JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 29 November 2011

Perkara Asas Dalam Agenda Kebangkitan Ummah: Kajian Berdasarkan Gagasan Hasan al-Banna.


Tajuk: Perkara Asas Dalam Agenda Kebangkitan Ummah: Kajian Berdasarkan Gagasan Hasan al-Banna.
Penulis: Dr Abdul Hamid al-Ghazali.
Penerbit: Penerbitan Teras Bakti Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Mukaddimah

Bahagian 1. Mengapa Tajuk ini Ditulis Semula?

Bahagian 2. Method Kajian 20

Bab 1: Metodologi Sebuah Agenda Kebangkitan

Fasal 1. Asas Methodologi Agenda Kebangkitan

Muhadimah: Sekitar Asas-asas Rangka Kerja dalam Agenda Kebangkitan

Bahagian 1. Mengenalpasti Cabaran yang Dihadapi Ummah

Bahagian 2: Kajian terhadap Sejarah danSituasi Semasa

Bahagian 3. Rumusan Kajian

Bahagian 4. Tindakan Susulan daripada Hasil Kajian

Fasal 2. Kajian sejarah 35 Muhadintah: Kepentingan Kajian Sejarab

Bahagian 1. Kajian Sejarah Islam

Fasa 1. Perisytiharan kelabiran dakwah yang bersifat sejagat

Fasa 2. Pembentukan negara Islam pertama

Fasa 3. Permulaan kejatuhan negara Islam

Fasa 4. Pertembungan clan ancaman kepada aspek politik

Fasa 5. Pertembungan dan ancaman kepada aspek sosial

Fasa 6.: Kejayaan agenda barat dan penguasaan terhadap tamadun Islam

Fasa 7. Fasa kesedaran dan kebangkitan Islam serta lahirnya seruan untuk bangkit dan menyelamat

Bahagian Kajian Sejarah Kebangkitan Sesebuah Bangsa

Bahagian Kajian Sejarah terhadap Gerakan Kebangkitan dan Perubahan

Fasal 3. Kajian Realiti Semasa

Muhadimah: Keperluan Kajian Realiti Semasa

Bahagian 1. Analisa Deskriptif

Bahagian Analisa Statistik

Fasal 4. Keupayaan untuk Bangkit Semula

Muhadimah: Bersedia untuk Bangkit

Bahagian 1. Keupayaan untuk Bangkit Semula

Bahagian Tanda-tanda Kebangkitan

Fasal 5. Pengalaman Sejarah

Bahagian 1. Teori Kebangkitan

1. Gagasan yang satu

2. Teori kuasa pendorong

3. Teori perubahan dalaman

4. Teori titik permulaan

5. Teori Kejayaan minda

6. Teori penjanaan rijal

7. Teori tuntutan kebangkitan

8. Teori ukuran kerja dakwah

9. Teori pertembungan manusia

10. Teori menanti dan merebut peluang

11. Teori pertukaran tamadun

12. Teori tujuh tunjang kebangkitan

Bahagian 2. Kaedah Berinteraksi dengan Teori-teori ini.

Bab 2. Seruan Untuk Merealisasikan Agenda Kebangkitan

Mukadimah: Mengembalikan Usaha Menjana dan Menyelamat

Fasal 6. Asas dan Ciri Dakwah

Bahagian I. Asas Dakwah (Islam)

Bahagian 2. Ciri-ciri Dakwah

Bahagian 3. Kesahihan Berlandaskan Sejarah

Fasal 1. Jalan dakwah yang pertama

Fasal 2. Mengembalikan gagasan Islam

Bahagian 4. Kesinambungan Tamadun

Fasal 1. Tamadun warisan

Fasal 2. Melahirkan tamadun

Fasal 7. Surnber Rujukan Agenda Kebangkitan

Mukaddimah

Rujukan dan neraca

Asas-asas kefahaman

Bahagian 1: Asas Aqidah (Asas memahami akidah)

1. Asas mengenai kesyumulan Islam

2. Asas dalam memahami ayat sifat

3. Asas mengenai larangan mengkafir

4. Asas mengenai amalan tawasul dan berdoa

5. Asas mengenai tilikandan berita ghaib

6. Asas mengenai bid’ah yang tidak berasas

7. Asas mengenai amalan bid’ah di kubur dan jenazah

8. Asas mengenai wali, karamah dan akidah yang betul

Bahagian 2: Asas Pengkaedahan (asas memahami usul fiqh)

1. Asas mengenai sumber

2. Asas mengenai menolak kekebalan pendapat ulama

3. Asas mengenai dalil yang tidak diiktiraf

4. Asas mengenai ijtihad dan taklid

Bahagian 3. Asas Perundangan (Asas memahami Fiqh)

1. Asas mengenai perbezaan darjat amalan

2. Asas mengenai pelaksanaan pendapat pemerintah

3. Asas mengenai larangan menirnbulkan perpeeahan agama

4. Asas mengenai larangan membabitkan diri dalam perkara yang tidak berfaedah

5. Asas mengenai bid’ah yang tiada bersumber

Bahagian 4. Asas Am

1. Asas mengenai adat yang salah dan permainan bahasa

2. Asas mengenai hubungan antara teori syarak dan teori akal

3. Asas mengenai sempadan kemampuan akal

Fasal 8. Matlataat Dakwali

Bahagian 1. Matlamat Utama Dakwah

Bahagian 2: Wawasan Dakwah

1. Membebaskan ununah daripada sebarang sekatan politik dan membangun semula ummah

2. Menegakkan kuasa Islam yang bersepadu

3. Berhadapan dengan cabaran kebendaan

4. Memimpin dan membimbing seluruh Manusia

Bahagian Objektif Dakwah

1. Matlamat jangka pendek: memberi sumbangan untuk kebaikan umum dan khidmat masyarakat

2. Matlamat jangka panjang: pemulihan yang bersepadu dan merubah keadaan yang sedia ada

Fasal 9. Elemen Dakwah

Bahagian I: Fasa Dakwah

1. Fasa dakwah dan pengenalan

2. Fasa penyediaan dan pembentukan

3. Fasa bekerja dan melaksanakan

4. Fasa negara atau rantau

5. Fasa awal ke arah pembentukan khilafah (sebuah masyarakat Islam yang satu).

6. Fasa mengembalikan kewujudan sebuah negara yang satu di peringkat antarabangsa atau pun dinamakan sebagai khilafah

7. Fasa sebagai pemimpin dunia dengan kejayaan mengemukakan suatu contoh masyarakat rnanusia yang mernpraktikkan sistem nilai ummah ini

Bahagian 2. Wasilah

1. Wasilah atau wahana menurut pandangan al-Banna

2. Wahana (wasilah) haraki

Bahagian 3. Polisi

1. Maksud polisi

2. Faktor penentu polisi

3. Polisi am dalam dakwah

Fasal 10. Pembinaan melalui Tarbiyah dalam Dakwah

Mukaddimah

Bahagiart I: Cabaran

1. Cabaran yang dijangka

2. Pengalaman dan ujian

3. Sepuluh langkah ketika berhadapan dengan ujian dan cabaran

Bahagian 2. Pembinaan melalui Tarbiyah

1. Pra-Tarbiyah

2. Proses tarbiyah

3. Produk tarbiyah

Bab 3: Pembentukan Negara Contoh

Mukadimah: Asas Pembentukan Sebuah Negara dan PeIan Tindakan

Fasal 11. Pemikiran Politik

Mukadimah

Takrif politik

Takrif negara

Bahagian 1: Landasan

1. Kesyumulan Islam bererti gerakerja politik adalah wajib.

2. Negara adalah simbol suatu gagasan

3. Seseorang muslim tidak boleh mengabaikan aspek pelaksanaan

4. Ummah bertanggungjawab menuntut pemerintah memenuhi hak-hak mereka yang diberikan oleh Islam.

5. Memberi kefahaman, menyebarkan dakwah dan perjuangan berlandaskan perlembagaaii adalah cara yang paling selamat untuk masyarakat.

6. Kerajaan adalah salah satu rukun Islam

Bahagian 2: Konsep

1. Arab

2. Patriotik

3. Nasionalisme

4. Kesejagatan

Fasal 12. Gerakerja Politik

Bahagian 1. Sasaran Politik dalam Dakwah

1. Membebaskan bumi Islam

2. Penyatuan bumi Islam

3. Pembentukan sebuah negara Islam

4. Mewujudkan penyatuan Arab

5. Mewujudkan penyatuan bangsa Islam

Bahagian 2. Kaedah penglibatan politik

Bahagian 3. Fasa penglibatan politik

1. Fasa Penerangan (takrif)

2. Fasa Pembentukan (takwin)

3. Fasa Pelaksanaan (tanfiz)

Bahagian 4. Pendirian Politik dalam Dakwah

1. Pemerintahan

2. Perlembagaan

3. Undang-undang

4. Parti politik

5. Minoriti dan bangsa asing

6. Penglibatan wanita dalam kegiatan politik

7. Demokrasi

8. Perpaduan

9. Hak asasi manusia

Fasal 13: Program Politik Muhadimah: Takrif Program

Bahagian 1. Pemulihan Aspek Sosial

1. Mewujuclkan sifat ketuhanan dan keagamaan dalam masyarakat

2. Memelihara tatasusila masyarakat dan mengukuhkan institusi masyarakat

3. Pemeliharaan institusi keluarga (wanita, pemuda dan kanak-kanak)

4. Menghapuskan jenayah dan penyelewengan

5. Mewujudkan sistem pemantauan (hisbah)

6. Mewujudkan keadilan sosial serta menyediakan peluang kerja

7. Memulihkan sistem pendidikan

8. Menjaga kesihatan masyarakat

9. Mengawal pihak media dan kegiatan seni

10. Memantau kegiatan pelancongan

Bahagian 2: Pemulihan Aspek Ekonomi

1. Meletakkan harta yang baik sebagai tunjang kehidupan; Harta ini perlu diusahakan.

2. Mewajibkan mereka yang berkemampu ansupaya bekerja dan mencari rezeki

3. Meneroka dan memanfaatkan sumber semulajadi

4. Mengharamkan sumber pendapatan yang tidak bersih

5. Merapatkan jurang antara lapisan masyarakat sehingga tidak wujud golongan yang terlalu kaya dan golongan yang terlalu miskin

6. Mengiktiraf hak milik peribadi

7. Mengatur urusan kewangan dan mewujudkan kawalan matawang yang ketat

8. Bantuan sosial

9. Meletakkan negara sebagai pihak yang bertanggungjawab memelihara sistem ekonomi

10. Menghalang penyalahgunaan kuasa; Di mana anda perolehi harta ini?

Polisi clan Pengurusan Ehonomi

Bahagian 3. Program Pemulihan Politik

1. Teras sistem politik

2. Kuasa-kuasa utama dalam negara ’301

3. Pemulihan pentadbiran jabatan keraj aan

4. Pertahanan dan keselamatan

Fasal 14: Polisi Negara

Mukaddimah: Negara menurut Islam

1. Kedudukan negara

2. Kepentingan sebuah negara (menjaga gagasan)

3. Struktur negara

4. Ciri, tanggungjawab dan hak negara

Bahagian 1: Dasar dalam Negara

1. Definisi dasar dalam negara

2. Struktur sistem politik

3. Struktur Sistem ekonomi

4. Struktur sistem sosial

5. Struktur sistem jihad

Bahagian 2. Dasar Luar

Fasal 15. Nilai Peradaban Sebuah Negara

Mukaddimah: Definisi Peradaban

Bahagian 1a: Mengembalikan penampilan umat Islam di persada dunia (kewujudan khalifah)

1. Syarat-syarat

2. Definisi khalifah

3. Proses ke arah mengembalikan khalifah

Bahagian 1b: Orde Baru Dunia

1. Gagasan dunia merupakan kemuncak agenda

2. Sembilan perkara asas yang merujuk kepada niiai sedunia atau orde dunia

3. Fahaman barat tentang konsep sejagat dan orde baru dunia

4. Kita mahukan orde baru dunia Berteraskan keadilan

Bahagian 2. Merealisasikan Ketuanan dan Anjakan Peradaban

1. Mewujudkan ketuanan dunia

2. Persediaan untuk melakukan anjakan tamadun

Penutup

Ucapan Imam Syahid Hasan al-Banna

Menyorot Kembali Dakwah Pertama

Jauhnya Kita dari Ajaran Islam

Gelombang Budaya Barat

Peranan Kita

Persiapan Kita

Antara Khayalan dan Realiti

Apakah yang Berlaku Seterusnya?

Jika Kerajaan Milik Kita

Ciri Gagasan Pemikiran Kita.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...