JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 14 September 2011

Mengenali Dan Mentafsir Sumber Sejarah.

Tajuk: Mengenali Dan Mentafsir Sumber Sejarah.
Penulis: Rozeman Abu Hassan.
Penerbit: Karisma Publication Sdn. Bhd.


Mengenali dan mentafsir sumber sejarah merupakan satu hasil penulisan ilmu sejarah yang menjurus kepada pengunaan, pendedahan dan pengetahuan kepada para pelajar dan pembaca terhadap sumber-sumber sejarah. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan satu gambaran dan kefahaman yang terperinci tentang sumber-sumber sejarah daripada pelbagai aspek pentafsiran. Sumber-sumber sejarah sering kali diterjemahkan dalam beberapa bentuk yang khusus seperti sumber primer, sumber sekunder, sumber arkeologi dan sumber lisan. Namun begitu kefahaman tentang bentuk-bentuk sumber sejarah adalah amat kurang difahami dengan baik kerana usaha untuk memberikan pentafsiran terhadap sumber-sumber tersebut kurang diberi penekanan yang serius. Fokus buku ini adalah untuk menjelaskan tentang kefahaman sumber-sumber sejarah, membincangkan beberapa aspekpengkajian sumber-sumber sejarah dari segi definisi, konsep, jenis, bentuk, dapatan, mengkelas, mentafsir (kritikan sumber) dan bagaimana menggunakan sumber sejarah.

Kandungan

Prakata

Penghargaan

Pengenalan

Singkatan

Kandungan

Bab 1. Pengenalan Sumber-Sumber Sejarah

Apakah Dimaksudkan Sumber-sumber Sejarah?

Ciri-ciri Sumber Sejarah

Mengesan Keaslian Sumber

Bagaimana Mengklasifikasi Kandungan Sumber

Sumber Primer

Sumber Sekunder

Bab 2. Kritikan dan Tafsiran Sumber Sejarah

Mengapa Per lu Kritikan Sumber

Kritikan Sumber

Kritikan Luar

Kritikan Dalam

Bab 3. Sumber Arkeologi

Teknik dan Kaedah Penyelidikan Arkeologi

Penemuan Pelbagai Artifak Sejarah

Bentuk-Bentuk Artifak Arkeologi

Bab 4. Dokumen Sejarah

Kaedah Menggunakan Dokumen

Kaedah Mentafsir Dokumen

Masalah-Masalah Menggunakan Dokumen

Bab 5. Rekod: Rekod Awam

Jenis-Jenis Rekod Awam

Mengkelas Rekod-Rekod Awam

Kepentingan Rekod-Rekod Awam

Kerosakan Rekod-Rekod Awam

Bab 6. Sejarah Lisan

Sejarah Lisan Sebagai Sumber Sejarah

Kaedah dan Teknik Sejarah Lisan

Sejarah Lisan dan Pelbagai Disiplin Ilmu

Perkembangan Sejarah Naratif di Malaysia

Sejarah Lisan dan Sejarah Keluarga

Sejarah Lisan dan Sejarah Etnik

Sejarah Lisan Tentang Wanita

Sejarah Lisan di Asia Tenggara

Bab 7, Sumber Visual dan Internet

Kaedah Dapatan Sumber Visual

Menyusun, Mengindeks, dan Memberi Nombor

Kepentingan Sumber Visual

Sumber-Sumber Internet

Laman-Laman Sejarah Da lam Internet

Kepentingan Sumber Internet

Penutup

Bibliografi

Lampiran

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...