JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 29 November 2010

Pengantar Tasawwuf Islam


Tajuk: Pengantar Tasawwuf Islam.
Penulis: Dr. Musa Fathullah Harun.
Penerbit: Dr. Musa Fathullah Harun.

Kandungan.

Prakata.

Mukaddimah.

Bab 1. Penaenalan Tentang Tasawwuf.

Perkataan Tasavvwuf.

Asal Perkataan Tasawwuf

Pengertian Tasawwuf Islam.

Pengertian Tasawwuf

Sumber Tasawwuf Islam.

Ilmu Tasawwuf Atau Ilmu Tariqat.

Hubungan Tasawwuf Atau Tariqat Dengan Aqidah.

Hubungan Tasawwuf Dengan Fiqh Atau Syariat.

Pedoman Mengilcuti Tariqat.

Masalah Syaikh Tariqat.

Halcikat Perjalanan Menuju Allah.

Bab 2. Sejarah Perkembangan Tasawwuf.

Gerakan Zuhdiyah.

Pengertian Zuhud.

Sebab-sebab Kemunculan Gerakan Zuhdiyah:

Pertama. Ajaran Islam Itu Sendiri.

Kedua. Pemberontakan Jiwa Atau Nihani Kaum Muslimin.

Perkembangan Daripada Zuhud Kepada Tasawwuf.

a. Ibrahim Bin Adham.

b. Dawud Al-Tai.

c. Fudail Bin ’Iyad.

d. Rabi’at Al-’Adawiyah

Kemunculan Tasawwuf.

Pembahasan Masalah-Masalah Tasawwuf.

Pertama. Pembahasan Masalah Ma’rifah.

Kedua. Pembahasan Masalah Akhlaq.

Ketiga. Pembahasan Masalah Al-Fana.

Keempat. Pembahasan Masalah Tumaninah.

Kelima. Masalah Penggunaan Kata-Kata Simbolik.

Kesimpulan: Tasawwuf Sunni.

al-Imam aI-Qusyairi.

al-Harawi.

al-Ghazali.

Perjalanan Hidup Imam Ghazali.

> Ilmu Al-Kalam.

> Ilmu Falsafah.

> Madzhab Ta’lim.

> Tasawwuf.

Manhaj Imam al-Ghazali Dalam Tasawwuf.

Masalah Ma’rifah.

Masalah Fana Dalam Tauhid.

al-Sa’adah.

Kemunculan Tariqat-Tariqat Sufi.

1. Tariqat Al-Qadiriyah.

2. Tariqat Al-Rifa’iyah.

3. Tariqat Al-Suhrawardiyah.

4. Tariqat Al-Syadziliyah.

5. Tariqat Al-Ahmadiyah

6. Tariqiat Al-Burhariivah.

7. Tariqat AlKubrawiyah.

8. Tariqat Al-Yasawiyah.

9. Tariqat Syasytiyah.

10. Tariqat Al-Naqsyabandiyah.

Bab 3. Berbagai Permasalahan Tasawwuf: Masalah Zahir Dan Batin.

Peranan Dan Fungsi Akal.

Faktor Kemuliaan Manusia.

Halcilcat Akal.

Adakah Akal Manusia Berbeza-Beza?

Peranan Akal.

Keupayaan Akal Manusia.

Alcal Dan Kepercayaan.

Islam Dan Ilmu Pengetahuan.

Ilmu Dan Ibadat.

- Pembahagian Ilmu Dalam Islam.

a. Pernbahagian Dari Segi Hukum Mcnuntutnya:

Pertanna. Emu Fardu ’Ain.

Kedua. Ilmu Fardu Kifayah.

b. Pennbahagian Dari Segi Hubungannya Dengan Syariat:

Pertama. Emu Syariat.

Kedua. Ilmu Bukan Syari’at.

c. Perribahagian Dari Segi Cara Memperolehnya:

Pertama: Ilmu Kasbi.

Kedua. Ilmu Ladunni Atau Ilmu Wahbi.

d. Pembahagian Dari Segi Sumbernya:

Pertanna. Ilmu ’Aqli.

Kedua. Ilmu Naqli.

Sumber Ilmu.

Masalah Tawasstd Dan Wasilah.

Cara-cara Bertawassul:

a. Cara Bertawassul Disepakati

Pertana. Bertawassul Dengan Zat, Nama Dan Sifat Allah.

Kedua. Bertawassul Dengan Amal Salih.

Ketiga. Bertawassul Dengan Doa Orang Lain.

b. Cara Bertawassul Yang Dipertikaikan.

Pertarna. Bertawassul Dengan Zat Atau Peribadi Seseorang

Hujah Orang Yang Membolehkan

Hujah Orang Yang Menolaknya.

Pandangan-Pandangan Lain

> Masalah Wasatah Dan Istighathah.

Sebab Tersebamya Amalan Istighathah.

Masalah Rabitah.

> Masalah Qada’ Dan Qadar.

Pendahuluan.

Pengertian Qada.

Pengertian Qadar.

Perbezaan Qada^ Dengan Qadar.

Keimanan Kepada Qada Dan Qadar.

Pandangan-Pandangan Mengenai Qada Dan Qadar.

Pertama. Kelompok Jabariah.

Kedua. Kelompok Qadariah.

Ketiga. Kelompok Asya’irah.

Penutup.

Bibliografi.

Aliran Kepercayaan: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.


Tajuk: Aliran Kepercayaan: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.
Penulis:Farahwahida Mohd Yusof.
Penerbit: Universiti Teknologi Malaysia.

Buku ini membahaskan secara terperinci tentang kelahiran dan perkembangan aliran kepercayaan atau lebih dikenali sebagai ajaran sesat dalam sejarah umat Islam. Turut dibincangkan faktor perkembangan aliran kepercayaan dan penerimaan masyarakat Melayu–Islam di Malaysia terhadapnya. Cabaran aliran kepercayaan ini perlu ditangani dengan hikmah kerana telah terbukti mampu mengancam keselamatan rakyat dan Negara. Maklumat tentang Aliran Kepercayaan ini Perlu disebarluaskan untuk pengetahuan masyarakat umum agar umat Islam di Malaysia khasnya tidak mudah terpengaruh dengan dakyah yang dibawa oleh penganjur ajaran sesat. Sehubungan itu, buku ini turut menyenaraikan beberapa aliran yang telah diwartakan salah oleh Majlis Fatwa Negeri mahupun Majlis Fatwa Kebangsaan untuk makluman Masyarakat.

Kandungan.

Prakata.

Senarai Singkatan.

Jadual Transliterasi.

Bab 1. Perpaduan Dalam Islam.

1.1. Pengenalan.

1.2. Konsep.

1.3. Umat Islam Selepas Kewafatan Rasulullah s.a.w.

Bab 2. Aliran Kepercayaan Dalam Sejarah Islam.

2.1. Pengenalan.

2.2. Faktor Berlakunya Perpecahan.

2.3. Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam.

2.3.1. Khawarij.

2.3.2. Syiah.

2.4. Aliran Batiniah.

2.4.1. Sejarah Kemunculan Dan Perkembangan.

2.4.2. Nama Lain.

2.4.3. Ajaran Dan Pemikiran.

2.4.4. Teknik Penyebaran.

Bab 3. Aliran Kepercayaan Di Malaysia.

3.1. Pengenalan

3.2. Sejarah Kelahiran

Bab 4. Perkembangan Ajaran Sesat Di Malaysia.

4.1. Pengenalan.

4.2. Faktor Perkembangan.

4.2.1. Kepercayaan.

4.2.2. Kecetekan Ilmu Dan Iman.

4.2.3. Seks.

4.2.4. Psikologi.

4.2.5. Ekonomi.

4.2.6. Sosial.

4.2.7. Politik.

4.2.8. Sekularisme Dan Orientalisme Barat.

4.3. Taktik Dan Teknik Penyebaran.

4.4. Sumber Pemikiran.

4.5. Bentuk Ajaran.

4.6. Kesan Daripada Ajaran Sesat.

4.6.1. Syirik, Kufur Dan Murtad.

4.6.2. Sesat Dalam Beragama.

4.6.3. Perpecahan Dalam Masyarakat.

4.6.4. Ancaman Kepada Keselamatan Negara.

Bab 5. Penutup.

Lampiran.

Rujukan.

Indeks.

Jumaat, 26 November 2010

Sains, Teknologi, Kesenian Dan Agama: Perspektif Pelbagai Agama.


Tajuk: Sains, Teknologi, Kesenian Dan Agama: Perspektif Pelbagai Agama.
Penyunting: Osman Bakar Dan Azizah Hamzah.
Penerbit: Penerbitan Universiti Malaya.

Kandungan.

Senarai Gambar.
Senarai Gambarajah.
Kata Pengantar.

Bahagian 1. Asas Kefalsafahan.

Bab 1. Tradisi Kerohanian Sebagai Asas Kelahiran dan Kemajuan Sains dan Teknologi.
> Osman Bakar.

Bahagian 2. Alam Misteri Matematik.

Mukadimah.

Bab 2. Matematik Mesir Purba dan Mesopotamia: Konsep Nombor Perdana
> James Ritter.

Bab 3. Matematik India: Lilavati, Teks Matematik Abad ke-12.
> Francis Zimmermann.

Bab 4. Matematik China: Kisah t-t Langit.
> Jean-Claude Martzloff.

Bab 5. Matematik Yunani: Odyssey Akal.
> Bernard Vitrac.

Bab 6. Matematik Islam: Tempat Bersilangnya Geometri dan Algebra.
> Roshdi Bashed.

Bab 7. Matematik Zaman Pertengahan Hingga ke Zaman Keserlahan Akal Budi: Asal Usul Matematik Moden
> Catherine Goldstein dan Jeremy Gray.

Bahagian 3. Kosmologi: Teori Kelahiran Alam Semesta

Mukadimah.

Bab 8. Kosmologi dalam Kitab Veda: Alam Semesta Dalaman.
> Rao Chelikani dan Rose line de Laval.

Bab 9. Kosmologi dalam al-Quran.
> Norreddin Mohammed.

Bab 10. Kosmologi Amerika Selatan: Asal Usul Kosmos Menurut Kaum Guarani
> Ruben Bareiro Sagirier.

Bab 11. Kosmologi Afrika: Bumi Bayang-Bayang.
> Amadou Hcimpate Ba

Bab 12. Kosmologi Orang Siberia: Mitos Memburu Matahari.
> Galina Kaptuke-Varlarnova.

Bab 13. Kosmologi Bangsa Basque: ”Kurniakanlah Kepada Kami Cahaya Hidup dan Cahaya Mati”.
> Jose M. Satrustegui.

Bab 14. Kosmologi Moden: Kehidupan dan Kematian Alam Semesta.
> John Gribbin.

Bahagian 4. Kesenian Mukaddas.
Bab 15. Hakikat Kudus.
> Juan Plaza la Artola.

Bab 16. Lingkungan Keabadian: Kesenian Kebanggaan Firaun.
> Jean-Claude Golvin.

Bab 17. Menara Babel di Babylon.
> Dominique Beyer.

Bab 18. Kesenian Mukaddas Orang Yunani.
> Sophie Descamps-Lequime.

Bab 19. Misteri Stonehenge
> Christopher Chippindale

Bab 20. Tangga Menaiki Langit: Seni Bina Buddhis
> Jacques Gies.

Bab 21 Kesenian Mukaddas Bangsa Yahudi: Dari Temple ke Sinagog
> Laurence Sigal.

Bab 22. Masjid: Pusat Kegiatan Umat Islam
> Christiane Naffah.

Keterangan Ringkas Tentang Para Penulis.

Indeks.

Senarai Gambar.
Gambar 1: Rod untuk mengukur cubit di Mesir 46 Gambar 2: Pandangan udara tapak ziggurat Ur (Iraq).

Gambar 3: Lakaran dua orang jurutulis sedang merekodkan barang tawanan perang.

Gambar 4: Ukiran batu nisan Akhethotep.

Gambar 5: Skrol Rhind Mathematical Papyrus.

Gambar 6: Serpihan kepingan batu Mesopotamia.

Gambar 7: Salinan manuskrip teks Sanskerta.

Gambar 8: Patung gangsa Dewa Shiva.

Gambar 9: Nanda, bapa angkat Krishna, sedang mendengar nasihat seorang ahli nujum.

Gambar 10: Peta langit polikrom tahun 1453.

Gambar 11: Penutup peti simpanan.

Gambar 12: Pythagoras (kurun ,Ice-6 S.M.).

Gambar 13: Thales dari Miletus (kurun ke-7).

Gambar 14: Kematian Archimedes.

Gambar 15: Rumah api Pharos Alexandria.

Gambar 16: Manuskrip Euclid.

Gambar 17: Risalah oleh Sharif al-Din al-Tusi.

Gambar 18: Miniatur bandaraya Baghdad tahun.

Gambar 19: Terjemahan bahasa Latin risalah al Khwarizmi.

Gambar 20: Komentar tentang karya Euclid oleh Nasir-al-Din al-Tusi.

Gambar 21: Pusat Pemerhati Istanbul.

Gambar 22: Ukiran oleh Gottfried Stein (1687-1747) berjudul L’Acadetnie des sciences et des beaux-arts.

Gambar 23: Pengurus Bank dan iSterinya oleh Quentin Metsys.

Gambar 24: Sistem suria Galileo.

Gambar 25: Roda Kewujudan atau Roda Hukum Semesta.

Gambar 26: Miniatur Penggoncangan Laut Susu dari Kashmir.

Gambar 27: DIM surah pertama al-Quran.

Gambar 28: Lukisan ”Keajaiban Alam Ciptaan” oleh al-Qazwini.

Gambar 29: Lukisan gerhana bulan.

Gambar 30: Pintu gerbang pusat mazhab Jesuit Argentina.

Gambar 31: Para anggota sebuah keluarga Fulani.

Gambar 32: Barang kemas wanita Fulani.

Gambar 33: Lukisan shaman pada kurun ke-18.

Gambar 34: Pemburu-pemburu Evenk di Siberia.

Gambar 35: Patung perempuan orang-orang Evenk.

Gambar 36: Gambar Illargi-Amandre (”Wanita Bulan”).

Gambar 37: Nebula Orion.

Gambar 38: Lukisan berjudul ”Pintu Gerbang Antarabintang” oleh Luigi Crippa.

Gambar 39: Lukisan ”Gubahan Kosmik” oleh Paul Klee.

Gambar 40: Denai bintang di Kutub Selatan.

Gambar 41: Masjid Besar Kordoba, Sepanyo.l

Gambar 42: Sinagog Don Issac, Paris (1962).

Gambar 43: Masjid al-Mikhdar di Tarim, Yemen.

Gambar 44: Biara di Aosta, Itali (1989).

Gambar 45: Pylon Ramses’ II di kuil Amon-Re, Luxor.

Gambar 46: Pembinaan semula kuil Amon-Re.

Gambar 47: Lukisan timbul di kuil permaisuri Hatshepsut.

Gambar 48: Replika sebuah naos.

Gambar 49: Kuil Khons, dewa bulan, di Karnak.

Gambar 50: Naos makam Tutankhamen.

Gambar 51: Lukisan Menara Babel.

Gambar 52: Ukiran timbul pembawa-pembawa air.

Gambar 53: Patung besar dewi Athena Parthenos.

Gambar 54: Parthenon atas Acropolis di Athens.

Gambar 55: Pemandangan Stonehenge dari udara.

Gambar 56(a): Pagoda Tianningsi di Beijing, China.

Gambar 56(b): ”Pagoda Angsa Liar Besar” di Xian, China.

Gambar 56(c): Pagoda Kosanji di Setoda, Jepun.

Gambar 57(a): Stupa emas Pagoda Shwe Dagon di Rangoon, Myanmar.

Gambar 57(b): Mata Buddha menghiasi stupa di Kathmandu.

Gambar 58: Patung Buddha di Dunhuang, China.

Gambar 59: Rumah Ibadat Nabi Sulaiman di Baitulmuqaddis.

Gambar 60: Miniatur daripada Haggadah orangorang Sepanyol.

Gambar 61: Model Sinagog Gush Alav di Muzium Israel, Baitulmuqaddis.

Gambar 62: Sinagog orang-orang Jerman di Venice, Itali.

Gambar 63: Mihrab simen Masjid Jamik Isfahan, Republik Islam Iran.

Gambar 64: Dewan Masjid Besar Kairouan di Tunisia.

Gambar 65: Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan.

Senarai Gambarajah.
Gambarajah 1: Simbol angka Mesir dan angka Babylon.

Gambarajah 2: Petikan daripada lilavati’ karya Bhaskara.

Gambarajah 3: Tulisan Aryabhata tentang nilai hampiran.

Gambarajah 4: Contoh masalah dalam trigonometri sfera dikaji oleh ahli astronomi-matematik China.

Gambarajah 5: Angka-angka berbentuk rod membilang di China purba.

Gambarajah 6: Ulasan Bernard Vitrac terhadap Quadrivium Pythagoras.

Gambarajah 7a: Contoh hasil seni lukis kaum Guarani.

Gambarajah 7b: Satu lagi contoh lukisan kaum Guarani.

Rabu, 24 November 2010

Sadr Al-Din Shirazi Dan Hikmah Muta’aliyah.


Tajuk: Sadr Al-Din Shirazi Dan Hikmah Muta’aliyah.
Penulis: Sayyed Hossein Nasr.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Walaupun pandangan Barat sejak dari dulu lagi mirip menentukan bahawa falsafah Islam tidak lebih dari satu fenomena sepintas lalu atau sekadar jambatan penghubung di antara penghujung Zaman Gelap dengan penghujung Zaman Pertengahan, namun satu perspektif yang lebih saksama tentang hal itu mulai muncul kini. Kita harus berterima kasih kepada beberapa orang sarjana yang menulis tentangnya dalam bahasa Eropah, kerana dengan usaha mereka inilah falsafah Islam tidak lagi dianggap sebagai fenomena sepintas lalu. Dahulu, sejarah perkembangan seribu tahun falsafah Islam disempitkan kepada satu bab pendek yang dikenali sebagai 'falsafah Arab', dan diselitkan sebagai satu 'masa pendek' yang menjarakkan sejarah 'serius' pemikiran Barat di antara zaman Greek dan Romawi dengan bahagian akhir Abad Pertengahan. Namun demikian, sikap dan pandangannya yang popular tetapi sempit itu, mulai disedari kini akan kekeliruannya, dan semakin ramai yang ingin melihat perubahan dibuat tentang soal peradaban itu. Walaupun tidak tersebar luas, penelitian baru ini semakin terasa maknanya. Dunia Barat sudah mulai sedar akan wujudnya satu tamadun tradisonal lain sebagai sebuah dunia yang mempunyai nilai mereka yang tersendiri, yang patut diteliti dan dipelajari mengenainya. Mereka juga mulai sedar bahawa tamadun tradisional itu tidak harus dilihat atau dianggap sebagai sekadar batu loncatan kepada Barat bagi membentuk asas-asas pemikiran dan pembangunan dunia moden mereka sendiri

Kandungan.

Pengenalan.

Bab 1. Latar Belakang Intelektual.

Bab 2. Riwayat Hidup Dan Hasil Karya.

Bab 3. Asfar.

Bab 4. Sumber Doktrin Dan Buah Fikiran Sadr.

Bab 5. Apakah Yang Diistilahkan Sebagai Hikmat Muta’aliyah?.

Bibliografi Tentang Al-Din Shirazi Di Dalam Bahasa-Bahasa Eropah.

Indeks.

Biografi Mufti-Mufti Malaysia.


Tajuk: Biografi Mufti-Mufti Malaysia.
Penulis: Azman Abdul Rahman, Zahari Mahad Musa, Nik Salida Suhaila Nik Saleh Dan Adel M. Abdul Aziz.
Penerbit: Universiti Sains Islam Malaysia.

Buku ini merupakan usaha awal mengumpulkan tokoh-tokoh ahli agama yang bergelar ‘mufti’ di Malaysia. Seramai 92 orang mufti telah dapat direkodkan meliputi negeri-negeri di Malaysia termasuklah mufti bagi Wilayah Persekutuan sebelum merdeka sehingga kini. Paparan utama dalam buku ini menyentuh latar belakang diri dan pendidikan beserta sumbangan dan khidmat kepada masyarakat bagi setiap mufti yang pernah dilantik. Setiap biogtafi mufti di dalam buku ini disusun mengikut abjad negeri-negeri di Malaysia dan seterusnya di ikuti susunan lantikan perkhidmatan sebagai mufti untuk memudahkan pembaca mendapatkan maklumat tersebut.

Kandungan.

Setinta Puji.

Penghargaan.

Prakata Pendahuluan.

Bab 1. Johor Darul Takzim.

Dato’ Haji Abdullah Bin Musa: Mufti Kedua (1899M-1907M)

Datuk Syed Abdul Kadir Bin Muhsin al-Attas: Mufti Ketiga (1907M-1933M)

Dato’ Syed Alwi Bin Tahir al-Haddad: Mufti Keempat (1934M-1941M) Dan Keenam (1947-M1961M)
Tan Sri Datuk Haji Hassan Bin Yunus: Mufti Kelima (1941M-1947M)

Tan Sri Dato’ Abdul Jalil Bin Hasan: Mufti Ketujuh (1961M-1964M)

Dato’ Haji Rahim Bin Yunus: Mufti Kelapan (1965M-1977M)

Datuk Syed Alwi Bin Abdullah al-Haddad: Mufti Kesembilan (1977M-1981M)

Dato’ Haji Ahmad Bin Awang: Mufti Kesepuluh (1981M-1999M)

Dato’ Haji Nooh Bin Gadot: Mufti Kesebelas (1999M-Kini)

Bab 2. Kedah Darul Aman.

Dato’ Paduka Syeikh Abdul Majid Bin Mohd Noor: Mufti Pertama (2000M-2002M)

Dato’ Syeikh Hasbullah Bin Haji Abdul Halim: Mufti Kedua (2002M-Kini)

Bab 3. Kelantan Darul Naim.

Haji Nik Wan Daud Bin Haji Wan Sulaiman: Mufti Pertama (1893M-1907M)

Haji Wan Ishak Bin Imam Haji Abdullah: Mufi Kedua (1907M-1909M)

Haji Musa Bin Haji Abdul Samad: Mufi Ketiga (1909M-1916M)

Haji Wan Muhammad Bin Haji Abdul Samad: Mufi Keempat (1916M-1920M)

Dato’ Haji Che Idris Bin Haji Che Hasan: Mufi Kelima (1921M-1927M)

Dato’ Haji Ibrahim Bin Haji Muhammad Yusuf: Mufi Keenam (1928M-1941M)

Dato Haji Ahmad Maher Bin Haji Ismail al-Azhari: Mufi Ketujuh (1941M-1968M)

Dato Haji Muhammad Noor Bin Haji Ibrahim: Mufi Kelapan (1968M-1987M)

Dato’ Haji Ismail Bin Haji Yusuf: Mufi Kesembilan (1987M-1988M)

Dato’ Haji Muhammad Bin Che Wok: Mufi Kesepuluh (1988M-1990M)

Dato’ Haji Abdullah Bin Mohd Hasan: Mufi Kesebelas (1990M-2008M)

Dato’ Paduka Haji Mohamad Shukri Bin Mohamad: Mufi Keduabelas (2008M-Kini)

Bab 4. Melaka Negeri Bersejarah.

Tuan Haji Khalil Bin Haji Husain: Mufti Pertama (1960M-1960M)

Tuan Haji Hasan Bin Haji Abu Bakar: Mufti Kedua (1960M-1979M)

Datuk Sheikh Hj Md Yunus Bin Hj Mohd Yatim: Mufti Ketiga (1979M-1996M)

Datuk Haji Rashid Redza Bin Haji Md Saleh: Mufti Keempat (1996M-Kini)

Bab 5. Negeri Sembilan Darul Khusus.

Sheikh Haji Ahmad Bin Sheikh Mohd Said: Mufti Pertama (1950M-1964M)

Dato’ Haji Hasan Bin Haji Sail: Mufti Kedua (1969M-1987M)

Dato’ Haji Mohd Murtadza Bin Haji Ahmad: Mufti Ketiga (1987M-Kini)

Bab 6. Pahang Darul Makmur.

Tuan Haji Othman Bin Haji Senik: Mufti Pertama (1905M-1918M)

Tuan Haji Sheikh Abdul Rahim Bin Ibrahim al-Samanudi: Mufti Ketiga (1950M-1951M)

Tuan Haji Abu Bakar Bin Mat Yasin: Mufti Keempat (1951M-1976M)

Dato’ Haji Sidek Bin Haji Ariffin: Mufti Kelima (1976M-1982M)

Dato’ Haji Muhammad Taib Bin Haji Hasan: Mufti Keenam (1982M-1997M)

Dato’ Haji Sulaiman Bin Haji Ahmad: Mufti Ketujuh (1998M-2007M)

Dato’ Haji Abdul Rahman Bin Haji Osman: Mufti Kelapan (2007M-Kini)

Bab 7. Perak Darul Ridzuan.

Dato’ Seri Utama Diraja Dato’ Haji Ghazali Bin Haji Abdullah: Mufti Keenam (1977M-1981M)

Dato’ Seri (Dr.) Haji Harussani Bin Haji Zakaria: Mufti Kelapan (1981M-Kini)

Bab 8. Perlis Indera Kayangan.

Dato Alim Panglima Hj Mat Jahya Bin Hj Hussin Mufti Ketiga (1984M-2006M)

Dr Mohd Asri Bin Zainul Abidin: Mufti Keempat (2006-Kini)

Bab 9. Pulau Pinang Pulau Mutiara.

Dato’ Syeikh Azmi Bin Ahmad: Mufti Keempat (1993M-1997M)

Dato’ Haji Hassan Bin Haji Ahmad: Mufti Kelima (1997-Kini)

Bab 10. Sabah Di Bawah Bayu.

Tuan Haji Said Bin Haji Ibrahim: Mufti Kedua (1975M-1978M) Dan Mufti Keempat (1985M-1989M)

Datuk Haji Ahmad Alawi Bin Haji Adnan: Mufti Keenam (1999-Kini)

Bab 11. Sarawak Bumi Kenyalang.

Datuk Haji Abdul Kadir Bin Hasan: Mufti Pertama (1971M-1988M)

Datuk Haji Mohd Mortadza Bin Haji Daud: Mufti Kedua (1994M-2002M)

Dato’ Seri Haji Anis Bin Haji Abot: Mufti Ketiga (2002M-2004M)

Dato’ Haji Loling Othman Bin Haji Alwi: Mufti Keempat (2004M-Kini)

Bab 12. Selangor Darul Ehsan.

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Haji Yusuf Bin Sahabuddin: Mufti Pertama (1953M-1968M)

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Haji Ghazali Bin Haji Abdullah: Mufti Kedua (1968M-1973M)

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Hj Md Salleh Bin Hassan Farid: Mufti Ketiga (1974M-1976M)

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Hj Hassan Bin Hj Omar: Mufti Keempat (1976M-1985M)

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Ishak Bin Haji Baharom: Mufti Kelima (1985M1997M)

Dato’ Seri Utama DiRaja Dato’ Haji Mohd Tamyees Bin Abdul Wahid: Mufti Keenam 1998M-Kini)

Bab 13. Terengganu Darul Iman.

Syeikh Abdul Kadir Bukit Bayas: Mufti Pertama (1839M-1853M)

Syed Muhammad Bin Zainal Abidin al-Idrus: Mufti Kedua (1860M-1878M)

Hj Wan Abdullah Mohamad Amin: Mufti Ketiga (1878M-1889M)

Hj Wan Mohamad Wan Abdullah: Mufti Keempat (1890M-1912M)

Hj Wan Mohamad Abdullah Bin Jamil: Mufti Kelima (1912M-1931M)

Hj Wan Sulaiman Wan Daud Mufti Keenam (1932M-1936M)

Syeikh Hasan Said al-Yamani: Mufti Kelapan (1946M-1952M)

Haji Wan Long Mohd Saleh Bin Ahmad: Mufti Kesembilan (1952M-1957M)

Syed Yusuf Bin Ali al-Zawawi: Mufti Kesepuluh (1953M-1975M)

Haji Wan Abdul Manan Bin Haji Wan Yaakob: Mufti Kesebelas (1976M-1988M)

Dato’ Engku Alwi Bin Engku Haji Ambak: Mufti Keduabelas (1988M-2000M)

Dato’ al-Syeikh Abdul Halim Bin Abdul Kadir: Mufti ketigabelas (2000M-2004M)

Dato’ Dr Haji Mohamad Zubir Bin Haji Awang: Mufti Keempatbelas (2004M-2005M)

Dato’ Haji Ismail Bin Yahya: Mufti Kelimabelas (2005M-2008M)

Ustaz Alias Bin Abdullah: Mufti Keenambelas (2008M-Kini)

Bab 14. Wilayah Persekutuan.

Tan Sri Sheikh Abdul Mohsein Bin Haji Saleh: Mufti Pertama (1974M-1984M)

Dato’ Sheikh Othman Bin Haji Ibrahim: Mufti Kedua (1986M-1990M)

Tan Sri Abdul Kadir Talip: Mufti Ketiga (1991M-1997M)

Datuk Hj Md Hashim Yahya Mufti Keempat (1997M-2003M)

Dr Mohammad Yusoff Bin Hussain: Mufti Kelima (2003M-2005M)

Datuk Hj Wan Zahidi Bin Wan Teh Mufti keenam (2005M-Kini)

Kesimpulan.

Rujukan.

Indeks Nama.

Indeks Tempat.

Sabtu, 20 November 2010

Metodologi Imam al-Tirmidhi Dalam Kitab Al-Jami'.


Tajuk: Metodologi Imam al-Tirmidhi Dalam Kitab Al-Jami'.
Penulis: Ahamad Asmadi Bin Sakat.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid Sdn Bhd.

Kandungan.

Mukadimah.

Fasal 1. Pengenalan Imam Al-Tirmidhi.

1.1. Nama dan nasab Imam al-Tirmidhi.

1.2. Kelahiran Imam al-Tirmidhi.

1.3. Latar Belakang Pengajian Imam alTirmidhi dan Pengembaraanya.

- Tarikh Pengembaraan Imam al Tirmidhi.

1.4. Guru-Guru Imam al-Tirmidhi.

1.5. Tabaqat (Kronologi) Guru-Guru Imam al-Tirmidhi Dalam Kitab al-Jami’.

1.6. Pertemuan Imam al-Tirmidhi Dengan Ulama Besar Di Zamannya.

1.7. Imam al-Tirmidhi Berguru Dengan Imam al-Bukhari.

1.8. Pengiktirafan Ulama Terhadap ketokohan imam al-Tirmidhi.

1.9. Orang yang mempertikai Keilmuan Imam al-Tirmidhi.

Kesilapan Ibn Hazm.

1.10. Hasil-hasil Karya Imam al-Tirmidhi.

1.11. Perawi Kitab Jami’ al-Tirmidhi.

Fasal 2. Kitab Jami’ Al- Tirmidhi.

2.1. Pengenalan Kitab Jami’ al-Tirmidhi.

2.1.1. Tarajum ‘Ammah (Tajuk-Tajuk Yang Berbentuk Uumum).

2.1.2. Tarajum Juz’yyah (Tajuk-Tajuk kecil).

2.2. Syarat-Syarat Mengeluarkan Hadith.

2.3. Syarat-Syarat Imam al-Tirmidhi Dalam Mengeluarkan Hadith.

2.4. Metodologi Imam al-Tirmidhi Dalam Meriwayatkan Hadith-Hadith Yang Menunjukkan Bab Tertentu.

2.4.1. Meriwayatkan Hadith Berserta Dengan Sanad-Sanadnya.

2.4.2. Menggunakan Isyarat Kepada Hadith-Hadith Tertentu Yang Semakna Dan Munasabah Dengan Hadith Yang Dikemukakan Dalam Tajuk Bab.

2.4.3. Maksud al-Tirmidhi ketika menyebut wa fi al-Bab Can fulan Wa Fulan.

2.4.4. Teknik Imam al-Tirrnidhi Menggunakan Isyarat Kepada Hadith-Hadith Bab.

2.4.5. Memanfaatkan isyarat al-Tirmidhi Kepada Hadith-Hadith.

2.5. Metode al-Tirmidhi Dalam Bab-Bab Dan Tajuk-Tajuk Kitabnya.

2.5.1. Kepentingan tajuk-Tajuk Bab.

2.5.2. Keistimewaan penyusunan Hadith-Hadith Mengikut Tajuk-Tajuk Tertentu.

2.6. Jenis-jenis hadith yang terdapat dalam Jami’ al-Tirmidhi.

2.7. Jenis-jenis hadith dalam kitab Jami' (al-Tirmidhi).

2.8. Kaedah Imam al-Tirmidhi Membezakan Jenis-Jenis Hadith.

2.9. Istilah-istilah Jenis Hadith Yang Terdapat Dalam Kitab Jami’ al-Tirmidhi.

2.10. Hadith Hasan Dalam Kitab Jami’ al-Tirmidhi.

2.11. al-Jami’ Sebagai Rujukan Hadith Hasan.

2.12. Hukum Hadith Hasan.

2.12.1. Hadith Hasan Li Dhatih.

2.12.2. Hadith Hasan Li Ghayrih.

2.13. Maksud kata al-Tirmidhi: Asahh Shay’ fi al-Bab Aw Ahsan.

2.14. Hadith Gharib Dalam al-Jami’.

2.15. Pembahagian Hadith al-Gharib Di Sisi Imam al-Tirmidhi.

2.15.1. Gharib Matan dan Isnad

Hukum Hadith Gharib matan dan Isnad.

2.15.2. Gharib Pada Sanad Tidak Pada Matan

Hukum Hadith Gharib Pada Sanad Tidak Pada Matan.

2.16. Gabungan Hadith Sahih Atau Hadith Hasan Dengan Istilah Lain.

Rujukan.

Sejarah Kerajaan Melayu Patani.


Tajuk: Sejarah Kerajaan Melayu Patani.
Penulis: Ibrahim Syukri.
Penerbit: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buku Sejarah Kerajaan Melayu Patani yang dikarang oleh Ibrahim Syukri, adalah genre pertama teks sejarah Patani menurut bentuk baru yang amat berpengaruh kepada masyarakat Melayu Patani khasnya dan juga menjadi teks rujukan utama kepada penulis sejarah Patani yang terkemudian. Bentuknya baru apabila dibandingkan dengan Hikayat Patani yang masih dalam bentuk penulisan hikayat. Sejarah Patani adalah sebuah teks sejarah yang ditulis dengan kaedah dan tujuan yang nampaknya jelas kepada pengarang. Sungguhpun asalnya, pengedaran dan penerbitannya diharamkan namun buku ini terus diperkatakan keunggulan penulisannya oleh sarjana tempatan mahupun sarjana Barat. Pada naskhah peribadi kami terdapat catatan tarikh dikeluarkan pada 15 Oktober 1958. Ini dapat dimaksudkan bahawa buku ini dicetak dan diterbitkan pada tahun 1958. Penerbitan edisi ini juga bukan penerbitan sebuah kajian teks tetapi lebih merupakan percetakan semula dan merumikan edisi jawi. Dengan itu kelemahan atau kesilapan asal yang terdapat dalam teks Jawi dikekalkan. Edisi Ruminya memakai ejaaan Rumi baru yang terpakai, manakala nama tempat dan nama individu wilayah-wilayah Selatan Thai disesuaikan dengan ejaan rasmi yang diterima pakai di sana. Buku ini diulang cetak juga dengan tujuan pesanan Ibrahim Syukri untuk orang Melayu Patani yang berbunyi, "Sesungguhnya nasib orang-orang Melayu Patani tidak harus diletakkan dalam tangan pemerintahan Siam-Thai tetapi langkah memperbaiki nasib kedudukan mereka adalah terletak di dalam tangan mereka sendiri." Selama

Kandungan.

Senatai Gambar Dan Carta.

Prakata Editor.

Pendahuluan.

Bab 1. Tanah Melayu Pada Zaman Purbakala.

Bab 2. Pembangunan Negeri Patani Dan Keturunan Raja-Rajanya.

Bab 3. Pemerintahan Patani Pada Zaman Kejatuhan.

Bab 4. Negeri Patani Zaman Kejatuhan.

Pesanan.

Indeks.

Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.


Tajuk: Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.
Penulis: Syeikh Salim Bahsanawi.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Kandungan.

Pengantar Penerbit.
Kata Aluan Penterjemah.

Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.
- Pendahuluan.

- Punca Salah Faham.

- Perkembangan Pemikiran Sayyid Qutb.

- Salah Faham Terhadap Buku Petunjuk Sepanjang Jalan.

Fasal 1. Muqaddimah Petunjuk Sepanjang Jalan.

> Salah Faham Terhadap Muqaddimah Buku Petunjuk Sepanjang Jalan.
1. Umat Dan Kekufuran

2. Jemaah Dan Iman.

3. Jahiliyah Dan Kekufuran.

4. Sekitar Madrasah Sayyid Qutb.

Fasal 2. Generasi Al-Quran Yang Unik.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Generasi Al-Quran Yang Unik.
1. Membataskan Sumber Perundangan Kepada al-Quran Sahaja.

2. Fiqh Dan Kegagalan Berbagai Tamadun.

3. Menerima al-Quran Untuk Melaksana Dan Berarnal.

4. Uzlah Syu’uriyyah.

5. Memutuskan Hubungan Dengan Jahiliah.

6. Pemikiran Islam Jahiliah.

7. Jahiliyah Dan Penerimaan Dan al-Quran.

Fasal 3. Tabiat Manhaj al-Quran.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Tabiat Manhaj al-Quran.
1. AntaraAkidah Dan Jihad.

2. Akidah Dan Dakwah Isiah.

3. Akidah Dan Sangkaan Perkauman.

4. Al-Quran Makki Dan Pembentukan Akidah.

5. Antara Ilmu Dengan Amalan.

6. Penyerahan Diri Kepada Hakimiah Allah.

Fasal 4. Kemunculan Masyarakat Islam Dan Ciri-Cirinya

> Salah Faham Terhadap Tajuk Kemunculan Masyarakat Islam Dan Ciri-Cirinya.
1. Universal Dakwah Dan Hakimiah.

2. Wala’ Antara Jahiliali Dan Islam.

3. Antara Jahiliah Masyarakat Dengan Jahiliah Individu.

4. Penjelasan Dari Dar Ifta’ Dan Sebab-Sebab Murtad Dan Kufur.

5. Masyarakat Islam Dan Perkauman.

Fasal 5. Jihad Di Jalan Allah.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Jihad Di Jalan Allah.
1. Sayyid Qutb Dan Cukai Jizyah Yang Disalahtafsirkan.

2. Jihad Dan Peringkat Hukum

3. Sayyid Qutb Dan Peperangan Ke Atas Orang Yang Bukan Islam.

i. Tidal( Memisah Dari Hukum-Hukum Fiqh Islam.

ii. Jihad Di Jalan Allah.

iii. Jihad Dan Perang Mempertahankan Diri.

Fasal 6. لا إله إلا الله Pandangan Hidup.

> Salah Faham Terhadap Tajuk لا إله إلا الله Pandangan Hidup.
1. Jahiliah Dan Masyarakat Yang Mendakwa Sebagai Islam.

2. Jahiliah Dan Tasawwurnya.

3. Jahiliah Dan Tamadun Barat.

4. Jahiliyah Dan Golongan Orientalis.

5. Tuntutan Uluhiah.

6. Selcitar Kufur Dan Dar Islam.

Fasal 7. Undang-Undang Universal (Syariah Kauniyyah)

> Salah Faham Terhadap Tajuk Undang-Undang Universal (Syariah Kauniyyah)
1. Antara Kerajaan Agama Dengan Undang-undang Universal.

2. Akal Manusia Dan Undang-Undang Universal.

3. Kerajaan Agama Dan Pembohongan Ke Atas Orang Islam.

4. Antara Kerajaan Tuhan Dengan Hakimiah Allah.

5. Kekuasaan Untuk Ummah Dan Perundangan Dari Allah.

Fasal 8. Islam Adalah Tamadun.

> Salah Fahan Terhadap Tajuk Islam Adalah Tamadun.
1. Definisi Tamadun.

2. Masyarakat Islam.

3. Jawapan Al-Syahid Tentang Jahiliah Dan Takfir.

4. Keluarga Dan Masyarakat Maju.

Fasal 9. Konsep Islam Dan Kebudayaan.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Konsep Islam Dan Kebudayaan.
1. Konsep Islam Dan Permusuhan Terhadap Kebudayaan Manusia.

2. Manhaj Ghaibi Dan Ilmiah.

Fasal 10. Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.
1. Rupa Bangsa Muslim Dan Akidahnya.

2. Hak-Hak Orang Bukan Islam Dan Tanah Air.

3. Negara Islam, Negara Kafir Harbi Dan Negara Kufur.

Fasal 11. Jaraknya Jauh.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Jaraknya Jauh.
1. Perpindahan Daripada Jahiliyah Kepada Islam.

2. Golongan Kiri Islam.

> Kesalahan Ilmiah Terhadap Fahaman Kebendaan Yang Berdasarkan Perdebatan.
1. Perbahasan Terhadap Golongan Kiri.

2. Perbahasan Terhadap Golongan Kanan.

Fasal 12. Ketinggian Iman.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Ketinggian Iman.
1. Tabiat Dan Sebab-sebab Ketinggian Iman.

2. Hujjah Orang-orang Yang Beriman Dan Logik Orang-Orang Yang Melakukan Jenayah.

3. Ketinggian Iman Dan Jahiliah Masa Kini.

Fasal 13. Inilah Jalannya.

> Salah Faham Terhadap Tajuk Inilah Jalannya.
1. Golongan Ashab Al-Ukhdud Dan Kelewatan Datang Pertolongan Allah.

2. Kemenangan Antara Qadar Dan Doa.

Nota Kaki.

Jumaat, 19 November 2010

Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (Jilid 1)


Tajuk: Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h. ) (Jilid 1)
Penulis: Syeikh al-Hadith Maulana Muhannad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.)
Penerbit: Pustaka Habib.

Kandungan.

Prakata.

1. Prakata Pentrerjemah.

2. Pengenalan.

3. Suratku Kepada Maulana Muhammad Thani.

4. Beberapa Peristiwa Mengenai Tarbiahku.

4.1. Peristiwa No .1.

4.2. Peristiwa No. 2.

4.3. Peristiwa No. 3.

4.4. Peristiwa No. 4.

4.5. Peristiwa No. 5.

4.6. Peristiwa No. 6.

4.7. Peristiwa No. 7.

4.8. Peristiwa No. 8.

4.9. Peristiwa No, 9.

4.10. Peristiwa No.10.

4.11. Peristiwa No.11.

5. Enam Puluh Tahun Perhubunganlcu Dengan Mazahirul Ulum (Peristiwa-peristiwa Daripada Kehidupan Leluhur Mazahirul Ulum.

5.1. Peristiwa 1.

5.2. Peristiwa 2.

5.3. Peristiwa 3.

5.4. Peristiwa 4.

5.5. Peristiwa 5.

5.6. Peristiwa 6.

5.7. Peristiwa 7.

5.8. Peristiwa 8.

5.9. Peristiwa 9.

5.10. Peristiwa 10.

5.11. Peristiwa 11.

5.12. Peristiwa 12.

5.13. Peristiwa 13..

5.14. Peristiwa 14.

5.15. Peristiwa 15.

6.Yad Ayaam No.1

6.1. Pengenalan.

6.2. Bab Awal.

6.3. Bab Dua.

Mengenai Pengajianku, Pengajaranku Dan Penulisan.

i. Senarai Kitab-kitab Yang Dipelajari Dan Tahun-Tahun Pengajian

ii. Period Ketiga.

iii. Zaman Mengajar.

iv. Kitab-Kitab Yang Aku Ajarkan.

v. Karya-Karyaku (Yang Diterbitkan Dan Yang Tidak Diterbitkan)

Sunnah Nabi: Antara Ahli Fiqh Dan Ahli Hadith.


Tajuk: Sunnah Nabi: Antara Ahli Fiqh Dan Ahli Hadith.
Penulis: Muhammad Al-Ghazali.
Penerbit: Nurin Enterprise.

Kandungan.

Mukaddimah.

Prakata Penulis.

Kata Pendahuluan.

Bab 1. Contoh-Contoh Bagi Pemikiran Dan Riwayat.

Hadith Sahih Dan Syaratnya.

Adakah Si Mati Diseksa.

Batasan Mengenai Qisas (Balas Bunuh)

Tahiyat Masjid.

Menghampiri Tuhan.

Penyiasatan Mengenai Aisyah.

Fatwa Terhadap Orang-Orang Yang Lalai.

Cerita Musa Dan Malaikatul Maut.

Tertuduh Yang Tidak Bersalah.

Hukum Meratapi Orang Yang Mati.

Kelebihan Negeri Syam.

Nafkah Bagi Penceraian Talak Tiga.

Memaksa Gadis Berkahwin.

Bab 2. Mengenai Alam Wanita.

Penerangan Hijab.

Wanita, Keluarga Dan Jawatan Umum.

Di Sekitar Saksi Wanita.

Bab 3. Nyanyian

Hadith Perseorangan Dan Nilainya.

Ibn Hazm Membincangkan Hadith-hadith Yang Mengharamkan Nyanyian.

Menghiburkan Hati Dengan Perkara-Perkara Yang Harus.

Contoh-contoh Nyanyian Yang Bernilai.

Kerosakan Sesetengah Persekitaran Seni.

Pengharaman Secara Ekstrim Bukanlah Aliran Islam.

Bab 4. Agama Di Antara Adab Dan Ibadat.

Adab Makan.

Adab Berpakaian.

Adab Tempat Tinggal.

Bab Binaan.

Bab 5. Rasukan Syaitan

Hakikatnya.

Rawatannya.

Bab 6. Utamakan Fiqh Al-Quran.

Penyelewengan Dan Kurang Memahami Hadith.

Peperangan Dalam Islam

Kedudukan Umrnah Yang Tidak Seimbang.

Hadith-Hadith Zuhud

Kejahilan Sesetengah Pembicara Tentang Hadis Pada Masa Kini.

Bab 7. Hadith-Hadith Fitnah.

Pengertian Ringkas.

Dajal Sebagai Pemimpin Yahudi.

Pembunuhannya

Permulaan Era Barn Dalam Islam.

Bab 8. Cara Dan Matlamat.

Sesuatu Yang Berubah Dan Tetap Di Dalam Jihad.

Syura.

Bab 9. Al-Qadar Dan Al-Jabr.

Pengetahuan Allah Yang Lengkap.

al-Qur’an Mendahului Lain-Lairmya.

Penolakan Terhadap Perkara Yang Menggambarkan Paksaan.

Pembentangan Ayat-Ayat Yang Memberikan Kebebasan Memilih Balasan Dan Keadilan.

Pengertian Ayat ”Sekiranya Dia (Allah) Kehendaki Nescaya Dia (Allah) Memberikan Hidayah Kepada Kamu Semua”

Fenomena Kekuasaan Tertinggi

Penyesalan Orang-Orang Yang Berdosa Pada Hari Kiamat Dan Dalil-Dalilnya.

Selayang Pandang Tentang Penutup Surah Al-Mukminun.

Pandangan Umum Tentang Hadith-Hadith ”Qadar”.

Bab 10. Penutup.

Kelemahan Kesedaran Al-Qur’an Adalah Satu Kesalahan.

Rangkaian Emas Tidak Berguna Bagi Teks Yang Lemah

Ahli Fiqh Dan Hadith Yang Menguasai Hadith Tidak Akan Bertanya Seseorang Itu Kenapa Ia Memukul Isterinya?

Pulau Dajal.

Kelahiran Anak Lelaki Atau Perempuan Tidak Ada Kena-Mengena Dengan Wanita.

Selasa, 16 November 2010

Pemikiran Ibn Taimiyyah.


Tajuk: Pemikiran Ibn Taimiyyah.
Penulis: Dr.S.M. Solihin, Dr. Ahmad Najib Bin Abdullah Dan Hafiz Firdaus Abdullah.
Penerbit: Hikmah Interprise.

Kandungan.

Muqaddimah.

Makalah 1. Ibn Taimiyyah: His Life, Dedication And Scolarly Works.
> Dr.S.M. Solihin.

Profail Dr. S. M Solihin.

Socio-Political Condition.

His Name And Origin.

Grandfather’s Service To Islam.

Father’s Scholarships.

Ahmad Ibn Taimiyyah’s Education.

Ibnu Taimiyyah In The Eyes Of Scholars.

lbnu Taimiyyah As A Brave Mujahid.

Imprisonment Of Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah And His Noble Character.

Ibnu Taimiyyah And His Opponents.

Scholarly Works Of lbnu Taimiyyah.

His Writings In The Field Of Hadith.

His Writings In Aqidah.

His Writings In Response To Other Scholars.

His Writings In Jurisprudence.

His Writings On Personal Piety.

His Writings In Poetry.

Makalah 2. Manhaj Syeikh Al-Islam Ibn Taimiyyah Dalam Aqidah.
> Dr. Ahmad Najib bin Abdullah.

Profail Dr.Ahmad Najib Bin Abdullah.

Muqaddimah.

Aqidah Syaikh AI-Islam Ibnu Taimiyyah.

Manhaj Syaikh AI-Islam Ibnu Taimiyyah Dalam Aqidah.

Berpegang Kepada Manhaj Dan Kehendak AI-Qur’an Dan Al-Sunnah.

Beriltizam Dengan Lafaz-Lafaz Dan Istilah AI-Qur’an dan Al-Sunnah.

Mendahulukan Al-Naql (Al-Qur’an Dan Al-Sunnah) Dari Al-Aql Merujuk Kepada Pandangan Dan Fahaman Para Ulama Salaf.

Membasmi Sebarang Punca Syirik Yang Bercanggah Dengan Aqidah Tidak Mengkafirkan Orang Yang Salah Dalam ljtihadnya Dengan Mentakwil Nas Sedang Qasadnya Adalah Mengikut Rasulullah (saw).

Menyanggah Kesesatan Aliran Yang Menyeleweng Dengan Merujuk Sumber Asal Aliran Berkaitan Bersikap Adil Dan Sederhana Dalam Menilai Aliran-Aliran Menyelewena (Al-Mubtadi’ah) Khatimah.

Makalah 3. Pandangan Ibn Taimiyyah Dalam Tasawuf.
> Hafiz Firdaus Abdullah.

Profail Hafiz Firdaus Abdullah.

Pendahuluan.

Bahagian Pertama: Pengenalan Kepada Ilmu Tasawuf.

Pengertian Tasawuf.

Kepentingan Ilmu Tasawuf.

Beberapa Kritik Atas Ilmu Tasawuf Dan Jawapannya.

Bahagian 2 : Pandangan Ibnu Taimiyyah Dalam Tasawuf.

Pandangan lbnu Taimiyyah Tentang Ilmu Tasawuf.

Pandangan Ibnu Taimiyyah Tentang Ahli Tasawuf.

Pandangan Ibnu Taimiyyah Tentang Kitab-Kitab Tasawuf.

Pandangan Ibnu Taimiyyah Tentang Adab Guru Dan Murid

Pandangan Ibnu Taimiyyah Tentang Syathahat Al-Shufiyyah.

Pandangan Ibnu Taimiyyah Tentang Wahdat Al-Wujud.

Kata Penutup.

Sembilan Malam Dialog Islam Kristian Mengenai Ketuhanan.


Tajuk: Sembilan Malam Dialog Islam Kristian Mengenai Ketuhanan.
Penulis: Kiai Bahauddin Mudhary Dan Antonius Widuri.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.

Kandungan

Kata-Kata Aluan.

Kata Pengantar.

Malam 1. Asal Mula Tterjadinya Pertemuan..

Malam 2. Siapakah Tuhan Yang Sebenarnya.

Malam 3. siapakah Tuhan Yang Sebenarnya.

Malam 4. Jesus Sebagai Penebus Dosa Kaumnya.

Malam 5. Dosa Waris.

Malam 6. Kitab al-Quran Dan Kitab Bible.

Malam 7. Mengakui Nabi Muhammad s.a.w Utusan Allah.

Malam 8. Perselisihan Ayat-Ayat Dalam Bible.

Malam 9. Masuk Islam.

- Sambutan Pada Malam Selamatan Sdr. Antonius Muslim.

- Sambutan Bapak K. Bahaudin Mudhary.

- Sambutan Peribadi Bapak Burhanudin Siregar Sh. Ketua Pakem, Ketua Kejaksaan Negeri Sumenep Di Saat Dilakukan Selamatan.

- Surat Pengakuan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...