JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 5 Julai 2010

Pengantar Sejarah Patani.


Tajuk: Pengantar Sejarah Patani.
Penulis: Ahmad Fathy al-Fatani.
Penerbit: Pustaka Darul Salam.

Kandungan. 

Pendahuluan.

Bab 1. Patani Awal.

Mugaddimah: Patani Itu Langkasuka.

Negeri Patani Dibangunkan.

Patani Di Bawah Ratu-ratu.

Patani Selepas Raja Kuning.

Bab 2. Patani Di Bawah Siam.

Patani Alah Kepada Siam.

Patani Dibahagi-bahagi.

Pemberontakan Patani 1832.

Patani 1902: Bcrakhimya Sebuah Kcsultanan.

Thai Rathaniyum: Jerutan Yang Makin Diperketat.

Haji Su long dan Memorandum Tujuh Perkara.

Mahmud Muhyiddin: dan ”janji Inggeris” Yang Mungkir.

Gempar: Dan Simpati Parti Politik Di Tanah Melayu.

Regu Pimpinan Yang Tewas.

Tahun-Tahun Selepas Haji Sulong.

Bab 3. Tempat-Tempat Bersejarah Di Patani.

Kerisek: Satu Tapak Sejarah di Patani.

Tanjung Dato’: Misteri Sebuah Kuburan.

Chabang Tiga Patani: Kota Tua dan Makam Raja.

Masjid-masjid Bersejarah.

Makam-makam Bcrsejarah.

Bab 4. Citra Luka Sebuah Sejarah.

Hakisnya Sebuah Budaya Melayu.

Muhajirin Patani.

Penutup: Patani Darul Salam Apa itu?.

Politik Menurut Perspektif Islam.


Tajuk: Politik Menurut Perspektif Islam.
Penulis: Lukman Thaib.
Penerbit: Synergymate Sdn Bhd.

Kandungan.

Pengenalan.

Bab 1. Pengenalan: Islam Dan Sains Politik..

1.1. Pengenalan.

1.2. Hubungan antara Agama Dan Politik Dalam Islam.

1.3. Politik Menurut Perspektif Barat Dan Islam.

Menurut Perspektif Barat.

Menurut Perspektif Islam.

1.4. Sains Politik sebagai Sub-Bidang Ilmu Fiqh Dan Ahkam al-Syariah.

1.5. Kemunculan Sains Politik Sebagai Satu Disiplin Ilmu Yang Tersendiri.

1.6. Kesimpulan.

Bab 2. Rasionaliti Kewujudan Negara Dalam Pemikiran Politik Islam.

2.1. Pengenalan.

2.2 Teori Kewujudan Negara.

2.3. Rasionaliti Kewujudan Negara.

2.4. Kelahiran Negara Madinah.

2.5. Negara Islam Dan Perbezaannya Dengan Negara Sekular.

2.6. Kesimpulan.

Bab 3. Negara: Tujuan Penubuhan Dan Sistem Pemerintahan.

3.1. Pengenalan.

3.2 Tujuan Penubuhan Negara.

3.3. Sistem Pemerintahan.

Teolcrasi dan Sistem Pemerintahan Islam

Demokrasi Plebisit dan Sistem Pemerintahan Islam

Demokrasi Berperlembagaan Dalam Sistem Pemerintahan Islam.

Totalitarisme Dan Sistem Pemrintahan Islam.

3.4. Kesimpulan.

Bab 4. Perlembagaan Negara Menurut Perspektif Islam: Sumber Dan Prinsip.

4.1. Pengenalan.

4.2. Sumber-Sumber Perlembagaan.

al-Quran al-Karim.

al-Sunnah al-Nabawiyyah.

Amalan Khulafa’ al-Rasyidun.

Keputusan Dan Ketentuan Para Mujtahid Islam.

4.3. Struktur Pemerintahan Islam.

Gelaran Ketua Negara.

Tugas Ketua Negara.

Syarat-Syarat Kelayakan.

Cara Pemilihan.

Tempoh Kekuasaan.

Badan-Badan Berkuasa: Badan Perundangan; Badan Pelaksana; Badan Kehaldman.

4.4. Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam.

Syura.

Keadilan.

Kebebasan.

Persamaan.

4.5. Tanggungjawab Ketua Negara.

4.6. Kesimpuian.

Bab 5. Piagam Madinah (Sahifah Al-Madinah) Sebagai Perlembagaan Negara Pertama Yang Bertama Di Dunia.

5.1. Pengenalan.

5.2. Hakikat Piagam Madinah.

5.3.5.3. Kandungan Piagam Madinah.

5.4. Peruntukan Tentang Dan Tanggungjawab.

5.5. Kedudukan Piagam Madinah Sebagai Perlembagaan Negara.

5.6. Kesimpulan.

Bab 6. Konsep Kedaulatan (Al-Siadah) Dalam Islam Dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Semasa.

6.1. Pengenalan

6.2. Definisi Kedaulatan

6.3. Konsep Kedaulatan Klasik Menurut Perspektif Barat clan Islam.

Menurut Perspektif Barat.

Menurut Perspektif Islam.

6.4. Pengaplikasian Konsep Kedaulatan Pada Zaman Moden.

6.5. Kesimpulan.

Bab 7. Sumber Legaliti Perwakilan Politik Dalam Islam.

7.1. Pengenalan..

7.2. Sumber Perwakilan Politik Dalam Islam.

Sunnah Sebagai Asas Perwakilan Politik.

Ijma Sebagai Asas Perwakilan Politik.

Kedudukan Fardu Kifayah Sebagai Asas Perwakilan Politik.

Kedudukan Wajib sebagai Asas Perwakilan Politik.

7.3. Kesimpulan.

Bab 8. Penyerahan Kuasa Politik Menurut Perspektif Islam.

8.1. Pengenalan.

8.2. Prinsip-prinsip Penyerahan Kuasa Politik Menurut Syariah.

8.3. Aqd Tawkil al-Dimni Sebagai Sumber Kuasa Politik.

8.4. Aqd Tawkil al-Sarih Sebagai Sumber Kuasa Politik.

8.5. Dasar Pilihanraya dalam Syariah.

8.6. Mandat Perwakilan Politik.

8.7. Kesimpulan.

Bab 9. Tatacara Pilihanraya Dalam Pemikiran Politik Islam.

9.1. Pengenalan.

9.2. Kelayakan Pengundi.

9.3. Pencalonan Melalui Proklamasi Diri.

9.4. Peraturan Kempen Pilihanraya.

Peraturan Kempen yang Bersifat Retorik.

Peraturan bagi Pembiayaan Kempen Pilihanraya.

9.5. Penggunaan Dana Awam dan Dana Persendirian dalam Kempen Pilihanraya.

9.6. Kesimpulan.

Bab 10. Majlis Al-Syura Sebagai 1nstitusi Perwakilan Politik Dalam Islam.

10.1. Pengenalan.

10.2. Bentuk Majlis al-Syura Yang Diperlukan Pada Zaman Moden.

10.3. Tempoh Dan Saiz Majlis al-Syura.

10.4. Kelayakan Sebagai Anggota Majlis al-Syura.

10.5. Kesesuaian Warganegara Yang Bukan Islam Sebagai Anggota Majlis al-Syura.

10.6. Kesimpulan .

Bab 11. Bidang Kuasa Majlis Al-Syura Dalam Sebuah Negara.

11.1. Pengenalan.

11.2. Kuasa Perundangan.

11.3. Kuasa Kewangan.

11.4. Kuasa Pentadbiran.

11.5. Kuasa Dalam Penggubalan Polisi Luar.

Kuasa Pengisytiharan Perang.

Kuasa Membuat Perjanjian.

11.6. Kuasa Mengawal Aktiviti Pemerintah.

11.7. Kesimpulan .

Bab 12. Prosedur Pembuatan Keputusan Dalam Majlis Al-Syura.

12.1. Pengenalan.

12.2. Kebebasan Memberi Pendapat Dalam Majlis al-Syura.

12.3. Penyeles.aian Perbezaan Pendapat Antara Majlis al-Syura Dengan Ketua Uli al-Amri (Ketua Negara)

12.4. Penyelesaian terhadap Perbalahan Perlembagaan.

12.5. Hubungan antara Badan Eksekutif Dengan Majlis al-Syura.

12.7. Kesimpulan.

Bab 13. Penubuhan Parti Politik Menurut Pandangan Islam.

13.1. Pengenalan.

13.2. Kelahiran Kemelut Politik Dalam Sejarah Islam.

13.3. Pertelingkahan antara ’Ali bin Abu Talib dengan Muawiyyah bin Abu Sufyan (Masalah Timbangtara).

Sebab Pertentangan antara ’Ali Dan Muawiyyah.

Kedudukan ’Ali dan Muawiyyah Dari Segi Hukum.

Perwatakan Abu Musa al-Asya’ri.

13.4. Kemunculan Parti-Parti Politik Pada Zaman Klasik Islam.

Kumpulan Ithawarij.

Kumpulan Syi’ah.

Kumpulan Mutazilah.

13.5. Islam dan Penubuhan Parti Politik.

13.6. Kesimpulan.

Bab 14. Kepimpinan Menurut Pandangan Islam.

14.1. Pengenalan.

14.2. Definisi Kepimpinan.

14.3. Konsep Kepimpinan.

14.4. Hirarki Kepimpinan.

14.5. Kelayakan Kepimpinan.

14.6. Cara Perlantikan Pemimpin.

14.7. Hubungan antara Pemimpin Dengan Yang Dipimpin.

14.8. Bidang Kuasa Pemimpin.

14.9. Tanggungjawab Pemimpin.

14.10. Tempoh Perkhidmatan Pemimpin.

14.11. Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Siapakah Jsma’ah Islam Yang Sebenar.


Tajuk: Siapakah Jsma’ah Islam Yang Sebenar.
Penulis: Dr. Soleh al-Sawi & Abdullah Azzam.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan.

Kata Fenterjemah.

Muqaddimah Pengarang.

Bab 1. Beriltizam Dengan Jama’ah Merupakan Salah Satu Prinsip Utama Ahl Sunnah Wal Jama’ah.
1.1. Makna Jamaah dari Segi Bahasa.

1.2. Al-Jamaah Di Dalam Nas-Nas Syarak.

1.3. Kategori Pertama Nas-Nas Syarak.

1.4. Tahap-tahap Meninggalkan Jamaah mengikut Pengertian Ini.

1.5. Kategori Kedua Nas-nas Syarak.

1.6. Tahap-Tahap Keluar Meninggalkan Jamaah Mengikut Pengertian Ini.

1.7. Pengertian Jamaah Menurut Para Ulamak.

1.7.1. Pendapat Pertama.

1.7.2. Pendapat Kedua.

1.7.3. Pendapat Ketiga.

1.7.4. Pendapat Keempat.

1.7.5. Pendapat Kelima.

1.8. Kesimpulan.

1.9. Logik Kesimpulan Ini.

1.10. Makna Melazimi Jamaah.

1.11. Perbincangan Pertama.

(a) Bersatu di atas satu manhaj (ma ana alayhi wa ashabi).

(b) Manhaj Salafussoleh dan Penentangan Semasa.

(c) Jamaah Muslimin dari segi ilmiah (teori) Prinsip dan cirinya.

Pertama : Manhaj Talaqqi.

Kedua: Berkenaan Sifat Ketuhanan.

Ketiga: Keimanan.

Keempat: Beriman Kepada Rasul.

Kelima: Hari Akhirat.

Keenam: Qadar Allah.

Ketujuh: Berkenaan Para Sahabat.

Kelapan: Perkara Luar Biasa (Khawariq al-Adah).

Kesembilan: Jihad.

Sepuluh: Komunikasi Dengan Seteru.

(d) Ciri-ciri Moral dan Amali Jamaah Muslimin Di dalam Konteks Ilmu.

(e) Kedudukan Orang Awam dan Para Ulamak di dalam Isu tersebut.

(f) Isu Yang Wajar Diperhatikan.

Bab 2. Jama’ah Muslimin Menurut Pengertian Politik.
2.1. Kekosongan Zaman Daripada Pemimpin.

2.2. Adakah benar umat Islam mengalami keadaan ini?

2.3. Legaliti Pemerintahan Berdasarkan Sistem-Sistem Sekular.

2.4. Persoalan yang berbangkit.

2.4.1. Masalah Kajian.

2.4.2. Kepimpinan Yang Berdasarkan Kepada Sekular Adalah Tidak Sah.

2.4.3. Maksud Terbatalnya Sega la Kekuasaan Dan Kepimpinan Tersebut.

2.4.4. Penelitian Terperinci Mengenai Perkara Ini Kerana Ia Sangat Rumit.

2.5. Kedudukan Jemaah Dan i Skop Politik Sewaktu Ketiadaan Kuasa Kepimpinan Yang Syar’ie.

2.6. Bukti-Bukti Kekuasaan Milik Umat Islam.

Bab 3. Siapakah Ahl Hal Wal Aqd?
3.1. Kedudukan Ulamak Di Da lam Ahlil Hal Wal Aqd.

3.2. Golongan al-Qa’idun Tidak Layak Menerajui Kepimpinan Islam.

3.3. Ahlil Hal Wal Aqd Da lam Realiti Masa Kini.

3.4. Pandangan Ulamak Mengenai Persoalan Tersebut.

3.5. Persoalan selanjutnya mengenai perbincangan ini.

3.6. Bagaimana beriltizam dengan Jamaah dari aspek politiknya dapat dilakukan sewaktu ketiadaan kerajaan Islam?.

Bab 4. Memahami Jama’ah Dari Aspek Politik: Antara Golongan Ekstrimis Dan Jumud.

4.1. Golongan Pertama.

4.2. Kelompok Kedua.

4.3.Golongan Ketiga: Mereka yang hanya mengkhususkan Jamaah muslimin kepada kumpulan mereka sahaja.

4.4.Golongan Keempat: Golongan yang enggan berkerjasama dengan kumpulan yang berbeza pandangan dengan mereka untuk menegakkan jamaah muslimin.

Bab 5. Kaedah-Kaedah Umum Untuk Menghadapi Fenomena Perpecahan.
5.1. Pertama: Membezakan Antara Perkara-Perkara Ijmak Dan Ijtihadiyyah.

5.2. Kedua: Membezakan Perkara Khilaf Yang Berpunca Kerana Perbalahan Mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Agama Atau Disebabkan Perbezaan Perspektif Dalam Menilai Realiti Semasa.

5.3. Ketiga: Perkara Bid’ah Adalah Berbeza Mengikut Tahap-tahapnya.

5.4. Keempat: Perbezaan Peringkat Ahli Bid’ah.

5.5. Kelima: Perbezaan Dalam Bermu’amalah Dengan Ahli Bi’ah Adalah Mengikut Maslahah Atau Kemudaratan Yang Timbul.

5.6. Keenam: Perbezaan Faktor Keadaan Semasa Dan Setempat Yang Meliputi Bid’ah Dan Pengamalnya.

5.7. Ketujuh: Seimbang Di Antara Berpegang Kepada Sunnah Dan Menjaga Jamaah.

5.8. Status Gerakan Islam Yang Wujud.

Bab 6. Jalan Menuju Kepada Jama’ah Muslimin.

6.1. Antara Menyertai Gerakan Islam Dan Bergerak Secara Bersendirian.

6.2. Penutup.

Bahagian 2. Kewajiban Menubuh Dan Menyertai Gerakan Islam.

- Hukum Bekerja Di Dalam Jemaah.

- Menyeru Kepada Kebaikan Dan Mencegah Kemungkaran Adalah Kewajipan Yang Telah Diijmakkan Oleh Para Ulamak.

- Pandangan Imam Abu Hanifah Mengenai Kewajipan Berkerja Secara Kolektif.

- Kewajipan Amr Bil Makruf Dan Nahy Munkar Menurut Kefahaman Para Sahabat Dan Tabiin.

- Ayat-Ayat Al-Quran Yang Menunjukkan Kewajipan Amr Bil Makruf Dan Nahy Munkar.

- Fatwa Para Ulamak Salaf Mengenai Kewajiban Menyeru Kepada Makruf Dan Mencegah Kemungkaran.

- Jalan Yang Perlu Kamu Ikut Wahai Para Pendakwah!!!

- Prinsip Seorang Pendakwah.

Penutup.

Bibliografi.

Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran.


Tajuk: Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran.
Penulis: Dr. Ishak Saat.
Peberbit: Karisma Publications.

Istilah radikal merupakan satu pendekatan antara puluhan pendekatan politik, ia dipilih oleh segolongan orang Melayu untuk menyuarakan rasa tidak setuju dalam memenuhi tuntutan perjuangan kemerdekaan negara. Pendekatan yang dipilih ini tidak sekata dengan pihak penjajah Inggeris, menyebabkan mereka ini dilabelkan sebagai golongan yang berhaluan kiri. Lantaran itu artikel-artikel yang dipilih ini, cuba menyingkap catatan-catatan sejarah yang pernah dilalui oleh golongan yang dilabelkan sebagai berhaluan kiri. Apakah mereka ini benar-benar kiri atau radikal? Ataupun pendekatan yang mereka gunakan ternyata berjaya menggugat kedudukan kondusif pihak penjajah British. Pelabelan ini bertujuan untuk menjauhkan sokongan masyarakat Melayu terhadap golongan yang mengajak bangsa Melayu bangkit menentang penjajah dan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu.

Kandungan.

Prakata.
Bab 1. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj: Idealisme Nasionalis Melayu.

1.1. Latar belakang..

1.2. Kembara Politik dalam UMNO.

1.3. Kepimpinan Pasca Merdeka.

1.4. Rumusan.

Lampiran.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Bab 2. Aliran Pemikiran Radikalisme Melayu.

2.1. Pendahuluan.

2.2. Pemikiran Kebangsaan Melayu.

2.3. Pemikiran Keagamaan/Islam.

2.4. Pemikiran Melayu Sosialis.

2.5. Pemikiran Melayu Komunis.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Bab 3. Gerakan Anti British Selepas Perang Dunia II: Politik Berhaluan Kiri.

3.1. Pendahuluan.

3.2. Latar Belakang Sejarah Perjuangan Gerakan Berhaluan Kiri.

3.3. Dasar dan Tujuan Gerakan Anti British.

3.4. Cabaran dan Rintangan Gerakan Berhaluan Kiri.

3.5. Strategi Perjuangan Anti British

3.6. Ambang Kemerdekaan.

3.7. Kesimpulan.

Nota Belakang.

Bibliografi

Bab 4. Radikalisme Melayu Perak 1938-1957.

4.1. Pendahuluan.

4.2. Kebangkitan Rakyat.

4.3. Gerakan Islam di Perak.

4.4. PAS Kesinambungan Perjuangan Hizbul Muslimin.

4.5. Gerakan Nasionalisme Di Perak.

4.6. Merdeka Istilah Keramat.

4.7. British Bertindak.

4. 8 Rumusan.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Bab 5. Ahmad Boestamam: Biografi Tokoh Kepimpinan Melayu Radikal.

5.1. Biodata.

5.2. Suara Radikalismt Melayu.

5.3. Karisma Kepimpinan Ahmad Boestamam.

5.4. API Yang Membara.

5.5. Lagu Rakyat.

5.6. Tuduhan Komunis.

5.7. Konsistensi Perjuangan.

5.8. Tribulasi dalam Perjuangan.

Kesimpulan.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Bab 6. Abdul Majid Salleh: Biografi Tokoh Politik Melayu Radikal.

6.1. Pendahuluan.

6.2. Biodata.

6.3. Pengalaman Perjuangan Politik.

6.4. Penghidupan selepas Penjara.

6.5. Tribulasi dalam Perjuangan.

6.6. Rumusan.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Bab 7. Gerakan Politik Islam di Malaysia: Parti Islam Se Malaysia (PAS) 1951-2004.

7.1. Pengenalan.

7.2. Hizbul Muslimin Gerakan Politik Islam Pertama.

7.3. PAS Kesinambungan Perjuangan Hizbul Muslimin.

7.4. Dasar Perjuangan PAS.

7.5. Era Kepimpinan Ulama dan Profesional.

7.6. Kesimpulan.

Nota Belakang.

Bibliografi.

Yang Sahih Dan Yang Tersasar Di Kalangan Ahli Tariqat Dan Kaum Sufi Menurut Imam Ahmad Ibn

Tajuk: Yang Sahih Dan Yang Tersasar Di Kalangan Ahli Tariqat Dan Kaum Sufi Menurut Imam Ahmad Ibn Taymiyyah: Satu Penelitian Akademik.
Penulis: Dr. Rushdi Ramli.
Penerbit: Al-Baian Corporation.

Kandungan.

Bahagian A.

Tuntutan Mengabdikan Din i Kepada Allah Di Dalam Al-Quran Dan Hakikat Kehidupan Dunia.

Apakah Ilmu Tasawuf?

Disiplin Ilmu Tasawuf Dan Amalan Tariqat: Adakah Daripada Perkara Bid’ah Yang Tersasar?

Hubungkait Antara Ilmu Tasawuf Dan Ilmu Fiqh.

Persoalan-Persoalan Utama Sekitar Amalan Para Ahli Tariqat Dewasa Ini Bolehkah Dihukum Sebagai Amalan Ibadah Yang Tersasar Dan Menyalahi Syarak?

a. Merangka Sistem Tarbiyah Ruhiyyah Bagi Pembinaan Maqam al-Ihsan Dan Penyucian Jiwa: Adakah Daripada Bid’ah Yang Menyesatkan?.

b. Adakah al-Mubalaghah Fi al-’Ibadah- Beribadat Kepada Allah Secara Keterlaluan Tergolong Daripada Bid’ah Yang Diingkari Dan Dilarang?.

c. Kaifiat Beramal Yang Tidak Pernah Dilaksanakan Oleh Rasulullah (s.a.w.) Ketika Hidup Baginda, Adakah Benar Menjadi Dalil Dan Hujjah Kepada Pengharaman Dan Kesesatan Amalan Tersebut?.

d. Mengadakan Perhimpunan Zikir Mingguan Dan Bulanan.

e. Berzikir Dengan Sebutan al-Ism al-Mufrad Seperti ”Allah, Allah, Allah”, Rahman, Rahman, Rahman, Dan Sebagainya.

f. Pembacaan al-Ahzab dan Wirid Yang Disusun Oleh Para Ulama.

g. Istilah-Istilah Tasawuf [istilahat ’ulama’ al-tasawwuf. Di Dalam Disiplin Tariqat: Adakah Daripada Bid’ah Yang Menyesatkan?.

h. Bersuluk Dan Berkhalwat Untuk Tempoh Tertentu [al-khalwah al-munassaqah. Dalam Konteks Menuju Allah Adakah Daripada Amalan Ibadah Yang Tercela?.

i. Hubungan Dan Kaitan Antara Syariah [al-Syari’ah. Dan Hakikat [al-Haqiqah: Apakah Sikap Terbaik Kita?.

j. Persoalan Fana’- Hilang Kesedaran Kepada Yang Lain Dari Allah. Dalam Tahap-Tahap Peningkatan Kerohanain Menuju Allah Apakah Penilaian Yang Adil Di Dalam Persoalan Ini?.

i. Latarbelakang Persoalan.

ii. Adakah Fana Suatu Maqam Kerohanian Yang Dinyatakan Secara Jelas Di Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah?

iii. Pengertian Fana’ Menurut Penjelasan Ulama Tasawuf Muktabar.

k. Adakah Fana’ Merupakan Tanda Kesempurnaan Ke”wali”an [Kamal al-wilayah. Menurut Ulama Tariqat.

l. Tidakkah Pencapaian Fana’ Dan Baqa’ Yang Ditekankan Di Dalam Ilmu Tariqat Bakal Mempincangkan Kehidupan Dunia Seseorang Muslim?.

m. Apakah Fenomena Pentajallian Sifat-Sifat Zat Dan Perbuatan Allah Di Dalam Hati [Tenggelam Di Dalam Menyaksikan Rububiyyah Tuhan Turut Dialami Dan Dirasai Oleh Para Sahabat Nabi (s.a.w.)?.

n. Fahaman Wahdah al-Wujud Di Dalam Ajaran Tariqat, Adakah Tersasar Dan Apakah Pendirian Terbaik Kita.

o. Permasalahan Syatahat al-Sufiyyah Apakah Sikap Yang Adil Daripada Kita?.

Bahagian B.

Mengapa Imam Ahmad Ibn Taymiyyah?.

Karya-Karya Imam Ahmad Ibn Taymiyyah Mengenai Ilmu Tasawuf, Suluk Dan Ilmu Penyucian Jiwa.

Garis-Garis Besar Ilmu Tasawuf Dan Suluk Menurut Imam Ahmad Ibn Taymiyyah.

a. Ilmu Tasawuf Dan Suluk Yang Berteraskan Kepada Pertunjuk al-Quran Dan al-Sunnah.

b. Beriltizam Dengan Lafaz-Lafaz Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Dan Al-Sunnah Dalam Persoalan Tasawuf.

c. Ilmu Tasawuf Yang Bersesuaian Dengan Amalan Dan Kefahaman Generasi al-Salaf al-Salih Khususnya Para Sahabat Nabi Muhammad (s.a.w.).

d. Ilmu Tasawuf Yang Berpaksikan Kepada Penghayatan Tawhid Uluhiyyah, Tawhid Rububiyyah Dan Tawhid al-Asma’ Wa al-Sifat Secara Bersepadu.

e. Beribadat Kepada Allah Melalui Ibadat-Ibadat Yang DisyariatkanNya (Ibadatullah Bima Syara’a)

f. Kepelbagaian Jenis Ibadat Di Dalam Islam Dan Keperluan Mera’ikan Kemampuan Dan Bakat Manusia Yang Berbeza-Beza Di Dalam Bertaqarrub Kepada Allah Selepas Perlaksanaan Ibadat-Ibadat Fardu.

g. Penyucian Jiwa Dari Dosa Dan Penyuburan Jiwa Dengan Meningkatkan Amalan-Amalan Salih Sebagai Teras Amalan.

h. Kefarduan Menyuburkan Jiwa Dengan Sifat-Sifat Hati Yang Terpuji.

i. Manifestasi Keimanan Dan Kecintaan Yang Membara Kepada Allah (Alat Har al-Imaniyyah) Dalam Bentuk Yang Bersesuaian Dengan Nas-Nas alQuran.

j. Mengakui Kebenaran Dan Kesahihan Perjalanan Ulama-Ulama Sufi Dan Tariqat Yang Tersohor.

k. Kedudukan ”Amalan-Amalan Harus” (al-Mubahat) Dalam Konteks Menghampirkan Diri Kepada Allah.

Beberapa Kritikan, Penilaian Dan Fatwa Imam Ahmad Ibn Taymiyyah Terhadap Amalan-Amalan Ahli Tasawuf Dan Kaum Sufi Yang Dianggap Tersasar Pada Zaman Beliau.

a. Penolakan Terhadap Ilmu Tasawuf Dan Tarikat Yang Berasaskan Kepada Konsep Tawhid Wahdah al Wujud Dan al-Hulul Wa al-Ittihad.

b. Kesilapan Golongan Yang Menganggap Penyaksian Tawhid Rububiyyah Sebagai Matlamat Terakhir Bukannya Tawhid Uluhiyyah Disamping Mendakwa Pengguguran Taklif Agama Apabila Mencapai Maqam-Maqam Kerohanian Tertentu.

c. Menafikan Kewajipan ”Berusaha Dan Berikhtiar” Dalam Mencari Kesejahteraan Diri.

d. Amalan Khalwah Dan Beruzlah [Bersunyi-Sunyian Untuk Beribadat Kepada Allah. Yang Tidak Menepati Syarak (al-Khalawat al-Bid ’iyyah).

e. Membataskan AmaIan Ibadat Kepada Amalan Zikrullah Semata-mata Dengan Mengabaikan Ibadat-Ibadat Asas Yang Lain.

f. Metodologi Zikir Yang Tidak Menepati Sunnah Nabi.

g. Amalan Berlapar Diri, Berjaga Malam dan Bersikap Diam Secara Yang Tidak Mera’ikan Batas-Batas Syarak.

h. Konsep Zuhud al-Siyahah- Mengenepikan Urusan-Urusan Dunia, Mengabaikan Hak-Hak Isteri Dan Anak-Anak Dengan Niat Untuk Menghampirkan Dini Kepada Allah.

i. Menjauhkan Diri Dari Ilmu al-Quran Dan Ilmu al-Hadis.

j. Kesilapan Segelintir Kaum Sufi Di Dalam Memahami Konsep ”Redha Dengan takdir Allah” Dan Meremehkan Kepentingan Berdoa.

k. Meninggalkan Segala Kehendak Hati Dan Apa Sahaja Yang Diingini Oleh Naluri Semulajadi Dalam Usaha Mendekatkan diri Dengan Allah.

l. Persoalan fana’ di kalangan ahli-ahli Sufi dan Suluk.

m. Menyanggahi Golongan Yang Mengutamakan Pencapaian al-Ghaybah Dan al-Sukr (Ketidaksedaran Yang Mutlak Terhadap Alam) Dalam Menuju Allah.

n. Dakwaan Menyintai Allah Yang Tidak Diterjemahkan Dalam Bentuk Yang Menepati Syarak.

Penilaian Dan Komentar.

Sumber Rujukan.

Kajian Dan Bacaan.

Za’ba Dan Melayu.


Tajuk: Za’ba Dan Melayu.
Penulis: Adnan Hj Nawang.
Penerbit: Universiti Perguruan Sultan Idris.

Dia telah banyak berjasa menjaga bahasa Melayu agar jangan terlepas kaitannya dengan roh dan jiwa Islam dan dia pun seorang Islam yang berhaluan Kaum Muda dan berfaham menurut ajaran Jamaluddin Al-Afgani dan Mohammad Abduh. Za’ba adalah derma termahal yang diberikan oleh Islam ke dalam Kesusasteraan Melayu Modern. Za’ba adalah laksana jembatan [sic] yang menghubungkan diantara perbendaharaan Melayu lama dengan perkembangan bahasa yang modern.

Kandungan.
Prakata

Pendahuluan.

Singkatan.

Bab 1. Kehidupan Awal.

Bab 2. Za’ba Dan Ajaran Reformis Islam Kaum Muda.

Bab 3. Pendidikan: Konsep Dan Perkembangan.

Bab 4. Bahasa Melayu: Pembinaan Dan Kemajuan.

Bab 5. Ekonomi: Kemiskinan Dan Pembelaan.

Bab 6. Politik: Gagasan Dan Perjuangan.

Bab 7. Za’ba Dalam Arus Perkembangan Pemikiran Kemajuan Melayu.

Bibliografi.

Indeks.

Pemikiran Za’ba Dalam Falsafah Taqdir.


Tajuk: Pemikiran Za’ba Dalam Falsafah Taqdir.
Penulis: Nordi Achie.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Pada awal abad ke 20 senario politik dunia telah dikuasai oleh imperialis Barat dan seluruh dunia Islam serta Nusantara turut terlibat. Pada masa yang sama Bumiputera Melayu seperti pasrah terhadap penjajahan, kemiskinan serta kemunduran dan menganggapnya sebagai suratan takdir. Timbul persoalan sama ada pegangan sedemikian bertepatan dengan ajaran Islam. Mengapakah Tuhan pula yang dipersalahkan? Begitu kejamkah Tuhan lantas mentakdirkan mereka dijajah, dihina dan diperhambakan? Bersabit dengan hal ini muncul Za’ba meleraikan stigma duniawi bangsa Melayu yang silap dalam memahami iktikad takdir. Insaf akan hakikat ini, Za’ba bangkit mengkritik pemikiran bangsa Melayu yang nyata terpesong.

Kandungan.
Prakata.
Prawacana.

Bahagian 1. Latar Belakang Za’ba (1895-1973)

Bahagian 2. Umbi Kemajuan Atau Falsafah Takdir (1932): Ulasan Dan Kepentingan.

Bahagian 3. Analisis Pemikiran Za’ba Terhadap Iktikad Nasib Dan Iktikad Takdir

Bahagian 4. Za’ba Sebagai Pendeta Takdir Dan Teologis Progresif

Bibliografi.

Indeks.

Sejarah Agama Yahudi Dan Kitab Perjanjian Lama: Satu Pengenalan Dan Analisa.


Tajuk: Sejarah Agama Yahudi Dan Kitab Perjanjian Lama: Satu Pengenalan Dan Analisa.
Penulis: Mohd Fikri Che Hussein.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Buku ini mengupas secara ringkas sejarah perkembangan agama Yahudi dan Kitab Perjanjian Lama yang mereka anuti selain Kitab Talmud dan juga Cabala. Kekejaman kaum Yahudi berpandukan ajaran Taurat dan Talmud serta kitab rahsia Cabala kian menjadi-jadi terhadap Muslim Palestin, bermatlamatkan pendudukan semula di ‘bumi yang dijanjikan Tuhan’ dan mereka sedaya upaya merealisasikannya.

Faktor penulisan buku ini bertujuan mendedahkan misi sulit ‘penjajahan’ semula bangsa Yahudi ke atas bumi Palestin sejak tahun 1948 hingga kini, secara tidak langsung. Usaha yang sedikit ini, Insya Allah akan dapat membantu pelbagai pihak sama ada para pelajar dan juga para pengkaji untuk mengenali lebih dekat lagi perihal bangsa Yahudi dan anutan sebenar mereka selama ini. Para ulama silam telah mengupas topik ini di dalam hasil karya mereka yang masih digunakan sebagai rujukan dalam topik kajian perbandingan agama hingga ke hari

Kandungan.
Kata Pengantar.
Bab 1. Pengenalan Kepada Kitab Suci Agama Yahudi.

Bab 2. Sejarah Bangsa Yahudi Dan Bahasa Kitab Perjanjian Lama.
1. Sejarah Perkembangan Bani Israel.

2. Sejarah Perkembangan Bahasa Ibrami. Arami Dan Yunani.
Bab 3. Kandungan Kitab Perjanjian Lama.
1. Fasal Musa (Torah) Atau Pantateuch.

2. Fasal Sejarah.

3. Fasal Syair Dan Nyanyian.

4. Fasal Nabi-Nabi.

Bab 4. Taurat Atau Fasal Musa Dan Sejarah Penyusunannya.

Bab 5. Fasal-Fasal Lain Di Dalam Kitab Perjanjian Lama.
> Bahasa Tulisan Kitab Perjanjian Lama Dan Penterjemahannya.

Bab 6. Kandungan Di Dalam Septuaginta.
• Bahasa yang Digunakan Dalam Penterjemahan Septuaginta.

Bab 7. Apokrifa Atau Fasal Rahsia Di Kalangan Kaum Yahudi.

Bab 8. Kitab Talmud Dan Sejarah Penulisannya.
> Bahasa-Bahasa Yang Digunakan Dalam Penulisan Dan Penterjemahan Kitab Talmud.

Bab 9. Cabala.

Bab 10. Perkembangan Aqidah Yahudi Menurut Perjanjian Lama.

Bab 11. Beberapa Upacara Keagamaan Yahudi Dan Tragedi Yang Pernah Berlaku.

Bab 12 Akhirat Di Kalangan Yahudi.

Bab 13. Kesimpulan Ringkas Dari Aqidah Yahudi.

Ilmu Kalam Paucis Verbis.


Tajuk: Ilmu Kalam Paucis Verbis.
Penulis: Ibrahim Abu Bakar.
Penerbit: Karisma Publications.

Kandungan.

Prakata.

Introduksi.

Bab 1. Nama Ilmu Kalam.

Bab 2. Tarikh Kewujudan Ilmu Kalam.

Bab 3. Faktor Kemunculan Ilmu Kalam.

Bab 4. Objeksi Terhadap Ilmu Kalam.

Bab 5. Vindikasi Terhadap Ilmu Kalam.

Bab 6. Ilmu Kalam Dalam Hierarki Ilmu.

Bab 7. Al-Ghazali Dan Ilmu Kalam.

Epilog

Bibliografi

Beberapa Aspek Ilmu Kalam Menurut Ibnu Taimiyyah.Tajuk: Beberapa Aspek Ilmu Kalam Menurut Ibnu Taimiyyah.
Penulis:.Muhammad Kamil Hj Abdul Majid.
Penerbit: Media Ilmu.

Kandungan.

Prakata Pengenalan.

Bab 1. Kehidupan Ibn Taymiyyah Dan Sumbangannya.

Bab 2. Konsep Sifat-Sifat Allah.

Bab 3. Akal Dan Wahyu.

Bab 4. Konsep Janji Baik Dan Ancaman Buruk (Al-Wad Wat-Waid).

Bab 5. Konsep Qada’ Dan Qadar.

Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam.Tajuk: Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam.
Penulis: Hairudin Harun.
Penerbit: Penerbitan Universiti Malaya.

Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam adalah satu-satunya buku dalam bahasa Melayu yang mengupas persoalan penyerapan sains asing dalam perkembangan sains Islam klasikal. Buku ini dipersembahkan dengan gaya bahasa yang mudah untuk dibaca dan difahami. Penggunaan bahasa teknikal adalah di peringkat paling minima, dengan harapan buku ini da.pat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mempunyai latar belakang sains atau falsafah. Ciri-ciri istimewa buku ini termasuklah: Mengandungi bahan-bahan yang dikumpul daripada pelbagai sumber kesarjanaan dan bahan tersebut telah diolah, dan dioeri interpretasi baru rnengikut perkembangan kesarjanaan semasa Memperkenalkan historiografi sains Islam Memperkenalkan mazhab-mazhab utama dalam sains Islam klasilcal. Memperkenalkan perspektif baru dalam perbahasan antara paradigmaparadigma sains Islam, umpamanya perbahasan kausaliti di antara alGhazzali dan Ibn Rushd Memperkenalkan perspektif baru dalam persoalan hubungan dan peranan sains asing, khususnya sains Yunani dalam perkembangan sains Islam Mena liti kriteria penyerapan sains asing dan proses pengislaman ilmu dengan merujuk kepada amalan sebenar tokoh-tokoh sains Islam terkemuka

Kandungan.

Senarai Peta.

Senarai Rajah.

Senarai Gambar/Foto.

Prakata.

Bahagian 1. Peinsip Dan Proses.
Bab 1. Beberapa Persoalan Berkaitan Historiografi Sains Islam.

Bab 2. Sains Yunani Dalam Pembentukan Budaya Sains Islam.

Bab 3. Institusi Dan Proses Penginstitusian Sains Islam.

Bab 4. Proses Pembentukan Dan Keanggotaan Mazhab-Mazhab Sains Islam Klasikal.

Bahagian 2. Penyerapan Dan Pemantapan.
Bab 5. Alam Tabii Dalam Sains Islam Klasikal: Antara Konsep Yunani Dan Al-Quran.

Bab 6. Pengasasan Sains Fizik Klasikal: Di Antara Elemen Islam Dan Pengaruh Yunani.

Bab 7. Tradisi Matematik Dan Komputasi: Di Antara Idea Yunani Dan Sumbangan Asli Islam.

Epilog.

Bibliografi.

Indeks.

Riwayat Hidup Syeikh Nurudin al-Raniri Dan Sumbangannya Kepada Ilmu Hadith.


Tajuk: Riwayat Hidup Syeikh Nurudin al-Raniri Dan Sumbangannya Kepada Ilmu Hadith.
Penulis: Mohd Muhedin Abdul Rahman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Bab 1. Pengenalan.

Nama Dan Keturunan.

Kelahiran.

Pendidikan.

Persekitaran Kedatangan Ke Aceh.

Perantauan Syeikh Nuruddin al-Raniri Ke Aceh Dan Semenanjung Tanah Melayu.

Karya-Karya.

Penentang Terhadap Fahaman Wujudiyyah.

Keistimewaan.

Pengaruh al-Raniri Di Nusantara.

Kematian.

Bab 2. Sumbangan Al-Raniri Kepada Pengajian Hadis.

Pandangan al-Raniri Terhadap Hadith.

Bab 3. Kitab Al-Fawa’id Al-Bahiyyah Fi Al-Ahadith Al-Nabawiyyah.

Pengesahan Nama Kitab al-Raniri.

Judul Kitab.

Tarikh Penulisan.

Kandungan Kitab.

Naskhah Yang Menjadi Rujukan.

Metodologi Penulisan Kitab.

Keistimewaan Kitab.

Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Riwayat Hidup Imam al-Nawawi Dan Sumbangannya Kepada Pengajian Hadith.Tajuk: Riwayat Hidup Imam al-Nawawi Dan Sumbangannya Kepada Pengajian Hadith.
Penulis: Mohd Muhedin Abdul Rahman.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.
Bab 1. Suasana Kemunculan Imam al-Nawawi.

Bab 2. Riwayat Hidup Imam al-Nawawi.

Bab 3. Kedudukan Dan Kepentingan Hadith Dalam Islam.

Bab 4. Sumbangan al-Nawawi Dalam Ilmu Hadith.

Bibliografi.

Indeks.

Syeikh Dalam Ilmu Tariqah.


Tajuk: Syeikh Dalam Ilmu Tariqah.
Penulis: Jahid Sidek.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Dalam sebuah hadith Nabi (s.a.w.) ada ditegaskan bahawa seseorang akan mendapat balasan baik daripada amalan salihnya setakat apa yang telah diniatkan. Amalan adalah gerak jasmani yang selaras dengan hukum fikah. Niat pula adalah gerak rohani yang sesuai dengan kehendak ilmu tawhid dan tasawwuftariqah iaitu hati dengan zikrullah, fikiran dengan tafakkur terhadap ayat-ayat Allah, ruh dengan musyahadah dan sirr dengan menerima tajalli hidayat Allah. Kesimpulannya, amalan yang sempurna iaitu yang mencapai darjat ihsan memerlukan tiga ilmu: fikah, tawhid dan tasawwuf/tariqah. Buku ini menjelaskan konse9 ilmu tariqah, prinsip-prinsipnya, sejarahnya, konsep shaikh, peranan dan kedudukannya serta beberapa masalah penting yang berkaitan dengannya.

Kandungan.

Prakata.
Jadual Transliterasi.

Kependekan.

Bab 1. Ilmu Tariqah.
- Perbezaan Tariqah Dengan Tasawuf.

- Kandungan Ilmu Tariqah.

- Prinsip-Prinsip Ilmu Tariqah.

- Kedudukan Dan Kepentingannya.

- Kesimpulan.

Bab 2. Ringkasan Sejarah Ilmu Tariqah.
- Zanan Nabi Dan Sahabat.

- Tariqah Di Kurun Kedua Hijrah.

- Kurun Ketiga Dan Keempat.

- Tariqah Selepas Kurun Keempat.

Bab 3. Konsep Shaikh.
- Jenis-Jenis Shaikh.

- Syarat-Syarat Shaikh.

- Adab-adab Shaikh.

- Perlantikan Shaikh.

Bab 4. Kedudukan, Peranan dan Kepentingan Shaikh.
- Kedudukan Shaikh Mursyid.

- Peranan Shaikh Mursyid.

- Kepentingan Shaikh Mursyid.

Bab 5. Masalah-Masalah Penting Yang Berkait Dengan Shaikh Mursyid.
- Shaikh Mursyid Telah Pupus?

- Ketaatan Dan Penghormatan Terhadap Shaikh Berlebih-lebihan.

- Shaikh Menyembunyikan Ajaran?.

- Masalah Rabitah Shaikh.

- Dalil Al-Qur’an.

- Dalil Hadith Nabi.

- Dalil Ijma’.

- Dalil Qiyas.

- Masalah Bertawassul dengan Shaikh.

- Dalil-Dalil Keharusan Bertawassul.

Penutup.

Lampiran.

Bibliografi.

Indeks.

Tokoh-Tokoh Besar Gerakan Islam Dalam Sejarah.


Tajuk: Tokoh-Tokoh Besar Gerakan Islam Dalam Sejarah.
Penulis: Saari Sungib.
Penerbit: Rijal Media.

Mendekati dan mengenali sejarah Islam bererti kita belajar dari kegemilangan Islam masa lalu. Fadzil Noor, Dr Yusuf Al-Qardawi, Hassan Al-Banna, Ayatollah Khomeini dan Tengku Hasan Krueng Kali kini sudah menjadi barisan legenda yang dikenang sepangjang hayat. Mereka adalah orang-orang yang berjiwa besar mempertahankan kesyumulan Islam. Kehadiran buku ini bertamu di minda anda untuk mengimbau semula tokoh sejarah Islam yang semakin dilupakan. Tanpa mereka, tiadalah titik awal perjuangan Islam. Tanpa mereka juga tiadalah penyambung pada perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. Buku yang sarat dengan fakta ini menjadi bahan bacaan wajib bagi mereka yang cinta pada Islam dan ingin mengenali tokoh-tokoh yang berjuang disebalik kejayaan Islam.

Kandungan.

Bab 1. Manhaj Gerakan Islam Bersifat Waqi'i.

Bab 2. Gerakan Islam Perlu Kuasai Lima Ilmu Fiqh.

Bab 3. Gerakan Islam Perlu Menggarap Ilmu Fiqh Al-Waqi'.

Bab 4. Maqasud Al-Quran Memaparkan Waqi' Perjuangan Gerakan Islam.

Bab 5. Perlu Integrasi Fiqh Asy-Syariah Dan Fiqh Al-Waqi' Dalam Gerakerja Islam.

Bab 6. Perintis Gerakan Islam Mendalami Fiqh Al-Waqi'.

Bab 7. Qardawi, Ghannouchi Dan Turabi: Demokrasi Sebagai Wahana Perubahan Islam.

Bab 8. Hasan Al-Banna Dan Sayyid Qutb: Antara Dua Waqi' Yang Berbeza.

Bab 9. Hasan Turabi Dan Gerakan Islam Di Sudan.

Bab 10. Muhammad Iqbal: Demokrasi Dan Proses Perubahan Islam.

Bab 11. Ayatollah Muhammad - Taqi Misbah e-Yazdi Dan Pembinaan Kekuatan Gerakan Islam Di Iran.

Bab 12. Ayatollah Khomeini Dan Revolusi Islam Di Iran.

Bab 13. Izzuddin Al-Qassan Pengasas Jihad Di Palestin.

Bab 14. Syeikh Abdul Qadir Muhyiddin Dan Syeikh Abdul Hamid Bin Badis: Dua Wajah Perjuangan Islam Di Algeria.

Bab 15. Amir Shakib Arsalan Dan Perpaduan Ummah.

Bab 16. HAMAS Dan Hizbullah Matlamat Islam Yang Satu.

Bab 17. HAMAS Dan Hizbullah Adalah Suara Hati Rakyat.

Bab 18. Ikhwan Muslimin Akar Umbi Kekuatan HAMAS.

Bab 19. Penjelamaan Kontemporari Fikrah Ikhwan Muslimin.

Bab 20. Dakwah Dan Perubahan Dalam Pemikiran Serta Perjuangan Hasan Al-Banna.

Bab 21. Asas-Asas Tajdid Dalam Pemikiran Hasan Al-Banna.

Bab 22. Bidang Tajdid Dalam Perjuangan Hasan Al-Banna.

Bab 23. Hasan Al-Hudhaibi Sebagai Mursyid Kedua Ikhwan.

Bab 24. Hasan Al-Hudhaibi: Antara Perjuangan Dan Tali Gantung.

Bab 25. Umar Tilmisani Mursyid Ketiga Ikhwan.

Bab 26. Muhammad Hamid Abu Nasr Mursyid Keempat Ikhwan.

Bab 27. Muhammad Hamid Abu Nasr Mursyid Pendukung Demokrasi.

Bab 28. Abu Nasr Istiqamah Menghadapi Tribulasi Dan Tabah Membuat Perubahan Politik.

Bab 29. Mustafa Masyhur Mursyid Kelima Ikhwan.

Bab 30. Mustafa Masyhur Mempertahankan Keaslian Fikrah Dan Manhaj Ikhwan.

Bab 31. Ma'moun Al-Hudhaibi Mursyid Keenam Ikhwan.

Bab 32. Perjuangan Teungku Chik Pante Kulu Di Acheh.

Bab 33. Teungku Chik Di Trio Ulama Dan Panglima Perang Acheh.

Bab 34. Teungku Fakinah Ulama Dan Pejuang Wanita Acheh.

Bab 35. Teungku Chik Kuta Karang Pemacu Perang Gerila Acheh.

Bab 36. Maklumat Ulama Seluruh Acheh Dan Republik Indonesia 1945.

Bab 37. Perjuangan Teungku Hasan Krueng Kalee.

Bab 38. Perjuangan Teungku Muhammad Dawud Beureueh.

Bab 39. Dari Yan Kembali Ke Yan: Perjuangan Teungku Hasballah Indrapuri.

Bab 40. T.M. Hasbi As-Siddieqy: Pengasas Fiqh Indonesia.

Bab 41. Abu Bakar Aceh Berdakwah Melalui Institusi.

Bab 42. Negara Islam Dalam Pemikiran A. Hasjmy.

Bab 43. Pak Natsir: Mujahid Dakwan Dan Siasah.

Bab 44. HAMKA: Ulama Dan Aktivis Politik.

Bab 45. Abu Bakar Al-Baqir: Pengasas Markas Kemerdekaan.

Bab 46. Hizbul Muslimin Dan Perjuangan Kemerdekaan.

Bab 47. Dr. Burhanuddin Al-Helmy Dan Seruan: "Di Atas Robohan Kota Melaka, Kita Dirikan Jiwa Merdeka".

Bab 48. Dr. Burhanuddin Al-Helmy: Tokoh Kemerdekaan.

Bab 49. Zulkifli Muhammad: Penanya Tajam Menuntut Kemerdekaan.

Bab 50. Zulkifli Muhammad: Bagunkan Jiwa Merdeka.

Bab 51. Tuan Guru Yusof Rawa: Mengisi Agenda Gerakan Haraki.

Bab 52. Tuan Guru Yusof Rawa: Menggempur Asabiyyah Dan Menentang Kezaliman ISA.

Bab 53. Tuan Guru Yusof Rawa: Mengarusperdana PAS Dalam Medan Politik Dan Dakwah.

Bab 54. Fadzil Noor: Tahaluf Siyasi Dan Reformasi.

Bab 55. Fadzil Noor: Penggerak Penentang Kezaliman ISA.

Bab 56. Fadzil Noor: Penggerak Agenda Perubahan.

Bab 57. Fadzil Noor: Ulama Dan Pendukung Demokrasi Tulen.

Bab 58. Fadzil Noor: Perginya Seorang Negarawan.

Ahad, 4 Julai 2010

Krisis Intelektual Muslim.


Tajuk: Krisis Intelektual Muslim.
Penulis: Malik Bennabi.
Penerbit: Karisma Publications.

Kandungan.

Bab 1. Kebudayaan Satu Istilah Prejudia.

Maksud Intelektualisme.

Persoalan Definisi.

Tamadun Islam: Antara Kebudayaan Dan Keintelektualan.

Kebudayaan Dan Sosiologi: Antara Saintifik dan Manipulasi.

Penilaian Semula Istilah Kebudayaan.

Analisa Pandangan.

Perspektif Baru Persoalan Kebudayaan.

Alternatif Terhadap Pengertian Thaqafah.

Hakikat Kebudayaan.

Aspek Individu Dan Sosial.

Keadaan Sejadi Hubungan Keintelektualan.

Keintelektualan Dan Pengukuran Tersendiri.

Bab 2. Stuktur Kebudayaan.

Elemen dan Struktur Umum

Beberapa Pandangan Tentang Persoalan Kebudayaan.

Fokus Keintelektualan Dan Kebudayaan .

Profesionalisme Tentang Kebudayaan.

Kebudayaan Dari Segi Sejarah.

Kebudayaan Dari Segi Pendidikan.

Aspek Etika Dalam Kebudayaan.

Aspek Estetika Dalam Kebudayaan.

Logik Praktikal.

Teknik Atau Perusahaan.

Krisis Keintelektualan Dan Kebudayaan.

Bab 3. Toleransi Aliran Keintelektualan.

Toleransi Kebudayaan.

Toleransi Kebudayaan Tanjah-Jakarta.

Bab 4. Kebudayaan Di Peringkat Global.

Bab 5. Lawatan Kebudayaan.

Biografi Malik Bennabi.

Era kanak-Kanak.

Era Remaja.

Kembali Ke Perancis.

Kehidupan Dan Aktiviti Intelektual Di Mesir.

Kembali Ke Algeria.

Krisis Pemikiran Moden.


Tajuk: Krisis Pemikiran Moden.
Penulis: Taha Jabir al-’Alwani.
Penerbit: Thingker’s Libery.

Ilmu Sosial yang dikembangkan oleh kesarjanaan Barat jelas mencerminkan falsafah atau dasar pemikiran Barat itu sendiri. Akibatnya, para sarjana Muslim yang sedang mengkaji pelbagai bidang ilmu-ilmu sosial dilanda kebingungan menghadapi satu realiti yang bertentangan antara konsep Islam dan konsep Barat tentang ilmu. Islam memandang sumber ilmu adalah wahyu dan alam semesta, sunnatullah, yang dapat dipelajari dengan menggunakan akal dan kalbu. Sedangkan Barat mengabaikan wahyu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kesannya, pengkajian sains kemanusiaan dan sosial di Barat hanya berdasarkan kepada apa yang dianggap sebagai ”kaedah ilmiah” semata-mata. Oleh itu, pandangan ilmu-ilmu sosial Barat terhadap manusia baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat dan pengkajian mereka tentang hubungan-hubungan sosial dan kemanusiaan, terasa cetek dan kering.

Bertolak daripada kenyataan di atas, perbincangan, diskusi ilrniah dan pembahasan yang bersungguh-sungguh untuk mencari penyelesaian mengenai isu pemikiran tersebut diperlukan. Jika tidak, krisis pemikiran, kebudayaan dan tamadun umat tidak akan dapat diatasi. Dalam usahanya untuk mengatasi krisis pemikiran inilah HIT (Institut Pemikiran Islam Antarabangsa) mengajukan gagasan alternatif dengan ”membaiki kaedah berfikir” menerusi ”pengislaman ilmu”.

Kandungan.
Kata Pengantar.

Muqaddimah.

- Dua Permasalahan Asas.

- Keperluan Terhadap Pemikiran.

- Pengertian Berfikir.

- Kaedah Berfikir.

- Pengertian Pengetahuan.

- Beberapa Masalah Pemikiran.

- Gambaran Krisis Pemikiran.

- Cara Pemulihan.

Warisan Pemikiran Islam.


Tajuk: Warisan Pemikiran Islam.
Penulis: Muhammad al-Ghazali.
Penerbit: Crescent News Sdn. Bhd.

Pandangan dan fikiran manusia sangat mirip dengan watak psikologi mereka. Jika diperhatikan sejenak anda akan mendapati bahawa kebanyakan perilaku mereka itu digerakkan bermaxam-macam prasangka. Banyak perkara yang tidak masuk akal telah berubah menjadi keyakinan dan pegangan kukuh yang mempunyai penganut di seluruh muka bumi ini. Akal yang sihat itu merupakan satu-satunya pengantara untuk memahami wahyu dan juga alam semesta. Kerana itu jika kita berpegang kepada akal yang sihat dan lurus maka bererti kita telah berpegang kepada agama yang benar dan kepada fitrah yang suci yang jauh dari kesesatan.

Kandungan.

Pengantar.

Prakata.

Pendahuluan.

Bab 1. Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Islam.

Sumber Pengetahuan Manusia.

Keganjilan-Keganjilan Dunia Islam.

Catatan Nota.

Bab 2. Dimensi Tertinggi Wahyu.

Pembaharuan Islam: Bagaimana?.

Bahayanya Tidak Mengetahui Pihak Lain.

Catatan Nota.

Bab 3. Kabut Yang Menyeliputi Kebenaran Agung.

Agama Dan Ilmu Pengetahuan.

Pengaruh Juru Dakwah Terhadap Dakwah.

Penghalang Pemikiran Yang Benar.

Ilmu Kalam.

Catatan Nota.

Bab 4. Menjelaskan Citra Islam Dan Mencegah Penipuan.

Menyeleweng Dari Kebenaran.

Tragedi Pemujaan Diri

Perpustakaan Iskandariah Dan Serangan Kebudayaan.

Cahaya Keagungan Allah.

Antara Yang Membangun Dan Yang Membongkar.

Catatan Nota.

Bab 5. Realiti Pendidikan.

Kebudayaan Tidak Dibangun Berdasarkan Sikap Memusuhi Alam.

Pemberian Taklif Hingga Hari Kiamat.

Perbedaan Pendapat Dalam Fiqh Bukanlah Maksiat

Catatan Nota.

Bab 6. Sekilas Tentang Bid`ah.

Catatan Nota.

Bab 7. Menulis Ulang Sejarah.

Bukan Cuma Holaku.

Untuk Kepentingan Siapakah Semua Ini.

Tragedi Bait al-Maqdis.

Antara Barat Dan Islam.

Catatan Nota.

Bab 8. Bidang Tafsir.

Ahli Tafsir: Antara Kesalahan dan Dosa.

Tafsir Maudli Sebelum Tafsir Maudhu.

Contoh Dari Surah al-’Alaq.

Dalam Bidang Fiqh.

Kemestian Terjadinya Perbezaan Dalam Masalah-Masalah Ijtihad.

Taklid: Katanya Tidak Boleh Dilakukan.

Catatan Nota.

Bab 9. Bidang Sunnah.

Hadith-Hadith Yang Ditolak.

Perbezaan Pendapat Mengenai Solat Jamaah.

Jurang Antara Fiqh Dan Atsar.

Antara Sanad Dan Matan.

Tanda-Tanda Hadith Palsu Dalam Sanad.

Tanda-Tanda Hadith Palsu Dalam Matan.

Wanita Dan Sunnah.

Kita Memperoleh Ijazah Darinya.

Penglibatan Dalam Kerja-kerja Untuk Kepentingan Umum.

Kajian Islam Di al-Azhar Dan Sumber-Sumber Tasyri’.

Hadith Ahacl Tidak Memberikan Keyakinan.

Tingkat Kepastian Sahihnya Hadith.

Tingkatan Hadith-Hadith Sahih.

Perselisihan Dalam Ilmu Kalam Dan Fiqh.

Catatan Nota.

Bab 10. Masa Depan Bahasa Dan Sastera Arab.

Kemunduran Bahasa Arab.

Hubungan Erat Antara Sastera Tinggi Dengan Islam.

Sastera Kita Membimbangkan.

Catatan Nota.

Terorisme Global Dan Pengganas Agama.


Tajuk: Terorisme Global Dan Pengganas Agama.
Penulis: Shahrom TM Sulaiman.
Penerbit:  Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Kandungan.

Dedikasi.

Pendahuluan.

Bahagian I. Amerika Syarikat Dan Budaya Terorisme.

Terorisme Menurut Perspektif Amerika.

Terorisme Dan Keganasan Dalam Filem-Filem Amerika.

Terorisme Dan Zaman Kecemasan Di Amerika.

Bill Clinton Dan Saddam Hussein.

Perluasan Hegemoni Melalui Dasar Luar Amerika Di Asia.

Bahagian 2. Masalah Pemaknaan Agama Dan Penyampaian Bahasa Tuhan Pada Zaman Moden.

Transformasi Bahasa Politik Islam.

Bahasa Agama Dan Pengalaman Beragama.

Mencari Islam Autentik Pada Zaman Moden.

Islam Dan Wacana Pascamoden.

Generasi Muda Muslim Dan Cabaran Dunia Moden.

Agama Dan Krisis Manusia Moden.

Percubaan Melaksanakan Negara Islam Pada Zaman Moden: Antara Ideal Dan Realiti.

Jurusalem: Kota Perdamaian Yang Sarat Permusuhan.

Menelusuri Sejarah ”Pencarian” Tuhan.

Bahagian 3. Ancaman Terorisme Global, Fundementalisme Dan Islam Militan.

Terorisme Global, Jihad Dan Radikalisme Politik.

Terorisme Dan Islam Militan.

Islam Dan Fundamentalisme.

Fundamentalisme Islam ”Berperang” Demi Tuhan.

Fundamentalisme Dan Cabarannya Kepada Kehidupan Beragama Pada Alaf Baru.

Antara Osama Bin Laden Dan Taliban.

Islam Dan Fenomena Radikalisme.

Agama Dan Fenomena Kekerasan.

Menuju Sebuah Dunia Yang Menakutkan.

Bahagian 4. Wacana Kehidupan Beragama Dalam Alaf Baru: Mencari Kepelbagaian Alternatif.

Menuju Etika Global.

Membangunkan Kecerdasan Spirituil.

Membangunkan Wacana Falsafah Perennial.

Memahami Fenomena Spiritual New Age.

Menanamkan Cita Sempurna dan Citra Keadilan Dalam Sejarah Manusia.

Menuju Islam Inklusif.

Gagasan Islam Liberal.

Neomodenisme Islam.

Agama Sebagai Teologi Pembebasan.

Melawan Kekerasan Tanpa Kekerasan.

Bibliografi.

Biodata.

Khazanah Intelektual Islam.


Tajuk: Khazanah Intelektual Islam.
Penulis: Norcholis Majid.
Penerbit: Iqra’.

Kandungan.
Prakata.
Mukadimah.
- Warisan Intelektual Islam: Tinjauan Sepintas Lalu Tentang Modenisme Islam.

Al-Kindi.
- Risalah Tentang Kemahaesaan Tuhan Dan Keterhinggaan Jisim Alam.
- Risalah Tentang Akal.

Al-Asy’ari.
- Risalah Pembelaan Bagi Pengkajian Ihnu Kalam.

Al-Farabi.
- Perincian Ilmu Pengetahuan.

Ibn Sina.
- Risalah Tentang Peneguhan Kenabian Dan Tafsir Akan Simbol-simbol Serta Lambang-Lambang Para Nabi.

Al-Ghazali.
- Penjelasan Yang Menentukan.

Ibn Rusyd.
- Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Falsafah Dan Syariat.

Ibn Taimiyyah.
- Tangga Pencapaian.

Ibn Khaldun.
- Tentang Ilmu Pengetahuan Dan Berbagai Jenisnya.

Al-Afghani.
- Masa Lalu Ummat Dan Masa Kininya Serta Pengubatan Bagi Penyakit-Penyakitnya.

Muhammad ’Abduh.
- Mukaddimah (Tentang Ilmu Tauhid).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...