JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 30 April 2012

Hikayat Muhammad Hanafiyyah


Tajuk: Hikayat Muhammad Hanafiyyah
Penyunting: L.F. Brakel.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Kandungan

Pengantar Penyunting

Pengantar Pengarang

Bab 1. Latar Bel kang Sejarah

Bab 2. Hikayat Muhammad Hanafiyyah Melayu dan Sumber-sumbernya

Bab 3. Ejaan dan Bahasa Dalam Hikayat Muhammad Hanafiyyah

Bab 4. Teks-teks Lain yang Berkaitan Dengan Hikayat Muhammad Hanafiyyah Dalam Bahasa Melayu

Bab 5. Tarikh Hikayat Muhammad Hanafiyyah

Bab 6. Hikayat Muhammad Hanafiyyah dan Perkembangan Islam di Indonesia

Bab 7. Struktur Hikayat Muhammad Hanafiyyah

Bab 8. Manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyyah Dalam Bahasa Melayu

Bab 9. Perbandingan Antara Beberapa Buah Manuskrip Hikayat Muhammad Hanafiyyah

Bab 10. Dasar Penyuntingan Teks

Lampiran

1. Manuskrip H.M.H. yang Tidak Dikaji untuk Edisi Ini.

2. Hikayat Muhammad Hanafiyyah Dalam Bentuk Bercetak

3. Hikayat Muhammad Hanafiyyah Dalam Bahasa-bahasa Lain

4. Beberapa Catatan Tentang Cara Penterjemahan yang Dilakukan oleh Pengarang Teks Melayu

5. Ringkasan Bahagian Pertama Hikayat Muhammad Hanafiyyah

6. Catatan Tambahan Tentang Terjemahan H.M.H. dalam Bahasa Jawa

Teks

Ulasan Teks

Beberapa Catatan Tentang Teks

Bibliografi

Indeks:

I. Daftar Kata

2. Nama

Ahad, 29 April 2012

Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiyyah Batiniyyah Di Malaysia.

Tajuk: Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiyyah Batiniyyah Di Malaysia.
Penulis: Dr. Abdulfatah Haron Ibrahim,
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengantar

Pendahuluan

Sepatah Kata Edisi Kedua.

Sepatah Kata Edisi Ketiga

Pengenalan

Bahagian 1. Tasawuf

Tasawuf Sesat

Asal Perkataan ”Tasawuf’

Tasawuf pada Zaman Nabi dan Salaf

Zuhud dan Mujahadah

Daripada Zuhud Kepada Falsafah

Pengaruh Hinduisme dan Neo-Platonisme

Contoh Fahaman Martabat Tujuh

Ajaran Fansuri dan Sumatrani

Tanazzul (Menurun)

Taraqqi (Menaik)

Mengenal Diei

Manusia Jadi Tuhan?

Merahsiakan Ajaran

Menyembunyikan Ajaran Allah Itu Kufur

Syatahat

Ilmu Rahsia Huruf

Bahagian 2 Batiniyah

Pertumbuhan dan Perkembangan Batiniyah

Batiniyah Mencampuri Politik

Ajaran Batiniyah

Dua Jenis Takwilan

Mencela Ulama dan Fuquha

Matlamat Batiniyah Membuat Takwilan

Teknik Memikat Mangsa

Amalan yang Menyeleweng

Bahaya Batiniyah

Hukumnya

Majusi, Zindik, Dahri

Penentang Batiniyah di Nusantara

Bahagian 3. Kajian Dokumentasi

Bukan Golongan Islam

Unsur Tasawuf Falsafah Wujudiah

Unsur Batiniyah

Asal Kejadian Nur Muhammad

Asal Kejadian Muhammad dan Adam

Asal Kejadian Diri Manusia

Sifat Ma’ani dan Manusia

Rahsia Huruf

Rahsia Huruf Alif

Rahsia Usul al-Tahqiq

Miraj

Hubungan Martabat Tujuh dengan Kalimah La ilaha illa

Allah dan Palang Salib (Cross)

Sesat dalam Memberi Erti al-Hamdu

Sesat dalam Memberi Erti Surah al-Fatihah

Sesat dalam Memberi Erti Takbir

Solat Da’im dan Ilmu Nafas

Kesimpulan

Bahagian 4. Kajian Kes

1. Ajaran Faqrullah Qadiri

2. Nikah Batin

3. Huruf-huruf pada Alhamdulillah.

4. Huruf Hijaiyah

5. Sembahyang Lima Waktu

6. Majlis Zikir

7. Kiamat Tiada Akan Berlaku

8. Kita Ini Tuhan

9. Sembahyang Jumaat Tiada Sah

10. Mengaku Nabi Isa

Kesimpulan

Lampiran Laporan Kes-Kes Ajaran Sesat

A. Laporan Ajaran Sesat di Kampung Gong Halt Jenderak Temerloh Pahang

B. Laporan Ajaran Salah Kampunl Bolok, Lancang, Temerloh, Pahang

C. Contoh-contohAjaranSetat seperti yang Didedahkarraeh Pejabat Agama Islam Johor

D. Contoh-contoh Ajaran Sesat seperti yang Didedahkan oleh Pejabat Agama Islam elaka

E. Contoh-contoh Ajaran Sesat daripada Sebaran Majlis Agama Islam Kelantan

Bibliografi

Indeks

Rabu, 25 April 2012

Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad Ke 19.


Tajuk: Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad Ke 19.
Penulis: Abdul Rahman Abdullah.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Muqaddimah

Kata Pengantar

Bab 1. Warisan Budaya

Bab 2. Kedatangan Islam Ke Nusantara

Bab 3. Pengaruh Islam di Nusantara

Bab 4. Pemikiran Islam Tradisional: Latar Belakang Sejarah

Bab 5. Pemikiran Islam Tradisional di Nusantara: Pertumbuhan dan Perkembangannya

Aqidah

Syariah

Tasawwuf

Kesimpulan

Bibliografi

Indeks

Selasa, 24 April 2012

Orientalisme: Kesan Pemikirannya Terhadap Tamadun Islam.


Tajuk: Orientalisme: Kesan Pemikirannya Terhadap Tamadun Islam.
Penulis: Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengenalan

Kata Pengantar

Bab 1. Sejarah Ringkas Kemunculan Dan Perkembangan Orientalisme

Pendahuluan.

Timbulnya Gerakan Orientalisme.

Dua Aliran yang Berbeza.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan di Empayar Jerman.

Orientalisme dan Kristianiti.

Percubaan yang Bersungguhsungguh untuk Memahami Islam.

Zaman Kejayaan Orientalisme.

Bentuk-bentuk Gerakan Orientalisme.

Orientalisme dan Penjajahan.

Yahudi dan Orientalisme.

Masa Depan Orientalisme.

Bab 2. Orientalisme Dan Sikapnya Terhadap Islam

Pendahuluan

Usaha-usaha yang dilakukan oleh Orientalis

Tujuan-tujuan Orientalis

Kumpulan Orientalis

Kaedah Orientalis

Contoh Pendapat Orientalis terhadap Islam

al-Sunnah al-Nabawiyyah

Syariah Islam dan Undang-Undang Roman

Falsafah Islam: Perhatian terhadap Pendapat Orientalis

Kesimpulan.

Bab 3. Sikap Kita Terhadap Orientalisme

Pertentangan Pemikiran dan Tuntutan-Tuntutannya

Badan Ilmiah

Isnin, 23 April 2012

Penyelamat Dari Kesesatan.


Tajuk: Penyelamat Dari Kesesatan.
Penulis: al-Ghazali.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengantar

Pendahuluan

1. Pengenalan

2. Ragu dan Menolak Semua Pengetahuan

3. Aliran Pencari Kebenaran

4. Ilmu Kalam: Tujuan dan Pencapaiannya

5. Falsafah

6. Mazhab Ta’lim dan Bahayanya

7. Tasawwuf

8. Hakikat Nubuwwah dan Semua Makhluk Memerlukannya

9. Sebab-Sebab Aku Kembali Mengajar Selepas Menarik Diri Sekian Lama

Indeks

Jumaat, 20 April 2012

Kongsi Gelap Melayu Di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu 1821-1940-an.


Tajuk: Kongsi Gelap Melayu Di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu 1821-1940-an.
Penulis: Dr. Mahani Musa.
Penerbit: Malaysian Branch Of The Royal Asiatic Society.

Kajian penting ini memaparkan asal-usul dan perkembangan kongsi gelap Melayu di bahagian utara Semenanjung Tanah Melayu antara tahun 1821 sehinga 1941. Pengarang menumpukan perhatian kepada beberapa buah pertubuhan rermasuk Bendera Merah dan Bendera Putih di Pulau Pinang, Perak dan Kedah. Kongsi Gelap Melayu bermula sebagai Persatuan kebajikan dan keagamaan tetapi kemudian ada persatuan yang mengubah bentik kegiatan mereka menjadi kegiatan berbau jenayah. Peranan mereka sentiasa menyebabkan kekacauan berlaku di masa permainan Boria, Perayaan Muharram dan kegiatan kelab-kelab bola sepak.

Kandungan

Penghargaan

Abstracts

Foreword

Kandungan

Kependekan

Bab 1. Pengenalan

Bab 2. Perang Kedah-Siam Dan Pembentukan Masyarakat Pelarian Di Pulau Pinang Dan Brovince Wellesley

Penduduk di Pulau Pinang dan Province Wellesley Selepas 1821

Perjuangan Anti-Siam Orang Melayu Kedah dan Sokongan Masyarakat Tempatan

Kemunculan Masyarakat Menetap Selepas Pemulihan Kesultanan Kedah 1842

Kegiatan Jumaah dan Pengaruhnya ke atas Masyarakat Melayu Province Wellesley

Bab 3. Perubahan Sosial Di Pulau Pinang Dan Kemunculan Kongsi Gelap Bendera Putih Dan Bendera Merah 1830-an Hingga 1860-an

Persaingan Jumaah Islam di Pulau Pinang dan Province Wellesley, 1830-an hingga 1860-an

Penyerapan Masyarakat Banduan India ke dalam Masyarakat Berbilang Kaum di Pulau Pinang

Sambutan Muharram di Pulau Pinang Pada Abad ke-19

Perayaan Muharram Sekitar 1845

Perayaan Muharram Sekitar 1850-an

Melayu-Muslim Masuk Kongsi Gelap Cina

Dari i Jumaah ke Kongsi Gelap: Kemunculan Bendera Putih dan Bendera Merah

Bab 4. Rusuhan Pulau Pinang 1867

Punca Rusuhan

Peristiwa Rusuhan

Punca Bendera Putih dan Bendera Merah Bergabung dengan Kongsi Gelap Cina

Perlakuan Jenayah Orang Melayu Semasa Rusuhan

Ordinan dan Fatwa

Bab 5. Bendera Putih Dan Bendera Merah Sehingga 1940-an

Boria dan Permusuhan Sesama Mukim

Kegiatan samseng

Pemulauan Masjid dan Tanah Perkuburan

Penubuhan Kelab Bola Sepak

Kempen Anti-Boria

Pendidikan dan Kemunculan Persatuan Alternatif

Bab 6. Kongsi Gelap Melayu Di Perak, Kedah Dan Perlis

Corak kegiatan Kongsi Gelap Melayu di Perak

Pakatan Sulit Anti-Inggeris orang Melayu Perak (1874-1875)

Bendera Putih dan Bendera Merah di Perak (1879-1880-an)

Kongsi Gelap Melayu di Perak abad ke-20

Kongsi Gelap Melayu di Kedah

Kongsi Gelap Than Bulat dan Sofian Club di Perlis

Bab 7. Kesimpulan

Bibliografi

Lampiran A. Pengesahan dibuat oleh Omar Bin Bashirah A’Khaldi atas perintah Yang Di Pertua Pulau Pinang kepada semua penduduk-penduduk Melayu dan Seberang Perai, dilarangkan mereka bergabung dengan Kongsi Gelap Cina

Lampiran B. Pemimpin-pemimpin Bendera Putih dan Bendera Merah di Pulau Pinang dan Seberang Perai abad ke-19 dan 20

Lamoiran C Senarai nama orang-orang yang terlibat dalam Kongsi Gelap Tuan Bulat di Behor Mali, Kayang

Indeks

Khamis, 19 April 2012

Makrifat Dalam Islam: Antara Ketulenan Dan Aliran Semasa.


Tajuk: Makrifat Dalam Islam: Antara Ketulenan Dan Aliran Semasa.
Penulis: Ahmad Abdul Rahman al-Sayeh.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Ilmu dan Agama

Bab 2. Makrifah: Antara Falsafah dengan Islam

Bab 3. Pemikiran dan Akal

Bab 4. Kebudayaan Islam

Bab 5. Kebangkitan Tamadun Islam

Bibliografi

Rabu, 18 April 2012

Islam Dan Akal.Tajuk: Islam Dan Akal.
Penulis: Abdul Halim Mahmud.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Muqaddimah

Biodata al-Imam Prof. Dr. al-Sheikh Abdul Halim Mahmud (Bekas Sheikh al-Azhar, Mesir)

Bahagian 1. Falsafah

Fasal 1. al-Quran Pembimbing Akal

Kalau Akal Sudah Mencukupi Pasti Wahyu Tidak Perlu dan Tidak Berfaedah

Fasal 2. Sikap Muslim Terhadap Agamanya

Sujud

Fasal 3. Imam Syafie dan Fikiran Yunani

Fasal 4. Kegagalan Falsafah

Khurafat Pamir (Hat!)

Fasal 5. al-Ghazali Dan Falsafah

Fasal 6. Beberapa Renungan Terhadap Iman dan Ilhad (Ateisme)

Bahagian 2. Ilmu Kalam

Fasal 1. Falsafah dan Ilmu Kalam

Fasal 2. Ilmu Kalam Masa Kini

Pendahuluan

Masalah Qadar

Persoalan Sifat-Sifat

Kewujudan Allah

Parti-parti Agama (al-Ahzab al-Diniyyah)

Kumpulan-Kumpulan Agama

Bahasan Zat dan Sifat-Sifat

Dua Tangannya Kanan

Mazhab-mazhab Fiqh

Fasal 3. Imam al-Ghazali dan Mutakallimun (Ulama Kalam)

Nas-Nas

Bahagian Pertama

Bahagian Kedua

Fasal 4. Ilmu Kalam Yang Sewajarnya

Bacalah Dan Pendidikan

Bacalah Dan Akhlak

Bacalah Dan Ilmu

Keluasan Ilmu dalam Islam

Penutup. Islam dan Tamadun Moden

Kelahiran Tamadun

Legenda Teori Peningkatan Manusia (al-Tatawwur al-Inseen)

Hukum Muktamad Tidak Ada Peningkatan

Islam

Kebanggaan Muslim Dengan Agamanya

Indeks

Selasa, 17 April 2012

Sejarah Falsafah Barat.


Tajuk: Sejarah Falsafah Barat.
Penulis: Bertrand Russell.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Pengenalan

1. Falsafah Purba.

Bahagian 1. Pra-Socrates

Bab 1. Kebangkitan Tamadun Yunani

Bab 2. Mazhab Miletus

Bab 3. Pythagoras

Bab 4. Heraclitus

Bab 5. Parmenides

Bab 6. Empedocles

Bab 7. Athens yang Berkaitan dengan Kebudayaan

Bab 8. Anaxagoras

Bab 9. Ahli Atom

Bab 10. Protagoras

Bahagian 2. Socrates, Plato dan Aristotle

Bab 11. Socrates

Bab 12. Pengaruh Sparta

Bab 13. Sumber Pendapat Plato

Bab 14. Utopia Plato

Bab 15. Teori Idea

Bab 16. Teori Plato Mengenai Keabadian

Bab 17. Kosmogoni Plato

Bab 18. Pengetahuan dan Tanggapan dalam Plato

Bab 19. Metafizik Aristotle

Bab 20. Kesusilaan Aristotle

Bab 21. Politik Aristotle

Bab 22. Logik Aristotle

Bab 23. Fizik Aristotle

Bab 24. Matematik dan Astronomi Yunani Awal

Bahgian 3. Falsafah Purba Selepas Aristotle

Bab 25. Dunia Keyunanian

Bab 26. Aliran Cynic dan Sceptic

Bab 27. Fahaman Epicurus

Bab 28. Fahaman Stoik

Bab 29. Empayar Rom yang Berkaitan dengan Kebudayaan

Bab 30. Plotinus

2. Falsafah Katolik

Pengenalan

Bahagian I. Paderi

Bab 1. Perkembangan Agama Orang Yahudi

Bab 2. Agama Kristian Sepanjang Empat Abad yang Pertama

Bab 3. Tiga Orang Doktor I Gereja

Bab 4. Falsafah dan Theologi St. Augustine

Bab 5. Abad Kelima dan Keenam

Bab 6. St. Benedict dan Gregory Agung

Bahagian 2. Ahli Mazhab

Bab 7. Sistem Pemerintahan Paus di Zaman Kegelapan

Bab 8. John The Scot

Bab 9. Pembaharuan Kegerejaan dalam Abad Ke-11.

Bab 10. Kebudayaan dan Falsafah Islam

Bab 11. Abad Ke-12

Bab 12. Abad Ke-13

Bab 13. Saint Thomas Aquinas

Bab 14. Ahli Teologi Mazhab Franciscan

Bab 15. Gerhana di Zaman Kepausan 571

3. Falsafah Moden

Bahagian I. Dari Zaman Pembaharuan hingga ke Zaman Hume

Bab 1. Ciri Umum

Bab 2. Zaman Pembaharuan Itali

Bab 3. Machiavelli

Bab 4. Erasmus dan More

Bab 5. Keislahan dan Islah Katolik

Bab 6. Kebangkitan Sains

Bab 7. Francis Bacon,

Bab 8. Leviathan Hobbes

Bab 9. Dvscartes

Bab 10. Spinoza

Bab 11. Leibniz

Bab 12. Liberalisme Berfalsafah

Bab 13. Teori Ilmu Locke

Bab 14. Falsafah Politik Locke

Bab 15. Pengaruh Locke

Bab 16. Berkeley

Bab 17. Hume

Bahagian 2. Dari Zaman Rousseau hingga Kini

Bab 18. Gerakan Romantik

Bab 19. Rousseau

Bab 20. Kant

Bab 21. Aliran Pemikiran pada Abad Ke-19

Bab 2. Hegel

Bab 23. Byron

Bab 24. Schopenhauer

Bab 25. Nietzsche

Bab 26. Golongan Utilitarian

Bab 27. Karl Marx

Bab 28. Bergson

Bab 29. William James

Bab 30. John Dewey

Bab 31. Falsafah Analisis Logik

Indeks

Isnin, 16 April 2012

Kejutan Dan Gelombang.


Tajuk: Kejutan Dan Gelombang.
Penulis: Alvin Toffler.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Mengapa dan Bagaimana

Bahagian 1 Kejutan

Bab 1. Pergolakan Ekonomi

Serombong Asap Sebagai Kenangan

Pengeluar yang Tidak Kelihatan

Industri di Hujung Tanduk

Daerah Lawan Negara

Kesan Maklumat

Gerakan Kembali ke Rumah

Bab 2. Masa Depan Pekerjaan

Gaya Kerja Kreatif

Pekerja Gaya Baru

Tentang Upah dan Kesejahteraan

Tujuh Arus Pengangguran Merombak Mental

Euthanasia untuk Industri yang Tenat

Ditolong Robot?

Pekerjaan Sebagai Anakronisme

Bab 3. Mitos Jepun (dan Mitos Lain)

Kebudayaan Mama-dan-Papa

Nostalgia: Penyakit Orang Inggeris Perancis yang Bersendirian

Teknofobia di Jerman

Kelebihan Amerika

Di Belakang Shoji

Dorongan untuk Persenjataan Kembali

Suasana Deja Vu di Kawasan Pasifik

Bab 4. Di Sebalik Kapitalisme dan Sosialisme

Kekuatan yang Saling Bertentangan

Kaum Nostalgia

Dapatkah Sosialisme Menyelamatkan Perancangan Pusat?

Hakmilik: Idea Taksub Sayap Kin i 103

Bab 5. Politik Informasi

Siapa yang Akan Menyusun Masyarakat Informasi?

Di Sekitar Keputusan

Menyebarkan Beban Pengambilan Keputusan

Komputer dalam Politik

Bab 6. Revolusi Peranan

Asal Usul Seksisme

Gerakan Wanita (Feminisme) dalam Agenda

Wanita dan Akhir Industrialisme

Keragaman Peranan

Bab 7. Ras, Kekuasaan dan Kebudayaan

Selingan Kulit Putih

Masalah Teknikolor

Lapisan Identiti

Keutamaan Kebudayaan

Bahagian 2. Gelombang

Bab 8. Catatan Gelombang

Pengimpal di Rumah Putih

Radio dalam Rimba Belantara

Media Televisyen!

Bab 9. Lain Sekali daripada Delphi

Para Pengasas Futurisme

Pemikir Garis Lurus

Bab 10: Tentang Alat Intelektual

Keadaan Turun-Naik dan Revolusi Marx yang Berdimensi Tunggal

Model Gelombang Ketiga Sebuah Teori Konflik

Bab 11. Akar Perubahan: Peluang dan Perubahan

Individu dalam Sejarah (Sekali Lagi)

Selera Surealisme

Ahad, 15 April 2012

Tarekat Ahmadiah Di Malaysia: Suatu Analisis Fakta Secara Ilmiah.


Tajuk: Tarekat Ahmadiah Di Malaysia: Suatu Analisis Fakta Secara Ilmiah. 
Penulis: Hamdan Hassan.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Tarekat Alunadiyah di Malaysia: Snarl” Analisis Fakta Secara membicarakan aspek-aspek pemikiran ulama terhadap doktrin Tarekat madiyah dan serta sitat perjuangan Tarekat Ahrnadiyah di Malaysia. Tujuan asal doktrinnya adalah berdasarkan cita-cita pernbahanian terhadap gerakan kaum sufi dart ahliahli tarekat. Buku ini membincangkan tentang usaha-usaha para syeikh Tarekat Ahrnadiyah di Malaysia khususnya di Kelantan yang cuba mengadakan pembaharuan pemikiran Islam, baik dalam hubungan ajaran tarekat, mahupun dalam hubungan pemikiran Islam untumnya.

Kandungan.

Pendahuluan

Penghargaan

Bab 1. Tarekat Ahmadiyah di Dunia Arab

Bab 2. Gerakan Tarekat Ahmadiyah di Malaysia

Bab 3. Organisasi Tarekat Ahmadiyah di Malaysia

Bab 4. Doktrin Tarekat Ahmadiyah di Malaysia

Bab 5. Aspek-Aspek Pembaharuan Tarekat Ahmadiyah

Bab 6. Penutup

Lampiran

Bibliografi

Indeks

Sabtu, 14 April 2012

Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains.


Tajuk: Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains.
Penulis: Abdul Latif Bin Samian.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sejarah dan Falsafah Sains merupakan bidang yang agak baru diperkenalkan di rantau inijika dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti Matematik dan Sosiologi. Oleh yang demikian tujuan buku ini ditulis adalah untuk memperkenalkan bidang yang bersifat "antara displin" (interdiciplinary) ini. Bersesuaian dengan tujuan itu dalam buku ini dibicarakan dengan ringkas beberapa aspek asas dalam Sejarah dan Falsafah Sains seperti pesonaliti-pesonaliti yang penting, perbincangan isu-isu kaedah-kaedah penyelesaian yang digunakan dan masalah-masalah yang berkaitan. Buku ini juga boleh dianggap sebagai pelengkap kepada buku-buku rujukan lain yang khususnua memaparkan Sejarah dan Falsafah Sains Barat.

Kandungan

Prakata

Bab 1. Falsafah Sains

Bab 2. Asas-Asas Penaakulan Sains

Bab 3. Bentuk-Bentuk Penerangan Sains dan Kaedah Formal

Bab 4. Metafizik dan Epistemologi

Bab 5. Sejarah Ringkas Perkembangan Falsafah Sains

Bab 6. Beberapa Mazhab Utama Kini

Bab 7. Etika dan Sains

Bibliografi

ladeks

Jumaat, 13 April 2012

Sumbangan Islam Dalam Bidang Matematik.


Tajuk: Sumbangan Islam Dalam Bidang Matematik.
Penulis: Ali Abdullah Al-Daffa.
Penulis: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Buku ini memaparkan sumbangan Islam terhadap matematik pada zaman kegemilangan ilmu pengetahuan yang bermula lebih kurang pada abad ketujuh sehinggalah abad ketiga belas. Ahli-ahli matematik Islam telah mencipta sistem perpuluhan aritmetik dan menyusun formula operasi-operasi asas yang berkaitan dengan penambahan, penolakan, pendaraban, pembahagian, kuasa berganda serta menjumpai punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. Dalam abad kesembilan, algebra telah menukarkan konsep nombor dari sifat asal aritmetriknya sebagai kuantiti yang tetap kepada unsur pembolehubah (variable) dalam suatu persamaan matematik. Aritmetrik merupakan asas semua bidang matematik sama ada matematik tulen atau gunaan. Antara ahli matematik Islam yang banyak memberi sumbangan terhadap bidang matematik ialah Abu Yusof Yaakub Ibn Ishaq al-Kindi.

Kandungan

Prakata.

Bab 1. Pengenalan

Bab 2. Latar Belakang Sejarah

Bab 3. Aritmetik

Bab 4. Al-Gebra

Bab 5. Trigonometri

Bab 6. Geometri

Bab 7. Kesimpulan

Bibliografi.

Indeks

Khamis, 12 April 2012

Lembaran Sejarah Dan Tamadun Islam.


Tajuk: Lembaran Sejarah Dan Tamadun Islam.
Penyelenggara: Abdul Rauh Yaacob.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pendahuluan

Penghargaan

1. Orang-Orang Yahudi dan Kristian di Semenanjung Tanah Arab Sebelum Islam
> Dr. Balkis Hj. Abu Bakar

2. Keadaan Wilayah-Wilayah Mesir, Syria dan Iraq Serta Sikap Penduduknya Pada Awal Kegiatan Ketenteraan Islam.
> Anwar Zainal Abidin

3. Pertentangan Sunni-Shiah: Suatu Rahmat Atau Fitnah?
> Dr. Ismail Bakar

4. Ilmu Tatabahasa Arab:Faktor Kennunculan dan Sejarah Pertumbuhannya.
> Husaimi Othman

5. Konsep Tamadun dari Pelbagai Perspektif.
> Prof Madya Dr. Marzuki Hj. Mahmood

6. Asia Tenggara dan Negeri China Dalam Catatan Kembara Ibn Battutah.
> lzziah Suryani Bt. Mat Resad Arshad

7. Hubungan Antara Sultan ’Ala’ sal-Din Kayqubad Dengan Beberapa Tokoh Sufi
> Haji Muhammad Bukhari LubLs

8. Dunia Islam dan Pembaharuarn: Satu Tinjauan Terhadap Reaksi Ulama.
> Abdol Rauh Yaccob lndeks

Rabu, 11 April 2012

Pendekatan Holistik Sains Dan Agama: Cabaran Ketamadunan.


Tajuk: Pendekatan Holistik Sains Dan Agama: Cabaran Ketamadunan.
Penulis: Syed Muhammad Dawilah al-Edrus.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Jawatankuasa Kumpulan Pakar Sejarah dan Falsafah Sains

Kata Pengantar

Prakata

Agama dan Sains Sebagai Wahana Pembangunan Ummah dalam Era Globalisasi

Pendekatan Holistik Agama dan Sains: Mekanisme dan Penghayatan Penyelesaian Alternatif

ontroversi Pengklonan Manusia: Cabaran terhadap Tamadun Agama dan Sains

Pendidikan Sejarah dan Falsafah Sains: Persiapan dan Penglibatan Masyarakat dalam Era Globalisasi

Peranan ljtihad sebagai Pemangkin ke Arah Kegemilangan Ilmu Islam

Isu-isu dalam Sains dan Teknologi: Penyelesaian Secara Islam

Penerapan Nilai-nilai Murni dalam Matematik Bersepadu melalui Pengolahan Masalah Matematik

Saling Tindakan Kepercayaan Epistemologi dan Kemahiran Penaakulan Saintifik dalam Pembelajaran Sains di Malaysia

lndeks

Selasa, 10 April 2012

Ismail Faruqi: Warisan Zaman Yang Abadi.


Tajuk: Ismail Faruqi: Warisan Zaman Yang Abadi.
Penulis: M. Tariq Quraish.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pengantar

Prakata

Pendahuluan

al-Faruqi Suami Isteri

MSA sebagai Guru

Tuan Rumah yang Baik Budi

Estetika sebagai Suatu Cara Hidup

Gaya Tersendiri

Tokoh Wanita Baru

Kelemahan Masyarakat Islam

al-Faruqi Jaguh Islam

Dialog al-Faruqi Dengan Biskop Cragg Dan Paderi Fitzgerald

Penelitian Semula Tauhid

Negara Islam dan Susunan Dunia

Baitul Maqdis Boleh Bebas untuk Semua

Malam al-Faruqi Suami Isteri Dibunuh

Isnin, 9 April 2012

Fikiran Dan Budaya Islam.


Tajuk: Fikiran Dan Budaya Islam.
Penulis: Ismail al-Faruqi.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Penghargaan

Pengenalan: Kumpulan Kajian Islam, Akademi Agama Amerika (1973-1981)
> Ismail Raji’ al-Faruqi

Cabutan Daripada Rancangan Sembilan Tahun

Bab 1. Shahidah
> Muzzammil Siddiqi

Bab 2. Islam Dan Undang-Undang
> ’Ara’ al Din Kharriifah

Bab 3. Ibadat Haji Di Makkah
> Victor Danner

Bab 4. Syariah: Tentang Muzik Dan Ahli Muzik
> Lois Lamycri

Bab 5. Ibn Taymiyyah Dan Perang Salib: Suatu Penyiasatan
> Victor E. Mak lairi

Bab 6. Mengenai Pendapat al-Maturidi Tentang Tindakan Manusia
> Meric Pessagno

Bab 7. Apa yang ”Islam” Dalam Kesusasteraan Islam?
> Muhammad A. Hamdan

Bab 8. Pejuang Perang Salib Dalam Memoir Uskmah Ibn Munqidh
> Muhammad Khalifah Ahmad

Bab 9. Sumbangan Islam Kepada Sejarah
> Michael Mazzaoui

Bab 10. Insan Kamil Menurut Pemikiran al Jilli
> Victor Danner

Bab 11. Dator Formarum: Ibn Rushd, Levi Ben Gerson And Moses Ben Joshua Of Narbonne
> Helen Goldstein

Ahad, 8 April 2012

Pemikiran Islam al-Faruqi.


Tajuk: Pemikiran Islam al-Faruqi.
Penulis: Isma’il al-Faruqi Dan Lois Lamya’ al-Faruqi
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Sumbangan pemikiran Ismail al-Faruqi dan isteri beliau Lois Lamya’ al-Faruqi telah banyak mempengaruhi berbagai-bagai masyarakat Islam dan bukan Islam seluruh dunia. Kumpulan kertas kerja mereka yang meliputi bidang teori alam tabii, seni persuratan, pendidikan dan seni tampak dari kaca mata Islam dapat ditatapi dalam buku ini..

Kandungan

Prakata

Pengantar

Islam Dan Teori Alam Tabii
> Ismail al-Faruqi

Tauhid Dan Seni Persuratan
> Ismail al-Faruqi

Universiti Islam: Masalah Dan Hasrat
> Ismail al-Faruqi

Prinsip Kesusasteraan Dan Seni Tampak Islam: Suatu Kajian Kes Di Malaysia
> Lois Lamya’ al-Faruqi

Sabtu, 7 April 2012

Aspek-Aspek Kesenian Islam.


Tajuk: Aspek-Aspek Kesenian Islam.
Penulis: Manja Mohd Ludin Dan Ahmad Suhaimi Haji Mohd Noor.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Prakata

Penghargaan

Pengenalan

Bab 1. Kaligrafi

Penulisan al-Quran

Seni Khat

Khat Khufi

Khat Thulus

Khat Naskh

Khat Farisi

Khat Riq’ah

Khat Diwani

Khat Diwani Jali

Khat Raihani

Pertumbuhan Kaligrafi Mutakhir

Bab 2. Seni Bina

Seni Bina Masjid

Apakah yang Dikatakan Masjid

Fungsi Masjid

Masjid al-Haram

Bentuk dan Gaya Binaan

Menara

Kubah

Mihrab

Mimbar

Tempat Berwudu’

Gaya Fatimiyah

Gaya Moor (di Sepanyol dan Afrika Selatan)

Motif Hiasan

Gaya Uthmaniyah

Perkembangan di India

al-Hamra’ (al-Hambra)

Makam (Turbah)

Taj Mahal

Perkembangan Terakhir pada Abad Pertengahan

Lengkungan Rangkai (Scalloped Arch)

Bab 3. Arabes

Bab 4. Catan Miniatur

Catan Miniatur dari Parsi

Manuskrip Shahnama

Catan Miniatur dari Turki

Catan Miniatur dari Moghul India

Catan Miniatur dari Fatimiyah Mesir

Bab 5 Tembikar, Tektil, Permaidani Dan Logam

Tembikar

Tekstil

Permaidani

Pertukangan

Bab 6. Seniman-Seniman Kesenian Islam

Kaligrafer

Ibn Muqlah

Ibn al-Bawwab

Yaqut al-Musta’sami

Syeikh Hamdullah

Hafiz Uthman

Ismail Zuhdi dan Mustafa Rakim

Abdullah Zuhdi bin Abdul Kadir al-Nablusi

Pelukis Catan Miniatur

Kamaluddin Behzad

Sham al-Din

Abd al-Haiy

Ali Riza’i Abbasi

Mir Saiyid Ali

Sinan Bey

Abdul Celil Celebi

Pelukis Catan Moden Islam

Ahmad Moustafa

Atteya Moustafa

Wajih Nahli

Bab 7. Penaruh Kesenian Islam

Bab 8. Kesenian Islam Di Malaysia

Glosari

Bibliografi

Indeks

Jumaat, 6 April 2012

Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi.


Tajuk: Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi.
Penyunting: Shahrir Mohamad Zain.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Kata Pengantar

Prakata

Bab 1. Falsafah Sains Dan Teknologi Moden Menurut Islam

Pendahuluan

Konsep-konsep dasar sains dan teknologi moden

Sejarah sains dan teknologi moden

Asal usul sains moden

Proses pensekularan sains moden

Sains moden dan materialisme

Sains dan teknologi Islam

Konsep-konsep asas fahaman Islam

Takrif dan pengelasan dan sains dalam Islam

Tujuan penyelidikan sains dalam Islam

Pandangan Islam terhadap jirim

Teori evolusi dan Islam

Peranan sains dan teknologi dalam tamadun Islam

Kesimpulan

Bibliografi

Bab 2. Tamadun Islam Dalam Bidang Biologi

Pendahuluan

Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan biologi

Botani

Zoologi

Asal usul kehidupan dan kejadian manusia

Pencapaian ahli sains Islam dalam bidang biologi

Bibliografi

Bab 3. Tamadun Islam Dalam Bidang Fizik

Pendahuluan

Fizik sebelum tamadun Islam

Sumbangan ahli sains Islam terhadap fizik teori

Tokoh-tokoh ahli eksperimen fizik dalam tamadun Islam

Kesimpulan

Bibliografi

Bab 4. Tamadun Islam Dalam Bidang Geologi

Takrif geologi

Geologi dan kaitannya dengan bidang-bidang sains yang lain

Kedudukan geologi dalam pengelasan ilmu orang Islam dahulu

Sejarah tabii

Beberapa ayat al-Quran yang berkaitan dengan geologi

Tokoh-tokoh geologi dalam Islam

karya-karya utama serta sejarah geologi di dalam Islam dan pengaruhnya ke atas dunia geologi keseluruhannya

Mineralogi

Kosmogoni dan kosmologi

Perlombongan

Bibliografi

Bab 5. Tamadun Islam Dalam Bidang Kimia

Pengenalan

Ilmu Kimia: Tujuan, falsafah dan prinsip

Kimia moden: Takrif dan tujuan

Sejarah perkembangan kimia Islam

Pengaruh dan kesan tokoh-tokoh terkemuka Islam ke atas sains dan kimia moden

Khalid Ibn Yazid (Abad ke-7 M.)

Jabir Ibn Haiyan (Abad ke-8 M.)

Muhammad Abu Bakar al-Razi (865-925 M.)

al-Quran sebagai sumber asas

Ulasan dan kesimpulan

Bibliografi

Bab 6. Tamadun Islam Dalam Bidang Matematik

Kedudukan matematik Muslim dalam sejarah matematik

Sistem nombor

Aritmetik dan teori nombor

Aljabar

Trigonometri

Geometri dan kaedah deduksi

Geometri analisis

Kaedah berangka

Rahsia kejayaan ahli matematik Islam dan satu gagasan falsafah matematik Islam

Bibliografi

Bab 7. Tamadun Islam Dalam Bidang Astronomi

Pengenalan

Sumber astronomi Islam

Balai cerap dan alat astronomi

Natijah pencerapan astronomi

Karya-karya astronomi Islam

Penggunaan matematik dalam astronomi

Pembentukan teori planet baharu

Astronomi dalam al-Quran

Pengaruh astronomi Islam

Bibliografi

Bab 8. Tamadun Islam Dalam Bidang Kejuruteraan Dan Teknologi

Pendahuluan

Tujuan, falsafah dan prinsip

al-Quran sebagai sumber ilmu

Pengelasan ilmu kejuruteraan Islam dahulu

Kejuruteraan awam

Kejuruteraan mekanik

Contoh-contoh rekaan

Rumusan

Bibliografi

Indeks

Khamis, 5 April 2012

Islam Di Nusantara Khususnya Di Tanah Melayu.


Tajuk: Islam Di Nusantara Khususnya Di Tanah Melayu.
Penulis: Dr. Abdullah Ishak.
Penerbit: Badan Dakwah Dan Kebajikan Malaysia al-Rahmaniyyah.

Kandungan

Kata Aluan

Prakata

Kandungan

Bab 1. Antara Kerajaan-Kerajaan Di Asia Tenggara Sebelum Kedatangan Islam

Sejarah Kemunculan Dan Struktur Pemerintahan

Pengaruh Hindu-Buddha Dalam Masyarakat Asia Tenggara

Bab 2. Kedatangan Islam Ke Asia Tenggara

Hubungan Perdagangan Antara Asia Barat Dengan Nusantara

Kegiatan Dakwah Dan Perdagangan Di Asia Tenggara Zaman Islam

Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu Peringkat Awal

Bab 3. Teori-Teori Kedatangan Islam Serta Faktor-Faktor Perkembangannya

Beberapa Teori Mengenai Kedatangan Islam

Antara Faktor Yang Mendorong Perkembangannya

Bab 4. Sumbangan Pasai, Melaka Dan Acheh Terhadap Perkembangan Islam Di Nusantara

Kerajaan Pasai (1297-1409 M)

Kerajaan Melaka (1409-1511 M)

Kerajaan Acheh (1511-1650 M)

Bab 5. Pengaruh Islam Di Nusantara Dan Perundangan Di Melaka

Pengaruh-Pengaruh Islam Yang Berlaku Di Nusantara

Pengaruh Islam Dalam Perundangan Di Melaka

Bab 6. Pengaruh Islam Dalam Pendidikan Di Tanah Melayu (Malaysia)

Pengajian Islam Di Melaka

Ke Arah Penubuhan Sekolah Melayu

Kemunculan Pondok Di Tanah Melayu

Bab 7. Pengaruh Islam Dalam Perundangan Di Tanah Melayu (Malaysia)

Pengaruh Inggeris Dalam Perundangan

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

Kedudukan Islam Sebagai Agama Bagi Persekutuan

Bibliografi
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...