JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 29 November 2011

Perkara Asas Dalam Agenda Kebangkitan Ummah: Kajian Berdasarkan Gagasan Hasan al-Banna.


Tajuk: Perkara Asas Dalam Agenda Kebangkitan Ummah: Kajian Berdasarkan Gagasan Hasan al-Banna.
Penulis: Dr Abdul Hamid al-Ghazali.
Penerbit: Penerbitan Teras Bakti Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Mukaddimah

Bahagian 1. Mengapa Tajuk ini Ditulis Semula?

Bahagian 2. Method Kajian 20

Bab 1: Metodologi Sebuah Agenda Kebangkitan

Fasal 1. Asas Methodologi Agenda Kebangkitan

Muhadimah: Sekitar Asas-asas Rangka Kerja dalam Agenda Kebangkitan

Bahagian 1. Mengenalpasti Cabaran yang Dihadapi Ummah

Bahagian 2: Kajian terhadap Sejarah danSituasi Semasa

Bahagian 3. Rumusan Kajian

Bahagian 4. Tindakan Susulan daripada Hasil Kajian

Fasal 2. Kajian sejarah 35 Muhadintah: Kepentingan Kajian Sejarab

Bahagian 1. Kajian Sejarah Islam

Fasa 1. Perisytiharan kelabiran dakwah yang bersifat sejagat

Fasa 2. Pembentukan negara Islam pertama

Fasa 3. Permulaan kejatuhan negara Islam

Fasa 4. Pertembungan clan ancaman kepada aspek politik

Fasa 5. Pertembungan dan ancaman kepada aspek sosial

Fasa 6.: Kejayaan agenda barat dan penguasaan terhadap tamadun Islam

Fasa 7. Fasa kesedaran dan kebangkitan Islam serta lahirnya seruan untuk bangkit dan menyelamat

Bahagian Kajian Sejarah Kebangkitan Sesebuah Bangsa

Bahagian Kajian Sejarah terhadap Gerakan Kebangkitan dan Perubahan

Fasal 3. Kajian Realiti Semasa

Muhadimah: Keperluan Kajian Realiti Semasa

Bahagian 1. Analisa Deskriptif

Bahagian Analisa Statistik

Fasal 4. Keupayaan untuk Bangkit Semula

Muhadimah: Bersedia untuk Bangkit

Bahagian 1. Keupayaan untuk Bangkit Semula

Bahagian Tanda-tanda Kebangkitan

Fasal 5. Pengalaman Sejarah

Bahagian 1. Teori Kebangkitan

1. Gagasan yang satu

2. Teori kuasa pendorong

3. Teori perubahan dalaman

4. Teori titik permulaan

5. Teori Kejayaan minda

6. Teori penjanaan rijal

7. Teori tuntutan kebangkitan

8. Teori ukuran kerja dakwah

9. Teori pertembungan manusia

10. Teori menanti dan merebut peluang

11. Teori pertukaran tamadun

12. Teori tujuh tunjang kebangkitan

Bahagian 2. Kaedah Berinteraksi dengan Teori-teori ini.

Bab 2. Seruan Untuk Merealisasikan Agenda Kebangkitan

Mukadimah: Mengembalikan Usaha Menjana dan Menyelamat

Fasal 6. Asas dan Ciri Dakwah

Bahagian I. Asas Dakwah (Islam)

Bahagian 2. Ciri-ciri Dakwah

Bahagian 3. Kesahihan Berlandaskan Sejarah

Fasal 1. Jalan dakwah yang pertama

Fasal 2. Mengembalikan gagasan Islam

Bahagian 4. Kesinambungan Tamadun

Fasal 1. Tamadun warisan

Fasal 2. Melahirkan tamadun

Fasal 7. Surnber Rujukan Agenda Kebangkitan

Mukaddimah

Rujukan dan neraca

Asas-asas kefahaman

Bahagian 1: Asas Aqidah (Asas memahami akidah)

1. Asas mengenai kesyumulan Islam

2. Asas dalam memahami ayat sifat

3. Asas mengenai larangan mengkafir

4. Asas mengenai amalan tawasul dan berdoa

5. Asas mengenai tilikandan berita ghaib

6. Asas mengenai bid’ah yang tidak berasas

7. Asas mengenai amalan bid’ah di kubur dan jenazah

8. Asas mengenai wali, karamah dan akidah yang betul

Bahagian 2: Asas Pengkaedahan (asas memahami usul fiqh)

1. Asas mengenai sumber

2. Asas mengenai menolak kekebalan pendapat ulama

3. Asas mengenai dalil yang tidak diiktiraf

4. Asas mengenai ijtihad dan taklid

Bahagian 3. Asas Perundangan (Asas memahami Fiqh)

1. Asas mengenai perbezaan darjat amalan

2. Asas mengenai pelaksanaan pendapat pemerintah

3. Asas mengenai larangan menirnbulkan perpeeahan agama

4. Asas mengenai larangan membabitkan diri dalam perkara yang tidak berfaedah

5. Asas mengenai bid’ah yang tiada bersumber

Bahagian 4. Asas Am

1. Asas mengenai adat yang salah dan permainan bahasa

2. Asas mengenai hubungan antara teori syarak dan teori akal

3. Asas mengenai sempadan kemampuan akal

Fasal 8. Matlataat Dakwali

Bahagian 1. Matlamat Utama Dakwah

Bahagian 2: Wawasan Dakwah

1. Membebaskan ununah daripada sebarang sekatan politik dan membangun semula ummah

2. Menegakkan kuasa Islam yang bersepadu

3. Berhadapan dengan cabaran kebendaan

4. Memimpin dan membimbing seluruh Manusia

Bahagian Objektif Dakwah

1. Matlamat jangka pendek: memberi sumbangan untuk kebaikan umum dan khidmat masyarakat

2. Matlamat jangka panjang: pemulihan yang bersepadu dan merubah keadaan yang sedia ada

Fasal 9. Elemen Dakwah

Bahagian I: Fasa Dakwah

1. Fasa dakwah dan pengenalan

2. Fasa penyediaan dan pembentukan

3. Fasa bekerja dan melaksanakan

4. Fasa negara atau rantau

5. Fasa awal ke arah pembentukan khilafah (sebuah masyarakat Islam yang satu).

6. Fasa mengembalikan kewujudan sebuah negara yang satu di peringkat antarabangsa atau pun dinamakan sebagai khilafah

7. Fasa sebagai pemimpin dunia dengan kejayaan mengemukakan suatu contoh masyarakat rnanusia yang mernpraktikkan sistem nilai ummah ini

Bahagian 2. Wasilah

1. Wasilah atau wahana menurut pandangan al-Banna

2. Wahana (wasilah) haraki

Bahagian 3. Polisi

1. Maksud polisi

2. Faktor penentu polisi

3. Polisi am dalam dakwah

Fasal 10. Pembinaan melalui Tarbiyah dalam Dakwah

Mukaddimah

Bahagiart I: Cabaran

1. Cabaran yang dijangka

2. Pengalaman dan ujian

3. Sepuluh langkah ketika berhadapan dengan ujian dan cabaran

Bahagian 2. Pembinaan melalui Tarbiyah

1. Pra-Tarbiyah

2. Proses tarbiyah

3. Produk tarbiyah

Bab 3: Pembentukan Negara Contoh

Mukadimah: Asas Pembentukan Sebuah Negara dan PeIan Tindakan

Fasal 11. Pemikiran Politik

Mukadimah

Takrif politik

Takrif negara

Bahagian 1: Landasan

1. Kesyumulan Islam bererti gerakerja politik adalah wajib.

2. Negara adalah simbol suatu gagasan

3. Seseorang muslim tidak boleh mengabaikan aspek pelaksanaan

4. Ummah bertanggungjawab menuntut pemerintah memenuhi hak-hak mereka yang diberikan oleh Islam.

5. Memberi kefahaman, menyebarkan dakwah dan perjuangan berlandaskan perlembagaaii adalah cara yang paling selamat untuk masyarakat.

6. Kerajaan adalah salah satu rukun Islam

Bahagian 2: Konsep

1. Arab

2. Patriotik

3. Nasionalisme

4. Kesejagatan

Fasal 12. Gerakerja Politik

Bahagian 1. Sasaran Politik dalam Dakwah

1. Membebaskan bumi Islam

2. Penyatuan bumi Islam

3. Pembentukan sebuah negara Islam

4. Mewujudkan penyatuan Arab

5. Mewujudkan penyatuan bangsa Islam

Bahagian 2. Kaedah penglibatan politik

Bahagian 3. Fasa penglibatan politik

1. Fasa Penerangan (takrif)

2. Fasa Pembentukan (takwin)

3. Fasa Pelaksanaan (tanfiz)

Bahagian 4. Pendirian Politik dalam Dakwah

1. Pemerintahan

2. Perlembagaan

3. Undang-undang

4. Parti politik

5. Minoriti dan bangsa asing

6. Penglibatan wanita dalam kegiatan politik

7. Demokrasi

8. Perpaduan

9. Hak asasi manusia

Fasal 13: Program Politik Muhadimah: Takrif Program

Bahagian 1. Pemulihan Aspek Sosial

1. Mewujuclkan sifat ketuhanan dan keagamaan dalam masyarakat

2. Memelihara tatasusila masyarakat dan mengukuhkan institusi masyarakat

3. Pemeliharaan institusi keluarga (wanita, pemuda dan kanak-kanak)

4. Menghapuskan jenayah dan penyelewengan

5. Mewujudkan sistem pemantauan (hisbah)

6. Mewujudkan keadilan sosial serta menyediakan peluang kerja

7. Memulihkan sistem pendidikan

8. Menjaga kesihatan masyarakat

9. Mengawal pihak media dan kegiatan seni

10. Memantau kegiatan pelancongan

Bahagian 2: Pemulihan Aspek Ekonomi

1. Meletakkan harta yang baik sebagai tunjang kehidupan; Harta ini perlu diusahakan.

2. Mewajibkan mereka yang berkemampu ansupaya bekerja dan mencari rezeki

3. Meneroka dan memanfaatkan sumber semulajadi

4. Mengharamkan sumber pendapatan yang tidak bersih

5. Merapatkan jurang antara lapisan masyarakat sehingga tidak wujud golongan yang terlalu kaya dan golongan yang terlalu miskin

6. Mengiktiraf hak milik peribadi

7. Mengatur urusan kewangan dan mewujudkan kawalan matawang yang ketat

8. Bantuan sosial

9. Meletakkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara sistem ekonomi

10. Menghalang penyalahgunaan kuasa; Di mana anda perolehi harta ini?

Polisi clan Pengurusan Ehonomi

Bahagian 3. Program Pemulihan Politik

1. Teras sistem politik

2. Kuasa-kuasa utama dalam negara ’301

3. Pemulihan pentadbiran jabatan keraj aan

4. Pertahanan dan keselamatan

Fasal 14: Polisi Negara

Mukaddimah: Negara menurut Islam

1. Kedudukan negara

2. Kepentingan sebuah negara (menjaga gagasan)

3. Struktur negara

4. Ciri, tanggungjawab dan hak negara

Bahagian 1: Dasar dalam Negara

1. Definisi dasar dalam negara

2. Struktur sistem politik

3. Struktur Sistem ekonomi

4. Struktur sistem sosial

5. Struktur sistem jihad

Bahagian 2. Dasar Luar

Fasal 15. Nilai Peradaban Sebuah Negara

Mukaddimah: Definisi Peradaban

Bahagian 1a: Mengembalikan penampilan umat Islam di persada dunia (kewujudan khalifah)

1. Syarat-syarat

2. Definisi khalifah

3. Proses ke arah mengembalikan khalifah

Bahagian 1b: Orde Baru Dunia

1. Gagasan dunia merupakan kemuncak agenda

2. Sembilan perkara asas yang merujuk kepada niiai sedunia atau orde dunia

3. Fahaman barat tentang konsep sejagat dan orde baru dunia

4. Kita mahukan orde baru dunia Berteraskan keadilan

Bahagian 2. Merealisasikan Ketuanan dan Anjakan Peradaban

1. Mewujudkan ketuanan dunia

2. Persediaan untuk melakukan anjakan tamadun

Penutup

Ucapan Imam Syahid Hasan al-Banna

Menyorot Kembali Dakwah Pertama

Jauhnya Kita dari Ajaran Islam

Gelombang Budaya Barat

Peranan Kita

Persiapan Kita

Antara Khayalan dan Realiti

Apakah yang Berlaku Seterusnya?

Jika Kerajaan Milik Kita

Ciri Gagasan Pemikiran Kita.

Ahad, 27 November 2011

Fadzil Noor: Perjuangan Dan Pemikiran.


Tajuk: Fadzil Noor: Perjuangan Dan Pemikiran.
Penyelenggara: Kamaruddin Jaafar
Penerbit: IKDAS.

Kandungan

Pengenalan: Pemikiran dan Perjuangan Politik Ustaz Dato’ Fadzil Mohd Noor

Bab 1. Maju Bersama Islam (1989)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-36

Bab 2. Bersatu Menegakkan Islam (1990)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-37

Bab 3. Meroboh Rangkaian Penindas (1991)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-38

Bab 4. Pertahan Syakhsiyyah Ummah (1992)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-39

Bab 5. Ulama Teras Kepimpinan Ummah (1993)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-40

Bab 6. Menyanggah Fikrah Maddiyyah (1994)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-41

Bab 7. I regakkan Ketuanan Islam (1995)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-42

Bab 8. Bersiap Menghadapi Cabaran (1996)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-43

Bab 9. Bertekad Mencapai Kemenangan (1997)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-44

Bab 10. Bersama Menegakkan Keadilan (1998)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-45

Jumaat, 25 November 2011

Mengingati Yusof Rawa.


Tajuk: Mengingati Yusof Rawa.
Penyelenggara: Kamaruddin Jaafar.
Penerbit: IKDAS.

Kandungan

Prakata

Bahagian 1.

Bab 1. Biografi dan Pemikiran Politik Haji Yusof Rawa
> Kamarudin Jaffar

Bab 2. Allahyarham Haji Yusof Rawa
> Dr. Mohd Hatta Ram li

Bab 3. Haji Yusof Rawa : A Political Assessment
> M.G.G. Pillai

Bahagian 2. .

Bab 4. Ke Arah Pembebasan Ummah (1983)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-29

Bab 5. Menggempur Pemikiran Asabiyyah (1984)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-30

Bab 6. Bertindak Menentang Kezaliman (1985)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-31

Bab 7. Teguhkan Jama’ah Teruskan Jihad (1986)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-32

Bab 8. Ke Arah Tajdid Hadhari (1987)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-33

Bab 9. Bertekad Membulatkan Jama’ah (1988)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-34

Bab 10. Membina Ketahanan Ummah (1989)
Ucapan Dasar Muktamar Tahunan PAS Ke-35

Rabu, 23 November 2011

Siasah Syariah: Satu Mukaddimah.


Tajuk: Siasah Syariah: Satu Mukaddimah.
Penulis: Hasa Ibnu Rifi.
Penerbit: Pustaka Darulsalam.

Kandungan

Bab 1. Muqadimah

Bab 2. Ke Arah Mengenali Politik Islam

Bab 3. Kedudukan Politik Dalam Aqidah Dan Syariah

Bab 4. Konsep Syura

Bab 5. Cara Mengamalkan Politik Islam Dalam Negara Demokrasi

Bab 6. Politik Kepartian Itu Tidak Bersifat Mutlak

Bab 7. Pemerimtahan Satu Parti

Bab 8. Bentuk Mujahadah Dalam Masyarakat Setempat Di Malaysia

Bab 9. Kedudukan Politik Dalam Pandangan Agama Islam

Bab 10. Kewajiban menubuh Parti, Mnengundi Dan Menyertai Pilihanraya

Bab 11. Malaysia Negara Sekular.

Bab 12. Kewajipan Menubuhkan Negara Islam Dan Menjalankan Hukum Allah

Bab 13. Adab-Adab Dalam Politik

Bab 14. Falsafah Dan Konsep

Bab 15. Pemikiran Politik Islam.

Bab 16. Lampiran-Lampiran

Rujukan

Selasa, 22 November 2011

Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan.


Tajuk: Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan.
Penulis: Mohd Akhir Haji Yaacob.
Penerbit: al-Rahmaniah Badan Kebajikan Islam Malaysia.

Kandungan

Kata Pengantar

Pendahuluan: Perbandingan Undang-Undang Secara Islam

Bab 1. Sejarah Penulisan Undang-Undang Perlembagaan Islam

Bab 2. Perlembagaan Dan Undang-Undang Islam

Bab 3. Sumber Perlembagaan Islam

Bab 4. Prinsip-Prinsip Perlembagaan Islam

Rujukan

Isnin, 21 November 2011

Jihad: Kaedah Dan Perlaksanaannya.


Tajuk: Jihad: Kaedah Dan Perlaksanaannya.
Penulis: Mohd Akhir Haji Yaacob
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar.

Kandungan

Kata Pengantar.

Pendahuluan

Bab 1. Perang dan Jihad

Bab 2. Perlaksanaan Jihad

Bab 3. Jenis Peperangan dan Musuh

Bab 4. Perisytiharan Perang dan Kesannya

Bab 5. Perlindungan Korban Perang

Bab 6. Pengakhiran Perang

Penutup

Ahad, 20 November 2011

Abdullah Azzam: Merintis Khilafah Yang Hilang.


Tajuk: Abdullah Azzam: Merintis Khilafah Yang Hilang.

Penulis: Ibnu Ismail.
Penerbit: Pustaka Syuhada Sdn. Bhd.

Kandungan

Muqqadimah Penulis

Bab 1. Sepintas Lalu Mengenai Kehidupan As-Syahid

Bab 2. Lintasan Perjuangan

Bab 3. Perjalanan Ke Pintu Syurga

Bab 4. Siapa Pembunuh As-Syahid Azzam?

Bab 5. Mengapa Beliau Dibunuh?

Bab 6. Memori Perjuangan

Bab 7. As-Syahid Azzam Menghidupkan Fikiran Jihad

Bab 8. Sejenak Bersama Keluarga As-Syahid

Bab 9. Implikasi Pembunuhan

Bab 10. Pandangan Tokoh-Tokoh Islam

Bab 11. Pesanan Terakhir

Sabtu, 19 November 2011

Biografi al-Syahid Syed Qutb.


Tajuk: Biografi al-Syahid Syed Qutb.
Penulis: S. Badrul Hasan.
Penerbit: Penerbitan Hizbi.

Kandungan

Kata Pengantar

Keluarga Qutb

Riwayat Hidup Syed Qutb

Latar Belakang Pendidikan Syed Qutb

Perkhidmatan Kerajaan Dan Lawatan Ke Amerika

Menyertai Ihwan al-Muslimin

Bermulanya Perbicaraan

Contoh Ketabahan

Dibebaskan

Tangkapan Kedua Dan Penjatuhan Hukuman

Menjalani Hukuman Gantung

Syed Qutb Dalam Bidang Penulisan Dan Keilmuan

1. Masyahid al-Qiyamah Fi al-Qur’an

2. Al-Taswir al-Fanni Fi al-Qur’an

Ke Arab Kewartawanan

Sekembalinya Dari Lawatan Ke Amerika

3. ‘Adalat al-Ijtima’iyyah Fi al-Islam

Penjilidan Buku ‘Adalat al-Ijtima’iyyah Fi al-Islam

4. Kitab Tafsir al-Qur’an: Fi Zilal al-Qur’an

Hasil Karya Syed Qutb

Kecenderungan Terhadap Puisi

5. Ma’alim Fi al-Tariq

Tuduhan Ke Atas Syed Qutb

Syed Qutb dan Maulana Maududi

Tuduhan-tuduhan Ke Atas Syed Qutb: Suatu Penilaian

Pokok Persoalan

Khamis, 17 November 2011

Mengenali Gerakan Islam.


Tajuk: Mengenali Gerakan Islam.
Penulis: Dr. Taufiq Yusuf Waie.
Penerbit: Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Kandungan

Bab 1. Ikhwan al-Muslimin

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Ikhwan al-Muslimin

Pengenalan

Pengasas Ikhwan al-Muslimin

Syeikh al-Banna: Antara Ismailiah dan Kaherah

Komentar Beliau yang Mencetuskan Sensitiviti Agama

Reaksi Terhadap Gelombang Ini

Usaha Ke arah Beramal dan Faktor-faktornya

Ke arah Sebaran dan Penyiaran

Kehebatan Ilmu dan Dakwah al-Banna

Ke arah Pembentukan Pentadbiran Organisasi dan Dakwah

Tasawwur Syumul terhadap Kefahaman Islam

Gagasan Ikhwan Muslimin Menggabungkan Segala Elemen Perubahan

Ciri-ciri Dakwah Ikhwan

Pendekatan dan Neraca Ikhwan

Mengariskan Peranan dan Menjelaskan Objektif

Metode Tarbiah Bagi Membentuk Perwira

Rukun Bai’ah

Ikhwan al-Muslimin dan Politik

Gagasan Politik Semasa Di sisi Ikhwan

Penutup

Bab 2. Jama’at Islami

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Jama’at Islami di India

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh Penting Jama’at Islami

Gagasan dan Doktrin Jama’at Islami

Objektif Jama’at Islami

al-Maududi Telah Memberi Empat Tumpuan Jihad

Wahana Jama’at Islami Bagi Merealisasikan Objektifnya

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan dan Pengaruh

Kesimpulan

Bab 3. Harakah Ittijah Islami Di Tunisia

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Harakah Ittijah Islami di Tunisia: Parti Kebangkitan

Pengenalan

Pengasas dan Tokoh-tokoh Pimpinan

Rentetan Peristiwa dan Perkembangan Harakah

Objektif Harakah Ittijah Islami

Prinsip dan Gagasan

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan dan Pengaruh

Kesimpulan

Bab 4. Parti Refah Islami

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Parti Kebangsaan Salamah: Parti Refah Islami

Pengenalan

Pengasas dan Tokoh-tokoh Penting

Gagasan dan Doktrin

Antara Pandangan dan Gagasan Lain

Antara PeIan Parti Refah

Asas Pemikiran dan Doktrin

Kesimpulan

Bab 5. Parti Islam Kurdistan

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Parti Islam Kurdistan

Pengenalan

Geografi dan Sejarah

Di Turki

Di Iran

Pengasas dan Tokoh Penting

Tokoh-tokoh Penting Parti

Pemikiran dan Dokrtin

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan

Kesimpulan

Bab 6. Front Islam Kebangsaan Sudan

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Front Islam Kebangsaan Sudan: al-Jabhah al-Islamiah al-Qaumiah

Pengenalan

Pengasas dan Tokoh Penting

Perkembangan Gerakan

Pemikiran dan Doktrin

Antara Ciri-ciri Pemikiran Dakwah Front

Lokasi perkembangan dan pengaruh

Kesimpulan

Bab 7. HAMAS

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Hamas: Gerakan Perjuangan Islam Palestin

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh-tokoh HAMAS

Antara Tokoh Penting

Pemikiran dan Doktrin

Asas Pemikiran dan Dokrin

Kesimpulan

Bab 8. Front Penyelamat Islam Algeria

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Front Penyelamat Islam Algeria (FIS)

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh-tokoh Penting

Antara Objektif Utama Ikatan Dakwah

Antara Tokoh Front

Pemikiran dan Doktrin

Asas Pemikiran dan Doktrin

Kesimpulan

Bab 9. Dakwah Salafi Syeikh Muhammad Abdul Wahab

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Dakwah Salafi Syeikh Muhammad Abdul Wahab

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh-tokoh Penting

Pemikiran dan Doktrin

Tawasul

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan danPengaruh

Kesimpulan

Bab 10. Jama’ah Pendukung Hadith

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Jamaah Pendukung Hadith

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh-Tokoh Penting

Sejarah pendukung hadith di India

Gerakan pendukung hadith di India pada zaman moden

Penubuhan Persatuan Pendukung Hadith

Universiti terkenal pendukung hadith

Tokoh-tokoh penting

Pemikiran dan Doktrin

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan dan Penguasaan

Kesimpulan

Bab 11. Jama’ah Ansar Sunnah Muhammadiah

Objektif Kajian

Soalan Kefahaman

Jamaah Ansar as-Sunnah al-Muhammadiah

Pengenalan

Penubuhan dan Tokoh-tokoh Penting

Fasa penubuhan

Pengisytiharan semula

Struktur Pengurusan Jamaah Ansar as-Sunnah

Jamaah Ansar as-Sunnah al-Muhammadiah di Sudan dan Eriteria

Jamaah Ansar as-Sunnah al-Muhammadiah di Liberia

Pemikiran dan Doktrin

Asas Pemikiran dan Doktrin

Lokasi Perkembangan dan Pengaruh

Kesimpulan

Rabu, 16 November 2011

Konsep Siyasah Syariah Dalam Harakah Islamiyyah.


Tajuk: Konsep Siyasah Syariah Dalam Harakah Islamiyyah.
Penulis: Annuar Salleh.
Penerbit: Penerbitan Teras Bakti Sdn. Bhd.

Kandungan

Pengantar

Sepatah Kata Dari Penulis

Pendahuluan

Harakah Islamiyah: Konsep Dan Keperluannya

Pendahuluan.

Konsep Harakah Islamiyah.

Sejarah Ringkas Harakah Islamiyah

Keperluan Kepada Harakah Islamiyah

Asas-Asas Ijtihad Da lam Siyasah Harakah Islamiyah

Pendahuluan.

1. Realiti Masyarakat Dan Tabiat Masyarakat Setempat.

2. Tabiat Musuh Islam.

3. Sunnatullah Pada Alam dan Manusia.

a. Hakikat Kemanusiaan (al-Insani)

b. Manusia Makhluk Bermasyarakat

c. Asas Qada’ dan Qadar.

d. Sunnah al-lbtila’

e. Tabiat al-Taklif

f. Tabiat Hidayah.

g. Faktur-Faktur Kemenangan dan Kekalahan.

h. Tabiat Pertembungan Antara Kebenaran dan Kebatilan.

4. Ciri-Ciri Tabii Gerakan Islam.

Pertama: Waiqiiyah Jiddiah

Kedua: Waq’iyah Harakiyah.

Ketiga: Gerakan Berterusan Dan Wasilah Yang Baru.

Keempat: Sandaran Syarak dalam Siyasah Luaran

5. Dasar-Dasar Syariat.

a. Kesempurnaan Syariat.

b. Persoalan Makkiah dan Madaniah.

c. Perkara Yang Dibenarkan kepada individu Tapi Tidak Dibenarkan Kepada Jama’ah.

d. Maqasid Syariah.

6. Fiqh Marhaliyah

7. Mengetahui Kekuatan Dan Kemampuan Gerakan Islam Berbanding Dengan Kekuatan Jahiliyah.

8. Peribadi Siyasah Moden.

Peribadi Biasa (Itiyadiah ) dan Peribadi Maknawi (I’tibariah.)

Ciri-Ciri Harakah Islamiyah

Ciri-Ciri Asas.

Ciri-Ciri Haraki.

Konsep Marhaliyah Dalam Harakah Islamiyah.

Marhalah-Marhalah Dalam Harakah Islamiyah.

Marhalah Dakwah. 82 Marhalah Takwin

Marhalah Tanfiz.

Marhalah Penglibatan Keanggotaan.

Marhalah Dalam Manhaj Tarbiyah.

Marhalah Harakiyah.

Marhalah Ta’sis.

Marhalah Infitah.

Marhalah Tahaddi.

Teori Umum Siyasah Syariyah Dalam Harakah Islamiyah.

Pengantar

Kepentingan Tajuk Ini

Faktor-Faktor Krisis

Definasi Tajuk

Teori Umum Siyasah Dalam Harakah Islamiyah

Siyasah

Siyasah Harakah Islamiyah.

Siyasah Dalaman:

Siyasah Tarbiyah.

Siyasah Luaran Harakah Islamiyah

Jihad Dakwah Dengan Lidah Dan Amal.

Memerangi Musuh-Musuh Islam.

Senjata dan Wasilah Perang.

Uslub Peperangan

Beberapa Permaslahan Dalam Siyasah Luaran.

Penutup

Lampiran 1 Tausiq dan Tadif dalam Harakah Islamiyah.

Pendahuluan.

Syariyyah Tausiq dan Tadh’il

Neraca Dalam Melakukan Tausiq dan Tadif

Tadif Peringatan.

Lampiran 2

Pengenalan Kepada Manhaj Tarbiyah Harakah Islamiyah

Pendahuluan

Sorotan Terhadap Tarbiyyah Islamiyyah

Ciri dan Objektif

Bidang-bidang Tarbiyyah Islamiyyah

Kepentingan Tarbiyyah

Definasi Manhaj Tarbiyyah Ikhwan:

Kandungan Manhaj Tarbiyyah

Tabiat Manhaj Tarbiyyah

Asas-Asas Manhaj Tarbiyyah Ikhwan

Hadaf Umum Tarbiyyah Ikhwan

Hadaf (Objektij) Tetap

Hadaf Yang berubah:

Wasilah

Wasilah Khusus

Taujihat Penutup

Nota Kaki.

Selasa, 15 November 2011

Islam Memanggil: Rencana-Rencana Perjuangan 1951-1987.


Tajuk: Islam Memanggil: Rencana-Rencana Perjuangan 1951-1987.
Penulis: Baharuddin Bin Haji Abdul Latif.
Penerbit: Pustaka Abrar.

Kandungan

Muqaddimah

Darihal Buku Ini

Sekitar Penubuhan PAS

Bahagian 1. Pemikiran Asas

Sedikit Untuk Persidangan Alim Ulama.

Mengapa PAS Ditubuhkan

Jangka Pendek dan Jangka Panjang Perjuangan Kita

Ikhtiar Memajukan Umat Islam Di Tanah Melayu

Harakah Islamiah: Suatu Pengenalan

Bahagian 2. Konsep Kenegaraan:

Tanah Melayu Dalam Tujuan Kita: Baldatun Taiyibatun Warobbun Ghafur (1)

Tanah Melayu Dalam Tujuan Kita: Baldatun Taiyibatun Warobbun Ghafur (2)

Tanah Melayu Dalam Tujuan Kita: Baldatun Taiyibatun Warobbun Ghafur (3)

Negara Kebajikan Islam

Kita dan Rukun Negara

Bahagiaan 3. Gayung Bersambut - Kata Berjawab:

PAS Melakukan Dosa? Kajian Dangkal Penulis Mingguan Merdeka

Khir Johari dan Kegagalan Projek Luar Bandar

PAS Menjawab (1): Sekitar Perjuangan Kita

PAS Menjawab (2): Sampai Bilakah PAS Terus Jadi Pembangkang?

PAS Menjawab 3): PAS ada Niat Berjuang Diluar Perlembagaan?

PAS Menjawab (4): PAS Menggunakan Samseng dan Kekerasan Terhadap Ahli-ahli UMNO

PAS Menjawab (5): UMNO Sendirilah Yang Cuba Bertindak Diluar Perlembagaan

Bahagian 4. Fikiran-Fikiran Tentang Pembangunan

DuaTahun DEB: Penilaian Sepintas Lalu

Pembangunan Ekonomi

Peranan Agama dan Ideologi Dalam Pembangunan

Pembangunan Dari Tinjauan Kacamata Islam

Bahagian 5. Khittah Kepimpinan

Cadangan Pemecatan Datuk Haji Mohd. Nasir

Meningkatkan Daya Juang Di Ambang Kemunculan Abad 15 Hijrah

Menangani Sikap Takut Islam Yang Semakin Ketara

Ke Arah Pengukuhan Harakah dan Peningkatan Amal

Bahagian 6. Pelbagai (Agama, Ilmu, Budaya, Politik)

Menyambut Kedatangan Ramadan Yang Mulia

Menyungsung Kedatangan Awal Muharram 1402 Hijriah

Islam Tenaga Revolusi Menentang Kejahilan

Ke Arah Tajdid Hadhari: Konsep Tamaddun Menurut Perspektif Islam dan Barat: Satu Perbandingan

Tinjauan Politik: Belanjawan 1982

al-Kisah Sepanjang Jalan... (Sebuah Anekdot)

Isnin, 14 November 2011

Berbilang-Bilang Jama’ah: Sebab-Sebab Dan Beberapa Saranan Untuk Mengatasinya.


Tajuk: Berbilang-Bilang Jama’ah: Sebab-Sebab Dan Beberapa Saranan Untuk Mengatasinya.
Penulis: Harun Taib.
Penerbit: Lujnah Tarbiyyah Dan Latihan Kepimpinan PAS Pusat.

Kandungam

Sekapur Sireh

1.0. Mukaddimah

2.0. Kesatuan al-Ummah

2.1. Perpecahan dan Sebab-Sebabnya

Penolakan Terhadap Hukum Allah

Keangkuhan Golongan Mustakbirin

Melupai Sebahagian Dari Hukum Allah

2.2. Peranan Jama’ah Muslimin Dalam menyatukan Ummah

3.0. Siapakah Yang Dirahmati Allah?

3.1. Pespektif Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar

3.2. Pengertian Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar

3.3. Hukum Amar Ma’ruf Dan Nahi Mungkar

3.4. Apakah Amar Malruf Dan Nahi Mungkar

3.5. Syarat-Syarat Kemungkaran

3.6. Tujuan Nahi Mungkar

4.0. Ke Arah Perpaduan Ummah Dan Langkah-Langkahnya

5.0. Penyelesaian Islam Terhadap Masalah Masyarakat Majmuk

5.1. Sumber-Sumber Hukum Islam

5.2. Pandangan Islam Terhadap manusia

5.3. Islam Agama Sejagat Dan untuk Semua Manusia

5.4. Kedatangan Islam Untuk Membetulkan Masyarakat

5.5. Pembentukan Pmerintah Dan Negara Islam

5.6. Sikap Terbulca Dan Penyatuan ummah

6.0. Keadilan Dan Hubungannya Dengan Perjuangan Sejagat

6.1. Berlainan Pendapat Tentang Keadilan

Mengapa Keadilan Islam Merupakan Perjuangan Sejagat

Keadilan Dalam Pengurusan perniagaan Dan Harta Benda

7.0. Gerakan Islam: Tuntutan Dan Prinsip.

8.0. Kewajiban Berada Di Dalam Jama’ah Islamiyyah

9.0. Jama’ah Islamiyyah Yang Diwajibkan Oleh Rasulullah (s.a.w.) Supaya Kita Menyertainya.

10.0. Ciri-Ciri Jama’ah Islamiyaah Yang Diwajibkan Kita Bersama-Sama Dengannya

11.0. Berbilang-Bilang Gerakan Dan Sebab-Sebabnya

12.0. Natijah Dari Berbilang-Bilang Jama’ah

13.0. Penyatuan Gerakan Islam: Satu Pendekatan.

Ahad, 13 November 2011

Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah.


Tajuk: Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah.
Penulis: Mokhtar Senik.
Penerbit: Pustaka Sejati.

Kandungan

Muqaddimah

Bab 1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.

1. Sambutlah Seruan Nabi Wahai Ulama.

2. Ulama Akhirat Pewaris Ambia.

2.1 Lebih Mementingkan Akhirat.

2.2. Sentiasa Menyuruh Kepada Ma’ruf Den Mencegah Mungkar

2.3. Sentiasa Menjaga Dirinya Daripada Perkara-Perkara Syubhah

2.4. Mengamalkan Ilmu Yang Dukurniakan Oleh Allah

2.5. Menggauli Para Solihin Dan Menjauhkan Diri Dari Mustakbirin

3. Ulama Dunia

3.1. Amat Menyintai Dunia Dan Harta Benda.

Tarnbahan: Kebinasaan Yang Diterbitkan Oleh Kecintaan Kepada Dunia:-

a. Mudah Terjerurnus Kepada Kekafiran

b. Menipu Manusia Mengenai Agama Allah

c. Salalu Melanggar Batas-Batas Allah

d. Mudah Cenderung Kepada Orang-Oang Kafir.

e. Akan Dibinasakan Oleh Allah.

f. Akan Menjadikan Mereka Lemah Dan Mudah Dikuasai Oleh Musuh

3.2: Tidak Menyuruh Kepada Ma’ruf Dan Mencegah Mungkar

Tambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Peranan Ulama.

3.3: Tidak Mengamalkan Ilmu Yang Diarnanahkan Kepada Mereka.

3.4: Menggauli Mustakbirin Dan Menjauhi Para Solihin.

Bab 2. Wahai Ulama Pimpinlah Tindakan

1. Wahai Ulama Pimpinlah Tindakan

Bab 3. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah

1. Pimpinlah Tindaksm Secara Berjama’ah

2. Jama’ah Adalah Faktor Penting Dalam Menentukan Kejayam Atau Kegagabm Jama’ah.

Bab 4. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang

1. Jama’ah Sebagai Satu Organisasi Terancang

1.1: Pegangan Atau Daaar

1.2; TujuanAtau Matlamat Yang Jelas

1.3: Pimpinan Atau Qiadah Yang Berwibawa

1.4: Keahlian Dan Keanggotaan

1.5: Uslub Atau Metod Dakwah

Tambahan: Beberapa Kekeliruan Di Sekitar Pendekatan Dakwah

1.6: Mengkeji Manusia

1.7: Mengkaji Penyelesaian.

1.8: Tindakan Yang Menyeluruh.

1.9: Muhasabah

Bab 5. Jama’ah Islam Dan Ukhuwah Islamiah

Jama’ah Islam Dan Ukhuwah Islamiah

1. Persaudaraan Dari Perspektif Islam

1.1. Persaudaraan Adalah Rahrnat Allah.

1.2. Allah Memurkai Perpecahan.

2. Persaudaraan Ditnjau Dari Sudut Jama’ah Dan Dakwah.

2.1. Meringankan Bebanan.

2.2. Saling Benteng-Membentengi.

2.3. Merapatkan saf Jama’ah

3. Bagaimana Membina Ukhuwah Dan Mengeratkannya

3.1. Memahami Bahawa Memelihara Ukhuwah Adalah Tuntutan Islam

3.2. Bersangka Baik.

3.3. Tawadhu Den Bersabar.

3.4. Selalulah Berdoa Kepda Allah.

Bab 6. Islam Di Antara Ukhuwah Dan Asabiyyah

1. Definisi Asabiyyah

2. Kehancuran Yang dibuahkan Oleh Fahaman Asabiyyah

2.1. Penjuzukkan Ke Atas Umat Islam

2.2. Dimurkai Oleh Rasulullah.

Bab 7. Jama’ah Islam Dan Jihad Fi Sabillillah

Jama’ah Islam Dan Jihad Fi Sabillillah.

Bab 8. Jama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan Allah

Jama’ah Islam: Dari Manakah Pertolongan Allah

1. Mendamping Diri Kepada Allah

2. Kesungguhan Para Pejuang Di Atas Jalan Yang Suci.

Sabtu, 12 November 2011

Khilaf: Satu Fenomena.


Tajuk: Khilaf: Satu Fenomena.
Penulis: Mujahid Yusof Rawa.
Penerbit: Pustaka Media Budi.

Kandungan

Sepatah Kata

1. Khilaf

Takrif Khilaf

Hubungan Khilaf, Jidal Dan Tafarruq

Khilaf Dan Batasannya

Khilaf Yang Diharuskan

Bagaimana Khilaf Boleh Berlaku?

Rasulullah Dan Khilaf

Khulafa al-Rasyidin Dan Khilaf

Tabiin Dan Bani Umayyah

Lahirnya Empat Mazhab

Sikap Ulama Dalam Khilaf

Sikap Imam Abu Hanifah

Sikap Imam Malik:

Sikap Imam Syafie:

Sikap Imam Ahmad Hambal

Sikap Imam al-Ghazali:

Sikap Ibnu Abbas:

Sikap Salaf

Pengajaran Penting Khilaf Dan Saf Islam

Saf Islam Hari Ini:

Realiti Pedih

Kekeliruan Fakta

Petunjuk Ketika Khilaf

Penutup

2. Taksub 47

Muqadditnah

1. Takrif Taksub

2. Hubungan Taksub Dengan Mutabarrif Dan Ghulu’

Fanatik: Satu Penjelasan

Taksub Dan Sejarahnya

Taksub Di Zaman ini.

Kebenaran Mengatasi Segala-galanya

Kebenaran Hanya Satu

Sikap Saf Islam!

Langkah-Langkah Saf Islam Mengubati Taksub

Penutup

3. Wahdah

Muqaddimah:

Takrif Wahdah

Ayat-Ayat al-Quran Dan Kesatuan

Faktor Kesatuan Bagi Saf Islam.

Saf Islam Dan Wahdah

Wahdah Yang Dimaksudkan

Wahdah Yang Ideal

Secebis Harapan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...