JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Indeks

Indeks buku yang terdapat dalam The Reading Group Malaysia mengikut urutan pengarkiban. 

April 2010

Mencarik Ilusi Menggapai Realiti: Wacana Tasawuf, Tariqat Dan Pemikiran Kalam Imam Ahmad al-Sirhindi (971H/1563M-1034H/1624M)

Bicara Sufi.

Ibnu Rushd Dan Mazhabnya.

Gelombang Kebangkitan Dakwah Kampus.

Roh Menurut Perbahasan Ulama Kalam Dan Ahli Falsafah.

Rasyid Rida: Pengaruhnuya Di Malaysia.

Hanya Tuhan Mengenal Tenteranya- Persoalan Wibawa dalam Wacana Islam.

Islam Dan Dasar Penerintahan.

Muhammad Abduh: Sejarah Hidup Dan Pemikiran.

Kembara Seorang Reformis.

Polemik Islam Dan Dasar Pemerintahan.

Pergolakan Pemikiran Islam.

Wacana Falsafah Sains: Sejarah Dan Pemikiran.

Tiada Paksaan Dalam Agama.

Tranformasi Gerakan Islah Dan Dakwah Di Timur Tengah Dan Malaysia.

Israilliyyat Dan Hadith Palsu Dalam Kitab-Kitab Tafsir.

Khazanah Tafsir Di Malaysia.

Suara Orang Buangan - Renungan-Renungan Tentang Islam.

Nabi Muhammad (s.a.w.) Menurut Ramalan Kitab-Kitab Agama Dunia.

Islam Liberal: Isu Dan Cabaran.

Iktisar Sejarah Kelantan.

Pesan-Pesan Terbesar al-Quran.

Ulama Besar Dari Patani.

Pengislahan Mayarakat Melayu: (Perbincangan al-Imam 1906-1908)

Terjemahan al-Quran Dalam Pelbagai Perspektif.

Mei 2010

Politik al-Imam.

Nasionalisme Melayu.

Kitab Wahyu Dan Ahli Kitab.

Data-Data Terbitan Awal Penterjemahan Dan Pentafsiran al-Quran Di Alam Melayu.

Politik Thai Dan Masyarakat Islam Di Selatan Thailand.

Aliran al-Hadith Dan Aliran al-Ra’y Dalam Fiqh.

Benarkah Bible Firman Tuhan.

Ibn ‘Arabi: Riwayat Hidup Dan Perjalanan Seorang Sufi Agung.

Dr. Burhanudin al-Helmi Pejuang Melayu Sejati.

Dimensi Pemikiran Shah Waliallah al-Dihlawi Dan Pengaruhnya Di Malaysia.

Pemikiran Islam Dan Cabaran Semasa.

Pengenalan Ilmu Qiraat.

Simposium Tasauf Dan Tariqat.

Gagasan Nasionalisme Melayu Raya: Pertumbuhan Dan Perkembangan.

Pemikiran Tasawuf Syeikh Abu Mahasin Yusuf al-Taj.

Pengantar Kepada Usul Al-Tafsir: Karya Imam Ibn Taimiyah (661H-728H).

Pegangan Hidup Umat Islam.

Peristiwa 13 Mei: Sejarah Perhubungan Melayu-Cina.

Teori-Teori Asas Perubatan Ibnu Sina.

Wacana Falsafah Sejarah: Perspektif Barat Dan Timur.

Sejarah Iktilaf Mazhab Di Malaysia.

Falsafah Sains Daripada Perspektif Islam.

Kebenaran Mutlak: Mencari Kesempurnaan.

Sejarah Dan Pandangan Ulama Tafsir Mengenai Tafsir Ilmiy.

Tok Janggut: Pejuang Atau Penderhaka.

Jun 2010

Rejimen Askar Melayu Diraja 1933-1968.

Gerakan Kiri Melayu dalam Perjuangan Kemerdekaan.

Darurat Dan Kemerdekaan: Memperingati 50 Tahun Darurat Di Tanah Melayu.

Sejarah Dan Perjuangan Kemerdekaan.

Ulama Dalam Perjuangan Kemerdekaan.

PAS Dalam Arus Perjuangan Kemerdekaan: Esei Dan Dokumen.

Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 2).

Lima Tokoh Gerakan Islam Malaysia.

Hari-Hari Aku Dizalimi.

Ketokohan Dan Pemikiran Abu Bakar al-Baqir.

Tokoh-Tokoh Gerakan Islam Abad Moden (Jilid 1).

Pembalasan Kesalahan Jenayah Dalam Masyarakat Majmuk Dengan Penumpuan Kepada eruntukannya Terhadap Bukan Islam.

Fiqh Berinteraksi Dengan Non-Muslim, Kaedah Bergaul Dengan Rakan, Jiran Dan Keluarga Bukan Islam Tanpa Mengabaikan Syariat.

Dakwah Kepada Non-Muslim Di Malaysia: Konsep, Metode Dan Pengalaman.

Rihlah Ibnu Battuta.

Leo Africanus: Pengembara Muslim Yang Belum Dikenali Ramai.

HAMAS: Daripada Underground Kepada Parti Pemerintah.

Syeikh Ahmad Yasin: Perjuangan Memburu Syahid.

Apa itu Pencerahan?

Islam Dan Fitnah Modenisasi.

Islam Dan Kemodenan: Pandangan Intelektual Islam.

Islam Dan Pluralisme.

Islam Dalam Politik Malaysia: Satu Kritikan Terhadap Islam Hadhari.

Islam Hadhari: Di Antara Tajdid Dan Modenisme.

Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan Isu-Isu Sentral.

Julai 2010

Mengapa Kami Bantah: Pengajaran Dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

Kumpulan Esei Budayawan Bertindak Menyokong Perjuangan A. Samad Said.

Budaya Ilmu: Satu Penjelasan.

Akhbar Dan Kuasa: Perkembangan Sistem Akhbar Di Malaysia Sejak 1806.

Kerohanian Dan Pencerahan.

Khazanah Intelektual Islam.

Terorisme Global Dan Pengganas Agama.

Warisan Pemikiran Islam.

Krisis Pemikiran Moden.

Krisis Intelektual Muslim.

Tokoh-Tokoh Besar Gerakan Islam Dalam Sejarah.

Syeikh Dalam Ilmu Tariqah.

Riwayat Hidup Imam al-Nawawi Dan Sumbangannya Kepada Pengajian Hadith.

Riwayat Hidup Syeikh Nurudin al-Raniri Dan Sumbangannya Kepada Ilmu Hadith.

Daripada Sains Yunani Kepada Sains Islam.

Beberapa Aspek Ilmu Kalam Menurut Ibnu Taimiyyah.

Ilmu Kalam Paucis Verbis.

Sejarah Agama Yahudi Dan Kitab Perjanjian Lama: Satu Pengenalan Dan Analisa.

Pemikiran Za’ba Dalam Falsafah Taqdir.

Za’ba Dan Melayu.

Yang Sahih Dan Yang Tersasar Di Kalangan Ahli Tariqat Dan Kaum Sufi Menurut Imam Ahmad Ibn Taymiyyah: Satu Penelitian Akademik.

Sejarah Politik Melayu Pelbagai Aliran.

Siapakah Jsma’ah Islam Yang Sebenar.

Politik Menurut Perspektif Islam.

Pengantar Sejarah Patani.

Ogos 2010

Kosmologi Melayu Dalam Era Teknologi Maklumat.

Ketokohan al-Ghazali Dalam Bidang Logik.

Hermeneutik: Reaksi Reformis Kaum Muda.

Pengenalan Kepada Sejarah Falsafah Barat Moden.

Tamadun Islam: Alternatif Masa Depan.

Gerakan Pembaharuan Islam: Satu Kajian Di Negeri Perlis Dan Hubung Kaitnya Dengan Malaysia.

Biografi Ulama-Ulama Hadith.

Pascamoden: Kutukan Terhadap Falsafah Dan Agama.

Makalah Penentu Tentang Hubungan Antara Syariah Dan Falsafah.

Ke Mana Nasionalisme Melayu.

Isu-Isu Gender: Perspektif Ulama al-Azhar

Islam Dan Demokrasi: Cabaran Politik Muslim Kontemporari Di Malaysia.

Hamka Pujangga Islam: Kebanggaan Rumpun Melayu Menatap Peribadi Dan Martabatnya.

Islamisasi Ilmu Dari Pemikiran Ismail Ragi al-Faruqi.

Prinsip Ketuhanan Ibn ‘Arabi.

Rizab Melayu: Indah Khabar Dari Rupa.

Felda... Dulu Tolong, Sekaran Along!.

Ancaman Nasionalisme Sekular Ekstrim Di Malaysia: Respon Pemikiran Cendikiawan Islan Terhadap Realiti Sejarah, Aliran Dan Kemelut Politik.

Biografi Tokoh-Tokoh Orientalis Menurut Kitab al-A’lam al-Zarikli.

Fiqh Siasah Menurut Imam Syahid Hassan al-Banna.

Kebangkitan Nabi Muhammad Dan Kerajaan Islam Menurut Ramalan Bible.

Mercu-Mercu Kemermelangan Ahl al-Sunnah Wal Jama’ah.

Pengantar Usul Tafsir.

Daulah Uthmaniyah Dan Alam Melayu.

Pengenalan Doktrin Kosmologi Islam.

September 2010

Tausuq Dan Kesultanan Sulu.

Fiqh Wanita.

Ya'juj Dan Ma'juj: Bencana Di Sebalik Gunung.

Sejarah Hidup: Pengaruh Dan Tokoh-Tokoh Utama Dalam Hadith.

Dimensi Gerakan Islam Dan Cabaran Semasa.

Sejarah Perjuangan Melayu Patani.

Pengislaman Ilmu.

Pengalaman Bertuhan: Catatan Orang Muda.

Perkembangan Institusi Pondok Di Nisantara: Pengaruhnya Di Negeri Kedah.

Liberalisme: Esei-esei Terpilih F.A. Hayek

al-Quran Dan Orientalisme.

Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-Cirinya.

Anugerah Islam Untuk Ketamadunan.

Gerakan Islam Menongkah Cabaran.

Hukum Islam Dan Budaya Tempatan.

Imam Ja'far Al-Sadiq- Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan.

Ke Arah Revolusi Islam.

Kedudukan Hadith Dalam Islam.

Kitab Ilmu Perubatan Kesufian.

Kenang-Kenangan Hidup.

Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia.

Asas-Asas Ilmu Pengetahuan: Satu Perbandingan Kaedah Penyelidikan Barat Dan Islam.

Aqidah Menggoncang Dunia: Pengaruh Pemikiran Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam Di Malaysia.

Gerakan Radikalisme Di Malaysia (1938-1965)

Demokrasi Dan Dunia Islam: Perspektif Teori Dan Praktik.

Oktober 2010

Tinta Dan Minda Abdul Ghani Samsuddin Mengenai Islam, Ulama Dan Umara.

Syeikh Muhammad al-Ghazali: Sejarah Hidup Dan Pemikiran.

Menjawab Kritikan Terhadap Fahaman Wahabiyyah Di Malaysia.

Metode Pemikiran al-Banna: Antara Tetap Dan Berubah.

Metafizik Dan Kosmopolitanisme.

Allah: Antara Tasawuf Dengan Akidah.

Islam Dan Masyarakat Melayu: Peranan Dan Pengaruh Timur Tengah.

Ancaman Bahaya Sekularisme.

Sisi Sanubari Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Hakikat Kenabian Menurut al-Quran.

Tariqat Menurut Pandangan Maulana Zakaria.

Ilmu Hadith.

Dakwah Islam Semasa: Konsep dan Pelaksanaan.

al-Ghazali: Kajian Epistemologi Islam.

MAIK: Peranannya Dalam Bidang Keagamaan, Persekolahan Dan Penerbitan Di Kelantan Sehingga 1990.

kebatilan Dalam Ajaran Kebatinan.

Liku-Liku Jalan Ketuhanan.

Sihir: Suatu Amalan Kebatinan.

Status Wanita Dalam Undang-Undang Jenayah Islam.

Isu-Isu Terpilih Dalam Sejarah Pemikiran.

Ahlul-Bait (Keluarga) Rasulullah s.a.w. Dan Raja-Raja Melayu.

Raja Campa Dan Dinasti Jembal Dalam Patani Besar.

Penyelamat Kerohanian Islam.

Perjuangan Penuh Cabaran.

Wali Songo Dengan Perkembangan Islam Di Nusantara.

November 2010

Sejarah Sosiobudaya Melayu.

Sirr Asrar.

Natrah @ Nadra @ Huberdina Maria Hertogh @ Bertha: Cinta, Rusuhan, Airmata.

Pujangga Iqbal.

Hadith-Hadith Politik: Negara Islam Berasaskan Hadith.

Perjuangan al-Ghazali Menegakkan Kebenaran Dan Menghapuskan Kebatilan.

Ilmu Hadith: Satu Pengenalan Dan Kajian.

Pemikiran Dan Perjuangan Hamka.

Pengaruh Pemikiran Ikhwan al-Muslimin Terhadap Parti Islam Se-Malaysia (PAS)

Melaka Dan Arus Gerakan Kemerdekaan Malaysia.

Reformasi Perundangan Islam.

Potret Perjuangan Mahasiswa Dalam Cermin Dekad.

Islam Dan Idealisme Zaman Moden: Krisis Dan Ancaman.

Sembilan Malam Dialog Islam Kristian Mengenai Ketuhanan.

Pemikiran Ibn Taimiyyah.

Sunnah Nabi: Antara Ahli Fiqh Dan Ahli Hadith.

Biografi Syeikh Al-Hadith Maulana Zakaria Al-Kandahlawi.

Salah Faham Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb.

Sejarah Kerajaan Melayu Patani.

Metodologi Imam Al-Tirmidhi Dalam Kitab Al-Jami'.

Biografi Mufti-Mufti Malaysia.

Sadr Al-Din Shirazi Dan Hikmah Muta’aliyah.

Sains, Teknologi, Kesenian Dan Agama: Perspektif Pelbagai Agama.

Aliran Kepercayaan: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.

Pengantar Tasawwuf Islam.

Disember 2010

Kemelut Politik Semenanjung Tanah Melayu.

Syeikh Abdul Qadir al-Mandili (1910-1965): Biografi Dan Pendidikan.

Dakwah Dan Cabaran De-Islamisasi Di Malaysia.

Gagasan Islamisasi Ilmu.

Muhammad Natsir: Berdakwah Di Jalur Politik-Berpolitik Di Jalur Dakwah.

Era Kebangkitan Kerajaan Uthmaniyyah 1299M-1453M.

Makalah Tentang Kerajaan: Suatu Karangan Berkenaan Bidang Asal Dan Sebenar Serta Matlamat Kerajaan Madani.

Pensejarahan Patani.

Manhaj Qiraat 10 Beserta Dalil Matan Imam al-Syatibi Dan Matan al-Durrah

Keadilan Para Sahabat Di Sisi Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah.

Islam dan Emansipasi Wanita.

Islam Di Tanah Melayu Abad Ke 19.

Jemaah Tabligh: Sejarah Dan Perkembangannya Di Malaysia.

Menerangkan Berbagai Persoalan Tentang Kitab Fadhail ‘Amal.

Politik Syar’e Dalam Membaiki Pemerintah Dan Rakyat.

Sains Politik Islam.

Khalwah Dalam Tasawuf: Perlaksanaannya Dalam Tariqat Naqsyabandiyyah al-Khalidiyyah.

Kejatuhan Ideologi Materialisme Dan Agenda Pengisian Islam.

Isu-Isu Dalam Pemikiran Islam.

Tokoh Islam Kontemporari.

Kejatuhan Kerajaan Turki Uthmaniyyah: Suatu Analisa Ke Atas Peranan Gerakan Wahhabiyyah.

Jihad Dalam Politik Dan Persoalan Negara Islam Mengikut Pandangan Sa’id Hawwa.

Bunga Rampai Sastera Parsi.

Salafiyah Wahabiyah: Suatu Penilaian.

Bediuzzaman Said Nursi: Sejarah Perjuangan Dan Pemikiran.

Januari 2011

Said Ibrahim: Mufti Tegas Dan Terbilang.

Perkembangan Islam Di Nusantara.

Noktah-Noktah Hitam Ajaran Sesat Di Singapura.

Islam Dalam Perlembagaan Malaysia.

Pengajian al-Sunnah.

Tariqat Naqsyabandiah Khalidiah Di Malaysia: Satu Analisa Kritis Berdasarkan al-Quran Dan al-Sunnah.

Ke Arah Antropologi Islam: Definisi, Dogma Dan Tujuan.

Penyelewengan Jemaah al-Arqan Dan Usaha Pemurniannya.

Ahmad Boestaman: Satu Biografi Politik.

Bagaimana Berinteraksi Dengan al-Sunnah.

Konsep Jama'ah al-Muslimin Dalam Pemikiran Islam.

Abu Hasan Ali al-Nadwi: Sejarah Hidup Dan Pemikiran.

Muslim Selatan Thai.

Hakikat Thariqat Naqsyabandiah.

Ilmu al-Jarh Wa al-Ta’dil.

Penglibatan Wanita Dalam Politik Menurut Perspektif Islam.

Petua-Petua Ibnu Sina Untuk Kaum Wanita.

50 Tokoh Islam Yang Mengubah Dunia

Islam Pasca Kemerdekaan.

Hisbah Dan Pentadbiran Negara.

Masa Hadapan Islam: Dentuk Idea Yang Akan Datang.

Islam Ekstren: Suatu Analisa Dan Cabaran Terhadap Kebangkiran Islam.

Masjid Tua Kampung Laut.

Malaysia: Hak Asasi Dipertikaikan.

Sejarah PAS Kelantan 1959-1978: Langkah-langkah Menuju Mardhatillah.

Febuari 2011

Dunia Melayu Dan Dunia Indochina.

Pertelingkahan Para Sahabat Rasulullah (s.a.w.) Di Antara Ketulenan Fakta Dengan Pembohongan Sejarah.

al-Arqam Dan Aurad Muhammadiah: Satu Penilaian.

Ulama Silam Dalam Kenangan.

Islam Dan Adat Minangkabau.

Murtad: Kedudukannya Di Sisi Islam Dan Perlembagaan Malaysia.

Kelangsungan Pengajian Hadith.

Mewujudkan Demokrasi: Bingkisan Masyarakat Madani Malaysia.

Protaz Dalam Arus Kebangkitan Islam Di Malaysia.

al-Arqam Di Sebalik Tabir.

Gerakan Islam Antara Dua Paradoks.

Abu Hasan Ali al-Nadwi: Pemikiran Dan Perjuangan.

Langkah Awal Memahami Ilmu Tasauf.

Menjawab 17 Fitnah Terhadap Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah.

Wanita Islam: Isu-Isu Dan Pemerkasaan Hak.

Hadith Dalam Karya Syeikh Daud al-Fathani.

Agama Dan Politik: Wawasan Ideal Dan Menyanggah Kekeliruan Pemikiran Sekular-Liberal.

Peningkatan Kualiti Penyelidikan Dalam Pengajian Islam.

Ke Arah Perlaksanaan Undang-Undang Islam Di Malaysia: Masalah Dan Penyelesaian.

Islam Dan Ekologi.

Gerakan Dan Tokoh Kiri: Kamarulzaman Teh Dalam Kencah Perjuangan Kemerdekaan.

Pendidikan Islam Di Malaysia: Dari Pondok Ke Universiti.

Tajdid Perspektif Sejarah Dan Masa Kini.

Polemik Isu Kalimah Allah: Antara Targhib Dan Tarhib.

Antara Asabiyyah Dan Nasionalisme Menurut Pandangan Dr Burhanuddin al-Helmy.

Mac 2011

Tokoh-Tokoh Pemikir Islam.

Malaysia: Mahathirisme, Hegemoni Dan Pembangkang Baru.

Metode Pengajaran Hadith Pada Tiga Abad Pertama Hijrah.

Rahsia al-Arqam.

Fiqh Masyarakat Bukan Islam Di Malaysia.

Asas Falsafah Dan Pemikiran Melayu Berteraskan Islam.

Multaqa Istana Aladdin Bandar.

Ibnu Arabi: Tokoh Sufi.

Islam Dalam Sejarah Asia Tenggara Tradisional.

Pembinaan Peradaban Ummah: Pemikiran Dan Pendekatan Hasan al-Banna.

Rawatan Umum Dalam Perubatan Ibnu Sina

Sejarah: Sumber dan Pendekatan.

Fitnah Wahhabi.

Rahsia-Rahsia Diri.

Kenangan Tungku: Wawancara Dengan K.Das.

Kajian Metodologi Dan Penulisan Hadith.

Mengemudi Bahtera Perubahan Minda.

Munaqashah Sufi Peringkat Kebangsaan 2004.

Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam.

Membongkar Perancangan Israel Raya.

Riwayat Hidup Dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas.

Pedagpgi Kaum Tertindas.

Keturunan Raja-Raja Kelantan Dan Peristiwa-Peristiwa Bersejarah.

Perbezaam Fiqh Dan Penyelesaiannya Dalam Negara Islam.

Siti Norkiah Mahmud: Srikandi Dari Pahang Utara.

April 2011

Bila YB Berbicara Parlimen Islam.

Intisari Tasawuf.

Ayahku Di Tangkap.

Mendekati Pemikiran Islam Dr. Mahathir.

Tranformasi Fiqh Semasa: Evolusi Hukum Islam.

Ibnu Taimiyyah: Sejarah Hidup Dan Tasawuf.

Tatacara Penjagaan Kesihatan Menurut Ibnu Sina.

Darurat Di Kelantan 1948-1960: Pengalaman Dan Iktibar.

Gerakan Freemasonry: Musuh Dalam Menghancurkan Islam.

Sejarah Perkembangan Hadith.

Fatimah: Kisah Perjuangan Puteri Rasulullah.

Wasiat Perjuangan Zulkifli Mohamad.

Falsafah Dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya Dengan Islam Dan Kesenian.

Teori Dan Kaedah Penterjemahan Arab-Melayu.

Memahami Jiwa Manusia Menurut Perspektif Islam.

Gerakan Anti Penjajahan Di Malaysia 1511-1950: Pengaruh Agama Dan Tariqat.

Sejarah Falsafah Islam.

Ibnu Taimiyyah: Hidup Dan Fikiran-Fikirannya.

Penutup Perdebatan Islam Alaf Kedua Di Dunia Melayu.

Nafas Baru Hikmah al-Isyraqi: Dari Estetika Menuju Fizika.

Umat Islam Patani: Sejarah Dan Politik.

Prinsip Dan Amalan Dalam Perubatan Melayu.

40 Hadith Nabawi Dari Kitab al-Tauhid Sahih Bukhari.

Ijtihad: Sejarah Dan Perkembangannya.

Islam Dalam Sejarah Dan Masyarakat.

Mei 2011

Memior Suriani Abdullah: Setengah Abad Dalam Perjuangan.

10 Tokoh Sarjana Islam Paling Berpengaruh Menyingkap Sejarah Perjuangan Dan Kegemilangan Tokoh abad 20 Dan 21.

Bagaimana Meletakkan Hukum Hadith.

Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor.

Dinamika Ilmu Memugar Warisan Intelektual Ummah.

Mengadili Pemikiran al-Dhawalibi Tentang Nasionalisme, Sekularisme, Riddah Dan Riba.

Isu-Isu Dalam Usuluddin Dan Falsafah.

Krisis Ketuanan Melayu.

13 Mei: Dokumen-Dokumen Deklasifikasi Tentang Rusuhan 1969 Malaysia.

13 Mei Di Kuala Lumpur.

Penulisan Fiqh al-Syafi’i: Pertumbuhan Dan Perkembangannya.

Tokoh Guru Negeri Kelantan 1975-1999.

25 Hadith-Hadith Palsu Dan Lemah.

Tujuh Wali Melayu.

Baldatun Tayyibatun Model Andalusia: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Di Andalusia, Teladan Dan Sempadan.

Baldatun Tayyibatun Model Uthmaniyyah: Sejarah Perkembangan Dan Kejatuhan Pemerintahan Islam Di Uthmaniyyah, Teladan Dan Sempadan.

25 Tahun Kepimpinan Ulama: Membangun Bersama Islam.

Memoir Ibrahim Chik: Dari API Ke Rejimen ke-10.

Di Balik Malaysia: Dari Majapahit Ke Putrajaya.

Teori Ilmu al-Farabi.

Teori Politik al-Farabi Dan Masyarakat Melayu.

Islan Dan Cabaran Masa Kini.

Kisah Pembuat Lilin Melawan Matahari Dan Lain-lain Jenaka-Ekonomi Politik.

Panduan Tempat-Tempat Bersejarah Kelantan.

Asal Usul Masyarakat Manusia: Rangkaian Hubungan Sosial.

Jun 2011

Kewibawaab al-Tafsir Dan al-Hadith.

Permata Pengislahan Perundangan Islam: Biografi Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Ahmad Mohamed Ibrahim.

Hidup Bagaikan Sungai Mengalir: Kisah 16 Orang Wanita Dalam Gerakan Anti-Jepun, Anti-Penjajah Dan Kemerdekaan Di Malaysia (1938-1989).

Ummah Negara Islam.

Negara Israel: Satu Kajian Politik Zionisme.

Sejarah Pemerintahan PAS Kelantan 1959-1990.

Islam Dan Pembaharuan.

Tradisi Penulisan Manuskrip Melayu.

Mahasiswa Menggugat.

al-Ghazali Dan Metodologi Kajiannya.

Sastera Sufi.

Sejarah Orang Syed Di Pahang.

Asas Tauhid: Pertumbuhan Dan Huraiannya.

Sejarah Islam Di Filipina.

Spektrum Falsafah Islam.

al-Farabi: Kehidupan, Hasil Karyanya Dan Peri Penting Tokoh.

Karya Klasik Melayu Islam.

Benerapa Pemikiran Tentang Ijtihad, Islah Dan Tajdid.

Sains Menurut Perspektif Islam.

Pemikiran Islam Masa Kini: Sejarah Dan Aliran.

Ikhtisar Sejarah Perkembangan Dan Kaedah Penyusunan Hadith.

Pengantar Politik Islam.

Tafsir al-Quean: Pertumbuhan Dan Perkembangan 1-150H.

Fitnah Terbesar Dalam Sejarah Islam.

Kekacauam Para Ahli Falsafah.

Julai 2011

Membina Dan Meruntuh Malaysia: Sebuah Imbasan Orang Dalam Tentang UMNO, Razak Dan Mahathir.

Sejarah Sebagai Hakim Muktamad: Koleksi Rencana Kritis.

Islam Dan Perubahan Sosiobudaya: Kajian Islam Tentang Perubahan Masyarakat.

Tokoh Ulama Nusantara.

Pengenalan Buku-Buku Utama Islam.

Akidah Dan Suluk Dalam Tasawuf: Antara Keaslian Dan Penyelewengan.

Masjid-Masjid Di Negara China.

Ajaran Shah Waliyullah.

Penamat Sejarah Dan Manusia Terakhir.

Pendukung Panji-Panji Islam Sepanjang Zaman.

Kristinisasi Sebagai Sebuah Gerakan: Satu Tinjauan Sosiologi.

Malaysia: Daulah Pemuda Bani Tamin: Rahsia Keagungan Ummah.

al-Salafiah: Zaman Yang Berkat Bukan Mazhab Islam.

Wali Songo: Perjuangan Dalam Dakwah Islam.

Tafkir: Jurnal Pemikiran Kritis Keagamaan Dan Transformasi Sosial - Edisi 1. No.1 2009.

Dua Wajah. Tahanan Tanpa Bicara.

Talfiq: Beramal Dengan Berbagai Mazhab.

Masalah Berjumpa Rasulullah (s.a.w.) Ketika Jaga Selepas Wafatnya.

Sahabat Pembela Sunnah.

Mengenal Allah: Satu Kajian Tentang Ajaran Tasawuf Syeikh Abdul Samad al-Palembani.

Malik Bennabi Dan Pergolakan Sosial.

Sains Sosial Dari Perspektif Islam.

Beberapa Tinjauan Dalam Pendidikan Islam.

Pertentamgam Islam Dan Kristian.

Biografi Ulama Sunnah India.

Ogos 2011

Tantangan Islam.

Pengajian Hadith Di Malaysia: Tokoh, Karya, Institusi.

al-Sunnah: Kedudukan Dan Peranannya Dalam Syariah Islam.

Sains, Falsafah Dan Agama.

Burhanuddin al-Helmy: Sebuah Kemelut Politik.

Gerakan Gereja Katolik Di Malaysia.

Wahyu Ilahi Kepada Muhamad.

Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi.

Falsafah Alam Semesta Dalam Sejarah Tauhid Melayu.

50 Masalah Penting Dalam Agama Dalam Tinjauan Hadith Sahih Dan Dhaif.

Pembaharuan Dalam Dunia Islam.

Bukan Kerana Pangkat: Tun Dr. Ismail Dan Masanya.

al-Quran Dalam Beberapa Perspektif.

Sejarah Perkembangan Pelajaran Dan Pendidikan Islam.

Cara Mudah Memahami Ilmu Hadith.

Sains, Falsafah Dan Islam.

Menerjang Badai: 60 Tahun Mempersada Perjuangan.

PAS 60 Tahun: Memacu Perubahan Mengurus Kemenangan.

Fuqaha Salafi.

Zulkifli Muhammad: Perjuangan Dan Pemikiran.

Tokoh-Tokoh Agama Dan Kemerdekaan Di Alam Melayu.

Islam Dan Sosialisme.

Maahad al-Ihya al-Syarif Gunung Semanggol 1934-1959.

Dr. Burhanuddin al-Helmy: Pemikiran Dan Perjuangan.

31 Ogos Yang Silap.

September 2011

Dari Bilik Kuliah Ke Jalan Raya.

Meniti Lautan Gelora: Sebuah Memoir Politik.

Detik Sejarah Rundingan Baling.

Memior Abdul Majid Salleh: Dalam PKMM Dan Kesatuan Buruh.

Memior Shamsiah Fakeh: Dari AWAS Ke Rejimen Ke-10.

Memoir Bukan Seorang Konformis.

Mustapha Hussaun: Pejuang Nasionalisme Melayu.

Dato’ Onn Ja’afar: Pengasas Kemerdekaan.

Memior Khadijah Sidek: Puteri Kesatria Bangsa.

Gerakan Islam Penggerak Kemerdekaan Indonesia.

Alam Pensejarahan Dari Pelbagai Perspektif.

Muda.Mengenali Dan Mentafsir Sumber Sejarah.

Asal Usul Sosial Golongan Kiri Melayu: Satu Analisis Berkenaan Kesatuan Melayu

Memoir Rashid Maidin: Daripada Perjuangan Bersenjata Kepada Perdamaian

Abu Samah Mohd Kassim. Pejuang Kiri Kemerdekaan Zuriat Datuk Bahaman

Memoir Abdullah C.D: Zaman Pergerakan Sehingga 1948

Memoir Abdullah C.D: Penaja Dan Pemimpin Rejimen Ke-10.

Memoir Abdullah CD: Perjuangan Di Sempadan Dan Penamatan Terhormat.

Epigrafi Islam Terawal Di Nusantara.

Bumi Dipijak Milik Orang.

Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran.

Mantera Melayu: Analisis Pemikiran.

Undang-Undang Jenayah Islam: Mengenal Jenayah Qisas Bunuh.

Pemikiran Islam Klasik: Pengaruh Falsafah Yunani Dan Kebangkitan Gerakan Tajdid.

Katalog Manuskrip Melayu: Koleksi Pusat Dokumentasi Melayu.

Oktober 2011

Orang Biasa Diraja: Hayat Dan Zaman Imam Perang Jabor (1858-1921)

Metafizik Iqbal..

Manifesto: Intisari Dan Rahsia Dalam Pemikiran Dan Pengamalan Islami.

Generasi Ulama.

Dilema Ahli Psikologi Islam: Keadaan Serba Salah Yang Dihadapi Oleh Pakar Ilmu Jiwa-Jiwa Islam.

Wacana Falsafah Ilmu: Analisis Konsep-Konsep Asas Dan Falsafah Pendidikan Negara.

Tamadun Islam Asas Penyelesaian Masalah Manusia.

Teori Kaunseling al-Ghazali

Sastera Dan Agama.

Ke Arah Merealisasikan Undang-Undang Islam Di Malaysia.

Ilmuan Nusantara: Mutiara Ilmu Tanah Serumpun.

Sejarah Perjuangan Utusan Melayu.

Ilmu Sejarah Antara Tradisi dan Moden.

Katalog Suratkhabar Dan Majalah Bahasa Malaysia.

Persuratkhabaran Melayu 1876-1968.

Sejarah Filem Malaya.

Islam Di Alam Melayu.

Ahlul-Bait (Keluargal Rasulullah (s.a.w.)) Ulama-Umara Alam Melayu.

Aisyah: Keanggunan Sebenar

Konsep Kenabian

Penghayatan Sebuah Ideal: Suatu Tafsiran Terhadap Islam Semasa.

Tamadun Dan Sosio-Politik Melayu Patani.

Bingkisan Sejarah Raub, Rao Dan Pagaruyung: Pertaliannya Dengan Raub Dan Pahang.

Memoir Ahmad Boestaman: Merdeka Dengan Darah Dalam Api.

Menegak Agama Membela Bangsa: Perjuangan PAS 1961-1970.

November 2011

Bingkisan Sejarah Raub Rao Dan Pagaruyung: Pertaliannya Dengan Sejarah Raub Dan Pahang.

Memoir Ahmad Boestaman Merdeka Dengan Darah Dalam Api

Menegak Agama Membela Bangsa: Perjuangan PAS 1951-1970.

Memior Politik Asri: Meniti Arus.

Gelora Politik Kelantan.

Menuju Jama’ah Muslimin: Analisa Sistem Jama’ah Dalam Gerakan Islam.

Pengislaman Dalam Konteks Masyarakat Pelbagai Agama.

Empat Dekad Satu Tekad: Koleksi Ucapan Dasar Presiden PKPIM.

PKPIM: Lima Dasarwarsa.

Mengangkat Martabat Umat: Koleksi Ucapan Dasar Muktamar Sanawi ABIM

Keprihatinan Umat Dan Tranformasi Sosial: Koleksi Ucapan Dasar Muktamar

Khilaf: Satu Fenomena.

Jama’ah Islam, Ulama Dan Peranannya: Satu Panduan Untuk Para Pendakwah.

Berbilang-Bilang Jama’ah: Sebab-Sebab Dan Beberapa Saranan Untuk

Islam Memanggil: Rencana-Rencana Perjuangan 1951-1987.

Konsep Siyasah Syariah Dalam Harakah Islamiyyah.

Mengenali Gerakan Islam.

Biografi al-Syahid Syed Qutb.

Merintis Khilafah Yang Hilang.

Jihad: Kaedah Dan Perlaksanaannya.

Perlembagaan Islam: Satu Pendekatan Perbandingan.

Siasah Syariah: Satu Mukaddimah.

Mengingati Yusof Rawa.

Fadzil Noor: Perjuangan Dan Pemikiran.

Perkara Asas Dalam Agenda Kebangkitan Ummah: Kajian Berdasarkan Gagasan Hasan al-Banna.

Disember 2011

Tokoh-Tokoh Ulama Semananjung Melayu (Jilid 1)

Tokoh-Tokoh Ulama Semananjung Melayu (Jilid 2)

Wawasan Islam: Antara Keaslian Dan Kemodenan.

Risalah Kepada Kaum Muslimin.

Konflik UMNO-PAS Dalam Isu Islamisasi.

Dari Sejarah Ke Kalam: Kesusasteraan Islam Dalam Bahasan Lepasan Tiga Kolej Islam (Jilid 1)

Dari Sejarah Ke Kalam: Kesusasteraan Islam Dalam Bahasan Lepasan Tiga Kolej Islam (Jilid 2)

Sejarah, Evolusi Dan Keunggulan Islam.

Katalog Suratkhabar Dan Majalah Bahasa Cina.

Dinamik Ruang Siber Dalam Gerakan Reformasi Di Malaysia.

Biografi al-Ghazali: Hujjatul Islam Dan Pembaharu Kurun Ke-5.

Jaminan Islam Terhadap Nyawa Dan Kemulian Insan.

Jenayah Dan Doktrin Islam Dalam Tindakan Pencegahan.

Fiqh Islam: Prinsip Darurah Dan Hajat.

Sejarah Dan Pemikiran Islam.

Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 3)

Biografi Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) (Jilid 2)

Melestarikan Manuskrip Melayu Warisan Agung Bangsa.

Harimau Malaya: Biografi Tengku Mahmud Mahyideen.

Islam Menghadapi Kekeliruan Pemikiran Moden.

Pencemaran Akidah Di Nusantara.

Pindaan Perlembagaan Kelantan: Antara Sensasi Dan Legitimasi.

Kepimpinan Dakwah Dan Politik Islam.

Wanita Sebagai Calon Pilihanraya: Satu Perbahasan Dari Sudut Siasah Syariah.

Langkah Bermula.

Januari 2012

Islam Dan al-Hadith: Satu Analisa Atas Usaha-Usaha Merosakkan Peribadi Dan Autoriti Rasulullah (s.a.w.).

Hukuman Dalam Undang-Undang Islam: Suatu Penelitian Terhadap Hukuman Hudud Kelantan Dan Terengganu.

Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 1)

Polemik Sejarah Malaysia (Jilid 2)

Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam.

Tambo Alam Naning.

Ciri-Ciri Khusus Masyarakat Islam.

Hizbullah Menebus Maruah Umat.

Warisan Syariati.

60 Tahun Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu: Asas Negara Merdeka.

Khazanah Islam Falsafah Dan Kesusasteraan.

Manhaj Aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Falsafah Dan Pengetahuan Islam.

Tamadun Islam.

Penawar Rohani.

Permata Dari Pulau Mutiara.

Fadzil Noor: Dia Guru... Dia Kawan.

Isu-Isu Dalam Tafsir Dan Hadith.

Jawapan Kepada Buku Hadith Satu Penilaian Semula.

Himpunan Hadith Sahih Mengenai Hukum Hudud.

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 1)

Penghayatan Dan Pengukuhan Kemerdekaan Malaysia (Jilid 2)

Orang Melayu: Masalah Dan Masa Depannya.

Gelombang Kebangkitan Asia.

Kita Dengan Islam: Tunbuh Tidak Berbuah.

Febuari 2012

Yusoff Zaky Yacob: Dian Yang Tak Kunjung Padam.

Memperkenalkan Siasah Islam: Jawapan Syeikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakaria al-Kandahlawi (r.h.) Terhadap Soalan-Soalan Muridnya.

Sumbangan Imam al-Bukhari.

Akhbar Dan Tokoh Persuratkhabaran Malaysia Kurun Ke-20.

Tokoh-Tokoh Ulama Selangor.

Tokoh-Tokoh Perbukuan Malaysia.

Menuju PAS Baru: Krisis, Peluang Dan Dinamisme.

al-Ghazali Dan Konsep al-Nur.

Indeks Artikel Berkaitan Sejarah Malaysia Dalam Jurnal Terpilih Tempatan Dan Luar Negara.

Bukuku Kubuku: Sebuah Wacana Perbukuan Dan Penerbitan.

Biografi Ulama Kedah.

Surara Mingangkabau: Sejarah Dan Bibliografi Akhbar Dan Majalah Di Sumatera Barat 1900-1941.

Pensejarahan Melayu 1800-1960.

Penerbitan Biografi Di Malaysia.

Penerbitan Majalah Di Malaysia.

Panduan Sumber Sejarah Di Universiti Malaya.

Akhbar Saudara: Pencetus Kesedaran Masyarakat Melayu

Syed Syeikh al-Hadi: Sasterawan Progresif Melayu.

Autobiografi Seorang Wartawan: Dari Kodiang Ke Jalan Riong.

Penerbitan Dan Percetakan Buku Melayu 1807- 1960.

Memartabatkan Warisan Pendeta Za’ba.

Strategi Dunia Islam Abad Ke 21

Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 1)

Bibliografi Islam Di Malaysia (Jilid 2)

Daftar Filem Melayu1933-1993.

Mac 2012

Respons Intelektual Muslim Dan Isu-Isu Semasa.

Survival Politik Muslim Malaysia.

Sejarah Dan Tamadun Asia Tenggara Sebelum Dan Sesudah Kedatangan Islam.

Hujah Sains Islam.

Fatwa: Antara Ketelitian Dan Kecerobohan.

Takdir (Sukatan Azali) Dalam Ugama Islam: Pandangan Za’ba.

Manusia Dan Alam: Kemelut Ruhani Manusia Moden.

Organisasi Kerajaan Kepimpinan Rasulullah.

Mengenal Hukum Hudud.

Islam Dalam Politik Alam Melayu.

Protokol-Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuan Zionis.

Konsep Dan Kedudukan Bangsa Yahudi Menurut Islam Dan Yahudi.

Aliran Dakwah Di Malaysia: Satu Titik Pertemuan.

20 Hujah Ahli Sunnah VS Akidah Sesat.

Permasalahan Liku-Liku Dan Dasar-Dasar Pengabdian Diri Kepada Allah Menurut Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah.

al-Quean Di Antara Tafsir Dan Israilliyat.

Perang Saudara Di Selangor 1868-1873.

Apa Itu Syiah.

Mimbar Ulama: Negara Islam.

Menggenggam Bara: Menelusuri Perjuangan 50 Tahun Dewan Pemuda PAS Pusat Dan Kezaliman ISA.

Patani Dalam Tamadun Melayu.

Sata.at (Cahaya Yang Terang Benderang)

Tujuh Teori Tentang Sifat Manusia.

Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.

Mukjizat Ilmiah Dalam IslamApril 2012

Sejarah Kerajaan Perlis 1841-1957.

Gerakan Islah Di Perlis: Sejarah Dan Pemikiran.

Muhammad Insan Kamil.

Demokrasi Dan Kepimpinan Islam: Suatu Perbandingan.

Islam Di Nusantara Khususnya Di Tanah Melayu.

Pengenalan Tamadun Islam Dalam Sains Dan Teknologi.

Aspek-Aspek Kesenian Islam.

Pemikiran Islam al-Faruqi.

Fikiran Dan Budaya Islam.

Ismail Faruqi: Warisan Zaman Yang Abadi.

Pendekatan Holistik Sains Dan Agama: Cabaran Ketamadunan.

Lembaran Sejarah Dan Tamadun Islam.

Sumbangan Islam Dalam Bidang Matematik.

Pengenalan Sejarah Dan Falsafah Sains.

Tarekat Ahmadiah Di Malaysia: Suatu Analisis Fakta Secara Ilmiah.

Kejutan Dan Gelombang.

Sejarah Falsafah Barat.

Islam Dan Akal.

Makrifat Dalam Islam: Antara Ketulenan Dan Aliran Semasa.

Kongsi Gelap Melayu Di Negeri-Negeri Utara Tanah Melayu 1821-1940-an.

Penyelamat Dari Kesesatan.

Orientalisme: Kesan Pemikirannya Terhadap Tamadun Islam.

Pemikiran Umat Islam Di Nusantara: Sejarah Dan Perkembangannya Hingga Abad Ke 19.

Ajaran Sesat: Gerakan Sulit Wujudiyyah Batiniyyah Di Malaysia.

Hikayat Muhammad Hanafiyyah

Mei 2012

Masyarakat Adil: Asas-Asas Perjuangan Parti Rakyat Malaysia (PRM)

Radikalisme Melayu Perak 1945-1970.

Perspektif Perlembagaan: Selepas Tsunami 1998.

Warkah Anwar: Surat-Surat Dari Penjara 1998-2004.

Teori Domino: PRU13 BN Tumbang.

Kaedah Kesahihan Sanad Hadith: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah.

Hadith-Hadith Palsu Dalam Mustadrak al-Hakim

Kejadian Dan Keadaan Alam Semesta.

Sains, Falsafah Dan Islam

Ajaran Sesat.

Tasawuf Falsafah Dan Wahdat al-Wujud Menurut Islam

Melaka Pusat Penyebaran Islam Di Nusantara.

Salasilah Tun Habib Abdul Majid Bendahara Padang Saujana: (Tun Habib Abdul Majid Terbukti Berketurunan Raja-Raja Melayu Melaka Dan Zuriat Nabi Muhammad (s.a.w.).)

Dinamika Dakwah Dalam Masyarakat.

Menangani Cabaran Membina Kecemerlangan Tamadun Ummah.

Konsep Tauhid Syeikh Ahmad Sirhindi.

Pemikiran Muhammad al-Ghazali Dalam Bidang al-Quran Dan al-Sunnah.

Sejarah Dan Tamadun Islam.

Memoir Tragedi Memali.

Benteng-Benteng Penahan: Satu Upaya Dalam Membela Para Sahabat.

Pensejarahan Awal Islam.

Kontrovers Kerajaan Perpaduan Dan 16 September.    

Syiah Mazhab Ke-5?.

Tasawuf Dalam Neraca.

Aspek-Aspek Aqidah Dan Perundangan Islam.

Jun 2012.

Isu-Isu Pendidikan Tamadun Islam: Pengajaran, Pengembangan Dan Keberkesanan.

Islam: Kebenaran Dan Keadilan.

Gerakan Islam Tradisional Di Malaysia: Sejarah Dan Pemikiran; Jama’ah Tabligh Dan Darul Arqam.

Minda Melayu Baru.

Sumber Undang-Undang Islam Dan Pandangan Orientalis.

Benarkah Malaysia Negara Islam.

Ke Arah Islamisasi Undang-Undang Di Malaysia.

al-Imam al-Syafie: Kecemerlangan Ilmu Dan Pemikiran.

Panduan Homeopati.

Malaysia: Nilai Politik Dan Budaya.

Gerakan Antarabangsa Dan Keselamatan Negara.

Pemikiran Islam Semasa.

Menyingkap Tohmahan Salah Nabi Khidir Masih Hidup.

Salah Faham Terhadap Konsep Nur Muhammad.

Akidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.

Ijtihad Dalam Syariah Islam.

Biografi Kiyai Haji Abdul Rahman Ambo Dalle.

Pemikiran Islam Dan Dunia Hari Ini.

Subky Latif: Istimewa Terkenang.

Kajian Perbandingan Di Antara Di Bawah Lindungan Ka’bah Dan Anak Yatim.

Sastera Islam Dalam Pembinaan.

Penilaian Semula Syiah Dari Kacamata al-Sunnah Dan Kata Sepakat Ulama.

Wahabi: Sesatkah Mereka?

Tasawuf Menurut Ibnu Taimiyyah.

Julai 2012

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)1971-1996.

Koleksi Ucapan Dasar Muktamar PAS Kali Ke 36 Hingga 48 Selama 13 Tahun Oleh Allahyarham Dato' Haji Fadzil Mohd Noor.

Kebangkitan Islam Di Kalangan Pelajar.

Ledakan Ubudiyyah Dalam Budaya Politik Pelajar: Satu Analisa Sosio-Psikologikal Ke Atas Halacara Akta Universiti Dan Kolej Universiti.

Aktivisme Pelajar Ke Arah Tajdid Hadhari: Suatu Analisa Sosiologi Politik Pelajar Ke Arah Halacara Ledakan Ubudiyyah.

Fadzil Noor: Pemikiran Dan Pendekatan Dakwah.

Abdul Hadi Awang: Murabbi, Ideolouge, Pemimpin.

Prinsip-Prinsip Dakwah Salafiyyah.

Undang-Undang Jenayah Islam (Jenayah Qisas)

Malaysia: Dilema Antara Negara Islam Dan Wawasan 2020.

Islam Dan Jihad: Prasangka Atau Kenyataan.

Pengaruh Pemikiran Ulama Di Semenanjung Malaysia Akhir Abad Ke 20.

Gerakan Islam Di Malaysia: Kesinambungan, Respon Dan Perubahan: 1957-2000.

Rejuvenasi PAS: Idea, Realiti, Aplikasi Ke Arah Aspirasi Massa.

Masyarakat Madani: Satu Tinjauan Awal.

Tokoh-Tokoh Mujaddid Islam.

Beberapa Pendapat Shah Waliullah al-Dihlawi.

Hujjat Allah al-Balighah: Terjemahan Dan Anotasi (Jilid 1)

Hujjat Allah al-Balighah: Terjemahan Dan Anotasi (Jilid 2)

Islam Di Kelantan.

Penyelesaian Islam Dari Sudut Sistem Politik.

50 Tahun Mempelopori Perubahan: Menyingkap Kembali Perjuangan PAS 50 Tahun.

Pensejarahan Parti Islam Se-Malaysia (PAS): Menyanggah Pembohongan UMNO.

Penyelewengan al-Arqam Dari Aqidah al-Quran Dan al-Sunnah Mengikut Perspektif Ahli Sunnah al-Jama'ah.

UMNO Tidak Releven Hadapi Reformasi Abad 21.

PAS Jawab Pembohongan Mahathir: Jenayah Akademik Pemimpin UMNO.

Ogos 2012

Karya Sejarah: Pendekatan Dan Persoalan.

Ilmu Sejarah Dan Pensejarahan.

Sirah Dan Sejarah: Antara Fakta Kebenaran Dan Pembohongan (Peranan Ulama Ahli Sunnah Dalam Membasmi Propaganda Ulama Syiah)

Himpunan Sirah-Sirah Yang Tidak Sahih.

Bidak-Bidak Di Papan Catur Iblis.

Kudeta 1953: Komplot Amerika-Britain Dalam Menjatuhkan Kerajaan Mosaqqed.

Isa al-Masih: Jawapan Islam Terhadap Risalah Kristian.

Perlaksanaan Hukum Hudud Dalam Perundangan Islam Berteraskan al-Quran Dan al-Hadith.

Dinamika Dakwah: Suatu Perspektif Dari Zaman Awal Islam Hingga Kini.

Islam Pada Awal Abad Dan Kelahiran Syiah.

Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara (Jilid 1)

Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara (Jilid 2)

Percanggahan Sunni-Syiah.

Pengantar Syariah Islam.

Pengantar Syariah Dan Teori Fiqh.

Susur Galur Bahasa Melayu.

Kampung Haji Salleh Dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.

(Tarikh Fathani) Syeikh Faqih ‘Ali al-Fathani Versi Salinan Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fathani.

al-Allamah Syeikh Ahmad al-Fathani: Ahli Fikir Islam Dam Dunia Melayu (Guru Kepada Hampir Semua Ulama Dan Tokoh Asia Tenggara Abad Ke 19-20)

50 Idea Ekonomi Yang Patut Anda Ketahui.

Wajah Baru Politik Malaysia.

Pengaruh Syiah Dalam Tasawwuf Dan Tariqat.

Sahabat Pembela Sunnah.

Syeikh Daud Bin Abdullah al-Fatani: Ulama Dan Pengarang Terulung Asia Tenggara.

Khomeini: Revolusi Iran Dan Aqidah Syiah.

September 2012

Bagaimana Berinteraksi Dengan al-Qur'an.         

Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam (11-78H/632-698M)

Islam Dan Perdagangan Dalam Sejarah Alam Melayu.

Aqidah Salaf Pegangan Terakhir Imam al-Asy’ari.

I’tikad Imam Empat: Abu Hanifah, Malik, al-Syafie Dan Ahmad.

Penyebaran Thariqat-Thariqat Shufiyah Mu’tabarah Di Dunia Melayu.

al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 1)

al-Ma’rifah: Pelbagai Aspek Tasawuf Di Nusantara (Jilid 2)

Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu Dan Islam (Jilid 1)

Syeikh Ahmad al-Fathani: Pemikir Agung Melayu Dan Islam (Jilid 2)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 1)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 2)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 3)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 4)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 5)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 6)

Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara (Jilid 7)

Pemurnian Sejarah Awal Islam: Umar al-Khattab Disanjung Atau Dihina?

Ibnu Ishaq: Peranannya Dalam Penyebaran Fahaman Syiah Di Kalangan Ummah.

Syiah Rafidhah: Di Antara Kecuaian Ulama Dan Kebingungan Ummah.

Mazhab Fiqh Sayyidina Umar (r.a.) (Jilid 1)

Mazhab Fiqh Sayyidina Umar (r.a.) (Jilid 2)

Tafsir Puisi Hamzah Fansuri Dan Karya-Karya Shufi.

Manhalush Shafi Syeikh Daud al-Fathani: Membicarakan Rumus-Rumus Shufi Dan Istilah-Istilah Tasawuf.

Penjelasan Nazham Syair Shufi Syeikh Ahmad al-Fathani: Jawapan Surat Raja Kelantan Thariqat Ahmadiyah - Analisa Perbandingan Karya Beberapa Tokoh.

Oktober 2012.

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari: Pengarang Sabilul Muhtadin.

Syeikh Abdus Shamad Palembang: Ulama Shufi Dan Jihad Dunia Melayu.

Memoir Perjuangan Politik Syed Husin Ali.

Pemikiran Politik Mujahid Ulung Dato’ Hj Fadzil Mohd Noor.

Ibnu Taimiyyah: Pencetus Akidah Tasybih Dan Tajsim?

Ilmu Laduni.

Borneo Abad Ke 19: Kajian Mengenai Persaingan Diplomatik.

Obama: Antara Islam, Israel Dan Amerika.

Kesenian Islam.

Tuhfah al-Mursalah Ilan Nabi (s.a.w.)

Konsep Kosmologi.

Segalanya Terbongkar: Siri Pembongkaran Kesesatan Syi’ah.

Konspirasi Yahudi: Perang Dan Penaklukan.

Kebangkitan Islam: Tentangan-Tentangan Yang Dihadapi Dari Masa Ke Masa.

Posisi Islam Di Tengah Pertarungan Ideologi Dan Keyakinan.

Falsafah Ilmu Dalam Al-Quran: Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi

Kebersamaan Dalam Ilmu Tasawuf.

Allah, Roh Dan Alam Menurut Sains Dan Islam.

Kuasa Jiwa.

Tasawwur Rabbani Menurut al-Quran Dan al-Sunnah.

Matra Tamadun Islam.

Sejarah Intelek: Isu Dan Masalah.

Penyelewengan Ajaran Qadiani

Dedah Fahaman Syiah.

Hadith Dhaif: Ciri-Ciri Dan Hukum.

November 2012

Sayyidina Mu’awiyyah Khalifaf Rashid Yang Teraniaya.

Menjawab Tulisan Maulana Muhammad Asri Yusuf Terhadap Buku Karangan Beliau Yang Berjudul Sayidina Mu’awiah Khalifah Rasyid Yang Teraniaya.

Khadijah Bukan 40 Tahun Ketika Berkahwin Dengan Rasulullah (s.a.w.): Penilaian Analitikal Terhadap 56 Kisah Popular.

Beberapa Kesesatan Ajaran Syiah.

Fitnah Terhadap Sahabat Rasulullah: Merungkai Kontroversi Menyingkap Realiti.

Perkembangan Sastera Kebangsaan: Esei-Esei Kritikan.

Sebelum Dan Selepas 13 Mei.

Syeikh Abdullah Fahim: Penentu Tarikh Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957.

Lembaran Hidup Ulama Warisan Keilmuan Islam.

Sorotan Terpilih Dalam Sejarah Malaysia (Esei Sumbangan Kepada Dr. Cheah Boon Kheng)

Sejarah Islam: Menyentuh Bidang-Bidang Politik, Agama, Kebudayaan Dan Kemasyarakatan (Jilid 7)

Warisan al-Quran: Peradaban Manusia.

Warisan Al-Quran: Sosiobudaya.

Warisan al-Quran: Politik Dan Pemikiran Semasa.

Kepalsuan Syiah Dan Pemikiran Khomeini.

Syiah: Siapakah Mereka Dan Apakah Sikap Kita Terhadap Mereka?

Mazhab Awal Dalam Islam.

al-Balad al-Muntazar (Negara Harapan)

Sejarah Dan Perkembangan Gerakan Islam Abad Moden.

Berurut Untuk Pemulihan Urat Saraf.

Urut Tradisional Melayu.

Rahsia Islam Di China: Gemilang Di Sebalik Tembok Besar.

Hakikat Agama Syiah Imam Dua Belas (Imamiyah)

Gerakan Islah Muhammad Abd al-Wahhab: Kenyataan Dan Tohmahan.

Syura Bukan Demokrasi.

Disember 2012.

Sejarah Perkembangan Islam Di India.

Merintis Jalan Ke Madinah.

Ketuhanan Bukan kerahiban: Meluruskan Pemahaman Aliran Tasawuf.

Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad ke 17 - Ke 19)

Dakwah Islam Di Malaysia.

Menerokai Kegemilangan Saintis Islam.

Sains Tamadun Islam.

Teras Utama Sistem Pengurusan Islam.

Memperingati 100 Tahun Hassan al-Banna.

Ketemu Di Alur Zaman: Himpunan Rencana Tentang Beberapa Tokoh Masyarakat Di Malaysia.

Warisan Sejarah Johor

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 1)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 2)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 3)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 4)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 5)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 6)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 7)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 8)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 9)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 10)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 11)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 12)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 13)

Penyebaran Islam Dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. (Jilid 14)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...