JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 25 April 2010

Terjemahan al-Quran Dalam Pelbagai Perspektif.


Tajuk: Terjemahan al-Quran Dalam Pelbagai Perspektif.
Penulis: Muhammad Syukri Hanafi.
Penerbit: Utusan Publication And Distributors.

Persoalan terjemahan al-Quran dalam buku ini dilihat dari pelbagai aspek. Perbincangannya meliputi konsep terjemahan al-Quran; hukum; pandangan ulama; kemunculan idea penterjemahan al-Quran; latar belakang sejarah; permasalahan dalam amalan menterjemah al-Quran dan contoh-contoh terjemahan al-Quran yang menyeleweng.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Penghargaan.

Pendahuluan.

Jadual Transliterasi.

Bab 1. Konsep Terjemahan Al-Quran.

Pengenalan.

Definisi Terjemah.

Sejauh Mana al-Quran Mungkin Diterjemahkan.

Jenis-Jenis Terjemahan al-Quran.

Terjemahan Harfiyyat.

Kesesuaian Penterjemahan al-Quran Secara Harflyyat.

Terjemahan al-Quran Secara Harfiyyat Bi all Al-Mithl.

Terjemahan Tafsiriyyat.

Kesesuaian Penterjemahan al-Quran Secara Tafsiriyyat.

Rumusan.

Bab 2. Pesepsi Ulama Dan Hukum Menterjemahkan Al-Quran.

Pengenalan.

Tinjauan Awal Terhadap Beberapa Pandangan Ulama.

Beberapa Pandangan Ulama yang Membenarkan Terjemahan Harfiyyat Bi Dn al-Mithl.

Pandangan Ulama Yang Membenarkan Terjemahan Harfiyyat Bi Dan al-Mithl Dengan Bersyarat.

Beberapa Pandangan Ulama Yang Menegah Terjemahan Harfiyyat Bi Dun al-Mithl.

Hukum Menterjemah al-Quran Secara Harfiyyat Bi al-Mithl Atau Bi Dun al-Mithl.

Beberapa Pandangan Ulama Berhubung Terjemahan Tafsiriyyat.

Hukum Menterjemah al-Quran Secara Tafsiriyyat.

Menterjemah al-Quran Secara Tafsiriyyat Dengan Tujuan Berdakwah.

Rumusan.

Bab 3. Kemunculan Idea Penterjemahan Al-Quran.

Pengenalan.

Kemunculan Idea Penterjemahan Dalam Amalan Menterjemahkan Makna al-Quran.

Beberapa Idea Awal Sebagai Syarat Menterjemah al-Quran Secara Tafsiriyyat.

Ilmu-Ilmu yang Perlu Dikuasai Oleh Penterjemah al-Quran.

Adab-Adab Penterjemah al-Quran.

Rumusan.

Bab 4. Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Terjemahan Al-Quran.

Pengenalan.

Pertumbuhan dan Perkembangan Pada Peringkat Awal.

Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Eropah.

Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Afrika.

Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Asia.

Terjemahan al-Quran Dalam Bahasa-Bahasa Kepulauan Melayu.

Rumusan.

Bab 5. Pendekatan-Pendekatan Lazim Dalam Menyebarkan Terjemahan Makna Al-Quran.

Pengenalan.

Terjemahan Makna Ayat-Ayat Suci al-Quran Disebar Melalui Beberapa Cara.

Rumusan.

Bab 6. Permasalahan Dalam Amalan Penggunaan Terjemahan Makna Al-Quran.

Pengenalan.

Kepentingan Masyarakat Bukan Islam Dan Arab Memahami al-Quran.

Amalan Penggunaan Terjemahan al-Quran Dalam Konteks Masa Kini.

Membaca Dengan Tujuan Solat.

Membaca Dengan Tujuan Bacaan Semata-Mata (Ibadah).

Rumusan.

Bab 7. Permasalahan Dalam Amalan Menterjemahan Makna Al-Quran.

Pengenalan.

Beberapa Sebab Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Amalan Menterjemah Makna al-Quran.

Rumusan.

Bab 8. Contoh-Contoh Terjemahan Makna Al-Quran Yang Menyeleweng.

Pengenalan.

Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [1]

Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [2]

Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [3]

Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [4]

Contoh Terjemahan Yang Menyeleweng [5]

Rumusan.

Pengislahan Mayarakat Melayu: Perbincangan al-Imam 1906-1908.Tajuk: Pengislahan Mayarakat Melayu – (Perbincangan al-Imam 1906-1908)
Penyelenggara: Abdul Aziz Mat Ton.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Majalah al-Imam telah memainkan peranan penting untuk cuba menggerakkan perubahan dalam masyarakat Melayu pada awal abad ke-20 yang meliputi aspek ekonomi, politik dan pendidikan. Perubahan yang cuba dijelmakan itu adalah berlandaskan pemahaman dan penghayatan akidah Islam yang sebenar. Masyarakat Melayu pada masa itu amat jauh ketinggalan dalam semua aspek kehidupan berbanding bangsa-bangsa lain. Masyarakat Melayu yang dimaksudkan di sini merangkumi seluruh umat Melayu di Nusantara yang pada ketika itu berada di bawah kuasa penjajah.

Majalah ini berperanan sebagai penyalur idea atau pengaruh pengislahan yang dibawa dari Timur Tengah terutamanya untuk disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Kesedaran ke arah peningkatan taraf hidup yang lebih tinggi ini telah dicetuskan oleh golongan yang dikenali sebagai Kaum Muda. Perbincangan yang disampaikan telah memberi kesan yang besar terhadap sejarah politik moden dan nasionalisme masyarakat Melayu serantau selain meletakkan asas perjuangan baharu kepada masyarakat Melayu di Nusantara bagi mencapai kemajuana yang dihajati.

Bagi memahami idea pejuang al-Imam dalam mengislahkan masyarakat Melayu di Nusantara, maka dalam buku ini dimuatkan semua perbincangan yang dihasilkan oleh pengarang-pengarang majalah ini dan tokoh-tokoh Melayu sezaman dengnnya, supaya dapat menelusuri idea dan pemikiran perjuangan islah dalam masyarkat Melayu pada awal abad ke-20. Buku ini amat sesuai dijadikan bahan rujukan terutama kepada pengkaji dan pelajar bidang sejarah sosial-ekonomi dan politik masyarakt Melayu di Malaysia khususnya dan di Nusantara umumnya. "

Kandungan.

Prakata.

Penghargaan.

Singkatan.

Esei Pengantar.

Perbincangan Sekitar Politik.

Tarbiyah Wal Taalim.

Masalah Tarekat.

Alim Dan Ulama.

Persoalan Pelajaran Dan Pendidikan.

Persoalan Umum.

Soal Dan Jawab.

Bliografi Esei Pengantar.

Indeks.

Ulama Besar Dari Patani.


Tajuk: Ulama Besar Dari Patani.
Penulis: Ahmad Fathy al-Fatani.
Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Negeri Patani termasuk antara beberapa buah negeri di Semenanjung Melayu yang melahirkan ramai para ulama. Nama-nama ulama dengan laciab al-Fatani ini cukup lumrah ditemui, apa lagi kalau kita rajin menyemak kitabkitab kuning karangan mereka. Buku ini mengandungi sejumlah 40 tarajum ulama besar negeri Patani dalam rentang waktu antara penghujung abad ke-18 hingga penghujung abad ke-20, dimulai dengan tokoh pertama, Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok (wafat 1780-an) dan diakhiri dengan Haji Ahmad bin Abdul Wanab al-Fusani (wafat 1996). Sepanjang tempoh dua abad lebih sedikit ini, negeri Patani menyaksikan kemunculan ramai tokohtokoh ulama terkemukanya yang datang silih berganti mengambil tempat dan memainkan peranannya yang sangat besar dalam seiarah negerinya, tak hanya dalam bidang agama, akan tetapi juga clalam bidang ilmu, pemikiran, politik, dan pembentukan sistenn nilai clan budaya hidup masyarakatnya.

Kandungan

Senarai Gambar

Mukaddimah

Bahagian 1. Tarajum Lengkap 15 Orang Ulama.

Bab 1. Sheikh Daud al-Fatani (1769-1847)

Bab 2. Syeikh Nik Dir Patani (+1829-98)

Bab 3. Syeikh Wan Ahmad al-Fatani (1856-1908)

Bab 4. Tuan Minal (1820-an-1913)

Bab 5. Syeikh Nik Mat Kecik Patani (1844-1915)

Bab 6. Tok Senggora (1850-an-1930)

Bab 7. Tok Kelaba (1863-1948)

Bab 8. Haji Abdul Majid Embong (1898-1953)

Bab 9. Tuan Guru Haji Sulong (1895-1954)

Bab 10. Tok Bermin (1874-1957)

Bab 11. Pak Da ’El Patani (1882-1965)

Bab 12. Haji Hasan Mak Enggol (1896-1969)

Bab 13. Tok Guru Dala (1898-1975)

Bab 14. Haji Abdullah Bendang Kebun (1912-91)

Bab 15. Haji Ahmad al-Fusani (1902-1996)

Bahagian 2. Tarajum Ringkas 25 Orang Ulama.

Bab 1. Syeikh Abdul Rahman Pauh Bok (1780 an)

Bab 2. Syeikh Abdul Kadir Bukit Bayas (1864)

Bab 3. Tuan Hasan Besut (1864)

Bab 4. Tok Syeikh Duyung (1889)

Bab 5. Syeikh Muhamad Saleh bin Zainal Abidin al-Fatani (1891)

Bab 6. Tok Bendang Daya (1895)

Bab 7. Syeikh Wan Muhamad Zain bin Wan Mustapha al-Fatani (1908)

Bab 8. Tok Syeikh Jarum (1911)

Bab 9. Tok Gudang (1915)

Bab 10. Tok Chaok (1921)

Bab 11. Pak Cu Yeh Tok Raja Haji (1935)

Bab 12. Syeikh Wan Daud bin Wan Mustafa al-Fatani (1936)

Bab 13. Syeikh Daud bin Ismail al-Fatani (1936)

Bab 14. Tok Balur (1942)

Bab 15. Syeikh Muhamad Nur bin Muhamad al-Fatani (1944)

Bab 16. Tok Jakar (1944)

Bab 17. Haji Abdullah Bendang Gucil (1946?)

Bab 18. Tok Duku (1947)

Bab 19. Haji Ismail Cik Dol (1948)

Bab 20. Tok Yaman (1956)

Bab 21. Tengku Mahmud Zuhdi al-Fatani (1956)

Bab 22. Tok Lata (1956)

Bab 23. Haji Ahmad Palwan (1958)

Bab 24. Pak Cu Him Gajah Mati (1968)

Bab 25. Ayah Dir Sekam (1991)

Penutup.

Khatimah.

Bibliografi.

Indeks.

Pesan-Pesan Terbesar al-Quran.


Tajuk: Pesan-Pesan Terbesar al-Quran.
Penulis: Fazlur Rahman.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Buku ini membincangkan tema-tema terbesar dalam Quran sebagai sebuah kesatuan, berbeza dengan kebanyakan buku lain yang membincangkan hanya aspek tertentu dari Quran. Pengarang Fazlur Rahman, seorang sarjana Muslim terkemuka di abad moden, banyak menggunakan pendekatan "Quran menjelaskan Quran" untuk membincangkan tema-tema tentang Tuhan, manusia, masyarakat, alam, kenabian, wahyu dan akhirat. Menerusi pembicaraannya, kita dapat menanggapi isyarat dari pengarang bahawa tema-tema terbesar ini mengatasi topik-topik yang lebih kecil, atau hukum-hukum khusus, yang turut disebutkan dalam Quran. Buku ini merupakan antara karya terbaik dalam bidang kajian Quran dan merupakan salah satu adikarya Fazlur Rahman yang wajib dibaca oleh setipa mereka yang ingin mendalami pemahaman tentang Kitab induk tersebut.

Kandungan.

Penghargaan.

Riwayat Pengarang.

Pendahuluan.

Bab 1. Tuhan.

Bab 2. Manusia Sebagai Individu.

Bab 3. Manusia Dalam Masyarakat.

Bab 4. Alam.

Bab 5. Kenabian Dan Wabyu.

Bab 6. Eskatologi.

Bab 7. Syaitan Dan Kajahatan.

Bab 8. Kelabiran Masyarakat Muslim.

Lampiran 1. Kelahiran Masyrakat Muslim.

Lampiran 2. Kaum Ahli Kitab Dan Kepelbagaian Agama.

Iktisar Sejarah Kelantan.


Tajuk: Iktisar Sejarah Kelantan.
Penulis; Abdul Razak Mahmud.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Sudah bukan rahsia lagi kalau Negeri Kelantan Darulnaim dikenal sebagai sebuah negeri yang sangat berlainan daripada negeri-negeri Melayu lain di Semenanjung Malaysia. Kelainan ini bukan sahaja tampak pada warna Melayu dan Islamnya yang kental, pada permainan politiknya yang culas dan cenderung berani, pada warisan seni dan budayanya yang kaya dan pelbagai, pada dialek bahasanya yang ganjil, atau pada watak Kelantanesenya yang keras dan tegar, akan tetapi juga dapat dirujuk dan ditelusuri lewat sejarahnya yang panjang dan lama. Malah tidak salah kalau dikatakan bahawa ”faktor sejarah” ini turut berperan membentuk watak dan jatidiri Kelantan sehingga menjadikannya sangat berlainan dan berbeza daripada saudara-saudara Melayunya yang lain.

Kerana kelainannya yang seperti ini, maka jangan hairan apabila negeri Kelantan sentiasa dapat menggamit perhatian para pelancong, atau malah para ilmuan dari berbagai pojok dunia, untuk datang bertemasya atau membuat kaji selidik di negerinya yang terpencil, dan dikucilkan, tetapi indah mi.

Buku ini adalah secuil dari upaya yang dapat kami lakukan dalam usaha mengungkapkan khazanah kekayaan sebuah negeri yang dikenal dengan berbagai nama dan jolokan ini.

Kandugnan.
Muqaddimah.
Bab 1. Pengenalan Negeri Kelantan.

Bab 2. Sejarah Awal Negeri Kelantan.

Raja-Raja Selepas Sri Wijaya.

Kelantan Bergabung Dalam Patani.

Bab 3. Penyatuan Kelantan Di Bawah Long Yunus.

Kelantan Merdeka Dari Patani.

Kelantan Bersatu Di Bawah Long Yunus.

Bab 4. Episod-Episod Penting Dalam Sejarah Kelantan Abad 19.

Peperangan Dengan Terengganu.

Perang Saudara 1837-1839.

Sultan Dewa Mencabar Sultan Muhammad II.

Perebutan Takhta 1890.

Perebutan Takhta 1891.

Zaman Penierintahan Sultan Mansur.

Sultan Muhammad iv (1900 1921).

Bab 5. Kelantan Di Bawah Sultan Muhammad Ke iv.

- Raja-raja Kelantan Selepas Sultan Muhammad Ke-iv.

- Penutup.

Bab 6. Lambang, Lagu Dan Bendera Negeri Kelantan.

Lambang.

Kerajaan Negeri Kelantan.

Bendera Negeri Kelantan.

Lagu Negeri Kelantan.

Bab 7. Tempat-Tempat Bersejarah Di Kelantan.

Gunung Chinta Wangsa.

Kota Jelasin.

Bukit Marak.

Kota Mahligai.

Kota Pangkalan Datu.

Kota Kubang Labu.

Kampung Padang Rombakan.

Bukit Panchor.

Istana Balai Besar.

Kota Jeram.

Bangunan Pejabat (lama) Majlis Agama Islam Kelantan.

Rumah Bersejarah Negeri Kelantan.

Kuala Pak Amat.

Bab 8.. Masjid-Masjid Bersejarah Di Kelantan.

Masjid Kampung Laut.

Surau Pulai Chondong.

Masjid Muhammadi, Kota Bharu.

Masjid Langgar, Kota Bharu.

Bab 9. Makam-Makam Bersejarah Di Kelantan.

Makam Raja Loyor (1605)

Makam Nang Chayang (1651).

Makam Raja Ekok? (1616).

Makam Tok Ku (1733).

Makam Raja Abdullah (1646).

Makam Long Sulaiman Bin Long Baha (1756).

Makam Long Deraman @ Long Abdul Rahman Baginda (1759).

Makam Long Gafar (1793).

Makam D’Raja Langgar, Kota Bharu.

Makam Tok Janggut (1915).

Bab 10. 7 Orang Tokoh Terkenal Negeri Kelantan.

Long Jenal (Mangkat 1840-an).

Tok Janggut (1915).

Dato’ Laksamana (1889-1939).

Abdul Kadir Adabi (1901-1944).

Tengku Mahmood Mohyiddeen (1908-1954).

Tan Sri Dato’ Nik Ahmad Kamil (1909-1977).

Dato’ Haji Mohamad Asri Bin Haji Muda (1923-1992).

Bab 11. Tarikh Penting Dalam Sejarah Kelantan.

Bab 12. Bibliografi Perkembangan Pendidikan Islam Di Kelantan.

Pendidikan Islam Bermula di Masjid-masjid.

Pengajian Dalam Bentuk Pondok.

Perkembangan Pondok Antara 1900-1957.

Pendidikan Islam Dalam Bentuk Sekolah.

Sekolah-Sekolah MAIK Antara Tahun 1940-1960.

Sekolah-Sekolah Agama Rakyat.

Pusat Pengajian Tinggi Islam Kelantan (PPTIK).

Perkembangan-Perkembangan Mutakhir.

Bab 13. 7 Orang Ulama Besar Negeri Kelantan.

Tok Pulai Chondong (1792-1873).

Tok Wan Ali Kutan (1820 an-1913).

Tuan Tabal (1840- 1890 an).

Tok Kenali (1870-1933).

Aktiviti-Aktiviti Dalam Bidang Pentadbiran Dan Kemasyarakatan.

Haji Abduliah Tahir Bunut Payong (1897- 1961).

Dato’ Haji Muhammad Nur Ibrahim (1905-1987).

Haji Hasan Idris (1926-2003).

Jumaat, 23 April 2010

Islam Liberal: Isu Dan Cabaran.


Tajuk: Islam Liberal: Isu Dan Cabaran.
Penyelenggara: Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali & Dr. Mohd Roslan Mohd Nor
Penerbit: Persatuan Ulama' Malaysia

Buku ini membicarakan isu-isu berkait dengan "Islam Liberal" yang memberi kesan terhadap pemikiran umat Islam di Malaysia dan negara-negara Islam yang lain. Ia adalah hasil kajian beberapa penyelidik yang telah melakukan penyelidikan dan pemerhatian terhadap isu ini. Islam Liberal harus ditangani dengan baik agar ia tidak merosakkan minda masyarakat Islam dengan fikiran-fikiran yang bercanggah dengan dalil-dalil dan nas yang telah membentuk pemikiran Islam sedari zaman Rasulullah SAW. Ia tidak harus dicemari, ia harus dilestari. Kami dengan rendah hati memaparkan buku ini untuk semua pembaca. Selamat membedah buku ini.

Kandungan.

> Asas-Asas Utama Dalam Pemikiran Islam.
- Prof. Madya Dr. Mohd Fauzi Hamat.

> Modenisme Dan Liberalismme, Sorotan Sejarah Kelahirannya Dan Penilaian Terhadap Metodologinya.
- Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Bin Haji Ibrahim.

> Pluralisme Agama: Kritikan Terhadap Pemikiran Islam Liberal.
- Dr. Wan Salim Mohd Noor.

> Kajian Islam Dan Liberalime Di Mesir: Pengalaman Pertemuan Dengan Tokoh Liberal Dan Pemikir Islam.
- Prof. Madya Mohd Kamil Hj. Ab Majid Dan Prof. Dr. Ab Aziz Mohd Zin.

> Menangani Islam Liberal: Pengalaman Indonesia.
- Dr. Anis Malik Thoha

> Liberalisme Dalam Anti-Hadith Di Indonesia Dan Malaysia.
- Prof. Madya Dr. Ishak Bin Suliaman.

> Agenda Sekularisasi Di Sebalik Pemikiran Anti-Hadith Dan Islam Liberal: Suatu Kupasan Epistemologikal.
- Azmil Bin Zainal Abidin.

> Manifestasi Islam Liberal Di Malaysia: Dimensi Politik Dan Undang-Undang.
- Dr. Marzuki Mohamad.

> Usaha Membendung Pengaruh Islam Liberal: Kajian Terhadap Strategi Kiai Haji Ahmad Dahlan Dalam Memurnikan Ajaran Islam.
- Dr. Baharuddin Che Pa, Raja Hisyamudin Raja Sulong Dan Afandi Sanusi.

> Pengaruh Orientalis Ke Atas Pemikiran Islam Liberal.
- Dr. Mohd Roslan Bin Mohd Nor.

> Telaah Hubungan Muslim - Non Muslim Dari Perspektif Pemikiran Islam Liberal.
- Mohamad Zaidi Abdul Rahman, Wan Adli Wan Ramli Dan Prof. Madya Dr. Abdul Karim Ali.

> Islam Liberal Di Indonesia: Satu Analisis Pengalaman Kajian Lapangan.
- Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Prof. Madya Dr. Idris Awang & Nor Adina Abdul Kadir.

> Islam Liberal Dan Pandangan Personaliti Akademik Di Indonesia: Satu Analilsis.
- Dr. Mohd Farid Bin Mohd Sharif, Dr. Noor Sakinah Mat Akhir & Dr. Muhammad Azizan Bin Sabjan.

> Pemikiran Islam Liberal Nurcholis Madjid: Satu Tinjauan Awal.
- Yusof Bin Nordin & Jamilah Binti Haji Ikhsan.

> Perselingkuhan Islam Liberal Dan Barat: Pasca 911: Identifikasi, Faham Dan Strategi Dalam Mendepani Arus Liberal Islam.
- Abu Saifa Al-Mahshari.

Nabi Muhammad (s.a.w.) Menurut Ramalan Kitab-Kitab Agama Dunia.


Tajuk: Nabi Muhammad (s.a.w.) Menurut Ramalan Kitab-Kitab Agama Dunia.
Penulis: Meor Ahmad Tajudin Meor Mazlan.
Penerbit: Intel Multimedia And Publication.

Buku ini adalah merupakan suatu usaha pengarang bagi memperjelaskkan sejarah sebenar para anbiya' alaihissalam dan kefahaman tentang agama yang terdapat di dunia ini. Penjelasan berdasarkan dalil (bukti) dari sumber yang boleh diyakini adalah untuk menolak prasangka buruk penganut agama lain terhadap al-Din Islam tu sendiri serta menampilkan konsep ketauhidan dari perspektif Islam yang betul.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan.

Muqaddimah.

Bab 1. Sejarah Awal Manusia Di Muka Bumi.

Manusia Berasal Dari Yang Satu.

Perselisihan Agama.

Arah Kiblat Awal Manusia Dan Kiblat Akhir Umat Manusia.

Bab 2. Silsilah nabi-nabi Allah dari nabi Adam (a.s.) sehingga nabi Muhammad (s.a.w.)

Silsilah 1: Nabi-Nabi Suryani (Babylon-Iraq)

Silsilah 2: Nabi-Nabi Semit (Samiyyah)

Silsilah 3: Nabi Ibrahim Hingga Kepada Keluarga Imran.

Perbazaan dan keistimewaan nama nabi Yahya (a.s.) dan nabi Muhammad (s.a.w.)

Kesimpulan.

Bab 3. Nabi Muhammad (s. a.w.) menurut ramalan kitab agama Hindu.

Nabi Muhammad (s. a.w.) Menurut Ramalan Kitab-Kitab Agama Hindu.

Agama Hindu Bukannya Agama Yang Tertua.

Tamadun Awal Mesopotania Antara Bukti Agama Hindu Bukanlah Terawal.

Kesimpulan.

Bab 4. Nabi Muhammad (s.a.w.) menurut ramalan kitab agama Buddha.

Sejarah Awal Sidhdarta Gautama Buddha.

Kedudukan Buddha Di Sisi Kitab Kecil.

Pemberitaan Buddha Mengenai Kedatangan Nabi Muhammad (s.a.w.).

Kesimpulan.

Bab 5. Nabi Muhammad (s.a.w.) Menurut Kitab Agama Yahudi Dan Nasrani.

Budi Pekerti Dan Peribadi Rasulullah (s.a.w.) Menurut Kidung Agung Nabi Sulaiman (a.s.)

Kesimpulan.

Lampiran.

Rahsia Mekah Menurut al-Quran, Hadith Dan Bible.

1. Maqam Ibrahim Dan Kemulian Ka'bah Di Mekah.

2. Kerinduan Kepada Baitullah Dan Mekah.

3. Kelebihan Berada Di Baitullah.

Nama-Nama 25 Rasul Allah.

Kandungan al-Kitab (Bible)

Bibliografi.

Suara Orang Buangan: Renungan-Renungan Tentang Islam.


Tajuk: Suara Orang Buangan: Renungan-Renungan Tentang Islam.
Penulis: Nasr Hamid Abu Zaid
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Nasr Hamid Abu Zaid telah dipaksa meninggalkan Universiti Kaherah kerana dianggap tersesat. jenayahnya? Nasr menyebut dalam tulisannya bahawa sejarah dan budaya turut diambil kira dalam mentafsirkan al-Quran.

Selain itu Nasr juga menghujahkan bahawa dalam penafsiran al-Quran, ayat-ayat suci itu harus difahami secara tamsilan (metafora) dan bukan secara kaku dan hurufiah.

Pada Jun 1995, Mahkamah Rayuan Kaherah menjatuhkan hukum bahawa tulisan-tulisan di dalamnya dan dengan sendirinya membuktikan beliau sebagai seorang murtad. Golongan Islamis mengancam nyawanya

Dia tidak lagi dapat mengajar. Para pengawal lengkap bersenjata berkawal sekeliling rumahnya. Para peguam cuba memisahkan Nasr dan isterinya, juga seorang profesor di Universiti Kaherah.

Semuanya bersandarkan alasan bahawa seorang wanita Muslim tidak boleh berkahwin dengan Non-Muslim. Nasr Justeru telah diisytiharkan sebagai murtad tidak boleh lagi dikira sebagai seorang Muslim. Urutan dari itu kedua-dua mereka tslah melarikan diri ke Belanda. Sejak iru Nasr mengajar bahasa arab dan pengajian Islam di Universiti Leiden.

Dengan terbitnya buku ini dunia berpeluang mendengar cerita dari yang empunya badan. Nasr Hamid yang telah terlibat dalam salah satu kontroversi paling ribut di abad ke 20. Selain penjelasan tentang kontroversi berkenaan, menerusi buku ini Nasr juga mencatatkan renungannya tentang Islam yang digeluti dan dialaminya sejak kecil

Prakata.
Bab 1. Dituduh Murtad.

Bab 2. Di usia Muda.

Bab 3. Badriyya, Karima, Ayat Dan Shereen.

Bab 4. Makna Dan Semangat Kesarjanaan.

Bab 5. Ini Sikap Saya.

Bab 6. Kelana Di Amerika.

Bab 7. Pengalaman Di Jepun.

Bab 8. Ebtehal.

Bab 9. Perjalanan Sebagai Pendidik.

Bab 10. Mesir: Kunjungan Singkat.

Bab 11. Silangan: Teori Dan Amali.

Bab 12. Memandang Masa Depan Islam.

Bab 13. Jalan Hadapan.

Lampiran.

Khazanah Tafsir Di Malaysia.


Tajuk: Khazanah Tafsir Di Malaysia.
Penulis: Mustaffa Abdullah.
Penerbit: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

hazanah Tafsir Di Malaysia adalah himpunan data berkenaan pengajian tafsir Al-Qur'an, tokoh tafsir tempatan dan karya kedinamikan tafsir. Ia menampilkan 26 tokoh tafsir dengan pelbagai karya tafsir dalam beberapa aliran; tradisional, islah dan al-Dihlawi. Keadaan ini menggambarkan kedinamikan tafsir Al-Qur'an di kalangan para ulama tempatan dan cendekiawan Islam di Malaysia.

Isi kandungan buku ini amat sesuai dengan keperluan masyarakat Islam untuk memahami tafsir Al-Qur'an. Ia dimulai dengan sejarah perkembangan pengajian tafsir di Malaysia dan sistem pengajian yang diguna pakai. Ia juga menyentuh tentang sejauh mana pengajian tafsir mendapat tempat di Malaysia berbanding dengan disiplin ilmu-ilmu lain. Buku ini juga memaparkan karya dan bentuk penulisan yang dihasilkan dalam pengajian tafsir serta tokoh tafsir di Malaysia yang telah berjuang mengembangkan pengajian tafsir sama ada melalui pengajian mahupun penulisan.

Buku ini mudah difahami dan sesuai dijadikan rujukan dan bahan bacaan semua peringkat sama ada sekolah menengah, institut pengajian tinggi mahupun orang awam. Paparan data-data dalam buku ini menobatkan  jasa dan pengorbanan ulama Melayu dalam penghasilan karya tafsir. Semoga jasa mereka dikenang dan khazanah ilmu yang ditinggalkan dapat dimanfaat dan tidak hilang ditelan zaman.

Isi Kandungan.
Bahagian 1. Pengajian Tafsir Di Malaysia.

> Aliran Pengajian Tafsir Di Malaysia.

Pengajian Tafsir Di Institusi Pengajian Pondok.

Pengajian Tafsir Di Institusi Pendidikan Formal.

Pengajian Tafsir Di Institusi Tidak Formal.

Bahagian 2. Tokoh-Tokoh Tafsir Di Malaysia.

> Tokoh-Tokoh Tafsir.

Syeikh Abdul Malik Abdullah.

Tuan Haji Muhammad Said Bin Umar.

Syed Syeikh Al-Hadi.

Haji Uthman Bin Muhammad.

Syeikh Muhammad Idris Abd Rauf Al-Marbawi.

Syeikh Abu Bakar Al-Ashaari.

Syaykh Haji Abdul Aziz Bin Abdul Salam.

Dato' Haji Muhammad Nor Bin Ibrahim.

Maulana Abdullah Noh.

Haji Abdullah Abbas Nasution.

Syeikh Abdullah Basmeih.

Mustafa Abdul Rahman Mahmud.

Nik Muhammad Adeeb.

Nik Muhammad Salleh Wan Musa.

Haji Yusof Bin Haji Abdullah Al-Rawi.

Dato' Yusoff Zaky Yacob.

Dato' Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat.

Abdullah Al-Qari Bin Haji Salleh.

Pauzi Awang.

Zainuddin Bin Idris.

Dr. Abdul Hayei Abdul Sukor.

Dato' Seri Haji Abdul Hadi Awang.

Wan Ahmad Bin Wan Ali (Abi Lukman).

Muhammad Bin Abd. Latif.

Abu Zaky Fadzil.

Abdullah Ar-Rahmat.

Kesimpulan.

Biblografi.

Indeks.

Israilliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir.


Tajuk: Israilliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir.
Penulis: Dr Muhammmad Bin Muhammad Abu Syahbah.
Penerbit: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Terdapat sebahagian kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama tafsir yang memasukkan berita-berita israilliyyat dan hadith palsu di dalam penafsiran mereka. Perkara ini hanya dapat diketahui melalui kajian-kajian khusus oleh pakar dalam bidang ulum al-Quran dan ulum al-Hadith.

Antara berita-berita israilliyyat yang dikenalpasti adalah kisah Harut dan Marut, pembinaan Ka'bah, kisah Nabi Daud (a.s.), kisah pokok tuba dan beberapa kisah lain. Manakala hadith-hadith palsu (Maudhu') pula berkaitan dengan fadhilat surah-surah dan ayat-ayat al-Quran, asbab al-Nuzul dan sirah Nabi. Persoalannya kita menyedari hal ini atau turut sama menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya disebarkan.

Untuk memelihara kesucian ajaran Islam buku ini tampil untuk menjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan israilliyyat dan hadith palsu serta kedudukannya dalam beberapa kirab tafsir. Apa yang pasti buku ini sesuai dibaca oleh umat Islam demi mengetahui dan memelihara kesucian agama Islam.

Kandungan.

Prakata.

Kata Pengantar.

Bab 1. Pengertian Israilliyyat, hadith Maudhu' dan tafsir.

Israilliyyat.

Hadith Maudhu' (al-Maudhu'at)

Hukum Melakukan Pendustaan Terhadap Rasulullah (s.a.w.).

Hukum Riwayat Hadith Maudhu' Dan Israilliyyat Yang Batil.

Amaran Bagi Orang Yang Meriwayatkan Hadith Maudhu' Yang Dusta.

Bilakah Bermulanya Penciptaan Hadith Maudhu'.

Ringkasan Gerakan Penciptaan Hadith Maudhu'.

Tafsir.

Takwil.

Keperluan Kepada Ilmu Tafsir.

Tafsir Merupakan Antara Ilmu Yang Paling Mulia.

Ilmu-Ilmu Yang Diperlukan Oleh Ahli Tafsir.

Ayat Yang Boleh Ditafsirkan Dan Ayat Yang Tidak Boleh Ditafsirkan.

Bab 2. Kategori Tafsir.

Tafsir Secara Ma'thur.

Tafsir al-Quran Dengan al-Quran.

Tafsir al-Quran Dengan al-Sunnah.

Sebab-Sebab Para Sahabat Tidak Menukilkan Semua Tafsir Daripada Nabi.

Hadith Yang Ditolak Dan Asing.

Contoh-Contoh Tafsir al-Quran Dengan al-Sunnah.

Tafsir Sahabat.

Pendapat-Pendapat Sahabat Dalam Tafsir.

Tafsir Tabi'in.

Ahli Tafsir Dari Kalangan Para Sahabat.

Ahli Tafsir Dari Kalangan Tabi'in.

Madrasah-Madrasah Tafsir

Madrasah Mekah.

Madrasah Madinah.

Ahli Tafsir Dari Madrasah Iraq.

Madrasah Syam.

Madrasah Mesir.

Madrasah Yaman.

Golongan Ahli Tafsir Secara Ma'thur Pada Peringkat Yang Lain.

Tingkatan Ahli Tafsir Selepas Tingkatan Di Atas.

Membuang Sanad Dan Banyaknya Penambahan Asing.

Kitab-Kitab Tafsir Berbeza Mengikut Ilmu Pengetahuan Pengarangnya.

Tafsiran-Tafsiran Yang Diada-Adakan. Tafsir Batin Dan Tafsir Mulhid.

Tafsir Secara Bukan Ma'thur.

Perbincangan Terhadap Dalil-Dalil Yang Lalu.

Harus Menafsirkan al-Quran Dengan Menggunakan Pendapat Dan Ijtihad.

Tafsir Dengan Pendapat Yang Dikeji Dan Yang Dipuji.

Manhaj Yang Lurus Dalam Menafsirkan al-Quran.

Banyak Hadith Dhaif Dalam Tafsir Secara Ma'thur.

Pandangan Ulama Silam Tentang Fenomena Ini.

Sebab Banyak Hadith Dhaif Dalam Tafsir Secara Maudhu'.

Bahaya Menjadikan Riwayat Israiliyyat Ini Marfu' Kepada Nabi.

Israiliyyat Tang Mauquf Kepada Sahabat Dan Tabi'in.

Keprihatinan Ahli hadith.

Sebahagian Sanad Israiliyyat Adalah Sahih.

Riwayat Palsu Bukan Bermakna Perawi Yang Meereka-Rekanya.

Bahagian Israiliyyat.

Sebab-Sebab Kesilapan Dalam Tafsir Secara Ma'thur Dan Dalam Tafsir Secara Ijtihad.

Tafsir Muktazilah, Tafsir Ibn jarir, Ibn Atiyah Dan Yang Seumpamanya.

Perselisihan Pendapat Antara Salaf Dalam Tafsir Adalah Perselisihan Pelbagai.

Pertentangan Antara Tafsir Secara Ma'thur Dan Tafsir Secara Ijtihad Dan Tarjih Antara Keduanya.

Kitab-Kitab Tafsir Secara Ma'thur Yang Terpenting.

Kitab-Kitab Yang Menggabungkan Antara Tafsir Secara Ma'thur.

Bab 3. Sorotan Ringkas Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Secara Pendapat Dan Ijtihad Yang Mashur.

1. al-Kashaf 'al- Haqaiq al-Tanzil Wa u'yam al-Aqawil Fi Wujuh al-Takwil.

2. Tafsir Mafatih al-Ghaib.

3. Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil.

4. al-Jami' Ahkam al-Quran Wa al-Mubayyin Lima Tadhamahu Min al-Sunah Wai al-Furqan.

5. Madarik al-Tanzil Wa Haqaiq al-Takwil.

6. Lubab al-Takwil ii Ma'ani al-Tanzil.

7. Tafsir al-Bahru al-Muhit.

8. as-Siraj al-Munir Fi al-Fanah Ala Makrifah Ba'dhu Ma'ani Kalam Rabbuna al-Hakim al-Khabir.

9. Irsyad al-Aql al-Salin ila Mazaya al-Quran al-Karim.

10. Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran Wa al-Sab'ul Mathani.

Kritikan Ringkas Terhadap Tafsir Secara Ma'thur.

Kritikan Terperinci Terhadap Saluran Sanad Dan Perawi.

Bab 4. Contoh-Contoh israiliyyat.

1. Kisah Harut Dan Marut.

2. Makhluk-Makhluk Jelmaan.

3. Pembinaan Ka'bah Baitullah al-Haram Dan Hajar al-Aswad.

4. Kisah al-Tabut.

5. Kisah Nabi Daud Membunuh Jalut.

6. Kisah Para Nabi Dan Umat Terdahulu.

7. Kisah Diriwayatkan Tentang Nabi Adam.

8. Kisah Tubuh Badan al-Jabbarin Yang Besar Dan Khurafat Uj Bin Uq.

9. Kisah Padang Pasir Teh.

10. Kisah Hidangan Yang Di Tuntut Oleh Hawariyun.

11. Kisah Musa (a.s.) Meminta Kepada Tuhannya Untuk Melihatnya.

12. Kisah Papan Tulisan Taurat.

13. Sebab-Sebab Kemarahan Nabi Musa (a.s.) Ketika Melemparkan Kepingan Taurat

14. Kisah Bani Israil.

15. Kisah Nabi Adam Dan Hawa.

16. Kisah Kapal Nabi Nuh.

17. Kisah Nabi Yusuf.

18. Kisah Pokok Tuba.

19. Orang Yang Melakukan Kerosakan Terhadap Bani Israil.

20. Kisah Ashabul Kahfi

21. Kisah Zulkarnain.

22. Kisah Yakjuj Dan Makjuj

23. Kisah Balqis Raja Saba'.

24. Kisah Hadiah Raja Saba' (Balqis) Kepada Nabi Sulaiman (a.s.)

25. Kisah Penyembelihan Dan Yang Disembelih Itu Ialah Nabi Ishak (a.s.)

26. Kisah Nabi Ilyas.

27. Kisah Nabi Daud.

28. Kisah Nabi Sulaiman.

29. Kisah Nabi Ayub.

30. Kisah Iramazatil 'Imad.

Bab 5. Israiliyat dan khurafat.

Israiliyyat Dan Khurafat Yang Berkaitan Dengan Usia Dunia, Asal Usul Kejadian, Rahsia Kewujudan Dan Ulasan Terhadap Beberapa Fenomena Alam Yang Berlaku.

Israiliyyat Berkaitan Dengan Usia Dunia.

Kisah Berkenaan Kejadian Matahari Dan Bulan.

Kisah-Kisah Yang Berkaitan Dengan Fenomena Alam.

Hadith Yang Disebut Oleh Mufassir Tentang Guruh Dan Kilat.

Ucapan Rasulullah Ketika Mendengar Guruh Dan Melihat Kilat.

Pandangan Sains Terhadap Guruh, Kilat Dan Petir.

Dakwaan kewujudan Bukit Qaf Dan Kejadian Gempa Bumi Dan Riwayat Israiliyyat Di Dalam Menafsirkan.

Bab 6. Hadis maudhu' Dan Kitab Tafsir.

Hadith Maudhu' Berkenaan Fadhilat Surah-Surah Dalam al-Quran.

Hadith Ubai Bin Ka'ab.

Hadith-Hadith Maudhu' Yang Diriwayatkan Daripada Selain Ubai Bin Ka'ab.

Hadith-Hadith Maudhu' Berkenaan Asbab al-Nuzul.

Hadith Yang Menyebut Kisah Zainab Binti Jahsy Adalah Batil.

Asbab al-Nuzul Yang Masyhur Diperkatakan Tetapi Termasuk Maudhu'.

Asbab al-Nuzul Yang Terdapat Pengaruh Asabiyah Politik.

Pendapat Yang Menjelaskan Makna Ma'idah Ialah Rumah Penyakit Dan Diet Merupakan Ibu Segala Ubat.

Hadith Tafsir Golongan Syiah.

Beberapa Qiraat Yang Maudhu'.

Penutup.

Khamis, 22 April 2010

Tranformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah Dan Malaysia.


Tajuk: Tranformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah Dan Malaysia.
Penulis: Ahmad Zaki Bin Hj Abdul Latif.
Penerbit: Universiti Teknologi Mara

Kebangkitan Islam yang dicetuskan oleh gerakan Islah dan dakwah di Timur Tengah jelas membawa perubahan kepada gerakan Islah dan dakwah di Alam Melayu. Tulisan ini cuba menyingkap sejauhmana pengaruh gerakan tersebut dalam tiga aspek penting:

Pertama: Gerakan Islah yang muncul di Timur Tengah menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber kekuatan perjuangan mereka menegakkan Islam. Seruan Islah yang digemakan oleh al-Afghani-Abduh di sana menjadi sumber inspirasi para muslih di Alam Melayu menegakkan Islah di tanah air mereka sekaligus menjadi faktor penggerak menentang penjajahan barat terutama di awal abad 20.

Keduanya: pada tahun 1924 Turki mengisytiharkan negaranya sebagai sebuah negara sekular, menyaksikan kemunculan ideologi sekularisme mengusai dunia Islam. Pada tahun 1928, al-Ikhwan al-Muslimun muncul sebagai gerakan dakwah di Mesir. dengan penampilan Islam sebagai 'nizam al-hayah' menghadapi kemelut sekularisme di sana. Kebangkitan Islam di Timur Tengah pada dekad 70-an didasarkan kepada tradisi ilmu dan dakwah semasa yang bersumberkan al-Quran dan Al-Sunnah. Pertembungan gerakan Islam dengan sekularis di Timur Tengah telah melahirkan gejala radikalisme menyanggahi aliran moderat yang diasakan oleh al-Ikhwan al-Muslimun.

Ketiganya: pada awal tahun 1971, ABIM muncul sebagai gerakan dakwah di Malaysia yang menampilkan Islam sebagai 'nizam al-hayah'. Pada peringkat awal perkembangannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Islam al-Ikhwan al-Muslimun tetapi kemudiannya berjaya membentuk manhaj tersendiri iaitu 'Manhaj Maliziy' hasil pengalaman dan tradisi kajian yang dipelopori oleh para pengasasnya.

Kandungan.

Bab 1. Dakwah Islam Dan Kebangkitan Islam.

Pengenalan.

Konsep Dakwah Dan Islah.

Istilah Harakah.

Sejarah Awal Kebangkitan Umat Islam.

Nota Akhir.

Bab 2. Harakah Islam Di Timur Tengah Dan Tanah Melayu.

Kemunculan Gerakan Islah.

Pemikiran Islah Menentang Pemikiran Barat.

Pengislaman di Alam Melayu.

Peranan Ulama Melayu Di Alam Melayu.

Al-Imam Dan Pemikiran Islah.

Pertembungan Pemikiran Kaum Tua Dan Kaum Muda.

Pemikiran Islah Dalam Politik Melayu.

Kesimpulan.

Nota Akhir.

Bab 3. Kebangkitan Semula Islam Di Timur Tengah.

Pengenalan.

Kemunculan Gerakan Islam.

Faktor-faktor Kebangkitan Umat Islam.

Kemunculan Gerakan Radikal.

Asal Usul Radikalisme Dalam Gerakan Islam.

Radikalisme Dalam al-Ikhwan al-Muslimun.

Revolusi Islam Iran.

Gerakan Islam Dan Politik Kepartian.

Peperangan Teluk Dan Gerakan Islam.

Kesimpulan.

Nota Akhir.

Bab 4. Kebangkitan Semula Islam Di Malaysia.

Pengenalan.

Kemunculan Gerakan Dakwah.

Pengaruh Kebangkitan Semula Islam.

Faktor-faktor Kebangkitan Semula Islam.

Islam Dalam Gerakan Islam.

Pemikiran Dakwah Dan Tarbiah.

Kesimpulan.

Nota Akhir.

Bab 5. Pengislahan Masyarakat Melayu: Cabaran Dan Penyelesaian

Pengenalan.

Kerangka Aqidah Islamiyah.

Kehidupan Kerohanian Akhlak.

Kerangka Syariah Dan Mazhab.

Pendidikan Dan Kerangka Intelektual.

Menghadapi Cabaran Globalisasi Dan ICT.

Rumusan.

Nota Akhir.

Biblografi.

Indeks.

Tiada Paksaan Dalam Agama.

Epistemologi Fiqh Hadith Liberalisme Pemikiran Polemik Tokoh

Tajuk: Tiada Paksaan Dalam Agama.
Penulis: Taha Jabir Al-Alwani.
Penerbit: Institut Kajian Dasar.

Buku ini ditulis untuk menjawab persoalan-persoalan yang semakin penting dan bertambah rumit. Antara persoalan yang dibincangkan di sini antaranya:

a. Adakah Allah mensyariatkan hukuman dunia iaitu hukuman bunuh bagi mereka yang menukar kepercayaan agamanya?

b. Adakah al-Quran dan al-Sunnah menyatakan sebarang hukuman bunuh bagi orang yang menukar kepercayaannya tanpa sebarang sebab?

c. Pernahkah Rasul menghukum bunuh orang murtad yang tidak melakukan kesalahan selainnya sepanjang hayat baginda di Mekah dan Madinah?

d. Adakah wujud ijma' ummah atas kewajiban bunuh terhadap orang murtad atau orang yang menukar agamanya?

e. Adakah sahabat rasul, Sayidina Abu Bakar memerangi golongan murtad kerana kemurtadannya atau kerana mereka memikul senjata dan cuba memberontak terhadap pemerintah dan memecah-belahkan kesatuan ummah?

f. Adakah "itikad kalbu" dapat dibentuk dengan pedang kekerasan?

Inilah antara persoalan-persoalan yang cuba ditangani oleh buku ini berdasarkan rujukan-rujukan Islam.

Kandungan.
Muqaddimah.

Bab 1. Asas Permasalahan.

Bab 2. Premis Perumusan Hukum.

Bab 3. Bahaya Akulturasi Sebelum Membangun Metodologi Dan Paradigma Sendiri.

Bab 4. Hakikat Murtad Dalam al-Quran.

Bab 5. Sunnah Nabi Dan Hukuman Mati Bagi Murtad.

Bab 6. Pandangan Mazhab Fiqh Tentang Hukuman Murtad.

Bab 7. Ulam-Ulama Yang Dituduh Murtad.

Penutup.

Rujukan.

Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran.


Tajuk: Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran.
Penulis: Dr. Abdul Rahman Hj Abdullah.
Penerbit: Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), USM.

Buku ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian pertama menelusuri kelahiran ilmu sains di dunia Timur yang bersifat holistik, serta pengalirannya ke dunia Barat yang berubah kepada orientasi sekular. Dalam perkembangan politik sains di Barat, mereka yang memainkan peranan besar di belakang tabir ialah golongan Yahudi melalui gerakan-gerakan rahsia seperti The Knights Templar, Rosicrucian, Illuminati, dan Freemason. Bahagian kedua pula membahaskan tentang variasi dan malah kontradiksi antara sistem kapitalisme dengan sosialisme yang masing-masingnya merupakan cetusan idea Yahudi belaka, maka sifat variatif dan kontradiktif dalam sains moden juga didalangi oleh golongan Yahudi untuk menjauhkan manusia daripada agama. Walaupun falsafah sains Islam juga bersifat variatif tetapi ia tidak kontradiktif malah begitu integratif atau saling menyatu dan menyempurnakan satu sama lain. Dan Paling penting sekali, sains Islami mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa-Ta'ala.

Kandungan.

Bahagian 1. Sejarah Sains.

Bab 1: Sains Timur.

Kelahiran Sains di Timur.

Tamadun Sains Holistik.

Reformasi Ilmu.

Bab 2: Sains Barat.

Pengaliran Sains ke Barat.

Revolusi Politik.

Revolusi Sains.

Perkembangan Mutakhir.

Bab 3. Rumusan.

Bahagian 2. Falsafah Sains.

Bab 4. Konsep Falsafah.

Ontologi.

Epistemologi.

Aksiologi.

Bab 5. Falsafah Moden.

Abad Renaisans.

Abad Enlightenment.

Abad Ideologi.

Bab 6. Variasi Falsafah Sains Moden

Ontologi: Naturalisme, Determinisme, Evolusionisme.

Epistemologi: Empirisisme, Positivisme.

Aksiologi: Neutralisme, Saintisme.

Bab 7. Kontradiksi Falsafah Sains Moden.

Ontologi: Supernaturalisme, Indeterminisme, Devolusionisme.

Epistemologi: Intuisionisme, Psikisme.

Aksiologi: Holisme, Okultisme.

Bab 8. Alternatif Falsafah Sains Islami.

Aliran Akomodatif.

Aliran Reformatif.

Aliran Tradisional.

Aliran Tekstual.

Aliran Konseptual.

Bab 9. Rumusan.

Lampiran.

Biblografi.

Pergolakan Pemikiran Islam.


Tajuk: Pergolakan Pemikiran Islam.
Penulis: Ahmad Wahib.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Ahmad Wahib (1942-1973) - wartawan, budayawan dan pemikir Indonesia yang konsisten merakam pergelutan pemikirannya atas meja di sebuah bilik sewa kecil; di dalam beberapa lembar buku tulis lusuh persis diari. Beliau mengikuti secara dekat perdebatan para ilmuwan dan intelektual era Orba. Meninggal dunia digilis sepeda pada Mac malam, ketika pulang kerja. Seorang teman bergegas ke bilik sewa Wahib; menyelamtakan buku-buku catatan yang

Daftar isi.

Nota Penerbit.

Kata Pengantar.

Pendabultran.

Bahagian 1. Ikhtiar Menjawab Masalah Keagamaan.

Bahagian 2. Meneropong Politik Dan Budaya Tanahair.

Bahagian 3. Dari Dunia Kemahasiswaan Dan Keilmuan.

Bahagian 4. Peribadi Yang Selalu Gelisah.

Polemik Islam Dan Dasar Pemerintahan.


Tajuk: Polemik Islam Dan Dasar Pemerintahan.
Penulis: Muhammad Imarah.
Penerbit: Institut Kajian Dasar.

Buku saya tidak ditulis melainkan untuk tujuan ilmiah. Sayatulis buku itu jauh dari keinginan politik, dan bahkan topik utama buku itu tiada kaitan denhan politik, ia tidak melangkaui sempadan akademik." (Ali Abdul Raziq dalam "Islam dan Dasar Pemerintahan".)

"Apabila Islam dan Dasar Pemerintahan diterbitkan dua tahun lalu kami menerima pelbagai reaksi. Mengapakah Institut Kajian Dasar (IKD) menterjemahakan satu karya yang telah ditolak oelh semua ulamak al-Azhar? Buku ini menjawab persoalan tersebur, apakah penolakan tersebut penolakan ilmiah atan penolakan berdasarkan pertimbangan politik?" (Khalid Jaafar.)

Kandungan.

Transliterasi.

Pengantar.

Bab 1. Latar Konflik.

1. Faktor-Faktor Politik Di Sebalik Penerbitan Buku Ali Abdul Raziq.

2. Anasir Sosial Dan Politik Dalam Kontroversi.

Parti Al-Ittihad.

Majlis Tertinggi Ulama Al-Azhar.

Pemikir Liberal.

Parti Al-Wafd.

Parti Al-Ahrar al-Dusturiyyun.

British.

Bab 2. Ringkasan Sanggahan.

Bab 3. Dokumen.

1. Prosiding perbicaraan.

2. Sanggahan Ali Abdul Raziq Terhadap Tujuh Tuduhan Majlis Tertinggi Ulama Al-Azhar.

3. Islam Dan Dasar Pemerintahan.

4. Penjelasan ”Sekumpulan Ulama”.

5. Penghakiman Majlis Tertinggi Ulama Al-Azhar.

6. Surat Syeikhul Azhar Kepada Raja.

7. Wawancara Dengan Ali Abdul Raziq.

8. Pendapat Ali Abdul Raziq Tentang Penghakiman.

9. Surat Ali Abdul Raziq Kepada Menteri Keadilan.

10. Soalan-Soalan Menteri Keadilan Kepada Perundangan.

11. Pemecatan Menteri Keadilan.

12. Keputusan Jawatankuasa Khas Kementerian Keadilan Untuk Sebutan Panjang Melaksanakan Hukuman Terhadap Ali Abdul Raziq Dan Pemecatannya.

13. Pandangan Abdul Aziz Fahmi Pasha Tentang Isu Ali Abdul Raziq.

14. Pendapat Saad Zaghlul.

Sumber Rujukan.

Rabu, 21 April 2010

Kembara Seorang Reformis.


Tajuk: Kembara Seorang Reformis.
Penulis: Mustaquem Mohd Radhi.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Syeikh Rashid Ridha adalah antara penulis terbaik pernah lahir dalam dunia penulisan Arab. Di dalam kerangka reformasi pemikiran keagamaan, beliau dilatih gurunya, antaranya Syeikh Muhammad ’Abduh, sedari awal untuk menulis. Dalam buku ini, penulis menumpukan kepada lawatannya ke Hijaz(Arab Saudi), yang dibuat atas tujuan ibadat. Bab lawatan ke Hijaz ini meliputi hampir separuh dari keseluruhan bukunya dan bersifat ilmiah serta tertumpu kepada aspek-aspek teknikal Fekah Peribadatan, Tatabahasa Arab dan Etimologi.

Kandungan.

Pengantar Edisi Arab.

Kata Pengantar.

Bab 1. Kembara Di Syria.

Bab 2. Kembara Di Istimbul.

Bab 3. Kembara Di India.

Bab 4. Kembara Di India-Arab.

Bab 5. Syria, Kali Ke-2.

Bab 6. Kembara DI Eropah..

Catatan.

Muhammad Abduh: Sejarah Hidup Dan Pemikiran.


Tajuk: Muhammad Abduh: Sejarah Hidup Dan Pemikiran.
Penulis: Khairul Anam Che Mentri & Ammar Ghazali.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Syeikh Muhammad Abduh merupakan seorang reformis, mujaddid dan fpemikir sistematik Pemikiran beliau amat mempengaruhi pemikiran agama dan politik umat Islam bukan sahaja di Mesir malah di seluruh dunia. Peribadinya menghimpunkan pelbagai daripada seorang pemimpinorganisasi sulit sampai ke mufti besar; daripada seorang guru kepada seorang sasterawan; daripada seorang sufi kepada seorang rasionalis.

Buku ini disusun untuk cuba melihat lapis-lapis lain yang memberi makna kepada gelaran reformis dihadapan nama Abduh. Ia diharap menjadi satu pengenalan kepada peribadi Muhammad Abduh sebagai seorang reformis dan juga kepada idea-idea dan pemikiran beliau.

Kandungan.

Transliterasi.

Perjalanan Hidup.

Dari Pemberontakan Urabi ke Pan-Islamisme.

Projek Pembaharuan.

Agama Dan Akal.

Quran Dan Manusia Moden.

Pemikiran Undang-undang.

Reformasi Pendidikan.

Politik Dan Kekuasaan.

Sanggahan Ke Atas Renan.

Wanita, Jilbab Dan Kahwin Campur.

Karya-Karya Abduh.

Rujukan.

Islam Dan Dasar Penerintahan: Sebuah Kajian Tentang Kedudukan Khilafah Dan Kerajaan Dalan Islan.


Tajuk: Islam Dan Dasar Penerintahan: Sebuah Kajian Tentang Kedudukan Khilafah Dan Kerajaan Dalan Islan.
Penulis: Ali Abdul Raziq.
Penerbit: Institut Kajian Dasar.

Buku Ali Abdul Raziq pernah merupakan dokumen terpenting dalam debat intelektual dan keagamaan paling sengit dalam sejarah Islam moden. (Fauzi M. Najjar, profesor emeritus di Michigan State University.)

Ali Abdul Raziq membawa dimensi rasional pemikiran Abduh ke haluan yang lebih berani dan kontroversi, menjadikannya senjata untuk menyanggah pendapat bahawa khilafah adalah sebahagian dari Islam dan satu keperluan kepada umat. (Khalid Jaafar)

Isi Kandungan.

Pengantar.

Pendabuluan

Bab 1. Khilafah Dan Islam

Khilafah Dan Sifatnya.

Hukum Khilafah.

Khilafah Dari Sudut Kemasyarakatan.

Bab 2. Pemerintahan & Islam.

Sistem Perundangan Pada Zaman Rasulullah.

Antara Kerasulan Dan Pemerintahan.

Muhammad: Rasul Atau Raja?.

Bab 3. Khilafah Dan Kerajaan Di Dalam Sejarah.

Kesatuan Keagamaan Dan Arab.

Negara Arab.

Khilafah Islamiah.

Nota.

Rujukan.

Indeks.

Hanya Tuhan Mengenal Tenteranya- Persoalan Wibawa Dalam Wacana Islam.


Tajuk: Hanya Tuhan Mengenal Tenteranya- Persoalan Wibawa Dalam Wacana Islam.
Penulis: Khaled M.Abou El Fadl.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Ketaksuban keagamaan berkembang di dunia tidak lama setelah merebajnya ideologi Wahhabi. Ideologi yang disyaki didanai wang Arab Saudi – Negara yang makmur mendadak setelah kenaikan harga minyak – ini bertanggungjawab memusnahkan kewibawaan institusi-institusi tradisional di dunia Muslim. Tradisi intelektual yang merupakan warisan zaman awal Islam musnah dirobohkan puritanisme yang menunjukkan permusuhan terhadap semua bentuk pengetahuan sosial bersifat akademik atau tradisi intelektual yang kritis.

Membesar dalam sebuah budaya keagamaan Islam, pengarang Khaled M.Abou El Fadl sentiasa diingatkan oleh guru-gurunya bahawa tidak ada gereja di dalam Islam, dan bahawa tidak ada sesiapa mewakil wibawa Tuhan yang Kudus. Baginya gambaran yang diulang-ulang para guru itu membayangkan kesaksamaan dan kemampuan semua orang untuk mencapai kebenaran Ilahi. Manusia cuba untuk membongkar kehendak Ilahi, tetapi tidak ada seorang pun memiliki wibawa untuk mendakwa bahawa hanya dia mampu menemukannya.

Menerusi perbandingan antara authoritative dan authoritarian, antara wibawa dengan kuasa yang memaksa, pengarang buku ini membongkar kalut pemikiran Wahhabisme dan Salafisme yang mendakwa ingin memurnikan agama, sedangkan yang dilakukan hanyalah menyuburkan kemalasan berfikir di dunia Muslim.

Kandungan.

Bab 1. Peninggalan Sebuah Buku Ringkas.

Bab 2. Persoalan Wibawa.

Bab 3. Teks Dan Wibawa.

Bab 4. Kajian Kes.

Bab 5. Pembentukan Autoritarian.

Bab 6. Pasca Penerbitan.

Lampiran Fatwa SAS.

Daftar Istilah.

Sumber Rujukan.

Selasa, 20 April 2010

Rasyid Rida: Pengaruhnuya Di Malaysia.


Tajuk: Rasyid Rida: Pengaruhnuya Di Malaysia.
Penulis: Mustafa Abdullah.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Rasyid Rida merupakan tokoh tafsir yang terkemuka. Idea, buah fikiran dan gagasan yang dilontar dalam karyanya Tafsir al-Manar boleh dijadikan panduan kepada umat Islam seluruhnya. Malahan agenda pembaharuan Islam yang diperjuangkan olehnya membawa pengaruh kepada perkembangan Islam khususnya di alam Melayu. Pembaharuan dalam beberapa bidang termasuk tafsir berjaya memartabatkan pengajian tafsir ke tahap sewajarnya dengan menggunakan pelbagai metode, corak dan gaya dalam rnentafsir al-Quran.

Antara bentuk tafsir yang diketengahkannya menyentuh pelbagai aspek merangkumi agama, politik, masyarakat dan sebagainya. Rasyid Rida berusaha menghubungkan ajaran al-Quran dengan masyarakat di samping membuktikan Islam sebagai agama universal, abadi dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan juga dilakukannya dalam sistem politik dengan mengemukakan gagasan kesatuan umat Islam sambil menolak sekularisasi Barat yang memisahkan agama dengan pentadbiran negara.

Aliran pernikiran ini memberi kesan mendalam kepada perkembangan gerakan Islam khususnya di Malaysia. Tafsir al-Manar juga adalah menifestasi daripada pemikirannya dalam memahami kandungan al-Quran. Idea- idea beliau yang terarah kepada pembaharuan Islam dalam aspek agama, pendidikan, sosial dan politik wajar diketengahkan supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Islam. Penulisan buku ini juga mengenal pasti sumber dan metodologi yang digunakan oleh Rasyid Rida dalam mentafsir ayat al-Quran serta mengetengahkannya secara ilmiah sebagai rujukan kepada individu dan masyarakat.

Kandungan

Prakata

Bab 1. Biografi Rasyid Rida.

Sejarah Kelahiran.

Kehidupan Berkeluarga.

Latar Belakang Pendidikan.

- Guru Dan Sumber Ilmu.

> Syeikh Muhammad Husayn al-Jisr (m. 1327H/1909M).

> Syeikh Mahmud Nasyabah (m. 1308H/1890M).

> Syeikh ’Abd al-Ghani al-Rafi’i (m. 1308H/1890M).

> Syeikh Muhammad al-Qawaqji (m.1305H/1888M).

> Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (m. 1315H /1879M).

> Syeikh Muhammad Abduh (m.1323H/1905M).

Pengalaman Hidup.

Hasil Karya.

Bab 2. Tafsir Al-Manar: Sumber, Metodologi Penulisan Dan Pentafsiran.

Pengenalan Tafsir al-Manar.

Sumber Utama Penulisan Tafsir al-Manar.

> Sumber Daripada Karya Tafsir.

Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an.

Ma’alim al-Tanzil.

Tafsir al-Kasysyaf.

Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghayb.

Al-Jami’ Ahkam al-Qur’an.

Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil.

Tafsir al-Qur’an al-’Azim atau Tafsir Ibn Kathir.

Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi al-Ma’thur.

Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-’Azim wa al-Sab’u al-Mathani.

> Sumber daripada karya Hadis.

Sahih al-Bukhari.

Sahih Muslim.

Sunan Abi Dawud.

Sunan al-Tirmidhi.

Sunan Ibn Majah.

Musnad Ahmad bin Hanbal.

> Sumber daripada Karya Hadis.

> Sumber daripada Karya Fiqah.

> Sumber daripada Karya Bahasa dan Nahu.

> Sumber daripada Karya Tauhid, Tasawuf dan Firaq al-Islamiyyah.

> Sumber daripada Karya Sejarah dan Sirah.

Metodologi Penulisan Tafsir al-Manar.

> Memperkenalkan Kedudukan Surah.

> Mengemukakan Asbab al-Nuzul Ayat.

> Memadankan Munasabah Ayat dan Surah.

> Memberi Tumpuan pada Aspek Bahasa al-Quran.

> Menjadikan al-Qira’at sebagai Landasan Tafsir.

> Menolaak Riwayat Isra’iliyyat.

Metodologi Pentafsiran Tafsir al-Manar.

> Tafsir al-Quran dengan Sumber al-Ma’thur.

> Tafsir al-Quran dengan al-Quran.

> Tafsir al-Quran dengan Hadis Nabi.

> Tafsir al-Quran dengan Pendapat Sahabat dan Tabiin.

> Tafsir el-Quran dengan Sumber Akal.

> Kisah Kejadian Adam.

> Persoalan Sihir.

> Persoalan jin.

> Orang yang Melakukan Dosa Besar.

> Mukjizat Nabi Muhammad s.a.w.

Bab 3. Pemikiran Pembaharuan Rasyid Rida Dalam Tafsir Al-Manar.

Pemikiran dalam Akidah.

Tawhid al-Uluhiyyah.

Tawhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Kesan Pernikiran dalam Akidah.

Persoalan Taqlid.

Persoalan Tawassul.

Menentang Perkara Syink, Bidaah dan Khurafat.

> Perayaan Maulid Nabi.

> Ziarah dan Berdoa di Kubur.

> Keramat Para Wali dan Orang Soleh.

Pemikiran Sosial dan Kemasyarakatan.

> Memartabatkan Kaum Wanita.

> Penjelasan Tentang Konsep Ilmu.

> Peranan Ulama dalam Masyarakat.

Pemikiran Politik.

> Pan Islamisme.

> Kesatuan Ummah.

> Persamaan Taraf.

> Kesatuan Agama.

> Kesatuan Perundangan.

> Kesatuan Sistem Sistem Politik Antarabangsa.

> Kesatuan Sistem Kehakiman.

> Kesatuan Bahasa.

> Toleransi Bermazhab.

Bab 4. Pengaruh Rasyid Rida Di Malaysia..

Proses Transmisi Idea Rasyid Rida ke Malaysia.

Perjuangan Tajdid Ulama Kaum Muda.

Pemurnian Ajaran Islam.

Toleransi Bermazhab.

Pendidikan Orang Melayu.

Pembelaan Terhadap Kaum Wanita.

Pengaruh Rasyid Rida kepada Pengajian Tafsir.

Pengajian Tafsir di Madrasah.

Aktiviti Terjemahan Karya Tafsir.

Tafsir al-Manar Sebagai Rujukan Ulama Tempatan.

Biblografi.

Indeks.

Sabtu, 17 April 2010

Roh Menurut Perbahasan Ulama Kalam Dan Ahli Falsafah.


Tajuk: Roh Menurut Perbahasan Ulama Kalam Dan Ahli Falsafah.
Penulis: Dr Muhammad Sayyid Ahmad Al-Musayyar.
Penerbit: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Apakah yang dimaksudkan dengan roh? Adakah kemampuan manusia untuk mengetahui persoalan roh terbatas kerana ia merupalzan urusan Allah? Apakah hukum mengkaji roh? Pelbagai persoalan dan permasalahan lahir mengenai roh itu sendiri. Oleh itu buku ini tampil untuk menghuraikan segala yang berkaitan dengan roh berdasarkan pandangan ulama kalam dan ahli talsafah yang disokong dengan dahl-dalil dan nas yang sahih. Ia juga turut mengupas kekeliruan tentang roh dari sudut perubatan dan ajaran sesat. Apa yang nyata buku ini amat sesuai dijadikan bahan rujukan seterusnya menjawab persoalan yang sering ditimbulkan oleh masyarakat. Buku ini juga diharap dapat memberikan sedikit sebanyak pemahaman kepada seluruh umat Islam di Malaysia.

Kandungan.

Kata Pengantar.

Hukum Mengkaji Tentang Roh.

Pengenalan: Penggunaan Perkataan Roh.

Bahasa

Perkataan roh dalam AI-Qur'an.

Penggunaan perkataan Roh Dalam Falsafah.

Bab 1. Roh Dalam Kehidupan Dunia.

Fasal 1. Hakikat Roh.

Peringkat Penolakan.

Kritikan.

Peringkat Penerimaan.

Menggambarkan Kewujudan Roh.

Ulasan.

Fasal 2. Kelahiran Roh.

Pandangan Ahli Falsafah.

Ulasan Dan kritikan.

Pandangan Ahli Kalarn.

Komentar Dan Diskusi.

Fasal 3. Roh Bersama Badan.

Pengetahuan Iluminasi (Ilham).

Pandangan Ibn Bina.

Pandangan Ibn Tufail.

Ulasan Dan Komen.

Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali.

Pandangan Dr Abdul Halim Mahmud.

Analisis dan pandangan.

Mimpi dan igauan.

Komentar.

Teori Islam.

Fasal 4. Roh Selepas Kematian.

Alam Barzakh.

Pandangan Ulama Tentang Hakikat Barzakh.

Pandangan Penulis.

Menghadirkan Roh.

Komentar.

Bab 2. Roh Pada Hari Akhirat.

Fasal 1. Mazhab Materialis.

Hakikat Segala Hakikat.

Kemunasabahan Kebangkitan.

Hikmah Kebangkitan.

Agama Dan Peradaban.

Fasal 2. Falsafah Ketuhanan (Theis)

Pandangan Plato

Pandangan Falsafah Islam Tentang Kebangkitan Seperti Yang Dihuraikan Oleh Ibn Sina.

Kekeliruan Golongan Yang Menolak Kebangkitan Jasmani Seperti Yang Digambarkan Oleh Al-Ghazali.

Jawapan Oleh Ahli Falsafah Cordova (lbn Rushd).

Sejenak Pengamatan.

Fasal 3. Penganut Faham Tanasukh.

Dalil-Dalil Tanasukh Dan Penolakannya.

Mendiskusikan Pandangan Mazhab Tanasukh Tentang Kebangkitan.

Fasal 4. Mazhab Mutakallimin (Ahli Kalam).

Cara Membuktikan Kebangkitan Jasmani.

Dalil Pengumpulan Jasmani.

Cara Pengembalian.

Ulasan.

Fasal 5. Metodoiogi Al-Ouran Tentang Kebangkitan.

Glosari.

Biblografi.

Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus.


Tajuk: Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus.
Penulis: Siti Hamisah Manan.
Penebit: JIMmedia.

Buku yang diterbitkan ini adalah hasil kajian awal terhadap aktivisme pelajar dan sususr galur keterlibatan pekajar dan aktiviti di kampus, luar kampus dan kemudiannya keterlibatan pelajar secara terus dengan kegiatan dakwah di kampus. Pada awalnya kajian ini menyentuh pelbagai persatuan dan organisasi yang wujud di sekeliling kehidupan pelajar, namunnya kajian ini menfokuskan kepada kemunculan dan peranan Islamic Representive Council atau (IRC) yang merupakan salah satu persatuan yang signifiken dalam mencetuskan kesedaran Islam dan kebangkitan dakwah di kampus.

Kandungan.

Prakata.

Bahagian 1. Kebangkitan Islam Di Kalangan Pelajar Di Malaysia 1970: Peranan Organisasi.

1. Konsep Kebangkitan Islam.

2. Latar Belakang Kegiatan Pelajar 1960-an.

3. Sorotan Ringkas Kebangkitan Islam Di Kalangan Pelajar 1970-an.

4. Peranan Persatuan Pelajar Di Universiti Malaya.

5. Peranan Persatuan Di Luar Universiti Malaya.

6. Peranan M. Imaduddin Dalam persatuan.

7. Rumusan.

Bahagian 2. Kebangkitan Islam Di Kalangan Pelajar Di United Kingdom: 1970-an.

8. Latar Belakang Pelajar Sebelum Ke United Kingdom.

9. Faktor Persekitan Di United Kingdom.

10. Peranan Organisasi Islam Di United Kingdom.

11. Peranan Organisasi Pekajar Malaysia Di United Kingdom.

12. Rumusan.

Bahagian 3. Islamic Representive Council (IRC): Pengalaman Di United Kingdom 1975-1980.

13. Latar Belakang Penubuhan IRC.

14. Konsep Persatuan.

15. Pedekatan Persatuan.

16. Kepimpinan

17. Keahlian.

18. Aktiviti-Aktiviti IRC.

19. Hubungan IRC Dengan Organisasi Islam Di United Kingdom.

20. Faktor perkembangan IRC Di United Kingdom.

21. Kesan Penglibatan Dalam IRC Terhadap Kehidupan Ahli.

22. Rumusan.

Bahagian 4. Kegiatan bekas ahli IRC Di Malaysia.

23. Kegiatan Bekas Ahli IRC Di Malaysia.

24. Rumusan.

Bahagian 5. Rumusan Akhir.

Kesimpulan.

Rujukan.

Ibnu Rushd Dan Mazhabnya.

Tajuk: Ibnu Rushd Dan Mazhabnya.
Penulis: Ernest Renan.
Penerbit: Institut Kajian Dasar.

Ibnu Rushd adalah wira falsafah dalam tamadun Islam. Dia membela falsafah dari serangan maut yang dilancarkan oleh al-Ghazali dan memberikan hujah Qur'ani tentang keharusan kegiatan falsafah dari sudut syar'i. Jawapan beliau terhadap al-Ghazali dan ulasan beliau terhadap korpus Aristotle Ibnu Rushd mempengaruhi tradisi falsafah dalam agama Kristian dan Yahudi.

Penyair Dante dalam 'La divina Comedia mendendangkan Ibnu Rushd engan gelaran 'che 1 gran comento feo' orang yang membuat komentar agung kepada falsafah Aristotle. Namun selepas beliau meninggal Ibnu Rushd dilupakan beratus-ratus tahun sehinggalah Ernest Renan menerbitkan buku ini dalam tahun 1852. Renan memperkenalkan Ibnu Rushd sebagai susuk rasional dalam tradisi Islam yang turut meletakkan batu asas rasionalisme kepada Eropah.

Buku ini juga sekaligus memperkenalkan semula kepada dunia Islam seorang jaguh falsafahnya yang diabaikan. Generasi baru sarjana Islamdari dunia Arab ke Paris untuk menghirup udara Pencerahan Eropah dan melalui buku Renan dalam bahasa Perancis mereka menemui Ibnu Rushd. Melalui penemuan tersebut bermulalah satu revolusi intelektual dalam dunia Islam.

Kandungan.

Bab 1. Riwayat Hidup Dan Karya Ibnu Rushd.

Bab 2. Doktrin Ibnu Rushd.

Bab 3. Averroisme Di Kalangan Yahudi.

Bab 4. Averroisme Dalam Falsafah Skolastik.

Bab 5. Averroisme Dan Aliran Padu.

Bicara Sufi.

Tajuk: Bicara Sufi.
Penulis: Abdul Majid Khatib.
Penerbit: Pustaka Aman Press.

Kandungan.

Pendahuluan.

Bab 1. Asal usul diri hakiki insan menurut pandangan metafizik khayali ahli sufi.

Bab 2. keesaan wujud dan kesan nama-nama Allah.

Bab 3. Pendapat Syeikh Abdul Qadir al-Nablusi tentang wujud.

Bab 4. Awhaduddin al-Balyani dengan fahaman keesaan wujudnya.

Bab 5. Konsep 'baik' dan 'buruk' menurut falsafah kesufian Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 6. Pandangan kerohanian ahli sufi.

Bab 7. Zikrullah.

Bab 8. Iman menurut pandangan kesufian.

Bab 9. Hakikat kefahaman - nukilan Syeikh Mansur al-Hallaj.

Bab 10. Hakikat Nabi Muhammad (s.s.w.) - nukilan Syeikh Mansur al-Hallaj.

Bab 11. Allah berada dalam seruan kita.

Bab 12. Roh alam semesta menurut pandangan Syeikh Jalaluddin Rumi.

Bab 13. Nur Yang Esa.

Bab 14. Pandangan Syeikh Jalaluddin Rumi tentang dunia dan masa.

Bab 15. Cinta si sufi.

Bab 16. Syeikh Ibnu 'Arabi tentang hati atau roh.

Bab 17. Peringkat-peringkat wujud menurut pandangan Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 18. Al-Raki'un - satu golongan auliya Allah.

Bab 19. Destinasi akhir perjalanan ahli sufi menurut pendapat Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 20. Pengusaan Asma' Allah terhadap hamba-hamba Allah.

Bab 21. Sujud dalam pengertian falsafah metafizik Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 22. Peringkat ilmu menurut martabat kebaikan dan kebenarannya.

Bab 23. Manusia menurut pandangan kesufian Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 24. Serba ringkas berkenaan teori ilmu menurut pandangan Syeikh Ibnu 'Arabi.

Bab 25. Kembali kepada Allah.

Bab 26. Tawakal dan usaha menurut Syeikh Jalaluddin Rumi.

Bab 27. Peringkat wahdah dalam sistem wujuddiyah menurut pandangan ahli sufi.

Bab 28. Makhluk sebagai penzahiran kandungan ilmu Allah.

Bab 29. Maulana Jami' dan pandangannya tentang kesufian.

Bab 30. Pandangan minda kesufian.

Bab 31. Kesemestaan dalam pandangan kesufian.

Bab 32. 'Aku' - Satu pandangan falsafah kesufian.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...