JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 30 Januari 2013

Pemurnian Akidah Islam.


Tajuk: Pemurnian Akidah Islam.
Penulis: Nawi @ Mohd Nawi Haji Ismail.
Penerbit: Mohd Nawi Haji Ismail.

Kandungan

Mukaddimah

1. Akidah Dalam Kehidupan Insan

1.1. Islam Berasaskan Akidah Tauhid

1.2. Tauhid al-Uluhiyyah dan Tauhid al-Rububiyyah

1.3. Akidah Ahli Sunnah al-Jamaah : Asas Ukuran

2. Kemunculan Aliran Kepercayaan Menyeleweng Dalam Islam

2.1. Aliran Kepercayaan Yang Menyeleweng Di Malaysia

2.2. Kriteria Ajaran Sesat

3. Perkembangan Agama Islam Di Negeri Kelantan

3.1. Kemunculan Ajaran-Ajaran Sesat Di Negeri Kelantan

3.2. Faktor Kemunculan Ajaran Sesat Di Kelantan

4. Analisis Terhadap Ajaran Salah Hassan Anak Rimau

4.1. Pengasas Ajaran

4.2. Pusat Kegiatan

4.3. Keahlian

4.4. Aktiviti dan Pengaruh

4.5. Bentuk-bentuk Penyelewenga

4.6. Penyelewengan Terhadap Rukun Islam Dan Iman

4.7. Penyelewengan Terhadap Ibadah Fardu

4.8. Mengkafirkan Orang Islam

4.9. Bahaya Ajaran Songsang Hassan Anak Rimau

5. Murtad Melalui Perbuatan, Percakapan dan Iktikad

5.1. Murtad Melalui Perbuatan

5.2. Murtad Melalui Percakapan

5.3. Murtad Melalui Iktikad

5.4. Unsur-unsur Jenayah Dalam Ajaran Hassan Anak Rimau

6. Kesimpulan

Selasa, 29 Januari 2013

Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
Tajuk: Isu-Isu Kontroversi Dalam Sejarah Pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
Penulis: Marzuki Haji Mahmud.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Kandungan

Pendahuluan

Perhargaan

Bab 1. Latarbelakang Khilafah Islamiyyah.

Institusi khilafah Islamiyyah

Antara Sistem Khilafah Dan Sistem-Sistem Yang Lain

Pendapat Mazhab-Mazhab Dalam Islam Tentang Intitusi Khilafah

Pendapat Syiah

Pendapat Ahli Sunnah al-Jama’ah

Pendapat Golongan al-Khawarij

Pendapat Golongan al-Murjiyah

Pendapat Golongan al-Muktazilah

Bidang Kusasa Khilafah

Bab 2.  Isu-Isu Kontroversi

Pendahuluan

Isu Pelantikan Abu Bakar al-Siddiq (r.a.)

Pendapat Golongan Syiah

Nas al-Quran Dan al-Hadith

Sikap ‘Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Pandangan Ahl Sunnah al-Jama’ah

Dasar Kesahihan Abu Bakar al-Siddiq Sebagai Khilafah

Penilaian Dan Analisa

Bab 3. Kontroversi Zaman Khalifah Uthman Bin Affan (r.a.)

Situasi Masyarakat

Peranan Golongan al-Saba’iyah.

Isu-Isu Sensitif Zaman Pemerintahan Uthman Bin Affan

Cara Mengembalikan Kebenaran Ke Lokasinya

Analisa Terhadap Isu-Isu Yang Ditimbulkan

- Isu Pertama: Khalifah Uthman Mengabaikan Hudud.

- Isu Kedua: Khalifah Uthman Tidak Menyertai Perang Badar, Uhud Dan Bai’ah al-Ridhwan

- Isu Ketiga: Khalifah Uthman Bertindak Kejam Terhadap Sahabat Nabi Seperti Abu al-Darda.

- Isu Keempat: Bertindak Menyalahi al-Sunnah; Tidak Qasar Sembahyang Ketika Musafir.

- Isu Kelima: Khalifah Membuat Kerja Bid’ah Dengan Mengumpul Mushaf Kemudian Membakarnya.

- Isu Keenam: Khalifah Menjatuhkan Hukuman Buang Daerah Ke Atas Abu Dzar al-Ghifari.

-  Isu Ketujuh: Bersikap Cuai Hingga Menyebabkan Cincin Amanah Rasulullah (s.a.w.) Hilang.

 - Isu Kelapan Dan Kesembilan:: Bersikap Diskriminasi Dengan Memilih Keluarga Sendiri Sebagai Pegawai Kerajaan Walau Pun Mereka Fasiq.

al-Walid Bin Uqbah

Marwan Bin al-Hakam

Perlantikan Pegawai Dan Kaum Keluarga

Persoalan Pertama

Persoalan Kedua

- Isu Kesepuluh: Memecat Abu Musa al-Asya’ari Daripada Jawatan Gabenor.

- Isu Kesebalas: Menyerahkan 1/5 Rampasan Afrika Kepada Abdullah Bin Abi al-Sarh.

Isu Keduabelas: Menggunakan Harta Benda Negara Sebagai Hadiah Dan Ganjaran Kepada Kaum Keluarga Sendiri.

Isu Ketigabelas: Merancang Strategi Membunuh Penentang-Penentang Kerajaan.

Bab 4. Kontroversi Dalam Pemerintahan ‘Ali Bin Abi Talib (r.a.)

Kontroversi Perang Jamal

Kontroversi Perang Siffin

Kontroversi Yang Mengelirukan

Penilaian Terhadap Keseluruhan Masalah

Perselisihan Antara ‘Ali Dan Mua’wiyah

Kedudukan Tugas Semasa Bagi Mu’awiyah

Latar Diri Abu Musa al-Asya’ari (r.a.)

Kesimpulan

Saranan

Bibliografi.

Isnin, 28 Januari 2013

Syiah Dan Para Sahabat.


Tajuk: Syiah Dan Para Sahabat.
Penulis: Ehsan Elahi Zaheer.
Penerbit: Cahaya Pantai Sdn. Bhd.

Muqaddimah

Bab 1. Pendahuluan

Bab 2. Fitnah terhadap Para Sahabat Nabi

Abu Bakar

al-Faruq al-A’zam ’Umar

’Uthman ibn ’Affan

Para Sahabat Nabi yang Lain dan Ummahat al-Mu’minin

Bapa Saudara Nabi dan Anak-anaknya

Khalid ibn al-Walid

’Abdullah ibn ’Umar dan Muhammad ibn Maslamah

Talhah dan al-Zubayr

Anas ibn Malik dan al-Barra’ ibn ’Azib

Para Isteri Nabi s.a.w.

Semua Sahabat adalah Kafir

Bab 3. Para Sahabat Menurut Ahl al-Sunnah

Bab 4. Tesebarnya Fahaman Syiah Di Iran

Al-Wilayah dan al-Wisayah

Tergantungnya Syariat

Bab 5. Aqidah Sesat Dan Jahil

Aqidah al-Ralah

Aqidah tentang Para Imam

Para Imam Mengetahui Perkara yang Ghaib

Kepercayaan Melampau terhadap Para Imam

Bibliografi

Indeks

Ahad, 27 Januari 2013

Konsep Imamah Dan Khilafah Serta Implikasinya Menurut Ahl al-Sunnah al-Jama'ah.


Tajuk: Konsep Imamah Dan Khilafah Serta Implikasinya Menurut Ahl al-Sunnah al-Jama'ah.
Penulis: Prof Madya Lutpi Ibrahim.
Penerbit: Penerbitan Hizbi.

Kandungan

Kata Pengantar

Imamah dan Khilafah menurut Ahlu’s-Sunnah

Pendahuluan

Asal usul Mazhab Ahl al-Sunnah al-Jama’ah

Istilah-istilah yang berkaitan dengan Imamah dan Khilafah

Imamah dan Khilafah bukanlah dari Rukun Islam (Usul al-I’tiqad)

Pemilihan imam adalah suatu perkara yang wajib

Cara-cara pemilihan Imam dan Khalifah

Syarat-syarat bagi seorang Imam

Bilangan yang perlu bagi melakukan bai’ah

Kepimpinan Imam yang kurang baik

Imam yang Fasiq tidak boleh dipecat

Objektif Imamah dan Khilafah

Imam boleh dilantik pada setiap masa

Hanya seorang Imam pada setiap masa

Imam bukanlah seorang yang maksum

Kekebalan (immunity) Imam di sisi hukum Allah dan Sunnah Rasulullah (s.a.w )

Kesahihan Imamah Abu Bakr, ’Umar, ’Uthman dan ’Ali (r.a.)

Hukum-hukum terhadap pembunuh-pembunuh Khalifah ’Uthman

Konsep Imamah dan Khilafah serta Implikasinya menurut Ahl al-Sunnah al-Janta’ah

Hukum-hukum terhadap para sahabat dan tabi’in yang terlibat di dalam peperangan Jamal dan Siffin

Penentangan Khalifah ’Ali (a.s) terhadap Khawarij dan Majlis al-Tahkim

Kesimpulan

Lampiran a: al-Asy’ari: Aqidah Ahlu’s-Sunnah wal Jamaah

Lampiran b: Konsep Iman Dalam ’Jim al-Kalam

Lamp iran c: Konsep Taqlid Dalam Teologi Islam

Lampiran d: al-Firqah al-Islamiyyah: Suatu Perkembangan Pemikiran Islam

Bibliografi

Indeks

Sabtu, 26 Januari 2013

Wacana Percanggahan Hadith.Tajuk: Wacana Percanggahan Hadith.
Penulis: Rohaizan Baru.
Penerbit: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Kandungan

Bahagian 1. Percanggahan Hadith: Konsep dan Pen gertian

Bab 1. Percanggahan Hadith

Pengenalan 

Wacana Ulama Hadith

Sejarah Kelahiran Ilmu Mukhtalif Hadith

1. Pengertian Mukhtalif al-Hadith

2. Musykil al-Hadith

Takrif MusykiI al-Hadith

Perbezaan Antara Mukhtalif dengan Musykil al-Hadith

Bab 2: Benarkah Berlaku Percanggahan dalam Hadith

Sebab-Sebab Berlaku Percanggahan Hadith

1. Umum dan Khusus Sesebuah Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

2. Percanggahan Perawi

Percanggahan Hafalan

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

Percanggahan Dalam Penyampaian Hadith

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

3. Tidak Mengetahui Pemansuhan Berlaku dalam Hadith

4. Tidak Arif Tentang Perubahan Situasi Sesebuah Hadith

Contoh Perubahan Situasi

Contoh Perbezaan Individu

Bab 3: Kaedah Menyelesaikan Percanggahan

1. Kaedah al-Jam

Syarat al-jam’

Contoh al-Jam’ antara Dua Hadith

Percanggahan antara Hadith Ini

Ulama Menyelesaikan Percanggahan Mengikut Kaedah al-Jam’

Jenis-jenis al-Jam’

- al-Jam’ dengan Cara Takhsis

- al-Jam’ dengan Cara al-Tagyid

- al-Jam’ dengan Cara Memahami Kehendak al-Amr (Suruhan atau Perintah) dengan Maksud al Nadb (Galakan atau Sunat)

- al-Jam’ dengan Memahami Kehendak Tegahan atau Larangan dengan Maksud Makruh atau Tidak digalakkan

- al-Jam’ dengan Cara Memahami Kehendak Lafaz Hadith dengan Makna Majazi (Maksud Tersirat).

- al-Jam’ dengan Meletakkan Hadith pada Dua Situasi Berbeza

- al-Jam’ dengan Menjadikan Perbezaan itu Bermaksud untuk Pilihan

2. Kaedah al-Naskh

Syarat al-Naskh

Hikmah Berlakunya Pemansuhan dan Penggantian Hukum dalam Syariat Islam

Cara Mengetahui Hadith Nasikh dan Mansukh

3. Kaedah al-Tarjih

Pertimbangan al-Tarjih

Contoh Pentarjihan Mengikut Pertimbangan Matan Hadith

Contoh Pentarjihan Mengikut Pertimbangan Sanad Hadith

Kesimpulan

Bahagian 2. Percanggahan Hadith dalam Konteks Semasa:

Contoh dan Penyelesaian

Bab 4. Semua Penyakit Ada Ubat

Status Hadith

Bentuk Percanggahan

Penyelesaian

Bab 5. Tiada Jangkitan Penyakit

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 6. Hadith al-Habbah al-Sawda’

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 7. Hadith Lalat

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 8: Minum Sambil Berdiri: Antara Tegahan dan Keharusan

Hadith Menegah

Hadith Mengharuskan

Status Hadith

Gambaran Percanggahan Penyelesaian

Bab 9: Kencing Sambil Berdiri: Antara Larangan dan Keharusan

Hadith Melarang

Status Hadith Melarang

Hadith Mengizinkan

Status Hadith Mengizinkan

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 10. Buang Air Menghadap Kiblat

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 11. Soalan Sama Jawapan Berbeza

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 12. Urusan Janin

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Cabaran Allah

Bab 13. Hadith Bercanggah dalam Tajuk Jihad

Status Hadith

Gambaran Percanggahan

Penyelesaian

Bab 14. Wanita dalam Konteks Kepimpinan

Pendahuluan

Wanita dan Politik

Status Hadith

Kedudukan Wanita dalam Konteks Kepimpinan Utama Negara (al-Wilayah al’Ammah)

Wanita sebagai Wakil Rakyat atau Menteri Kabinet

Alasan Tidak Akan Berjaya

Bercanggah dengan Realiti Kejayaan

Kepimpinan Wanita Pada Hari Ini

Rujukan

Jumaat, 25 Januari 2013

al-’Urwatul Wutsqa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani: Pegangan Yang Kukuh Golongan Shufi.Tajuk: al-’Urwatul Wutsqa Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani: Pegangan Yang Kukuh Golongan Shufi.
Penulis: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah
Penerbit: Khazanah Fathaniyah
:
Kandungan

Muqaddimah

Tranliterasi Arab Ke Rumi Dan Keterangan Tanda

Bahagian Pertama

Penyelidikan Kitab al-’Urwatul Wutsqa

Penyelidikan Biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani

Perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara

Bahagian 2

Transliterasi Kitab al-‘Urwatul Wutsqa

Kaifiyat Talqin dan Baiah

Kaifiyat Membaca Musaba’ah al-’Asyar

Hizbun Nawawi

Hizbul Bahar

Wind Sahur

Bahagian 3

Lampiran Martuskrip, (Hendaklah dibaca dari kanan ke kin, dimulai dari him. 248 hingga ke him. 101.

Manuskrip al-‘Urwatul Wutsqa, him. 248-166 (Dari hlm kanan ke him: kiri)

Kaifiyat Khatam Hari Rabu, him. 165 - 140 (Dan i hlm. kanan ke him. Kiri)

Kaifiyat Ratib Ma lam Jum’at (Him. 140-130 (Dari hlm kanan ke him. Kiri)

Paedah Yang Memberi Manfaat Perang Sabilillah (Him 129-120) Dari hlm kanan ke him kiri

Ringk4san Tasawuf Syeikh Abdus Shamad Palembang (Him. 119-101)

Khamis, 24 Januari 2013

Faridatul Faraid Syeikh Ahmad al-Fathani: Aqidah ahli Sunnah Wal al-Jama’ah Yang Sejati.


Tajuk: Faridatul Faraid Syeikh Ahmad al-Fathani: Aqidah ahli Sunnah Wal al-Jama’ah Yang Sejati.
Penulis: Hj Wan Mohd Saghir Abdullah
Penerbit: Khazanah Fathaniyah

Kandungan

Muqaddimah

Lampiran Gambar Ulama

Gambar a, Syeikh Ahmad al-Fathani ataupun Syeikh Muhammad al-Fathani

Gambar b: Syeikh Ismail (Pak De El) bin Abdul Qadir al-Fathani

Gambar c: Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani

Gambar d: Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani

Translitera si Arab ke Rumi Dan Keterangan Tanda Bacaan

Sejarah Ringkas Ilmu Tauhid di Asia Tenggara / Alam Melayu

Pengenalan Kitab Faridatul Faraid

Transkiterasi Kitab Faridatul Farald

Pengenalan Sifat-sifat Ketuhanan

Pembahagian Sifat dan Pembahasannya

Mengenal Sifat-sifat Para Rasul

Beriman Kepada Nabi-nabi dan Rasul-rasul-Nya

Tentang Kitab-kitab Allah

Susunan Keafdhalan Derajat

Beberapa Kewajiban Dalam Islam

Tentang Para Malaikat,

Lampiran Kitab Minhajus Salam (Hendaklah baca dari kanan ke kiri  Him. 208 hingga him 124)

Lampiran Risalah Jumpnatut Tauind (Hendaklah baca dari kanan ke kiri Hlm. 229 hingga hlm. 210)

Lampiran Kitab Munjiyatul Awam (Hendaklah baca dari kanan ke kiri. Him 240 hingga him  231)

Lampiran Kitab Faridatul Faraid 241 (Hendaklah baca dari kanan ke kiri. Him. 272 hingga him  242)

Rabu, 23 Januari 2013

Buku-Buku Aqidah Edisi Jawi: Ulasan Dan Penilaian.


Tajuk: Buku-Buku Aqidah Edisi Jawi: Ulasan Dan Penilaian.
Penulis: Dr. Mudaser Rosder Dan Tuan Rogayah Raja Omar.
Penerbit: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Sejarah Penulisan Buku-Buku Agama Khususnya Buku Aqidah Dalam Bahasa Melayu

1. Pendahuluan

2. Pengenalan Buku-Buku Aqidah dalam Bahasa Melayu Edisi Jawi

Rujukan

Bab 2. Buku-Buku Aqidah Edisi Jawi

1. Pendahuluan

2. Ummu al-Barahin

3. Hidayah al-Sibyan Fi Ma’rifah al-Islam Wa al-Iman

4. Sharah Usul al-Tahqiq

5. Risalah Misbah al-Munir Fi Ma’rtfah Allah al-Qadir

6. Aqidah Rukun Islam dan Rukun ’man Serta Imam Mandi (Aqidah Salaf al-Saleh)

7. Qamar al-Huda

8. Tuhfah al-Raghibin Fi Bayan Haqiqat Iman al-Mukmin

9. Risalah al-Tauhid

10. Sharah Matan Jauharah al-Tauhid

11. Hidayah al-Mutafakkirin

12. Mtftah al-Jannah

13. ’Aqidah al-Najin Fi Ilmi Usuluddin

14. Risalah Panduan Sifat Dua Puluh

15. 99 Masalah Ke Arah Kefahaman Ber’aqidah Salafiyyah

Rujukan

Bab 3  Penilain

1. Pengarang

a. Latar Belakang

b. Pendidikan

c. Nama

d. Tujuan Menulis

2. Bentuk Penulisan

a. Tajuk

b. Perenggan

c. Gaya Bahasa

d. Penggunaan Perkataan

e. Ejaan

f. Pendekatan

3. Kandungan

a. Isi Kandungan Keseluruhan

b. Fokus Utama

c. Pengembangan Idea

4. Penggunaan Dalil

a. Jumlah

b. Sumber

5. Aliran Mazhab

6. Pengarub Ajaran Sesat

a. Batiniyyah

b. Martabat Tujuh

c. Pro dan Kontra

Kesimpulan

Bibliografi

Selasa, 22 Januari 2013

Islam: Akidah Dan Kerohanian.


Tajuk: Islam: Akidah Dan Kerohanian.
Peyunting: > Zakaria Stapa Dan Mohamed Asid Dollah
Penerbit: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kandungan

Pendahuluan

Bab 1. Kontroversi Sekitar Kelegitimasian Ilmu Kalam
> Ibrahim Abu Bakar

Bab 2. Hubungan Alcidah dan Syariah Pada Pandangan Ulama Fiqh dan Ulama Usul
> Ismail Mat

Bab 3. Persoalan Sifat Dua Puluh
> Mudasir Rosder

Bab 4. Epistemologi dalam Perspektif Mutakallimun
> Ibrahim Abu Bakar

Bab 5. Mengenal Ajaran Sesat di Malaysia
> Abdul Rahman Haji Yunus

Bab 6. Pencapaian dan Pemahaman Konsep Tauhid di Kalangan Ahli Sufi dan Mutakallimun
> Zakaria Stapa

Bab 7. Antara Psikologi Islam dan Ilmu Kerohanian Islam
> Mohamed Asid Dollah

Bab 8. Konsep Akidah dan Pandangan Al- Ghazali Mengenai Proses Pendidikan Akidah
> Zakaria Stapa

Bab 9. Konsep Wandat Al-Wujud: Tumpuan Khusus Kepada Penghayatan danPandangan Ibn ’Arabi
> Zakaria Stapa

Bab 10. Tarekat Tasawuf Sebagai Wadah Amalan Kerohanian Islam: Satu Analisis Konseptual
> Zakaria Stapa

Indeks

Isnin, 21 Januari 2013

Akidah Dan Tasawuf.


Tajuk: Akidah Dan Tasawuf
Penyelenggara: Zakaria Stapa. 
Penerbit: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri.

Kandungan

Pengenalan

Bahagian 1.

Bab 1. Ahl al-Sunnah Wal Jamaah: Sejarah Pertumbuhan, Skop Pengertian Dan Metodologi
> Prof. Madya Mohd. Sulaiman Hj.Yasin

Bab 2. Persoalan Imamah: Satu Analisis Daripada Perspektif Ulama Kalam Sunni.
> Prof. Madya Dr. Ibrahim Abu Bakar

Bab 3. Pemikiran Akidah Islam: Satu Pendekatan Metodologi Ahli Falsafah Islam
> Prof. Dato’ Dr. Abdul Shukor Husin

Bab 4. Perdebatan Antara Al-Ghazali Dengan Ahli-ahli Falsafah Tentang Pengisbatan Sifat Kepada Zat Allah
> Prof. Madya Dr. Mohammed Yusoff Hussain

Bahagian 2.

Bab 5. Wajah Tasawuf Dalam Penglihatan Ulama Bukan Sufi
> Prof. Madya. Zakaria Stapa

Bab 6. Tazkiyat al-Nafs: Kepentingan Dan Mekanisme Pelaksanaan
> Prof. Madya Zakaria Stapa

Bab 7. Zuhud: Apa Pengertian Sebenarnya
> Leah Kinberg

Bab 8. Abu Talib al-Makki Dan Kitab Beliau Qut al-Qulub
> M.A.M. Shukri

Bab 9. Beberapa Isbarat Tentang Kisah Ashab al-Kahf
> Mohd. Yusuf Embong Ibrahim

Indeks

Ahad, 20 Januari 2013

Serangan Monggol Ke Atas Dunia Islam.Tajuk: Serangan Monggol Ke Atas Dunia Islam.
Penulis: Ahmad Termizi Yaacob.
Penerbit:  Desiretech Enterprise.

Kandungan

1. Asal-usul Permulaan Kuasa Mongol

2. Dunia Islam Sebelum Kedatangan Mongol

3. Sebab-sebab Serangan Monggol

4. Kemusnahar Kerajaan Khwarizam

5. Penyembelihan Umat Islam

6. Tragedi Colossal di Baghdad

7. ’Ain Jalut dan Tentera Abdi

8. Mukjizat Islam: Penglslaman Kaum Monggol

9. Lampiran a: Undang-undang Vasa

10. Lampiran b: Daftar Istilah

11. Lampiran c: Kronologi Serbuan Mongol

12. Rujukan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...