan Buruh

Bab 16. Pembentukan PMFTU

Bab 17. Mendukung Revolusi Indonesia dan Vietnam

Bab 18. Jabatan Kerja Melayu

Bab 19. Jabatan Kerja Melayu Bahagian Negeri Sembilan

Bab 20. Jabatan Kerja Melayu Bahagian Negeri Johor

Bab 21. Jabatan Kerja Melayu Bahagian Timur

Bab 22. Wakil PKM Bahagian Selatan

Bab 23. Kesatuan Buruh Singapura

Bab 24. Utusan Melayu Suara Merdeka

Bab 25. Perpaduan dan Keretakan PKMM

Bab 26. Jabatan Kerja Melayu Kedah dan Perlis

Bab 27. Gerakan Wanita Malaya

Bab 28. Gerakan Tani Malaya

Bab 29. Menghadiri Asia Conference New Delhi

Bab 30. Kongres Islam di Gunung Semanggol

Bab 31. Suriani Abdullah, Tangan Kanan Saya

Bab 32. Rakan Seperjuangan ku

Ahad, 18 September 2011

Abu Samah Mohd Kassim. Pejuang Kiri Kemerdekaan Zuriat Datuk BahamanTajuk: Abu Samah Mohd Kassim. Pejuang Kiri Kemerdekaan Zuriat Datuk Bahaman
Penulis: Mohammad Salleh Lamry
Penerbit: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Kandungan:

Senarai Gambar

Singkatan

Prakata

Pendahuluan

Bahagian Pertama: Latar Belakang Keluarga

1. Keluarga Abu Samah

2. Keluarga Isteri

Bahagian Kedua: Dari Kecil Hingga Remaja

3. Persekolahan dan Sosialisasi Politik Awal

4. Pengalaman Sebagai Tentera

5. Penglibatan Politik Awal

Bahagian Ketiga: Melangkah ke Medan Perjuangan

6. Mula Bergerila

7. Sebelum dan Selepas Peristiwa Padang Piol

8. Berpantang Maut Sebelum Ajal

9. Bertugas di Temerloh

Bahagian Keempat: Empat Dekad di Selatan Thailand

10. Perjalanan Jauh ke Selatan Thailand

11. Menyusun Massa

12. Menjalankan Tugas di Tanah Air

13. Tahun-Tahun Terakhir di Medan Perjuangan

Bahagian Kelima: Perdamaian dan Aktiviti Selepas Perjuangan

14. Mewujudkan Perdamaian

15. Aktiviti Selepas Perdamaian

16. Kepulangan ke Tanah Air

Penutup

Rujukan

Sabtu, 17 September 2011

Memoir Rashid Maidin: Daripada Perjuangan Bersenjata Kepada Perdamaian


Tajuk: Memoir Rashid Maidin: Daripada Perjuangan Bersenjata Kepada Perdamaian
Penulis: Rashid Maidin
Penerbit: Strategies Information And Research Center (SIRD)

Kandungan.

Senarai Gambar

Singkatan

Prakata

1. Kampung Gunung Mesah 1917

2. Dari Magang ke Buruh Lombong

3. Bibit-bibit Kesedaran Politik

4. Semangat Antipenjajah Mula Menebal

5. Pendudukan Jepun

6. Bergerak Dalam PKM

7. Gerakan Selepas Perang Anti-Jepun

8. Mengobarkan Semangat Merdeka

9. Menyertai Persidangan Parti-Parti Komunis Komanwel

10. Berjuang untuk Kemerdekaan

11. Dalam Kem Tahanan 1948-52

12. Berpindah ke Kem Tanjung Beruas

13. Melepaskan Diri dari Tahanan

14. Bergabung dengan Abdullah C.D.

15. Perpindahan Strategik ke Utara

16. Bersama Orang Asal

17. Tiba di Dusun Nyiur, Selatan Thai

18. Wak Mat Tinggal

19. Bersama Chen Peng dalam Rundingan Baling

20. Menggabungkan Rejimen Ke-10 di Sempadan

21. Abdullah C.D. Ditimpa Sakit

22. Rundingan Damai Haadyai

23. Ziarah Kampung dan ke Tanah Suci

Khamis, 15 September 2011

Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda.

Tajuk: Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu Muda.Penulis: Rustam A.Sani.
Penerbit: Strategic Information And Research Development Center (SIRD)

Kandungan:

Pendahuluan

Singkatan

1. Sifat ‘Golongan Kiri Melayu’

2. Malaya Dalam Tahun 1930-an: Asal Usul Perkembangan Politik Melayu

3. Kesatuan Melayu Muda (KMM) Sebagai Perintis Golongan Kiri Melayu

4. Kemunculan Golongan Elit Bukan Tradisional

5. Melayu Raya: Negara Hasrat

6. Kesimpulan

Rujukan

Indeks

Rabu, 14 September 2011

Mengenali Dan Mentafsir Sumber Sejarah.

Tajuk: Mengenali Dan Mentafsir Sumber Sejarah.
Penulis: Rozeman Abu Hassan.
Penerbit: Karisma Publication Sdn. Bhd.


Mengenali dan mentafsir sumber sejarah merupakan satu hasil penulisan ilmu sejarah yang menjurus kepada pengunaan, pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar dan pembaca terhadap sumber-sumber sejarah. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan satu gambaran dan kefahaman yang terperinci tentang sumber-sumber sejarah daripada pelbagai aspek pentafsiran. Sumber-sumber sejarah sering kali diterjemahkan dalam beberapa bentuk yang khusus seperti sumber primer, sumber sekunder, sumber arkeologi dan sumber lisan. Namun begitu kefahaman tentang bentuk-bentuk sumber sejarah adalah amat kurang difahami dengan baik kerana usaha untuk memberikan pentafsiran terhadap sumber-sumber tersebut kurang diberi penekanan yang serius. Fokus buku ini adalah untuk menjelaskan tentang kefahaman sumber-sumber sejarah, membincangkan beberapa aspekpengkajian sumber-sumber sejarah dari segi definisi, konsep, jenis, bentuk, dapatan, mengkelas, mentafsir (kritikan sumber) dan bagaimana menggunakan sumber sejarah.

Kandungan

Prakata

Penghargaan

Pengenalan

Singkatan

Kandungan

Bab 1. Pengenalan Sumber-Sumber Sejarah

Apakah Dimaksudkan Sumber-sumber Sejarah?

Ciri-ciri Sumber Sejarah

Mengesan Keaslian Sumber

Bagaimana Mengklasifikasi Kandungan Sumber

Sumber Primer

Sumber Sekunder

Bab 2. Kritikan dan Tafsiran Sumber Sejarah

Mengapa Per lu Kritikan Sumber

Kritikan Sumber

Kritikan Luar

Kritikan Dalam

Bab 3. Sumber Arkeologi

Teknik dan Kaedah Penyelidikan Arkeologi

Penemuan Pelbagai Artifak Sejarah

Bentuk-Bentuk Artifak Arkeologi

Bab 4. Dokumen Sejarah

Kaedah Menggunakan Dokumen

Kaedah Mentafsir Dokumen

Masalah-Masalah Menggunakan Dokumen

Bab 5. Rekod: Rekod Awam

Jenis-Jenis Rekod Awam

Mengkelas Rekod-Rekod Awam

Kepentingan Rekod-Rekod Awam

Kerosakan Rekod-Rekod Awam

Bab 6. Sejarah Lisan

Sejarah Lisan Sebagai Sumber Sejarah

Kaedah dan Teknik Sejarah Lisan

Sejarah Lisan dan Pelbagai Disiplin Ilmu

Perkembangan Sejarah Naratif di Malaysia

Sejarah Lisan dan Sejarah Keluarga

Sejarah Lisan dan Sejarah Etnik

Sejarah Lisan Tentang Wanita

Sejarah Lisan di Asia Tenggara

Bab 7, Sumber Visual dan Internet

Kaedah Dapatan Sumber Visual

Menyusun, Mengindeks, dan Memberi Nombor

Kepentingan Sumber Visual

Sumber-Sumber Internet

Laman-Laman Sejarah Da lam Internet

Kepentingan Sumber Internet

Penutup

Bibliografi

Lampiran

Indeks

Selasa, 13 September 2011

Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.

Tajuk: Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.
Penyelenggara: Badriyah Haji Salleh Dan Tan Liok Ee
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Singkatan

Bab 1. Pandangan Dunia, Ideologi dan Kesarjanaan: Islam, Proses Sejarah dan Rekonstruksi Realiti Sosial
> Mohamad Abu Bakar

Bab 2. Individu dalam Sejarah: Satu Analisis
> Anbalakan Kailasam

Bab 3. Penyebaban: Penelitian terhadap Carr
> Kasim Ahmad

Bab 4. Hubungan Antarabangsa: Paradigma dan Falsafahnya
> Ooi Hock Tiam

Bab 5. Wanita dan Penulisan Sejarah: Batasan dan Potensi Perspektif Gender
> Tan Liok Ee

Bab 6. Di Belakang Tabir: Tinjauan Sejarah tentang Peranan Wanita Melayu dalam Politik Istana > Cheah Boon Kheng

Bab 7. Tengku Said bin Raja Akil dalam Pensejarahan Melayu
> Muhammad Yusoff Hashim

Bab 8. Keterangan Lisan sebagai Sumber Sejarah
> Nadzan Haron

Bab 9. Sejarah dari Bawah: Sejarah Rakyat dalam Masyarakat Melayu Tradisional
> Badriyah Haji Salleh

Bab 10. Pensejarahan Masyarakat Melayu dalam Aspek Kepercayaan dan Pemikiran
> Haron Daud

Bab 11 Tradisi Merantau: Perlunya Diberi Perhatian dalam Kajian dan Penulisan Sejarah Malaysia
> Khazin Mohd. Tamrin

Bab 12, Ekonomi Melayu Kurun ke-19: Sara Diri atau Komersil?
> A. Azmi Khalid

Bab 13. Kedah 1821-1842: Perjuangan Orang Melayu Menentang Siam
> Abdullah Zakaria Ghazali

Bab 14. Merintis Jalan ke Puneak: Satu Kajian Kandungan Teks dalam Konteks Sejarah Politik Malaysia
> Ramlah Adam

Bab 15. Menelusuri Gerakan Langkah Nandlatul Ulama: Satu Usaha Pemahaman
> Abdul Murad Mat Jan

Bab 16. Pensejarahan Industri Perlombongan Bijih Timah di Malaysia
> Francis Loh Kok Wah

Bab 17. Hubungan Ekonomi Malaysia-Jepun:1980-1990
> Ahmad All Seman

Indeks

Isnin, 12 September 2011

Gerakan Islam Penggerak Kemerdekaan Indonesia.

Tajuk: Gerakan Islam Penggerak Kemerdekaan Indonesia.
Penulis: Dr. Hafidzi Mohd Noor.
Penerbit: JIM Media

Kandungan

Prakata

1. Kebangkitan Islam Moden Menjelang Abad Ke-20

2. Memisahkan Islam Sebagai ’Agama’ dan Doktrin Politik

3. Ibu Kartini dan Al-Quran

4. Hj Omar Said Cokroaminoto dan Sarekat Islam

5. Politik Asosiasi

6. Pendidikan: Mencetus Kebangkitan Umat

7. Kiyai Hj Ahnnad Dahlan - Pendiri Muhamnnadiyah

8. Pemberontakan Tjuke (Cukai) di Pulau Jawa

9. Konflik Pribumi-Etnik Cina di Pulau Jawa: Apa Punca dan Siapa Dalangnya?

10. Tarekat dan Jihad di Nusantara

11. Penyusupan Fahaman Komunis Dalann Gerakan Islam

12. KH Mas Mansur

13. HAMKA: Ulama dan Pujangga Nusantara

14. Penutup

Lampiran: Tribut Untuk Ayahanda

Rujukan

Ahad, 11 September 2011

Memior Khadijah Sidek: Puteri Kesatria Bangsa.


Tajuk: Memior Khadijah Sidek: Puteri Kesatria Bangsa.
Penulis: Khadijah Sidek.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Senarai Gambar

Prakata Editor

Kata Pengantar

Pengenalan

1. Masa Keciiku

2. Perjuangan Kemerdekaan

3. Kekuatan Bersama

4. Kita Semua Satu Rumpun

5. Kehidupan di Penjara

6. Restoran Merdeka

7. Perkauman di Malaya

8. Wanita Malaya dan Merdeka

9. Kaum Thu UMNO

10. Kerusi untuk Kaum Wanita

11. Menyara Hidup

12. Malaya Merdeka

13. Impian Saya

Indeks

Senarai Gambar

Gambar 1. Khatijah Sidek bersama seorang teman sewaktu muda remaja: tangkas dan berjiwa perkasa

Gambar 2. Ahli-ahli jawatankuasa HIMWIM merakamkan kenangan bersama Pak Sutan Sjahrir (Perdana Menteri Indonesia yang pertama) yang berkunjung ke Singapura pada tahun 1947

Gambar 3. Sewaktu berucap sebagai Setiausaha Kaum Ibu UMNO di perhimpunan Agung pergerakan tersebut pada tahun 1954

Gambar 4. Sewaktu menyemak Laporan Perlembagaan Reid yang dibentangkan di Kongres Melayu Kedua

Gambar 5. Antara bunga raya dan bunga Orkid Kinta Gambar 6 Polemik Pemecatan Khatijah, 1956

Gambar 7. Presiden, NCWO, Tan Sri Fatimah Hashim sewaktu menghadiahkan kerusi roda kepada Khatijah Sidek

Gambar 8. Sewaktu menerima cek RM6,092 daripada Datin Hajjah Aishah Ghani

Gambar 9. Kerusi roda sumbangan NCWO disumbangkan semula oleh anaknya Puan Hayati Hamzah kepada rumah orang-orang cacat Selayang pada 20 Julai 1982

Gambar 10. Berita Harian 13 Julai 1978

Gambar 11. Alu-aluan pembukaan bangunan UMNO

Gambar 12. Wajah seorang pejuang wanita

Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan.


Tajuk: Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan.
Penulis: Ramlah Adam.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Peristiwa Penting dalam Kehidupan Dato’ Onn Ja’afar.

Prakata

Pengenalan

Singkatan.

Bab 1. Tahun-tahun Awal

Bab 2. Wartawan dan Nasionalis

Bab 3. Pemimpin Johor

Bab 4. Ketua Penentangan Malayan Union

Bab 5. Menteri Besar Johor

Bab 6. Pemimpin UMNO

Bab 7. Pemimpin yang Berusaha Menjadikan UMNO Sebagai Parti Kebangsaan

Bab 8. Pengasas dan Pengerusi RIDA

Bab 9. Ahli Da lam Negeri

Bab 10. Pemimpin Independence of Malaya Party (IMP)

Bab 11. Pemimpin Parti Negara

Bab 12. Pengkritik Suruhanjaya Reid

Bab 13. Ahli Pembangkang

Penutup

Lampiran

A. Keturunan Sebelah Moyang Lelaki

B. Surat Dato’ Onn bin Ja’afar kepada Utusan Melayu

C. Charter of United Malays National Organisation to all to whom these presents shall come.

D. Perlembagaan UMNO 1949 439

E. Perlembagaan Independence of Malaya Party (IMP) 1951

F. Manifesto Parti Negara Pilihan Raya 1955

Bibliografi.

Indeks.

Sabtu, 10 September 2011

Mustapha Hussaun: Pejuang Nasionalisme Melayu.


Tajuk: Mustapha Hussaun: Pejuang Nasionalisme Melayu.
Penulis: Insun Sony Mustapha.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Bab 1. Bapa Ditangkap Pada Zaman Orang Melayu Mula Mengenal Kemajuan.

Bab 2. Kesedaran Politik Menebal.

Bab 3. Perang Dunia Kedua Meletus Di Tanah Melayu (8 Disember 1941)

Bab 4. Mendarat Di Singapura (13 Febuari 1941)

Bab 5. Zaman Pendudukan Jepun.

Bab 6. Bapa Di Penjarakan Oleh British (1945-1946)

Bab 7. Bapa Ditangkap Sekali Lagi (1946)

Bab 8. Bapa Dicalonkan Menggantikan Dato’ Onn (1951)

Lampiran 1..Surat Allahyarham Mustapha Hussain Kepada YAM Tungku Abdul Rahman

Lampiran 2. Surat Allahyarham Mustapha Hussain Kepada YB Tun Hussein Onn.

Lampiran 3. Keratan Akhbar Berjudul “Ura-ura Mencalonkan Mustapha Hussain”

Lampiran 4. Keratan Akhbar Berjudul “Bekas Pemimpin Kesatuan Melayu Muda (Mustapha Hussain) Dicadangkan Menggantikan Dato’ Onn.

Lampiran 5. Surat Pekeliling Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu.

Lampiran 6. Keratan Akhbar Berjudul “Pemuda UMNO”

Lampiran 7. Surat Daripada Persatuan Bekas Perajurit Malaysia.

Lampiran 8. Surat Daripada Hospital Universiti.

Memoir Bukan Seorang Konformis.Tajuk: Memoir Bukan Seorang Konformis.
Penulis: Mohd Salleh Daud.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Prakata.

Bab 1. Antara Dua Peperangan.

Bab 2. Di Bawah Imprialisme Jepun.

Bab 3. Pemberontakan Melayu Moden.

Bab 4. Kami Asian Bukan Asiatik.

Bab 5. Dari Akhbar Ke Akhbar.

Bab 6. Harmoni Dan Krisis.

Jumaat, 9 September 2011

Memior Shamsiah Fakeh: Dari AWAS Ke Rejimen Ke-10.


Tajuk: Memior Shamsiah Fakeh: Dari AWAS Ke Rejimen Ke-10.
Penulis: Shamsiah Fakeh.
Penerbit: Strategic Information And Research Development Centre (SIRD)

Kandungan.

Prakata.

Senarai Gambar.

1. Latar Belakang Kehidupanku.

2. Pendidikan, Perkahwinan Dan Penceraianku.

3. Kunjungan Pasukan Bintang Tiga.

4. Perkahwinan Kedua.

5. Mencebur Diri Dalam Perjuangan.

6. Ketua Wanita PKMM Di Kuala Lumpur.

7. Kesedaran Wanita.

8. Bernikah Dengan Ahmad Boestamam.

9. Kongres Pertama AWAS.

10. Sedikit Tentang Gabungan PUTERA-AMCJA.

11. Undang-Undang Darurat Diisytiharkan.

12. Peristiwa Sesat Kali Pertama.

13. Berdirinya Tentera Pembebasan Nasional Malaya Dan Penubuhan Rejimen Ke-10.

14. Perjalanan Ke Sempadan Malaysia-Thailand.

15. Aku Dan Barisan 33 Pemuda UMNO.

16. Aku Di Hantar Ke China.

17. Keadaan Semasa Di China.

18. Penubuhan Perwakilan Liga Pembebasan Nasional Malaya Di Indonesia

19. Situasi Negetif Dan Positif Di Indonesia.

20. Situasi Tegang Di Indonesia.

21. Anggota Perwakilan Liga Di Indonesia Ditangkap.

22. Pergolakan Dalam PKM.

23. Merindui Tanah Air.

24. Perubahan Polisi Kerajaan Malaysia.

25. Aku Sekeluarga Di Izinkan Pulang Oleh Kerajaan Malaysia.

Wawancara Mastika dan Shamsiah fakeh

Indeks.

Senarai Gambar.

Gambar 1. Shamsiah berumur 13 tahun bersama ibunya Sa’amah Nonggok dan adiknya Haji Ramli.

Gambar 2. Dr. Burhanuddin, Ahmad Boestamam dan Shamsiah Fakeh semasa merasmikan cawangan PKMM di Kuala Pilah.

Gambar 3. Shamsiah Dan Ibrahim di Taman Bel Hai Beijing China

Gambar 4. Ibrahim di depan rumah peranginan di Qing Dao Shangtung Timur Laut China pada 1957.

Gambar 5. Shamsiah dan Ibrahim di Asrama Pakar, Radio Beijing

Gambar 6. Ibrahim bersama Pakar Radio Peking dari Laos, Kemboja dan Vietnam.

Gambar 7. Tiga orang kader Melayu PKM.

Gambar 8. Nathan (anggota PKM keturunan India), Shamsiah dan Ibrahim Mohamad di Beijing pada tahun 1959

Gambar 9. Sekelurarga 1990.

Gambar 10. Wajah-wajah yang pernah menggegarkan dunia wanita Melayu dan menggegarkan belantara Malaya. 1960.

Gambar 11. Wajah Shamsiah ketika di China, 1960.

Gambar 12. Wajah Shamsiah ketika di Malaysia, 2004.

Gambar 13. Shamsiah dan Ibrahim (1960) melawat kota Harbin.

Gambar 14. Shamsiah dan Ibrahim di kota Chang Chung.

Gambar 15. Shamsiah dan Ibrahim di Unity Garden, Hanoi.

Gambar 16. Shamsiah dan Ibrahim di Kuala Lumpur, 2004.

Gambar 17. Shamsiah bersama anak-anaknya.

Gambar 18. Shamsiah sekeluara pada November 1964.

Gambar 19. Ibrahim Mohamad di “Persidangan Internasional Menyokong Rakyat Vietnam Melawan Pencerobohan Amerika”

Gambar 20. Ibrahim Mohamad berucap di hadapan “Persidangan Internasional Menyokong Rakyat Vietnam Melawan Pencerobohan Amerika”di Hanoi.

Gambar 21. Shamsiah dan Ibrahim di wilayah Guangdong, China Selatan pada 1965 sejurus sebelum bertolak ke Indonesia.

Gambar 22. Shamsiah bersama-sama anak-anak anggota PKM di China ketika berada di Podium Lapangan Tian An Men.

Gambar 23. Asrama pekerja kilang Bali Beanng daerah Xiangtan wilayah Hunan, 1974.

Gambar 24. Shamsiah, Ibrahim dan cucu mereka Suraya di depan Lapangan Tian An Men.yang terkenal di Beijing. China.

Gambar 25. Shansiah dan Ibrahim melawat rumah kediaman ketua Mao-Tze-Dong di Shao San di wilayah Hunan, 1977.

Gambar 26. Jamaluddin bersma Encik Aamawar (kiri) setiausaha pertama Keduatan Malaysia di China 1988.

Gambar 27. Selapas jamuan malam oleh Radio Beijing di Beijing pada Mac 1989.

Gambar 28. Jamaluddin, isteri dan anak mereka Jamalia 1989.

Gambar 29. Shamsiah, Suraya (cucu) dan Ibrahim. Di sebelah Ibrahim ialah ketua bahagian Asia Radio Beijing. Di hujung kiri ialah Haji Ilyas, Presiden Persatuan Islam China.

Gambar 30. Menyambut ulang tahun Ke-30 Siaran Bahasa Melayu Radio Beijing di Aaurama Pakar Radio Beijing Mac 1989.

Gambar 31. Ibrahim dan Shamsiah bersamanya cucunya Suraya (kiri) dan Jamalia (kanan) di Rumah Changaha, 1989.

Gambar 32. Sambutan Ke-30 Siaran Bahasa Melayu Radio Beijing Di Beijing.

Gambar 33. Jamalia makan malam bersama Encik Hamid.

Gambar 34. Ibrahim sedang meniap surat di rumahnya.

Gambar 35. Jamaluddin (berkaca mata) bersama-sama kawan lama seasrama.

Gambar 36. Jamaluddin di depan pintu lubang perlindungan serangan perlindungan udara untuk pegawai dan petugas Suara Revolusi Malaya.

Gambar 37. Kantin pegawai dan petugas Radio Suara Revolusi Malaya. Radio PKM yang bertempat di daerah Yi Yang.

Gambar 38. Koridor menuju tempat tinggal Setiausaha Agung.

Gambar 39. Shamsiah dalam pelbagai wajah ketika di China.

Gambar 40. Catatan Shamsiah Fakeh tentang riwayat hidupnya.

Gambar 41. Catatan asal kisah hidup dan perjuangan Shamsiah Fakeh.

Gambar 42. Keratan akhbar mengenai Shamsiah di pelbagai media cetak.

Rabu, 7 September 2011

Memior Abdul Majid Salleh: Dalam PKMM Dan Kesatuan Buruh.


Tajuk: Memior Abdul Majid Salleh: Dalam PKMM Dan Kesatuan Buruh.
Penulis: Abdul Majid Salleh.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan.

Senarai Gambar.

Senarai Singkatan.

Prakata.

Pendahuluan.

Bahagain 1: Untukmu Anak Merdeka.

Tirai Sejarah Mula Di Buka.

1. Penubuhan PKMM.

2. Merdeka! Cogankata Bersemangat.

3. Gerakan Buruh.

4. Pengalaman Dalam Gerakan Johore South Federation Of Trade Union (JSFTU)

5. Perjuangan Umum Menentang Malayan Union.

6. Peranan Penerangan.

7. Perbezaan Dalam Perjuangan Antara UMNO-PKMM.

8. Hizbul Muslimin.

9. Bank Parti Kebangsaan Melayu Malaya

10. Sikap Pemuda-Pemudi Melayu Tahun 40-an.

11. Cara-Cara Orang Melayu Malaya Berfikir.

12. Penutup.

Bahagian 2: Ke Manakah Akhirnya Perjuangan1948-88.

1. Awal Mula.

2. Parti Kebangsaan Melayu Malaya.

3. Zaman Wang Pokok Pisang.

4. Bermulanya Detik Perjuangan.

5. Undang-Undang Darurat Diisytiharkan.

6. Khemah Tahanan.

7. Negara Merdeka.

8. Untukmu Anak Merdeka.

9. Akhir Kalam.

Indeks.
Gambar 1. Sebahagian Daripada Tahanan Darurat 1948-1954 di Aahby Road Detention Camp Ipoh. Abdul Majid Salleh Pertama Dari Kiri Baris Hadapan.

Gambar 2. Abdul Majid Salleh Bersama Rakan Seperjuangan Di Kem Tahanan Morib, Selangor 29 November 1953.

Gambar 3. Selaku Ketua PRM Perak Abdul Majid Salleh Menghadiri Kongres Parti Rakyat Malaysia Di Pulau Pinang, 1962.

Gambar 4. Rombongan Haji Dari Jajahan Sin Kiang, China Bergambar Bersama-Sama Abdul Majid Salleh 1990.

Gambar 5. Bangunan Foch Avenue, Kuala Lumpur Yang Pernah Menjadi Pajabat Parti Komunis Malaya.

Gambar 6. No 2. Batu Road (Sekarang Jalan Tungku Abdul Rahman) adalah bangunan Yang Pernah Menjadi Ibu Pejabat PKMM, AWAS Dan API.

Gambar 7. Ibu Pejabat UMNO di Kuala Lumpur, 1956.

Gambar 8. Karya Abdul Majid Salleh “Dunia Saja Begitu” Diterbitkan Pada 1974.

Gambar 9. Sebuah Lagi Karya Abdul Majid Salleh Yang Diterbitkan Oleh Rakyat Trading Co. Ltd. Hale Street Ipoh, 1965.

Gambar 10. Kulit Buku “Untukmu Anak Merdeka” Yang Asalnya Diterbitkan Pada 1991 Menjadi Edisi Terbitan Buku Ini.

Gambar 11. Abdul Majid Salleh Tetap Bersemangat Memberikan Ucapan Dalam “Dialog Merdeka” Di Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi UKM Pada 25 Ogos 2002.

Selasa, 6 September 2011

Detik Sejarah Rundingan Baling.


Tajuk: Detik Sejarah Rundingan Baling.
Penulis: Wan Hamzah Awang.
Penerbit: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Pertemuan Tunku- Chin Peng di Baling itu memang sudah tercatat dalam tinta sejarah negara kita tapi jarang orang mengetahui detik-detik atau dialog-dialog yang berlaku dalam pertemuan ini. Buku ini mempunyai banyak maklumat yang baru dan menarik. Penulis berjaya menghubung pihak-pihak tertentu yang secara langsung terlibat dalam perjumpaan di Baling.

Pendahuluan.

Sejarah Pembentukan Parti Komunis

Zaman Darurat ( Jun 1948-Julai 1960)

Dari Zaman Darurat Hingga Tercapainya Kemerdekaan

Surat Chin Peng

Chin Peng Lari Ke Sempadan Thailand

Surat Rundingan

John Davis dan Chin Peng

Cerita John Davis Kepada Tan Sri Dato Mubin Sheppard

Memoir i: Persiapan Menjelang Pertemuan Tunku- Chin Peng

Memoir ii: Dialog Tunku Di Meja Rundingan

Memoir iii: Chin Peng Tolak Tawaran Ampun Beramai-ramai

Memoir iv: David Marshall Tumbuk Meja

Memoir v: Chin Peng beritahu “Hendak Masuk Parti Buruh”

Memoir vi: Kata Dua Tunku

Pengistiharan Pengampunan

Peranan Tunku Dalam Rundingan Baling

Ucapan-ucapan Sir Henry Gurney Semasa Darurat

Berakhirnya Darurat

Kegagalan PKM

Rashid Madin Masih di Hutan

Komunis Gagal Pengaruhi Melayu

Musa Ahmad Tinggalkan Komunis

Temuramah Dengan Musa Ahmad

Di Mana Chin Peng?

Ancaman Masih Ada Tiga Strategi Parti Komunis

Temuramah Dengan YTM Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj

Ahad, 4 September 2011

Meniti Lautan Gelora: Sebuah Memoir Politik.


Tajuk: Meniti Lautan Gelora: Sebuah Memoir Politik.
Penulis: Said Zahari.
Penerbit: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd

Kandungan

Penghargaan

Tinta Penerbit

Sekapur Sirih

Seulas Pinang

Selayang Pandang

Kata Penghantar

Pendahuluan

Kandungan

Bahagian Pertama: Zaman Kanak-Kanak Dan Remaja.

Bab 1. Anak Melayu Keturunan Jawa.

Cerita Abang Harun

Bagaimana Dapat Nama Lias?

Kampung Chari’an

Kematian Bapa

Bab 2. Dunia Sempit Hidup Terhimpit.

Dunia Kecilku di Kampung Kebun Bunga

Suami Isteri Berbangsa Hailam

Apek, Sahabat Orang Kampung

Hari Raya Aidilfitri

Bab 3. Pengedoman Jepun

Nasib Berubah

Jepun Gugurkan Born

Jepun Masuk Kampung Kebun Bunga

Belajar Nippon Go

Bab 4. Tembelang Jepun Terdedah.

Agenda Politik Jepun

Tumbuhnya Bibit Dokuritsu

Penjajahan Jepun Berakhir

Bab 5. Menghayati Perjuangan Menentang Malayan Union

Mengikut Politik Dalam Diam-diam

Muslihat Mac Michael

Bahagian Kedua: Tahun-Tahun Sebagai Wartawan.

Bab 6. Memasuki Dunia Kewartawanan

Pesan Keris Mas

Langkah Pertama

Menemui Yusof Ishak

Dahari Ali Belanja Kopi

Bab 7. Bertugas Di Bahagian Berita

Bersama Salim Kajai dan Mazlan Nordin

Kecekapan Salim Kajai

Mengunjungi Medan Perang Indo-China

Bab 8. Utusan Melayu:Duri Dalam Daging Inggeris.

Tan Cheng Lock

Ugutan Saman Malu

”That Pink Newspaper?”

”Aziz, Wartawan Tikus”

Bab 9. Bertugas Di Kuala Lumpur

Penangkapan Samad Ismail

Berpindah Operasi ke Kuala Lumpur

Bersemuka dengan Tunku

Tamatnya Suatu Era

Bab 10. Menjadi Pengarang Utusan Melayu

Hamid Tuah dan Kaum Tani Sungai Sirih

Dato’ Razak Memarahi Utusan Melayu

Aziz Ishak dan Isu Baja Urea

Bab 11. Kerusi Panas

Irian Barat

Pencerobohan Amerika ke Atas Cuba

Partice Lumumba

Bab 12. Mogok Utusan Melayu

Ibrahim Fikri dan Utusan Melayu

Aku Diharamkan Masuk ke Malaya

Bab 13. Utusan Melayu Dan Samad Ismail

Misteri Samad Dibuang’ ke Jakarta

”Bukan Saya”, kata Yusof

Siapa Sebenarnya Takut pada Samad Ismail?

Apa Kata Syed Jaafar Albar?

Bab 14. Kerjaya Kewartawanan Samad Ismail

Samad Ismail di Berita Malai

Menyertai Utusan Melayu

Berpindah ke Berita Harkin

”Pertentangan Kepentingan”

Samad Ismail Semasa di Jakarta

Aku dan Samad Ismail

Bab 15. Samad Ismail Guruku?

Melawat Samad Ismail di Pulau St. John

Bekerja dengan Samad Ismail

Kak Midah

Utusan Melayu Tanpa Samad Ismail

Samad Ismail Seorang Komunis?

Bahagian Ketiga: Perjuangan Politik Di Singapura.

Bab 16. Lee Kuan Yew Takut Aku Hanyut

Berkenalan dengan Lee Kuan Yew

Lee Kuan Yew dan Mogok Utusan Melayu

Lee Kuan Yew Takut Aku Hanyut

Bab 17. Alex Josey Dan Devan Nair

Propagandis Politik Lee Kuan Yew

Devan Nair yang Mengecewakan

Bab 18. Keprihatinan Lee Kuan Yew Terhadapku

Tawaran Lee Kuan Yew

Bersama Aktivis Politik di Singapura

Pelbagai Tohmahan

Bab 19. Partai Rakyat Singapura

Dilantik Ketua Umum

Menamatkan Spekulasi

Tawaran Memimpin Barisan Sosialis

Bab 20. Masalah Dalaman Parti

Penyimpangan Ideologi PRS Menurut Kaca Mata Lim Chin Siong

Bab 21. Kebencian Lee Kuan Yew Terhadap PRS

Gejala yang Membimbangkan

Menggaris Arah Baru

Bab 22. Plen Dan Partai Rakyat Singapura.

Arahan Plen

Barisan Bersatu Antipenjajah?

Nasi Sudah Menjadi Bubur

Bab 23. Taktik Lee Kuan Yew

Momok Komunis

Teori Domino

Azahari dan Partai Rakyat Brunei

British Sabotaj Rancangan PRB

Bab 24. Dari Tanah Melayu Ke Malaysia

British dan Pembentukan Malaysia

Berita di Singapura

Reaksi Partai Rakyat Brunei

PAP Berpecah Dua

Bab 25. Reaksi Terhadap Gagasan Malaysia

Ucapan di Universiti Singapura

Tunku ke England

Tentangan Terhadap Gagasan Malaysia

Konfrontasi Indonesia

Berkuburnya Maphilindo

Tunku Tolak Perangkap British

Bab 26. Sahabatku Lim Chin Siong

Gemar Sambal Tumis Telur Rebus

Sama-sama Kena Tangkap

Lim Chin Siong Cauvinis?

”Sebutir Bintang di Langit Zaman”

Bab 27. Lee Kuan Yew Menangis.

Air Mata Buaya?

Singapura Merdeka

Bahagian Keempat: Dalam Tahanan.

Bab 28. Cita-Cita Tidak Kesampaian

Pulang dari Mesyuarat

Ditangkap Tiga Jam Kemudian

Bab 29. Malam Masih Memanjang

Menulis Sajak di Penjara

Tujuh Belas Tahun Malam Memanjang

Janji ”Nak Bawa Kejap Saja”

Kurungan Persendirian dan Penyeksaan

”Jangan Nak Tunjuk Berani”

Dituduh Agen Kuasa Asing’

Bab 30. Ugutan Tembak

Soal Siasat oleh Ahmad Khan

Gelisah

Bab 31. Di Penjara Changi

’E Hall’

Belajar Mandarin

Perdebatan Ideologi

Bab 32. Bercakap Menerusi Dinding

Belajar Berhubung dengan Tahanan

Mesej di Bilik Air

Bercakap Melalui Dinding

Bab 33. Douglas Hyde Di MSP

Temu Ramah

Maksud Douglas Hyde

Bab 34. Surat Daripada Surat Lord Goodman

Penahanan Berterusan

Surat Lord Goodman

Bab 35. DIbuang Ke PULAU Ubin

”Nak Makan Apa?”

Jadi Batin’

Pulau Ubin Jadi Buangan politik

Dibebaskan Menjelang Hari Raya

Kenangan

Bahagian Kelima: Isteri Dan Keluarga.

Bab 36. Isteriku Salamah

Mendirikan Rumah Tangga

Kelahiran Anak Pertama

Born Unfree

Bab 37. Salamah Di Hospital

Menghidap Barah Payu Dara

Mengelamun Nasib Anak-anak

Bab 38. Rakanku Gurkha.

Anak Muda dari Nepal

Doktor Nasihat Jangan Risau

Melawat Salamah di Hospital

Bab 39. Bertengkar Dengan Pegawai Penjara.

PeraturanTidak Munasabah

Lawatan Sempena Hari Raya I

bu Chang Ding Pun Bertengkar

Bab 40. Selamat Tinggal Ibu Yang Kusayangi.

Menziarahi Ibu di Rumah

Ibu Melawatku di Pusat Tahanan

Berita Amat Sedih

Bahagian Keenam: Rakan Wartawan Dan Kebebasan Akhbar.

Bab 41. Memenui Rakan-Rakan Lama Di Indonesia

Minum Teh Bersama Pak Adam

Siapa Dalang G3OS

Cerita Rakyat Jembel

Bab 42. Utusan Melayu Era Pasc-Mogok.

Mahathir Batalkan Perintah Tunku

Kuasa Politik Menguasai Kuasa Akhbar

Tiba-tiba Johan Jaaffar Berhenti

Budaya Baru Pengamal Media

Bahagian Ketujuh: PKM Dan Perdamaian.

Bab 43. Dibayangi Tuduhan Komunis.

”Betulkah Cik Said Komunis?”

Pegawai Angkuh Kena Perli

Orang Termakan Tuduhan

Bab 44. Meliputi Rundingan Baling

Siapa Cetuskan Darurat

Agenda Politik British

Strategi Politik Tunku Satu Soalan, Satu Jawapan

Chin Peng Tulis Surat kepada Tunku

Nampak Chin Peng dari Dekat

Tunku Bukan Anjing Buruan British

Chin Peng Tempelak David Marshall

Bab 45. Mentari Damai Terbit Di Haadyai.

PKM Sesudah Sidang Baling

Kebijaksanaan Mahathir dan Chin Peng

Lim Chin Siong dan PKM

”Masuk” Barisan Parti Komunis

Epilog Jumpa Chin Peng Di Bangkok.

Lampiran.

Senarai Gambar

Surat-surat

Keratan Akhbar

Sajak

Biodata

Sabtu, 3 September 2011

Memoir Pak Sako: Putera Gunung Tahan.


Tajuk; Memoir Pak Sako: Putera Gunung Tahan.
Penulis: Ishak Haji Muhammad.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Selepas Putera Gunung Tahan (1938), banyak lagi karya lshak Haji Muhammad muncul dalam berbagai-bagai genre - pantun, syair, sajak, cerpen, rencana dan novel. Beliau juga penulis pojok yang tajam dan keras. Beliau memilih untuk mengabdikan hidup dan matinya kepada pena dan kertas. Setelah meninggalkan segala kesenangan sebagai pegawai kerajaan beliau bergiat dalam politik tetapi menjadi kaya dengan beraneka pengalaman sebagai wartawan dan penulis. Liku-liku hidupnya sebagai majistret kelas tiga di Kuala Lumpur, sebagai warcawan dan penulis dipaparkan dalam memoir ini. Sebagai nasionalis dan pejuang kebangsaan, beliau akrab kepada rakyat marhaen sama ada dalam karyanya mahupun dalam kehidupan seharian. Inilah yang mengekalkan dirinya sebagai pejuang rakyat meskipun setelah meninggalkan politik.

Kandungan


Senarai Gambar


Kata Pendahuluan

Penghargaan

1. Kampung Segentang, Temerloh Tanah Tumpah Darah

2. Kehidupan Anak Kampung

3. Budaya Kampung

4. Bah Besar 1926-27

5. Alam Persekolahan

6. Zaman Remaja - Bersunat

7. Zaman Pendidikan Inggeris

8. Peristiwa Tali Leher Dihanyutkan

9. Lubuk Jadi Pantai, Pantai Jadi Lubuk

10. Sesudah Bah Besar

11. Bertukar ke Sekolah Inggeris Kerajaan Raub

12. Temuduga Jawatan MCS

13. Berkursus di Maktab Melayu Kuala Kangsar

14. Bekerja di Pejabat Daerah Temerloh

15. Kerja dengan Kerajaan

16. Menjadi DADO Bentong

17. Bertukar ke Rembau dan Berkahwin

18. Membawa Diri ke Tumpat

19. Sebagai Majistret Kelas Tiga

20. Membicarakan Kes Kahwin Cerai

21. Menjadi Majistret di Kuala Lumpur.

22. Perbicaraan Kes Wayang Cina

23. Membicarakan Kes Hutang-Piutang

24. Menjadi Guru di Johor

25. Menjadi Peguam di Kemaman

26. Bekerja di Warta Malaya dan Kena Tahan

27. Kehidupan sebagai Banduan

28. Kesatuan Melayu Muda Bukan Tali Barut Barat

29. Dibebaskan dari Penjara.

30. British Menyerah Kalah.

31. Dalam Pemerintahan Jepun

32. Zaman Ubi Kayu Berakhir

33. Bintang Tiga Berkuasa Selama 13 Hari

34. British Kembali Berkuasa


35. Semangat Nasionalisme dan Darurat

36. Kena Tahan Lagi


37. Di Penjara Pudu

38. Seratus Hari sebagai Banduan

39. Dipindahkan ke Khemah Tahanan Melaka

40. Mogok Lapar di Khemah Tahanan Bruas

41. Dipindahkan ke Khemah Tahanan Ipoh

42. Diskriminasi Kerajaan British terhadap Tahanan Melayu

43. Berpindah ke Pusat Pemulihan Morib

44. Itik Betina Bertelur Tanpa Itik Jantan

45. Dibebaskan daripada Tahanan

46. Bertanding sebagai Calon Parti Buruh

47. Kebangkitan Semangat Melayu Menentang Penjajah

48. Za’ba Menaikkan Semangat Nasionalisme

49. Persidangan Besar Persatuan-persatuan Melayu

50. Konfrontasi Indonesia Malaysia.

Indeks

Senarai Gambar.

Gambar 1. Pak Sako bersama abangnya, Allahyarham Abdul Hamid Bin Hj. Muhammad dan Allahyarham Ibrahim Yaakob

Gambar 2. Datin Hajjah Aishah bt. Hussein, balu Allahyarham Pak Sako

Gambar 3. Pak Sako bersama Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Dr. Rajakumar

Gambar 4. Tan Sri Zahir Ismail, Speaker Dewan Rakyat menyampaikan sumbangan

Gambar 5. Pak Sako bersama Ibu Mariaton, balu Allahyarham Ibrahim Yaakob

Gambar 6. Dato’ Hj. Khalid Abdullah bersama Haji Abdullah Idris menyampaikan sumbangan

Gambar 7. Pak Sako bersama Tan Sri A. Samad Ismail, dan Datuk Usman Awang.

Gambar 8. Pak Sako bersama salah seorang cucunya Shafik Afandi

Gambar 9. A. Karim Haji Abdullah bersama En. Durai Raj asinggam

Gambar 10. Pak Sako di dalam bas

Gambar 11. Pak Sako di Warung Kopi

Gambar 12. Pak Sako dalam suatu majlis meraikan beliau atas penganugerahan Doktor Kehormat

Gambar 13. Pak Sako, diminati golongan muda

Gambar 14. Pak Sako bersama seorang teman

Gambar 15. Pak Sako dirai penduduk Hulu Langat atas penganugerahan doktor kehormat

Gambar 16. Pak Sako di dusun buah-buahannya di Hulu Langat.

Gambar 17. Tulisan tangan Pak Sako untuk ruangannya di akhbar

Gambar 18. Pak Sako sewaktu dikunjungi oleh A. Karim Hi. Abdullah

Gambar 19. Pak Sako berucap

Gambar 20. Dua wajah menarik daripada Pak Sako

Khamis, 1 September 2011

Dari Bilik Kuliah Ke Jalan Raya.

Tajuk: Dari Bilik Kuliah Ke Jalan Raya.
Penulis: S. Arutchelvan.
Penerbit: Strategic Information And Research Development Center (SIRD)

Buku ini mengisahkan pengalaman aktivis-aktivis pelajar yang telah menubuh sebuah organisasi akarumbi yang telah diberi nama JKMI. Mereka telah banyak mengharungi pengalaman berjuang bersama dan juga memperlajari banyak dari rakyat. Buku ini juga menunjukan bagaimana idelogi politik yang mulanya berasaskan ras telah ditukar kepada politik ideologi kelas yang banyak dibentuk oleh pengalaman dan permerhatian mereka terhadap masyarakat sekeliling. Buku ini perlu untuk pelajar-pelajar yang ingin berjerumus ke dalam aktivisme dan mempelajari sedikit sebanyak tentang pemahaman sosialisme

Kandungan.

Kata Aluan

Lidah Pengarang

Sajak: Tak Ku Sangka.

Bab 1. Zaman Sebelun JKMI.

Bab 2. Pembentukan JKMI

Bab 3. JKMI Dan Polisi Agama

Bab 4. KOnflik Dengan PAH

Bab 5. JKMI Berwajah Baru.

Bab 6. Liku-Liku JKMI Sebelum CDC.

Bab 7. Krismas Hitam.

Bab 8. PD Mencipta Lembaran Baru.

Lampiran: Konsep Dan Prinsip Asas JKMI
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...