JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 9 September 2010

Demokrasi Dan Dunia Islam: Perspektif Teori Dan Praktik.


Tajuk: Demokrasi Dan Dunia Islam: Perspektif Teori Dan Praktik.
Penyunting: Mohd Izani Mohd Zain.
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Pendukung demokrasi Islam menekankan konsep-konsep seperti shura (perundingan), ba’ya (janji ketaatan bersama), ijma’ (persemuafakatan), ijtihad (penterjemahan) dan maslaha (kepentingan awam). Dari segi praktikal, hubungan Islam dan demokrasi terserlah melalui penyertaan gerakan Islam dalam proses demokrasi melalui pilihan raya. Buku ini memperhalusi dan membincangkan persoalan Islam dan demokrasi dari segi teori dan praktikal. Perbincangan tersebut ditulis dengan huraian yang menarik oleh beberapa orang penulis prolifik dari Malaysia dan Indonesia. Memandangkan Malaysia dan Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi muslim paling berjaya dan terbesar di dunia, fokus buku ini lebih menjurus kepada permasalahan hubungan Islam dan demokrasi di kedua-dua buah negara tersebut.

Kandungan.

Biodata Penyumbang.

Penghargaan: Wacana Islam Dan Demokrasi.

Bahagian I. Islam Dan Demokrasi.

- Islam Dan Demokrasi.
> Muhammad ’Uthman El-Muhammady.

- Islam, Politik Dan Pembentukan Masyarakat Bertamadun.
> Nakhaei Ahmad

- Islam, Demokrasi Dan Pilihan Raya Di Malaysia.
> Wan Abdul Rahman Wan Abdul Latif.

- Aplikasi Syura Dalam Pembuatan Keputusan: Alternatif Kaedah Dan Pelaksanaannya Dalam Pengurusan Moden.
> Ahmad Bashir Aziz

- Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Dari Perspektif Islam Dan Barat
> Ummu Atiyah Ahmad Zakuan

Bahagian 2. Politik Muslim Dan Demokrasi.
- Politik Muslim Dan Demokrasi Di Malaysia: Anjakan, Landasan Dan Pertemuan Baharu Dalam Persaingan Politik.
> Syed Ahmad Hussein.

- Islam Dan Politik Partisan: Peranan Badan Bukan Kerajaan Dalam Politik Kepartian.
> Mohamad Redzuan Othman Dan Shaharuddin Baharuddin.

- Pembangkang Dalam Parlimen Di Malaysia.
> Mohd Izani Mohd Zain.

- Penyertaan Ulama dalam Politik Dan Pilihan Raya Di Semenanjung Malaysia dari 1950-an hingga 1990-an.
> Shukri Ahmad.

- Islamisasi Dan Demokrasi Dalam Politik Islam Di Malaysia.
> Md. Shukri Shuib.

- Islam Dan Kestabilan Politik Ekonomi: Kejayaan Malaysia.
> Laila Suriya Ahmad Apandi Dan Mohd Dino Khairri Sharifiiddin.

- Parti Keadilan Sejahtera Dan Demokratisasi Di Indonesia.
> M. Hidayat Nur Wahid.

Bahagian 3. Cabaran Ke Arah Pendemokrasian.

- Malaysia Di Bawah Bayangan Peristiwa 11 September.
> Kamarulnizam Abdullah.

- Politik Reformasi: Perubahan Politik Indonesia Dan Impaknya Ke Atas Politik Malaysia.
> Hussain Mohamed.

- Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia.
> Amir Santos.

- Islam Dan Demokrasi Dalam Kalangan Masyarakat Miskin: Kajian Kes Di Solo.
> Musni Umar.

- Wacana Baru Gerakan Islam.
> Hans Zalkapli.

- Antara Peluru Dan Kertas Undi: Cabaran Politik Muslim Di Malaysia Dan Indonesia
> Mohd Izani Mohd Zain.

Bibliografi.

Gerakan Radikalisme Di Malaysia (1938-1965)


Tajuk: Gerakan Radikalisme Di Malaysia (1938-1965)
Penulis: Ramlah Adam.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Senarai Gambar.

Peta Dunia Melayu.

Prakata.

Pendahuluan.

Senarai Singkatan.

Bab 1. Kesatuan Melayu Muda.

Bab 2. Kemerdekaan,Bersama-Sama Dengan Indonesia.

Bab 3. Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM).

Bab 4. PKMM dan Idea Indonesia Raya Melayu Raya.

Bab 5. Sokongan dan Tentangan PKMM. Terhadap Malayan Union, 1946.

Bab 6. Sikap PKMM Ibarat Gergaji Dua Mata.

Bab 7. Angkatan Pemuda Insaf (API).

Bab 8. Kerjasama PKMM/PUTERA-AMCJA, 1947 1948.

Bab 9. Penangkapan Ahmad Boestamam Dan Pengharaman API.

Bab 10. PKMM dalam Gerakan Golongan Radikal Agama Islam, 1948.

Bab 11. PKMM Singapura dan Kes Nadrah, 1950 1951.

Bab 12. Golongan Radikal di Ambang Kemerdekaan 1955 1957.

Bab 13. Gerakan Anti-Malaysia, 1960 1965.

Senarai Gambar.
- Ibrahim Haji Yaacob

- Mustapha Hussein

- Tentera Jepun

- Mokhtaruddin Lasso

- Dr. Burhanuddin al-Helmy

- Aishah Ghani.

- Presiden Sukarno.

- Perarakan PKMM Di Melaka.

- Ishak Haji Muhammad.

- Dato’ Onn Ja’afar.

- Za’ba.

- Persidangan UMNO 1946.

- Ahmad Boestamam.

- Ahmad Boestamam Dalam Satu Perhimpunan.

- Perhimpunan AMCJA Di Singapura 1947.

- Tan Cheng Lock.

- AJK Yang Mendraf Perjanjian Persekutuan 1948.

- Perbarisan Anggota-Anggota MPAJA.

- Ustaz Abu Bakar al-Bakir.

- Nadrah atau Maria Hertogh Bersama Suami.

- Tentera Nasional Kalimantan Utara.

Rumusan.

Bibliografi.

Indeks.

Aqidah Menggoncang Dunia: Pengaruh Pemikiran Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam Di Malaysia.


Tajuk: Aqidah Menggoncang Dunia: Pengaruh Pemikiran Sayyid Qutb Terhadap Gerakan Islam Di Malaysia.
Penulis: Mohamad Fauzi Zakaria.
Penerbit: Visi Madani.

Kandungan

Bab 1. Pendahuluan Penulis.

Bab 2. Persoalan A1-Ilahiyat Dalam Sejarah Umat Islam.
- Al-Firaq Al-Dhalalah.

- Qadariyyah.

- Jabariyyah.

- Ghulat Syiah.

- Muktazilah.

- Firqah Al-Najiyah.

- Al-Asha’irah.

- Al-Salafi.

- Kesimpulan.

Bab 3. Kembara Hidup Sayyid Qutb.
- Latar Belakang Sosial Dan Budaya.

- Latar Belakang Keluarga.

- Latar Belakang Peribadi Sayyid Qutb.

- Karya-karya Penulisan Sayyid Qutb.

Bab 4. Konsep Hakimiyah Dalam Tauhid Uluhiyyah.
- Al-Uluhiyyah.

- Al-Uluhiyyah Menurut Ulama Salafiyyah.

- Al-Uluhiyyah Menurut Ulama Sezaman.

- Al-Uluhiyyah Menurut Sayyid Qutb.

- Al-Uluhiyyah Pada Zat Dan Sifat.

- Al-Uluhiyyah Dan i Sudut Hakimiyyah Dan Tasyri’.

- Salah Faham Terhadap Konsep Hakimiyyah.

- Konsep Al-Hakimiyyah Menurut Tokoh Islam Sezaman.

Bab 5. Rububiyyah Dan Ketuanan Mutlak.
- Al-Rububiyyah Menurut Para Ulama.

- Tauhid Rububiyyah Menurut Sayyid Qutb.

- Rububiyyah Dari Sudut Pemilik, Pencipta Dan Pengurus.

- Rububiyyah Dari Sudut Hakimiyyah.

- Persoalan Hukumiyyah Dan Al Rububiyyah Menurut Pandangan Tokoh-Tokoh Semasa.

- Kesimpulan.

Bab 6. Pengaruh Hakimiyyah Terhadap PAS Dan ABIM.
- Pengaruh Konsep al-Hakimiyyah Sayyid Qutb Dalam Gerakan Islam Di Malaysia.

Bab 7. Penutup.

Asas-Asas Ilmu Pengetahuan: Satu Perbandingan Kaedah Penyelidikan Barat Dan Islam.


Tajuk: Asas-Asas Ilmu Pengetahuan: Satu Perbandingan Kaedah Penyelidikan Barat Dan Islam.
Penulis: Dr Lauay Safi.
Penerbit: Thingkers Libery.

Kandungan.
Pendahuluan.

Bahagian 1. Kepincangan Kaedah-Kaedah Sedia Ada.

Bab 1. Mencari Suatu Metodologi Islam.
- Metodologi dan Kajian Tentang Kaedah-kaedah Ilmiah.

- Kepincangan Kaedah-Kaedah Barat.

- Projek ”Islamisasi Ilmu Pengetahuan”.

- Bantahan Terhadap Pembentukan Metodologi Islam Baru.

- Kepincangan Kaedah-kaerlah Tradisional.

- Peralihan Yang Sukar: Daripada Prinsip Kepada Teknik.

- Masalah Mazhabiyah.

- Langkah Yang Benar.

- Tugas Di Hadapan Kita.

Bahagian 2. Kaedah-Kaedah Muslim Klasik.
- Pengantar Bahagian 2.

Bab 2. Kajian Teks: Peraturan Membuat Kesimpulan Secara Langsung.
- Bayan.

- Kejelasan Teks: Klasifikasi Umum.

- Ungkapan, Dalil Dan Petunjuk.

- Struktur: Ungkapan Dan Makna.

- Terminologi Teks Dan Terminologi Wacana.

- Ta’wil Dan Bahasa Metafora

- Ta'lil.

- Penetapan ’Illah.

- Ikhtilaf Dan 'Ijma.

- Ikhtilaf.

- Ijrna'.

Bab 3. Analisa Logik: Peraturan Membuat Kesimpulan Yang Sistematik.
- Definisi Ilmu.

- Logik.

- Konsep.

- Peraturan Membuat Definisi.

- Pernyataan.

- Jenis-Jenis Pernyataan.

- Kategori.

- Pernyataan Bersyarat.

- Syarat-Syarat Yang Mencukupi.

- Syarat-Syarat Wajib.

- Syarat-Syarat Wajib Dan Mencukupi.

- Hujah.

- Hujah-Hujah Kategori.

- Struktur Silogisme.

- Peraturan Silogisme.

- Kesahthan Dan Ketidaksahihan.

- Hujah Bersyarat

- Pembahagian Dan Pemeriksaan

- Kekeliruan.

- Kekeliruan Logik.

- Kekeliruan Bahasa.

- Induksi.

- Teori Maqasyid al-Syariah Sebuah Sintesis Awal.

Bab 4. Ilmu Dan Permasalahan Pemgetahuan Metafizik.
- Had Hujah-hujah Akal.

- Hujah Para Ahli Falsafah.

- Bantahan al-Ghazali.

- Akal Tanpa Prinsip Sebab-Akibat.

- Kritikan Terhadap Logik Yunani.

- Kesimpulan Bahagian 2.

Bahagian 3. Kaedah Barat Moden.
- Pengantar Bahagian 3.

Bab 5: Analisa Empiris: Kaedah-Kaedah Membuat Kesimpulan Induktif.
- Kaedah Persesuaian.

- Kaedah Perbezaan.

- Gabungan Kaedah Persesuaian Dan Perbezaan.

- Kaedah Lebihan.

- Kaedah Variasi Seiringan.

- John Locke.

- Serangan Terhadap Wahyu.

- Hume Dan Kant.

Bab 6.: Kaedah Sebenar Dan Keistimewaan Kajian-Kajian Sosial.
- Kaedah Sebenar Dan Kajian Tentang Gejala Sosial.

- Andaian Dan Pemalsuan Popper.

- Kesimpulan Bahagian 3.

Bahagian 4. Sebuah Metodologi Alternatif.

Bab 7. Ke Arah Suatu Pendekatan Bersepadu Untuk Membuat Kesimpulan Syariah Dan Sosial.
- Tanggapan Awal Metafizik Tentang Pengetahuan Empiris.

- Kerasionalan Wahyu.

- Realiti Wahyu Dan Empiris: Kualiti Dalil.

- Wahyu Dan Ilmu-ilmu Sosial.

- Sumber-Sumber Ilmu Pengetahuan.

- Sumber Wahyu: Peraturan Membuat Kesimpulan Tekstual.

- Sumber Sejarah: Peraturan Membuat Kesimpulan Sejarah.

- Pendekatan Metodologi Yang Bersepadu.

- Rangka Kerja Dan Pembangunan Teori.

- Kesimpulan.

Bibliografi.

Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia.


Tajuk: Dakwah Dan Etika Politik Di Malaysia.
Editor:: Zulhiple Abd. Ghani & Mohd. Syuhri Yeoh Abdullah.
Penerbit: Utusan Publications.

Politik adalah satu juzuk daripada mauduk pendakwahan yang bermatlamatkan kebahagiaan di clunia dan akhirat. Kegiatan politik yang dipandu oleh wanyu dan berjalan di atas landasan etika boleh memberi implikasi murni kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kematangan berpolitik amat penting untuk dibangunkan dalam masyarakat dan kesedaran terhadap kepentingannya perlu sentiasa dipupuk kerana ia melibatkan proses pembentukan tamadun sesebuah negara. Kematangan dalam berpolitik, bukan sahaja dari segi teori tetapi juga dari segi praktikalnya.

Kandungan..

Senarai Penyumbang Artikel.

Pendahuluan.

Bahagian 1. Pemikiran Dan Pengalaman Dakwah-Politik.

Bab 1. Dakwah Dan Pemikiran Politik.
> Ibrahim Che Noh.

Bab 2. Integrasi Politik Dan Dakwah.
> Abdul Ghafar Don.

Bab 3. Konsep Kuasa Politik Negara (Daulah) Dan Perkembangan Dakwah.
> Anuar Puteh.

Bab 4. Kerajaan ”Kebangsaan” Dari Perspektif Ulama.
> Kamarudin Salleh.

Bab 5. Teori politik al-Mawardi Mengenai Khalifah.
> Mohd Nasran Mohamad.

Bab 6. Pemikiran Dan Etika Politik al-Mawdudi.
> Farid Mat Zain.

Bab 7 Etika Politik Menurut Pandangan Sayyid Qutb.
> Anar Husin Mohd. Nor

Bab 8. Ftika Berpolitik Minoriti Muslim.
> Sanisu Adabi Mamat.

Bahagian 2. Adab Berpolitik Dalam Islam.

Bab 9. Kematangan Politik Dan Implikasinya Pada Kegiatan Dakwah.
> Zulhiple Abd. Ghani.

Bab 10. Keluhuran Akhlak Dalam Politik.
> Zainab Ismail.

Bab 11. Dakwah Dan Politik: Masalah Etika Dan Pendekatan.
> Siddiq Fadzil.

Bab 12. Konsep Etika Berbeza Pendapat Dalam Islam.
> Othman Talib.

Bab 13. Adab Mengendalikan Perbezaan Pendapat Menurut Islam.
> Abdullah Muhammad Zin.

Bab 14. Perselisihan Pendapat Dalam Politik Dan Teori al-Haq.
> Sulaiman Ibrahim.

Bab 15 Hikmah Dalam Berpolitik Dan Pendekatan Psikologi.
> Fariza Md. Sham.

Bab 16. Seni Dan Teknik Pengucapan Politik.
> Siti Rugayah Tibeh.

Bahagian 3 Integrasi Dakwah-Politik Malaysia.

Bab 17. Relevansi Teori Politik Kenegaraan al-Farabi Dengan Politik Melayu.
> Idris Zaharia.

Bab 18. Dakwah-Politik Abdul Rauf Ali Fansuri al-Singkili.
> Mohd. Syuhri Yeoh Abdullah.

Bab 19. Kebebasan Berpolitik Menurut Perlembagaan Persekutuan Dan Aplikasinya.
> Faridah Jalil.

Bab 20. Etika Dan Politik NGO Dakwah di Malaysia.
> Saliha Hassan & Che Harridan Che Mohd. Razali.

Bab 21. Pemikiran Politik India Muslim Di Malaysia.
> Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus.

Bab 22. Penglibatan Politik Wanita Islam Malaysia: Hukum, Nilai Dan Etika.
> Andek Masnah Andek Kelawa.

Bab 23. Gerakan Politik Sastera Dan Mesej Pendakwahan.
> Abdul Rahman Napiah (Mana Sihana).

Rujukan.

Selasa, 7 September 2010

Kenang-Kenangan Hidup.


Tajuk: Kenang-Kenangan Hidup.
Penulis: Prof Dr. Hamka.
Penerbit: Pustaka Dini Sdn Bhd.

Kandungan.
Pengantar Penerbit.

Buku Pertama: Kenang-Kenangan Hidup.
1. Masa Kecil.

2. Zaman Pancaroba.

Buku Kedua: Kenang-Kenangan Hidup.
1. Hendak Ke Mana?.

2. Tujuan Hidup Dan Masa Hadapan.

3. Langkah Hijau.

4. Mengapa Dia Tinggalkan Tugas itu?.

5. Mencapai Apa Yang Dicita.

6. Bahan.

7. Pantun-Pantun.

8. Pidato Adat.

9. Bakaba.

10. Bahan II (Bahasa Melayu,Bahasa Indonesia).

11. Perpustakaan Arab.

12. Pengembaraan.

13. Pergaulan.

14. Penonton Filem.

15. Beberapa Catalan Bagaimana Jadi Pengarang?.

16. Seni Dan Keindahan.

17. Siapakah Yang Dikatakan Seniman?.

18. Seni Dan Cinta.

19. Seni Dan Cinta Akan Tanahair.

20. Seni Dan Kejujuran.

21. Ilham.

22. Seni Mencapai Puncak Keindahan.

23. Dua Bersaudara.

24. Bahasa Indonesia.

25. Mengabdi Bahasa, Bahasa Dan Dunia.

26. Pujangga Dan Umur.

27. Memimpin Majalah "Pedoman Masyarakat" (1936-1942).

Buku Ketiga: Kenang-Kenangan Hidup.
1. Pecah Perang.

2. Openbaar Gehoor.

3. Kemasukan Jepun.

4. Keirei.

5. Gunseibu.

6. Mulai Berhubungan Dengan Jepun.

7. Pemberontakan Di Lho Seumawe.

8. Jadi Harapan Orang Ramai.

9. Syu Sangi Kai.

10. Berangkat Ke Tanah Jawa.

11. Syumuhan.

12. Janji Kemerdekaan Indonesia.

13. Janji Yang Membawa Bala.

14. Nyaris "Lari".

15. Menikam Dengan Keris Majal.

16. Di Puncak Pohon Papaya.

17. Puncak Papaya Patah.

18. Jatuh Terhenyak.

19. Seniman Dan Seniman.

20. Semua Adalah Nikmat Penutup.

21. Mengulangi Kenangan (Setelah 30 Tahun Kemudian).

Buku Keempat: Kenang-Kenangan Hidup.
1. Susun Langkah Lagi.

2. Peristiwa 3 Mac 1947.

3. Polisional Aksi Pertama Dan Front Pertahanan Nasional.

4. Presiden Sukarno Ke Sumatera.

5. Perang Kolonial Yang Kedua.

6. Khatib Sulaiman.

7. Kesan-Kesan.

8. Mendarurat Sejak Disember 1948 - Sampai Ogos 1949.

9. "Kenang-Kenangan".

10. Penutup.

11. Kepada Sukarno–Hatta.

Kitab Ilmu Perubatan Kesufian.


Tajuk: Kitab Ilmu Perubatan Kesufian.
Penulis: Sheikh Hakim Moinuddin Chishti.
Penerbit: Thinker's Library Sdn. Bhd.

Rawatan Sufi adalah berdasarkan ajaran yang berhubungkait dengan kesihatan dan kesucian hati. Para kaum sufi seperti juga kaum muslimin yang lain mereka sentiasa melibatkan serta berinteraksi dengan masyarakat umum, dan sangat prihatin tentang kesihatan fizik mahupun spiritual umat Nabi Muhammad s.a.w.

Kaum sufi berpegang bahawa tiada penyakit yang tidak boleh diubati kecuali mati. Dengan itu, apa jua penyakit terlebih dahulu hendaklah dikesan punca datangnya penyakit itu. Dari sudut ini antara banyak perkara yang diberi tumpuan ialah amalan diet yang disarankan oleh Rasulullah S.A.W. seperti kaedah penyediaan herba, rawatan menggunakan minyak, berpuasam berdoa dan sebagainya.

Pengarang buku ini telah berhasil menyusun buku ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan kitab-kitab rawatan yang lain. Beliau telah mengarang banyak buku mengenai berbagai aspek perubatan. Beliau adalah bekas pakar penyelidik Fulbright Foundation yang berpusat di Amerika Syarikat. Dengan kepakaran yang sedia ada, beliau diberi latihan oleh Syeikh-ul Islam Nikmatullah Sha'rani Pengarah Syariah di Afghanistan juga oleh Pir Syed Daud Iqbali, seorang anggota Persatuan Perubatan Islam yang terkenal.

Kandungan..

Sepatah Kata dart Penterjemah.

Pendahuluan.

Salasilah Sheikh Hakim Abu Abdullah Moinuddin.

Prakata.

Prolog.

Bab 1. Apakah Kesihatan.

Bab 2. Peringkat Kejadian Alam.

Bab 3. Maqam-Maqam Roh.

Bab 4. Makanan Dan Kesihatan.

Bab 5. Empat Intipati Badan.

Bab 6. Pemakanan Nabi Muhammad s.a.w.

Bab 7. Rumusan Ubat Untuk Penyakit-Penyakit Biasa.

Bab 8. Puasa Ubat Paling Baik.

Bab 9. Solat.

Bab 10. Roh Bunga Ros.

Bab 11. Alam Nafas.

Bab 12. Ta’widh Atau Azimat.

Bab 13. Zikrullah.

Bab 14. Berkenaan Mukjizat.

Bab 15. Anak Kunci Gedung Khazanah Langit Dan Bumi.

Bab 16. Ubat Yang Mujarab.

Bab 17. Nama-Nama Allah s.w.t. (Asma-ul-Husna)

Kedudukan Hadith Dalam Islam.


Tajuk: Kedudukan Hadith Dalam Islam.
Penulis: Dr Engku Ibrahim Ismail & Abdul Ghani Shamsudin.
Penerbit: Persatuan Ulama Malaysia (PUM)

Kandungan buku ini dibahagikan kepada empat. Bab 1 menerangkan kedudukan hadith dalam Islam. Bab 2 menyentuh kepentingan Sunnah dan aplikasinya dalam gerakan dakwah Islamiah dan Bab 3 menyentuh sejarah penulisan hadith dan perkembangan ilmunya di kalangari Ahl al-Sunnah. Bab 4 menyeniuh Pencatitan dan Pengumpulan Hadith-hadith dan Perkembangan Ilrnu Hadith di kalangan Syiah yang merupakan iktisar sahaja terhadap sejarah pencatitan dan pengumpulan hadith-hadith di kalangan keluarga Rasulullah sendiri, iaitu Ahl al-Bayt dan pengikut-pengikutnya yang kini lebih terkenal dengan istilah Syiah sejak zaman yang seawal-awalnya lagi hingga terkumpulnya hadith-hadith di dalam kitab-kitab hadith yang muktabar di samping kitab-kitab lain dalam bidang Ilmu Hadith. Ini adalah penting dilihat ciri masyarakat Islam di Malaysia kini sedang dilanda oleh isu-isu yang kontroversal, tanpa mengira Sunni.atam Syiah. Kita perlu naenyatupadukan fikiran, sikap bahkan tenaga juga bila mungkin untuk menyanggah segala kecaman dan tohmahan yang melulu dari musuh-musuh Islam dan kuncu-kuncu mereka yang sedang bergiat cergas di mana-maria dalam dunia Islam.

Kandungan.
Pra Kata Dari Penulis

Kata Aluan Dari PUM.

Transliterasi.

Kependekan.

Pendahuluan.

Bab 1. Kedudukan Hadith Dalam Islam.

Bab 2. Kepentingan Sunnah Dan Aplikasinya Dalam Gerakan Dakwah Islamiah.

Bab 3. Sejarah Penulisan Hadith dan Perkembangan Ilmu Hadith Di kalangan Ahl al-Sunnah.

1. Zaman Nabi Muhammad s.a.w.

2. Zaman Sahabat-Sahabat a.s.

3. Zaman Tabiin Dan Seterusnya.

Bab 4. Kegiatan Pencatitan, Pengumpulan Dan Perkembangan Ilmu Hadith Di Kalangan Syiah.

Bibliografi.

Ke Arah Revolusi Islam.


Tajuk: Ke Arah Revolusi Islam.
Penulis: Kalim Siddique.
Penerbit: Islamic Book Trust

Apabila Dr. Kalim Siddiqui mencatatkan buku ini sebagai wasiat terakhir” beliau dalam Kata Pengantarnya, sedikit sekali yang menyedari kepentingan catatan itu, apatah lagi membayangkan yang beliau akan pergi sebaik sahaja buku ini diterbitkan. Beliau meninggal di Pretoria, Afrika Selatan pada 18 April 1996 selepas menghadiri Persidangan Antarabangsa bertema Mewujudkan semula Tamadun Baru Islam”. Buku ini telah mendapat sambutan balk dan habis dijual dalam waktu dua hari.

Semenjak tahun 1978, Dr. Kalim telah memerhati dan meneliti Revolusi Islam di Iran. Beliau juga banyak menulis dan bercakap tentangnya. Buku ini bukanlah tentang Revolusi Islam di Iran. Da lam buku Ke Arah Revolusi Islam ini beliau menimbulkan hakikat Revolusi Islam di luar apa yang berlaku di Iran.

Revolusi Islam adalah fenomena yang tidak boleh dipisahkan dari proses evolusi masyarakat Islam. Dr. Kalim menyifatkan Revolusi Islam sebagai sebuah proses saintifik yang boleh berulang. Beliau percaya bahawa banyak Revolusi Islam baru sedang berjalan. Kesemua ini adalah sebahagian daripada penjanaan semula kuasa Islam.

Beliau menganggap kebanyakan daripada teologi Sunni dan Syiah adalah menyimpang dan memecah-belahkan. Beliau menegaskan adanya Ummah yang bersatu dalam mencapai destinasi unggul melalui Revolusi Islam yang berterusan.

Buku ini perlu dibaca oleh para aktivis pergerakan Islam dan mereka yang ingin memahami peristiwa dan proses yang berlaku di dunia Islam. Dr. Kalim Siddiqui adalah antara intelektual Islam yang terkemuka pada abad mi. Pemikiran beliau telah memberi kesan yang besar ke atas idea dan kaedah pergerakan Islam global. Beliau adalah pengasas Muslim Institute, London dan Parlimen Muslim Great Britain.

Kandungan.
rakata Penterjemah.

Kata Pengantar.

Pengenalan.

Bab 1. Peranan Revolusi Intelektual.

Bab 2. Proses Globalisasi.

Bab 3. Pemikiran Politik Muslim.

Bab 4. Ke Arah Satu Konsensus Gglobal.

Bab 5. Pergerakan Islam Dan Revolusi Separa.

Bab 6. Pergerakan, Kuasa Dan Pencapaian.

Bab 7. Revolusi Islam Dan Negara Islam.

Bab 8. Pertemuan Pada Teras: Khilafah-Imamah.

Hujungan: Proses Kesilapan, Penyelewengan, Pembetulan Dan Pertemuan Dalam Pemikiran Politik Muslim.

Imam Ja'far Al-Sadiq: Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan.


Tajuk: Imam Ja'far Al-Sadiq- Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan.
Penulis: Ahmad Zuhdi Ismail
Penerbit: Penerbit Universiti Malaya.

Buku ini membincangkan beberapa konsep yang berkait rapat dengan persoalan ketuhanan seperti makrifat, sifat dan zat serta af'al Allah berdasarkan pemikiran Imam Ja'far al-Sadiq yang selaras dengan keterangan al-Quran dan al-Sunnah.

Persoalan sifat turut diberikan penekanan dalam pengertianyang sistematik dan rasional serta mudah difahami. Imam Ja'far Al-Sadiq mengajak manusia menyelami hakikat al-Quran berhubung dengan makrifat Allah untuk meningkatkan kualiti keimanan. Ini kerana makrifat Allah adalah asas daripada seluruh ajaran Islam. Persoalan yang berkait rapat dengan of af'al Allah turut dibincangkan. Matlamat akhir kehidupan manusia seperti persoalan petunjuk dan penyesatan turut diulas.

Memandangkan konsep ketuhanan ialah konsep yang penting dalam Islam, penulis turut memuatkan pendapat pakar daripada beberapa aliran pemikirtan Islam bagi menerangkan dan membandingkannya. Tujuannya adalah untuk melihat persamaan dan perbezaan mengenai konsep ketuhanan.

Buku yang ditulis secara ilmiah ini dapat menjelaskan betapa pentingnya kefahaman yang menyeluruh terhadap konsep ketuhanan untuk mengelakkan masyarakat membuat tafsiran sendiri terhadap hakikat Allah yang akan membawa fahaman al- Mujassimah dan al-Musyabbihah

Kandungan.

Prakata.
Perdahuluan.

Bab 1. Imam Ja'far Al-Sadiq: Suatu Pengenalan.

Riwayat Hidup dan Keperibadian Imam Ja'far.

Kunyah dan Alqab Imam Ja'far.

Latar Belakang Keluarga Imam Ja'far.

Keperibadian Imam Ja'far.

Zaman Kehidupan Imam Ja'far.

Pendidikan Imam Ja'far.

Menjadi Guru dan Bentuk Pengajarannya.

Kematian Imam Ja'far.

Murid-Murid Imam Ja'far.

Hasil Karya Imam Ja'far.

Salsilah Keturunan Imam Ja'far.

Bab 2. Konsep Sifat-Sifat Allah.

Pengenalan.

Zat dan Sifat.

Pendapat Mutakallimun Berhubung Dhat dan Sifat.

Pendapat Mu'tazilah.

Pendapat Asya'irah.

Sifat al-Ma'ani.

Qudrah-Allah.

Ilm-Allah.

Iradah-Allah.

> Bahagian Pertama: Iradah Hatm (Kehendak Pencipta).

> Bahagian Kedua: Iradah 'Azm.

Kalam Allah.

Ru'yah Allah.

Bab 3. Konsep Keadilan Allah (Al-'Adl Al-Ilahi)

Pengenalan.

Persoalan Keadilan Allah.

Kebaikan dan Keburukan.

Kedudukan Akal dan Wahyu.

Perbuatan Allah dan Tujuan-Nya.

Konsep Kewajipan Allah Terhadap Manusia.

Konsep Kewajipan di Luar Kemampuan (Taklif Ma La Yutaq).

Petunjuk dan Penyesatan (al-Huda Wa al-Idal).

Konsep al-Jabr dan al-Tafwid (Kebebasan dan Ketentuan Allah).

> Pertama: Golongan yang Mempercayai Manusia memiliki Kebebasan.

> Kedua: Golongan yang mempercayai Kehendak Manusia Bergantung Kepada Kekuasaan Allah.

Analisis Ringkas Konsep Janji Baik dan Ancaman Buruk (al-Wa'd al-Wa'id).

Kesimpulan.

Bibliografi.

Indeks.

Hukum Islam Dan Budaya Tempatan


Tajuk; Hukum Islam Dan Budaya Tempatan.
Penyunting. Md. Saleh Hj. Md. @ Hj. Ahmad, Abd. Karim Ali, Ridzwan Ahmad & Mohamad Zaidi Abd. Rahman.
Penerbit. Jabatan Fiqh Dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Buku Hukum Islam Dan Budaya Tempatan ini merupakan gagasan dan pandangan ahli-ahli akademik di Malaysia mengenai hubungan antara hukum Islam dan budaya tempatan di Malaysia. Ia merupakan kesinambungan usaha Jabatan Fiqh & Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya bagi menjelaskan Syariah, hukum Islam dan fiqh dari pelbagai dimensi, Fiqh Malaysia dan lainnya. Dan buku ini cuba memperincikan sejauh mana pengaruh timbal balik antara hukum Islam dan budaya tempatan berlaku di Malaysia.

Buku ini perlu dibaca oleh ahli akademik, budayawan, pengkaji Islam, pendakwah dan mahasiswa agar dapat menilai dan mempertimbangkan budaya tempatan atau uruf masyarakat Islam yang telah berakar umbi di Malaysia. Justeru, beberapa persoalan mengenai teori timbal balas antara hukum Islam dangan budaya tempatan, pengambilkiraan 'uruf, ibadat-ibadat yang dipengaruhi budaya tempatan, bidang muamalat, kekeluargaan, jenayah dan lainnya disentuh dalam buku ini.

Kandungan.

Bab 1. Konsep.

- Pengaruh Timbal Balik Antara Hukum Dan Budaya Dalam Syariat Islam.
> Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid.

Bab 2. Islam Dan Kebudayaan Di Malaysia.

- Kebudayaan Melayu Dan Islam Di Nusantara. Suatu Analisis Pengkaedahan.
> Rahimin Affandi Abdul Rahim.

- Islam Dan Kebudayaan Di Malaysia Hari Ini Dan Masa Hadapan
> Idris Awang.

- Islam Dan Budaya Tempatan. Satu Penilaian.
> Ratna Roshida Abdul Razak & Noor Shakirah Mat Akhir.

Bab 3. Hukum Islam Dan Budaya Tempatan Di Malaysia.

- Transisi Sosial Dalam Amalan Budaya Hidup Tempatan Dari Perspektif Hukum Dan Psikologikal.
> Najib Ahmad Marzuki, Shukri Ahmad & Kamarudin Ahmad.

- Beberapa Aspek 'Urf Fasid Dalam Budaya Melayu Dan Kesannya Terhadap Hukum.
> Abdullah Yusof.

- Pertembungan Islam Dengan Budaya Peribumi. Pengalaman Alam Melayu.
> Siddiq Fadzil

Bab 4. Pengaruh Budaya Dalam Hukum Amal Ibadat.

- Nilai-Nilai Adat Dan Budaya Dalam Amal Ibadat Masyarakat Melayu.
> Anisah Ab. Ghani & Saadan Man

- Pemberian Dan Penerimaan Wang Saguhati/Upah Dalam Perlaksanaan Ibadah Di Kalangan Masyarakat Melayu. Satu Penilaian.
> Rushdi Ramli & Luqman Hj. Abdullah.

- Hubungan Budaya Dan Hukum. Tumpuan Khusus Terhadap Perubahan Amalan Pertanian Padi Di Kedah Dan Kesannya Kepada Ibadah Zakat Padi.
> Mohd Liki Bin Hamid.

Bab 5. Pengaruh Budaya Dalam Hukum Seni Dan Hiburan.

- Hiburan Dalam Masyarakat Melayu-Islam Di Malaysia. Satu Pengamatan Perkaitan Antara Budaya Dan Hukum.
> Abdul Karim Ali, Mohamad Zaidi Abdul Rahman & Abdul Samad Abdoll Aziz.

- Perkembangan Baru Seni Muzik Di Malaysia Dan Hubungannya Dengan Hukum Islam.
> Ishak Hj. Sulaiman.

Bab 6. Pengaruh Budaya Dalam Hukum Muamalat.

- Pengaruh Budaya Melayu Dalam Hukum Kontrak Muamalat Di Malaysia.
> Shamsiah Mohamad & Mohd Nor Daud.

- Budaya Muamalat Setempat Sebagai Asas Pertimbangan Produk-Produk Muamalat Islam Di Malaysia.
> Joni Tamkin Bin Borhan.

- Pengaruh Al-'Urf Di Dalam Pensyariatan Harta Intelektual Menurut Perundangan Islam.
> Arrief Salleh Bin Rosman.

Bab 7. Pengaruh Budaya Dalam Hukum Kekeluargaan Dan Perhubungan Sosial

- Pengaruh Budaya Dalam Penentuan Kadar Mahar.
> Raihanah Hj. Azahari.

- Pengaruh Budaya Salahlaku Dalam Hal-Hal Kejiranan Dan Hubunngannya Dalam Menentukan Hukum Menziarahi Rumah Terbuka Perayaan Agama Bukan Islam Di Malaysia.
> Ridzwan Bin Ahmad.

Bab 8. Pengaruh Budaya Dalam Hukum Kawalan Sosial.

- Nilai-Nilai Budaya Tempatan Sebagai Asas Pembinaan Siyasah Syar'iyyah.
> Shukeri Mohamad.

- Pengambilkiraan 'Urf Dalam Menentukan Hukum Jenayah Dalam Fiqh Klasik Dan Pendekatannya Dalam Fiqh Semasa.
> Paizah Hj. Ismail.

- Budaya Tempatan Dan Hukum. Satu Kajian Terhadap Institusi Hisbah.
> Ahmad Che Yaacob.

- Pengaruh Adat Tempatan Dalam Menentukan Fatwa Di Malaysia.
> Mohamed Azam Mohamed Adil.

Bab 9. Pengaruh Budaya Dalam Nilai Diri Dan Etika.

- Pengaruh Budaya Tempatan Dalam Menentukan Kredibiliti Qadi Atau Hakim.
> Md. Saleh Bin Haji Md. @ Haji Ahmad.

- Budaya Dan Etika Di Kalangan Ahli Tasauf Dan Pengaruhnya Terhadap Ketentuan Hukum.
> Che Zarina Sa'ari & Wan Suhaimi Wan Abdullah.

- Budaya Dan Etika Kerja Tempatan. Pengaruhnya Terhadap Perubahan Hukum.
> Sharifah Hayaati Syed Ismail.

Gerakan Islam Menongkah Cabaran.


Tajuk: Gerakan Islam Menongkah Cabaran.
Penulis: Mustafa Muhammad Tahhan.
Penerbit: Mihwar Publication Dan Berkat Ikhwah Sdn. Bhd.

Kandungan.

Bab 1. Cabaran Politik.

Bab 2. Cabaran Demokrasi.
1.(i). Hak-Hak Asasi Manusia.

1.(ii). Hak Asasi Non-Muslim.

2. Kebebasan.

3. Pluralisma.

4. Berbilang Parti.

5. Sistem Parlimen.

6. Pembangkang.

7. Sikap Terhadap Pemerintah.

8. Tahap-tahap Menegakkan Negara Islam.

9. Aktivis Islam dan Pengalaman Dalam Pemerintahan.

10. Pergiliran Kekuasaan.

11. Pakatan Dan Perjanjian.

12. Peranan Wanita dalam Proses Politik.

13. Cabaran Demokrasi.

Bab 3. Cabaran Kekerasan.

Bab 4. Cabaran Barat.

Bab 5. Cabaran Nasionalisme.

Bab 6. Cabaran Minoriti Etnik Dan Agama.

Abstraks.
- Mengapa Mukaddimahnya Terlambat.

- Apa Itu Gerakan Islam?.

- Hubungan Antara Gerakan-gerakan Islam.

- Antara Ukhuwah Dan Fanatisme Kepartian.

- Tujuan-tujuan Berbagai Gerakan Islam.

- Gerakan Islam Menghadapi Cabaran.

Anugerah Islam Untuk Ketamadunan.


Tajuk: Anugerah Islam Untuk Ketamadunan.
Penulis: Dr Muhammad Imarah.
Penerbit: Institut Pembangunan Terengganu.

Kata-Kata Aluan.

Intisari Buku.

Pengenalan.

Bab 1. Hak Asasi Manusia.

Bab 2. Kebebasan.

Bab 3. Kebebasan Damir.

Bab 4. Kebebasan Masyarakat.

Bab 5. Model Perubahan Masyarakat.

Bab 6. Keutamaan Kerja-Kerja Kebajikan.

Bab 7. Politik Islam.

Bab 8. Kepelbagaian Pendapat.

Bab 9. Interaksi Antara Tamadun.

Bab 10. Keintelektualan Muslim.

Bab 11. Nilai-Nilai Islam.

Bab 12. Mengenai Pendidikan Iradah Insan.

Bab 13. Pandangan Masa Depan.

Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-Cirinya.


Tajuk: Ajaran Sesat: Sejarah Kemunculan Dan Ciri-Cirinya.
Penulis: Siti Norbaya Bt Abdul Kadir.
Penerbit: Al-Hidayah Publishers.

Kandungan.

Pengantar Penerbit.

Pendahuluan.

Bab 1. Sejarah Kemunculan Ajaran Sesat Dan Bentuk-Bentuknya.
- Pengenalan.

- Takrif Ajaran Sesat.

- Sejarah Ringkas Kemunculan Ajaran Sesat.

- Sumber Dan Bentuk Ajaran Sesat.

- Tasawuf Sesat.

- Tasawuf Pada Zaman Nabi Dan Salaf.

- Sebab-Sebab Berlakunya Ajaran Sesat.

- Contoh Ajaran Sesat Di Malaysia.

1. Agama Bahai.

2. Ajaran Qadiani
- Kandungan Ajaran Qadiani.

- Ajaran Qadiani Di Malaysia.

- Ciri-Ciri Umum Ajaran Sesat.

Bab 2. Kandungan Utama Dan Ulasan Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal “Idah
- Pengenalan Kitab.

- Ringkasan Isi Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

1. Apa Kemusykilan Anda (hlm 1-48)

2. Wusul Ma’rifah (hlm 50-60)

3. Rahsia Ma’rifah (hlm 61-70)

4. Menyatakan Rahsia Ma’rifah (hlm 72-80)

5. Rahsia Diri (hlm 80-95)

6. Hakikat Sembahyang (hlm 95-101)

7. Musyahadah Diri (hlm 102-112)

8. Puisi.

9. Diri Wahdah (hlm 114-125)

10. Ilmu Tarekat (hlm 123-135)

11. Cara Amalan Tarekat Ahmad Ahmadiah (hlm 134-141)

12. Amalan Ayat Empat (hlm 167-185)

Bab 3. Pengaruh Tasawuf Wahdah Al-Wujud, Ajaran Batiniah Dan Sumber Ilmu Di Dalam Kitab Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

Pertama. Tasawuf Wahdah al-Wujud.
1. Pengertian Wahdah al-Wujud.

2. Sejarah Ringkas Penyebaran Tasawwuf Wahdat al-Wujud.

3. Perbezaan Wahdah al-Wujud Dengan Ithnainiat al-Wujud.

4. Pro Dan Kontra Tentang Wahdah al-Wujud.

5. Senarai Konsep Wahdah al-Wujud Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

6. Analisa.

Kedua. Batiniah.
1. Pengenalan.

2. Sejarah Ringkas Gerakan Batiniah.

3. Ajaran Batiniah.

5. Senarai Pemikiran Batiniah Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

6. Kesimpulan.

Ketiga. Sumber Ilmu.
1. Pengenalan.

2. Perbincangan Tentang Dhawq Dan Kasyaf Sebagai Sumber Ilmu.

3. Analisa Penggunaan Sumber Ilmu Dalam Kitab Miftah AlZirah Al-Aqwal ‘ldah.

Bab 4. Penggunaan Nas Al-Quran Dan Al-Hadith Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘ldah.

Pertama. Penggunaan Nas Al-Quran.
1. Pengenalan.

2. Faktor-Faktor Penting Dalam Menilai Sesuatu Pentafsiran al-Quran.

3. Contoh Penyelewengan Dalam Ilmu Tafsir.

4. Analisa Penggunaan Nas al-Quran dan Tafsirannya Dalam Mifiah Al-Zirah Al-Aqwal ‘ldah.

5. Kesimpulan

Kedua. Penggunaan Hadith Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.
1. Pendahuluan.

2. Kesahihan Hadith.

3. Kriteria Dalam Menilai Hadith.

4. Sejarah Kemunculan Hadith Palsu.

5. Sebab-Sebab Timbulnya Hadith Palsu.

6. Huraian Jenis-Jenis Hadith Yang Terdapat Di Dalam Miftah Al-Zirah Al-Aqwal ‘Idah.

7. Huraian Ungkapan Yang Dikatakan Hadith.

8. Kesimpulan.

Penutup.

Rumusan Dan Kritikan Secara Umum..

Kesan Tasawuf Wahdah Al-Wujud.

Rujukan.

al-Quran Dan Orientalisme.


Tajuk: al-Quran Dan Orientalisme.
Penulis: Mohamad Khalifa.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Buku ini ditulis dengan hasrat yang tinggi untuk menyediakan satu pengenalan yang bermakna kepada al-Quran bagi pembaca Barat. Keadaan ini khususnya kepada mereka yang berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, yang biasa dibesarkan dengan minat membaca dan mencari maklumat yang benar tentang masyarakat-masyarakat lain.

Kandungan.

Pengantar Daripada Penterjemah.

Kata Pengantar.

Penghargaan.

Pendahuluan.

Bahagian 1.

Bab 1. Asal Usul Al-Qur’an.

Bab 2. Al-Qur’an Karangan Tuhan.

Bab 3. Penulisan Pertama Al-Qur’an.

Bab 4. Susunan Teks Al-Quran.

Bab 5. Terjemahan-Terjemahan Al-Qur’an Dalam Bahasa Inggeris.

Bab 6. Pandangan Yang Diasaskan Kepada Tafsiran Salah.

Bab 7. Nasikh Mansukh.

Bab 8. Perjedahan Untuk Mengulangi Tema Utama.

Bahagian 2.

Bab 9. Konsep Ketuhanan Menurut Al-Qur’an.

Bab 10. Islam Sebagaimana Yang Ditakrifkan Dalam Al-Qur’an.

Bab 11. Sikap Al-Qur’an Terhadap Agama-Agama Lain.

Bab 12. Kod Moral al-Qur’an.

Bab 13. Qada’ Dan Qadar Serta Kebebasan Memilih.

Bab 14. Al-Qur’an Dan Alam Metafizik.

Bab 15. Kesimpulan-kesimpulan Umum.

Lampiran 1. Sistem Transliterasi Tulisan (Huruf) Latin.

Lampiran 2. Susunan Surah-Surah Al-Qur’an.

Lampiran 3. Surah-Surah Yang Diturunkan Sebahagiannya Di Makkah Dan Sebahagiannya Di Madinah.

Bibliografi.

Indeks.

Sabtu, 4 September 2010

Liberalisme. Esei-esei Terpilih F.A. Hayek.


Tajuk: Liberalisme. Esei-esei Terpilih F.A. Hayek
Terjemahan: Al-Mustaqeem Mahmod Radhi
Penerbit: Oxygen Media & Pustaka Liberal

Kandungan.

Sumber Asal.

Pengantar.

Riwayat Ringkas F.A. Hayek.

- Utopia Agung.

- Individualisme Dan Kolektivisme.

- Jenis-Jenis Rasionalisme.

- Liberty Dan Liberties.

- Tanggungjawab Dan Kebebasan.

- Francis Bacon (1562-1626): Pengasas Saintisme.

- The Austrian School of Economics.

- Dr. Bernard Mandeville (1670-1733).

- Falsafah Perundangan dan Politik David Hume (1711-1776).

- Adam Smith (1723-1790): Pesannya Dalam Bahasa Hari Ini.

Perkembangan Institusi Pondok Di Nisantara: Pengaruhnya Di Negeri Kedah.


Tajuk: Perkembangan Institusi Pondok Di Nisantara: Pengaruhnya Di Negeri Kedah.
Penulis: Ramli Awang.
Penerbit: Universiti Teknologi Malaysia.

Kewujudan pusat-pusat pendidikan Islam di Nusantara adalah seiringan dengan bertapaknya Islam. Pusat-pusat ini berkembang dan mengalami pasang surutnya namun ia masih berterusan sehingga ke hari ini. Istilah pendidikan ponsok yang sinonim dengan pusat-pusat tersebut memberi sumbangan penting dalam dalam memberi kefahaman dan pembentukan sahsiah unat Islam di rantau ini. Kerajaan Perlak, Samudera Pasai, Melaka, Acheh dan Pattani yang wujud pada ketika itu telah Berjaya mamantapkan fikrah Islam dan kesannya berkanjutan hingga kini.

Kandungan.

Abstrak.

Prakata.

Pengenalan.

Bab 1. Kerajaan Islam Awal Di Nusantara.
- Perlak.

- Samudera-Pasai.

- Melaka.

- Acheh Darussalam.

- Pattani.

Bab 2. Pengaruh Patani Ke Atas Institusi Pondok Di Kedah.

Bab 3. Institusi Pondok Di Kedah Dan Corak Pengajiannya.

Bab 4. Corak Pengajian Di Institusi Pondok.

Bab 5. Peringkat-Peringkat Pengajian Pondok.

Bab 6. Pentadbiran Dan Displin Pondok.

Kesimpulan.

Nota Hujung.

Lampiran.

Rujukan.

Indeks.

Pengalaman Bertuhan: Catatan Orang Muda.


Tajuk: Pengalaman Bertuhan: Catatan Orang Muda.
Penyunting: Khairul Anam Che Mentri & Al-Mustageem M Radhi.
Penerbit: Middle Eastern Graduates Centre (MEGC)

Buku ini memuatkan esei-esei berkaitan pengalaman beragama tujuh penulis pelbagai agama di Malaysia dengan melihat bagaimana diri penganut agama masing-masing memandang agama mereka sebagai usaha untuk 'menemukan' Tuhan Yang Esa. Persekitaran diri penganut agama juga kini kian 'dibelenggu' oleh persoalan yang tidak kurang relevan seperti politik, kebudayaan, sosio-ekonomi, tamadun dan sebagainya laksana 'tembok', laksana 'menara' ke puncak kebenaran

Kandungan.

Pengenalan Ringkas Penulis.

Pengantar 1. Transendanse.

Pengantar 2. Varieties of Religious Experience.

- Imbauan Tentang Keagamaan.
> Pauline Fan.

- Di Bawah Mendung Usrah.
> Fathi Aris Omar.

- Bukan Satu Jalan Mencapai Ketenangan Abadi.
> Liau Kok Fah.

- Di Antara Yang Hina Dan Tabu Sebuah Monolog.
> Hari Azizan.

- Kembara Ke Barat.
> Al-Mustageem M Radhi.

- Kritik Dan Keyakinan.
> Kia Meng.

- Minda Kudus, Sanubari Fundamentalis.
> Clarissa Lee.

Pengislaman Ilmu.


Tajuk: Pengislaman Ilmu.
Penulis:Ismail Raji’ al-Faruqi
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan.

Kata Pengantar

Pendahuluan

Bab 1 Masalah.
1.1. Penyakit (Malaise) Umat.

1.2. Kesan-Kesan Utama Malaise Umat.

1.2.1. Dari Konteks Politik.

1.2.2. Dari Konteks Ekonomi.

1.2.3. Dari Konteks Kebudayaan Dan Agama.

1.3. Pengekalan Din Merupakan Punca Dan Tunjang ”Malaise”.

1.3.1. Keadaan Pendidikan Dunia Islam Pada Masa Ini.

1.3.2. Kekurangan Visi.

Bab 2 Tugas.

2.1. Pendahuluan.

2.2. Menyatukan Dua Sistem Pendidikan.

2.3. Menanam Visi Islam.

2.3.1. Mewajibkan Mempelajari Pelajaran Tamadun Islam.

2.3.2. Pengislaman Ilmu Pengetahuan Moden.

Bab 3 Kedah Tradisional

3.1. Kelemahan Kaedah Tradisional.

3.2. Fikah dan Faqih, Ijtihad dan Mujtahid.

3.3. Pertentangan antara Wahyu dan Akal.

3.4. Penyisihan Pemikiran daripada Tindakan.

3.5. Dualisme Agama dan Kebudayaan.

Bab 4 Prinsip Asas Kaedah Islam.

4.1. Pendahuluan.

4.2. Keesaan kepada Allah.

4.3. Kesatuan Alam Semesta.

4.3.1. Peraturan Alam Semcsta.

4.3.2. Penciptaan: Sebuah Tujuan Yang Bermatlamat.

4.3.3. Taskhir (Mercndah Diri) Alam Scmesta kepada Manusia.

4.4. Kcsatuan Kcbenaran Dan Pengetahuan

4.5. Kesatuan Kchidupan.

4.5.1. Amanah Tuhan.

4.5.2. Khilafah.

4.5.3. Kclengkapan.

4.6. Kesatuan Kcmanusiaan.

4.7. Sifat Wahyu Dan Akal Yang Saling Melengkapi.

Bab 5 Perancangan Kerja.

5.1. Objektif Perancangan Kerja.

5.2. Langkah-langkah yang Diperlukan untuk Pengislaman Ilmu Pengetahuan.

5.2.1. Langkah 1: Penguasaan dan Kemahiran Disiplin Ilmu Modcn: Pcnghuraian Kategori.

5.2.2. Langkah 2:Tinjauan Disiplin Ilmu.

5.2.3. Langkah 3:Pcnguasaan Warisan Ilmu Islam: Sebuah Antologi.

5.2.4. Langkah 4: Penguasaan Warisan Ilmu Islam: Tahap Analisis.

5.2.5. Langkah 5: Pencntuan Penyesuaian Islam Yang Khusus Tcrhadap Disiplin-Disiplin Ilmu.

5.2.6. Langkah 6: Penilaian Kritika Tterhadap Disiplin Ilmu Moden: Hakikat Kedudukannya Pada Masa Kini.

5.2.7. Langkah 7: Penilaian Kritikal Terhadap Warisan Islam: Tahap Perkembangan Pada Masa Ini.

5.2.8. Langkah 8: Kajian Masalah Utama Umat Islam.

5.2.9. Langkah 9: Kajian tentang Masalah yang Dihadapi oleh Umat Manusia.

5.2.10. Langkah 10: Analisis Kreatif Dan Sintcsis.

5.2.11. Langkah 11: Membentuk Semula Disiplin Ilmu Moden Ke Dalam Rangka Kerja Islam: Buku Teks Universiti.

5.2.12. Langkah 12: Pengagihan Ilmu Yang Telah Diislamkan.

5.3. Alat-Alat Bantuan Lain Yang Diperlukan Untuk Mempercepatkan Pengislaman Ilmu Pengetahuan.

5.3.1. Persidangan Dan Seminar.

5.3.2. Bengkel-bengkel untuk Pembinaan Kakitangan.

5.4. Peraturan Tambahan Untuk Perlaksanaan.

Bab 6 Agenda yang Dibuat Oleh Institut.

6.1. Objektif-objektif Agenda.

6.2. Tahap-tahap Agenda

6.2.1. Pembinaan Kefahaman Dan Kesedaran.

6.2.2. Penjelasan Pcmikiran Islam, Konsep-konsep dan Kaedah.

6.2.3. Penguasaan terhadap Warisan.

6.2.4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan Semasa.

6.2.5. Buku-buku Teks Mengenai Disiplin.

6.2.6. Keutamaan Dalam Penyelidikan Sains.

6.2.7 Penyediaan Kader-Kader Akademik.

Bab 7. Penjelaslan Yang Penting.

7.1. Pengislaman Umum.

7.2. Pengislaman Ilmu Pcngetahuan.

7.3. Keutamaan dalam Skim Umat Untuk ”Pengislaman Ilmu Pengetahuan”.

7.3.1. Tahap Pertama.

7.3.2. Tahap Kedua.

7.4. Keutamaan Dalam Rancangan Institut.

Bab 8 Keperluan Kewangan.

8.1. Wakaf dan Pelaburan.

Sejarah Perjuangan Melayu Patani.


Tajuk: Sejarah Perjuangan Melayu Patani.
Penulis: Nik Anuar Nik Mahmud.
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Patani yang damai dan indah memendam banyak sejarah perjuangan rakyatnya. Di sini telah lahir dan gugur pejuang-pejuang dari kalangan aristokrat seperti Tengku Abdul Kadir Kamaruddin, Tengku Abdul Jalal dan Tengku Mahmood Mahyidden yang kemudiannya didukung tuan-tuan guru pondok termasuk Hj. Sulung. Kesultanan Melayu Patani berakhir dengan muslihat Phya Sri Shadheb ke atas Tengku Abdul Kadir. Dasar Penjajahan Siam ke atas Patani disokong pakatan jahat kuasa besar terutama British dan Perancis. Orang Melayu Patani yang berjuang mengusir Jepun berharap British dapat pula membantu mereka menghalau Siam dari bumi Patani kerana Siam sebelum itu memberi ruang kepada Jepun menyusup ke Tanah Melayu untuk mengusir British. Sebaliknya British bersekongkol dengan Siam menghancurkan perjuangan rakyat Patani dalam GEMPAR, Force 136 dan PULO. Pembunuhan kejam Hj. Sulung serta kematian Tengku Mahmood Mahyidden yang mencurigakan pada tahun yang sama, 1954, memberi pukulan ke atas gerakan kemerdekaan Patani yang kemudiannya terpaksa bergerak secara amat terbatas.

Kandungan.

Pendahuluan.

Penghargaan.

Bab 1. Kerajaan Melayu Patani.

Bab 2. Berakhirnya Pemerintahan Beraja Melayu Patani.

Bab 3. Patani di bawah Pemerintahan Siam.

Bab 4. Perjuangan untuk Kemerdekaan dan Percantuman.

Bab 5. Tuntutan Autonomi dan Reaksi Kerajaan Siam.

Bab 6. Sikap British Terhadap Pergolakan di Patani.

Bab 7. Darurat dan Kesannya ke atas Orang-Orang Melayu Patani.

Bab 8. Persidangan Songkhla dan Implikasinya ke atas Pergerakan Politik Melayu Patani.

Bab 9. Rumusan.

Senarai Gambar.
Gambar 1. Hj. Su lung al-Fattani, atau nama sebenarnya Muhammad bin Haji Ab. Qadir Bin Muhammad bin Tuan Minal.

Gambar 2. Tengku Abdul Kadir Kamaruddin.

Gambar 3. Tengku Abdul Kadir Petra.

Gambar 4. Tengku Mahmood Mahyiddeen.

Gambar 5. Pridi Banamyong.

Gambar 6. Kooday.

Gambar 7. Pibul Songgram.

Gambar 8. Madrasah al-Maarif al-Wataniah Fattani, dibangunkan oleh Hj. Su lung dan masyarakat Islam patani, dirasmikan oleh Perdana Menteri Thai, pada tahun 1933.

Catatan.

Rujukan.

Indeks.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...