JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 23 April 2010

Israilliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir.


Tajuk: Israilliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir.
Penulis: Dr Muhammmad Bin Muhammad Abu Syahbah.
Penerbit: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Terdapat sebahagian kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh ulama tafsir yang memasukkan berita-berita israilliyyat dan hadith palsu di dalam penafsiran mereka. Perkara ini hanya dapat diketahui melalui kajian-kajian khusus oleh pakar dalam bidang ulum al-Quran dan ulum al-Hadith.

Antara berita-berita israilliyyat yang dikenalpasti adalah kisah Harut dan Marut, pembinaan Ka'bah, kisah Nabi Daud (a.s.), kisah pokok tuba dan beberapa kisah lain. Manakala hadith-hadith palsu (Maudhu') pula berkaitan dengan fadhilat surah-surah dan ayat-ayat al-Quran, asbab al-Nuzul dan sirah Nabi. Persoalannya kita menyedari hal ini atau turut sama menyebarkan hal-hal yang tidak sepatutnya disebarkan.

Untuk memelihara kesucian ajaran Islam buku ini tampil untuk menjelaskan segala persoalan yang berkaitan dengan israilliyyat dan hadith palsu serta kedudukannya dalam beberapa kirab tafsir. Apa yang pasti buku ini sesuai dibaca oleh umat Islam demi mengetahui dan memelihara kesucian agama Islam.

Kandungan.

Prakata.

Kata Pengantar.

Bab 1. Pengertian Israilliyyat, hadith Maudhu' dan tafsir.

Israilliyyat.

Hadith Maudhu' (al-Maudhu'at)

Hukum Melakukan Pendustaan Terhadap Rasulullah (s.a.w.).

Hukum Riwayat Hadith Maudhu' Dan Israilliyyat Yang Batil.

Amaran Bagi Orang Yang Meriwayatkan Hadith Maudhu' Yang Dusta.

Bilakah Bermulanya Penciptaan Hadith Maudhu'.

Ringkasan Gerakan Penciptaan Hadith Maudhu'.

Tafsir.

Takwil.

Keperluan Kepada Ilmu Tafsir.

Tafsir Merupakan Antara Ilmu Yang Paling Mulia.

Ilmu-Ilmu Yang Diperlukan Oleh Ahli Tafsir.

Ayat Yang Boleh Ditafsirkan Dan Ayat Yang Tidak Boleh Ditafsirkan.

Bab 2. Kategori Tafsir.

Tafsir Secara Ma'thur.

Tafsir al-Quran Dengan al-Quran.

Tafsir al-Quran Dengan al-Sunnah.

Sebab-Sebab Para Sahabat Tidak Menukilkan Semua Tafsir Daripada Nabi.

Hadith Yang Ditolak Dan Asing.

Contoh-Contoh Tafsir al-Quran Dengan al-Sunnah.

Tafsir Sahabat.

Pendapat-Pendapat Sahabat Dalam Tafsir.

Tafsir Tabi'in.

Ahli Tafsir Dari Kalangan Para Sahabat.

Ahli Tafsir Dari Kalangan Tabi'in.

Madrasah-Madrasah Tafsir

Madrasah Mekah.

Madrasah Madinah.

Ahli Tafsir Dari Madrasah Iraq.

Madrasah Syam.

Madrasah Mesir.

Madrasah Yaman.

Golongan Ahli Tafsir Secara Ma'thur Pada Peringkat Yang Lain.

Tingkatan Ahli Tafsir Selepas Tingkatan Di Atas.

Membuang Sanad Dan Banyaknya Penambahan Asing.

Kitab-Kitab Tafsir Berbeza Mengikut Ilmu Pengetahuan Pengarangnya.

Tafsiran-Tafsiran Yang Diada-Adakan. Tafsir Batin Dan Tafsir Mulhid.

Tafsir Secara Bukan Ma'thur.

Perbincangan Terhadap Dalil-Dalil Yang Lalu.

Harus Menafsirkan al-Quran Dengan Menggunakan Pendapat Dan Ijtihad.

Tafsir Dengan Pendapat Yang Dikeji Dan Yang Dipuji.

Manhaj Yang Lurus Dalam Menafsirkan al-Quran.

Banyak Hadith Dhaif Dalam Tafsir Secara Ma'thur.

Pandangan Ulama Silam Tentang Fenomena Ini.

Sebab Banyak Hadith Dhaif Dalam Tafsir Secara Maudhu'.

Bahaya Menjadikan Riwayat Israiliyyat Ini Marfu' Kepada Nabi.

Israiliyyat Tang Mauquf Kepada Sahabat Dan Tabi'in.

Keprihatinan Ahli hadith.

Sebahagian Sanad Israiliyyat Adalah Sahih.

Riwayat Palsu Bukan Bermakna Perawi Yang Meereka-Rekanya.

Bahagian Israiliyyat.

Sebab-Sebab Kesilapan Dalam Tafsir Secara Ma'thur Dan Dalam Tafsir Secara Ijtihad.

Tafsir Muktazilah, Tafsir Ibn jarir, Ibn Atiyah Dan Yang Seumpamanya.

Perselisihan Pendapat Antara Salaf Dalam Tafsir Adalah Perselisihan Pelbagai.

Pertentangan Antara Tafsir Secara Ma'thur Dan Tafsir Secara Ijtihad Dan Tarjih Antara Keduanya.

Kitab-Kitab Tafsir Secara Ma'thur Yang Terpenting.

Kitab-Kitab Yang Menggabungkan Antara Tafsir Secara Ma'thur.

Bab 3. Sorotan Ringkas Terhadap Kitab-Kitab Tafsir Secara Pendapat Dan Ijtihad Yang Mashur.

1. al-Kashaf 'al- Haqaiq al-Tanzil Wa u'yam al-Aqawil Fi Wujuh al-Takwil.

2. Tafsir Mafatih al-Ghaib.

3. Anwar al-Tanzil Wa Asrar al-Takwil.

4. al-Jami' Ahkam al-Quran Wa al-Mubayyin Lima Tadhamahu Min al-Sunah Wai al-Furqan.

5. Madarik al-Tanzil Wa Haqaiq al-Takwil.

6. Lubab al-Takwil ii Ma'ani al-Tanzil.

7. Tafsir al-Bahru al-Muhit.

8. as-Siraj al-Munir Fi al-Fanah Ala Makrifah Ba'dhu Ma'ani Kalam Rabbuna al-Hakim al-Khabir.

9. Irsyad al-Aql al-Salin ila Mazaya al-Quran al-Karim.

10. Ruh al-Ma'ani Fi Tafsir al-Quran Wa al-Sab'ul Mathani.

Kritikan Ringkas Terhadap Tafsir Secara Ma'thur.

Kritikan Terperinci Terhadap Saluran Sanad Dan Perawi.

Bab 4. Contoh-Contoh israiliyyat.

1. Kisah Harut Dan Marut.

2. Makhluk-Makhluk Jelmaan.

3. Pembinaan Ka'bah Baitullah al-Haram Dan Hajar al-Aswad.

4. Kisah al-Tabut.

5. Kisah Nabi Daud Membunuh Jalut.

6. Kisah Para Nabi Dan Umat Terdahulu.

7. Kisah Diriwayatkan Tentang Nabi Adam.

8. Kisah Tubuh Badan al-Jabbarin Yang Besar Dan Khurafat Uj Bin Uq.

9. Kisah Padang Pasir Teh.

10. Kisah Hidangan Yang Di Tuntut Oleh Hawariyun.

11. Kisah Musa (a.s.) Meminta Kepada Tuhannya Untuk Melihatnya.

12. Kisah Papan Tulisan Taurat.

13. Sebab-Sebab Kemarahan Nabi Musa (a.s.) Ketika Melemparkan Kepingan Taurat

14. Kisah Bani Israil.

15. Kisah Nabi Adam Dan Hawa.

16. Kisah Kapal Nabi Nuh.

17. Kisah Nabi Yusuf.

18. Kisah Pokok Tuba.

19. Orang Yang Melakukan Kerosakan Terhadap Bani Israil.

20. Kisah Ashabul Kahfi

21. Kisah Zulkarnain.

22. Kisah Yakjuj Dan Makjuj

23. Kisah Balqis Raja Saba'.

24. Kisah Hadiah Raja Saba' (Balqis) Kepada Nabi Sulaiman (a.s.)

25. Kisah Penyembelihan Dan Yang Disembelih Itu Ialah Nabi Ishak (a.s.)

26. Kisah Nabi Ilyas.

27. Kisah Nabi Daud.

28. Kisah Nabi Sulaiman.

29. Kisah Nabi Ayub.

30. Kisah Iramazatil 'Imad.

Bab 5. Israiliyat dan khurafat.

Israiliyyat Dan Khurafat Yang Berkaitan Dengan Usia Dunia, Asal Usul Kejadian, Rahsia Kewujudan Dan Ulasan Terhadap Beberapa Fenomena Alam Yang Berlaku.

Israiliyyat Berkaitan Dengan Usia Dunia.

Kisah Berkenaan Kejadian Matahari Dan Bulan.

Kisah-Kisah Yang Berkaitan Dengan Fenomena Alam.

Hadith Yang Disebut Oleh Mufassir Tentang Guruh Dan Kilat.

Ucapan Rasulullah Ketika Mendengar Guruh Dan Melihat Kilat.

Pandangan Sains Terhadap Guruh, Kilat Dan Petir.

Dakwaan kewujudan Bukit Qaf Dan Kejadian Gempa Bumi Dan Riwayat Israiliyyat Di Dalam Menafsirkan.

Bab 6. Hadis maudhu' Dan Kitab Tafsir.

Hadith Maudhu' Berkenaan Fadhilat Surah-Surah Dalam al-Quran.

Hadith Ubai Bin Ka'ab.

Hadith-Hadith Maudhu' Yang Diriwayatkan Daripada Selain Ubai Bin Ka'ab.

Hadith-Hadith Maudhu' Berkenaan Asbab al-Nuzul.

Hadith Yang Menyebut Kisah Zainab Binti Jahsy Adalah Batil.

Asbab al-Nuzul Yang Masyhur Diperkatakan Tetapi Termasuk Maudhu'.

Asbab al-Nuzul Yang Terdapat Pengaruh Asabiyah Politik.

Pendapat Yang Menjelaskan Makna Ma'idah Ialah Rumah Penyakit Dan Diet Merupakan Ibu Segala Ubat.

Hadith Tafsir Golongan Syiah.

Beberapa Qiraat Yang Maudhu'.

Penutup.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...