JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 6 Februari 2013

Undang-Undang Jenayah Islam.


Tajuk: Undang-Undang Jenayah Islam.
Penulis: Paizah Haji Ismail.
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Prakata

Pendahuluan

Fasal 1. Konsep Jenayah

Muqaddimah

Pengertian

Hudud

Qisas dan Diat

Ta’zir

Faktor keselamatan atau kepenting yang dicabuli

Faktor hukuman atau keseksaan

Jenis-jenis Jenayah

Pemaafan

Kuasa hakim

Provokasi

Pembuktian

Fasal 2. Unsur-Unsur Jenayah

Unsur Hukum dan Undang-undang

Pelaksanaan Kaeclah dalam Kesalahan-kesalahan Ta’zir

Unsur Fizikal (Perlakuan Jenayah)

Bentuk-bentuk Perlakuan Jahat dalam Jenayah

Melakukan

Menyebabkan

Menjadi Syarat

Hukurn bagi Perbuatan Melakukan, Menyebablain dan Menjadi Syarat

Perbezaan Tanggungjawab antara Yang Melakukan dengan Yang Menyebabkan Berlaku

Percubaan Melakukan Jenayah

Pakatan Jahat

Unsur Mental (Niat Jahat)

Kategori Tanggungjawab Jenayah

Sengaja

Separuh sengaja

Tidak sengaja

Sebagai tidal( sengaja

Niat Jahat atau Niat Melakukan Jenayah

Perbezaan antara Niat dan Motif

Bentuk-bentuk Niat

Niat am dan niat khas

Niat tertentu dan niat tidak tertentu

Niat tertentu

Niat tidal( tertentu

Niat secara Langsung dan Niat secara Tidak Langsung

Kesan Jahil, Silap dan Lupa terhadap Tanggungjawab Jenayah

Kesan jahil terhadap tanggungjawab jenayah

Kesan silap terhadap tanggungjawab jenayah

Tangungjawab terhadap perbuatan tersilap

Kesan lupa terhadap tanggungjawab jenayah

Pendapat fuqaha dalam masalah lupa

Keizinan dan Kesannya terhadap Tanggungjawab Jenayah

Membunuh dengan Izin

Keizinan Memukul dan Mencederakan

Fasal 3. Pengecualian Am

Pengecualian atas Sebab yang Berhubung dengan Perbuatan

Hak dati Kewajipan

Mempertahankan Din

Pertahanan DiriKhusus

Syarat pertahanan diri

Hukum pertahanan diri

Pertahanan Diri Umum

Cara-cara mencegah kemungkaran

Hukum melampaui batas dalam mencegah kemungkaran

Perbezaan antara Pertahanan Diri Umun dergan Pertahanan Din Khusus

Mendidik dan Mengajar

Mendidik Isteri

Mendidik Anak-anak

Merawat dan Mengubat

Sukan

Pandangan Islam terhadap Sukan

Hukum Kecedasan sewaktu dalam Permaianan

Hilang Jaminan Undang-undang

Sebab Keharusan

Hak dan Kewajipan Pemerintah

Hak-hak Pemerintah

Pengecualian atas Sebab yang Berhubung dengan Jenayah

Paksaan

Jenis-jenis Paksaan

Hukum Paksaan

Kesalahan yang tidak berkesan kerana paksaan

Kesalahan yang diharuskan kerana paksaan

Kesalahan yang tidak dikecualikan oleh paksaan

Paksaan dan Darurat

Mabuk

Mabuk dan Tanggungjawab Jenayah

Gila

Hukum gila

Gila semasa Jenayah Dilakukan

Gila selepas Jenayah Dilakukan

Kanak-kanak di bawah Umur

Fasal 4. Keseksaan

Pergertian dan Tujuan

Kepentingan yang Dikawal oleh Islam melalui Hukuman

Ciri-ciri penting dalam Keseksaan

Ojektif Keseksaan

Aspek Pencegahan

Konsep pengcegahan umun

Konsep pengcegahan khusus

Aspek Ganti Rugi

Nilai Moral dalam Keseksaan

Keadilan

Rahmat atau kasihan Belas

Tujuan Pemulihan dalam Keseksaan

Pemulihan dalam Kesalahan Secara Sengaja

Pemulihan dalam KesalahanTidak Sengaja

Tujuan Akhirat dalam Keseksaan

Apakah Hukuman ke atas Pesalah menjadi Penghapus Dosanya?

Nilai Ukhrawi dalam Hukuman Ganti Rugi

Pelaksanaan Hukuman Qisas

Memberi Maaf

Syarat-syarat Keseksaan

Bahagian-bahagian Hukuman atau Keseksaan

Hukuman Hudud

Hukuman Qisas

Hukuman Kiffarah

Hukuman Ta’zir

Fasal 5. Jenayah Qisas Dan Diat

> Jenayah Membunuh

Definisi

Hukum dan Dalil

Jenis Pembunuhan

Pembahagian kepada dua Jenis

Pembahagian kepada tiga Jenis

Pembahagian kepada empat Jenis

Pembahagian kepada lima Jenis

Membunuh dengan sengaja

Unsur-unsur penting dalam jenayah membunuh dengan sengaja

Unsur waktu bagi perlindungan undang-undang

Bentuk-bentuk perbuatan

Alat dan benda yang di gunakan untuk membunuh

Punca perselisihan fuqaha

Sifat-sifat perbuatan

Perbuatan-perbuatan melakukan dan menyebabkan

Perbuatan menyebabkan lebih berpengaruh daripada perbuatan melakukan

Perbuatan melakukan lebih berpengaruh daripada perbuatan menyebabkan

Perbuatan menyebabkan dan perbuatan melakukan sama-sama berpengaruh

Membunuh dengan Separuh Sengaja

Unsur-unsur penting dalam pembunuhan separuh sengaja

Membunuh denganTidak Sengaja

Unsur-unsur penting dalam pembunuhan dengan tidak sengaja

> Hukiman Atas Jenayah Membunuh

Hukuman atas Jenayah Membunuh dengan Sengaja

Hukuman asal

Qisas

Kewajipan hukuman qisas

*Hak melaksanakan qisas

Alat untuk melaksanakan qisas

Gugur hak qisas

 Hukuman alternafif

Diyat

Ta’zir

Puasa

Hukuman berbangkit

Haram menerima pusaka

Haram menerima wasiat

Hukuman atas Jenayah Membunuh dengan Separuh Sengaja

Hukuman asal

Hukuman alternafif

Hukuman atas Jenayah Membunuh dengan Tidak Sengaja

Hukuman asal

Hukuman alternatif

Hukuman berbangkit

> Jenayah Memukul Dan Memcederakan

Definisi

Jenis-jenis Jenayah

Unsur-unsur Penting dalam Jenayah Memukul dan Mencederakan

Hukuman atas Jenayah Memukul dan Mencederakan

Hukuman atas jenayah yang disengajakan

Hukuman asal pertama (qisas)

Tidak berkemungkinan dengan cara selamat

Tidak ada persamaan anggota

Hak melaksanakan hukuman

Cara pelaksanaan qisas

Gugur hak qisas

Tidak ada anggota qisas

Pemberian maaf

Berdamai

Hukuman asal kedua (ta’zir)

Hukuman alternafif

Diat

Ta’zir

> Jenayah Terhadap Kandungan

Definisi

Hukuman atas Jenayah terhadap Kandungan

Kiffarah

> Acara Dan Keterangan Dalam Kes-Kes Membunuh, Memcederakan Dan Menggugurkan

Keteranagan saksi

Bilangan saksi

Keadilan saksi

Tidak ada keraguan

Pengakuan

Kesan pengakuan

Syarat-syarat pengakuan

Menarik balik pengakuan sumpah

Pandangan fugaha mengenai sumpah

Alsan penerimaan sumpah

Kes-kes yang diboletikan bersumpah

Syarat-syarat bersumpah

Cara-cara bersumpah

Fasal 6. Kesalahan-Kesalahan Hudud

Pendahuluan

> Kesalahan Berzina

Definisi

Unsur Fizikal

Liwat (Homosexual)

Sahhak (Transexual/Lesbian )

Mengeluarkan mani

Niat Jahat

Hukuman ke alas Kesalahan Zina

Hukuman ke atas Penzina yang bukan Muhsan

Sebat seratus kali

Buang daerah selama setahun

Hukuman ke atas Penzina yang Muhsan

Rejam

Sebat

Acara dan Keterangan dalam Kes-kes Zina

Keterangan saksi

Bilangan saksi yang kurang dari empat

Cara memberi keterangan

Pengakuan penzina

Majlis pengakuan

Mengaku berzina dengan perempuan yang tidak dikenali

Menuduh isteri berzina

Qarinah atau bukti

> Kesalahan Qazaf Atau Menuduh Zina

Dalil-dalil Pengharaman Qazaf

Unsur-unsur Penting dalam Kesalahan Qazaf

Membuat tuduhan zina atau penafian nasab

Lafaz sorih dan kinayah dalam tuduhan zina

Orang yang dituduh seorang yang muhsan

Membuat tuduhan dengan niat jahat

Hukuman atas Kesalahan Menuduh Zina

Hukuman sebat

Tidak diterima menjadi saksi

Acara dan Keterangan dalam Kes-kes Menuduh Zina

Keterangan saksi

Pengakuan

Sumpah

> Kesalahan Meminum Arak

Dalil-dalil Pengharaman Meminum Arak

Definisi

Unsur-unsur Penting dalam Kesalahan Meminum Arak

Perbuatan meminum minuman berkenaan

Beberapa syarat penting dalam kesalahan meminum arak

Niat Jahat

Hukuman atas kesalahan meminum arak

Pentindihan hukuman

Cara pelaksanaan

Acara dan Keterangan dalam Kes-kes Meminum Arak

Keterangan saksi

Pengakuan

Bukti

> Kesalahan Mencuri

Definisi

Dalil-dalil Kesalahan Mencuri

Unsur-unsur Penting dalam Kesalahan Mencuri

Vdowssan mengambil secara senyap

Beberapa syarat lain

Keadaan yang memaksa

Mencuri dalam negara bukan Islam

Barang yang dicuri adalah harta

Syarat-syarat harta yang dicuri

Perkara yang membatalkan sifat simpanan pada harta

Perkara yang membatalkan kawalan

Kadar nisab

Harta yang diambil adalah milik orang lain

Mendakwa memiliki barang yang dicuri

Harta yang tercicir

Niat jahat

Hukuman atas Kesalahan Mencuri

Hukuman potong tangan

Anggota yang wajib dipotong

Ketiadaan anggota yang wajib dipotong

Bahagian yang dipotong

Perkara yang menggugurkan hukuman potong tangan

Memulangkan barang yang dicuri

Acara dan Keterangui dalam Kes-kes Mencuri

Keterangan saksi

Beberapa syarat lain bagi kesaksian

Pihak yang berhak membuat dakwaan

Pengakuan pencuri

Syarat ada dakwaan sebelum pengakuan

Menarik balik pengakuan

Sumpah

> Kesalahan Menyamun

Definisi

Dalil-dalil Kesalahan Menyamun

Syarat-syarat Jenayah Menyamun

Tempatan Berlaku Penyamuanan

Orang yang Disamun

Hukuman atas Kesalahan Menyamun

Hukuman atas Setiap Perlakuan

Menakut-nakuti atau mengganggu laluan

Merampas harta sahaja

Melakukan pembunuhan sahaja

Melakuakan pembunuhan clan perampasan harta

Cara clan tempoh hukuman salib

Bertaubat sebelum ditangkap

Acara dan keterangan dalam Kes-kes Samun

> Kesalahan Memberontak

Definisi

Dalil-dalil Kesalahan Memberontak

Unsur-unsur Pcnting dalam Kesalahan Memberontak

Perbuatan menderhaka

Jenis-jenis penderhakaan atau pemberontakan

Penggunaan kekuatan dan kekerasan

Harta benda penderhaka

Niat jahat

Tanggungjawab jenayah dan sivil

Kesalahan Murtad

Definisi

Dafil-clalil Kesalahan Murtad

Unsur-unsur Penting dalam Kesalahan Murtad

Keluar dari Islam

Murtad dengan perbuatan atau tinggalan

Murtad dengan perkataan

Murtadd dengan iktikad

Perbuatan orang gila, orang mabuk dan kanak-kanak

Murtad orang yang dipaksa

Niat jahat

Hukuman atas Kesalahan Murtad

Hukuman asal

Menyumh bertaubat

Hukuman alternatif

Hukuman berbangkit

Acara dan Keterangan dalam Kes Murtad

Fasal 7. Kesalahan -Kesalahan Ta’zir

> Kesalahan-Kesalahan Ta’zir Dan Bahagian-Bahagiannya

Definisi

Ta`zir sebagai flak Allah dan flak Manusia

Bahagian-bahagian Ta’zir

Ta’zir atas perbuatan maksiat

Jenis-jenis maksiat

Ta’zir untuk kepentingan umun

Ta’zir atas kesalahan-kesalahan kecil

Hukuman-hukuman Ta zir

Jenis-jenis Hukuman Ta’zir

Hukuman mengenai tubuh badan

Hukuman mati

Hukuman sebat

Had maksimun dan minimun bagi hukuman sebat

Hukuman yang menyekat kebebasan

Hukuman penahanan dan jenis-jenisnya

Jenis-jenis penahanan

Penahanan terhad

Hukuman buang daerah atau buang negeri

Pelaksanaannya

Tempohnya

Hukuman berbentuk harta

Hukuman-hukuman ta’zir yang lain

Menyebut kesalahan dan memberi nasihat

Menghadirkan din i di mahkamah

Memberi ingat dan amaran

Mencela

Pemulaan

Melucutkan jawatan pesalah

Mengisytiharkan kesalahan

Hukuman-hukuman lain

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...