JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 19 Januari 2013

Pendidikan Saintis Muslim Era Kegemilangan Tamadun Islam


Tajuk: Pendidikan Saintis Muslim Era Kegemilangan Tamadun Islam
Penulis: Nurazmallail Marni
Penerbit: Penerbit Universiri Teknologi Malaysia.

Kandungan

Prakata

Pendahuluan

Penghayatan

Singkatan

Transliterasi

Bab 1. Pendidikan Sains Menurut Perspektif Islam

Pengenalan

Definisi sains dan Saintis

Pandangan Islam Terhadap Pengajian Ilmu Sains

Sumber Utama Maklumat Pendidikan Saintis Muslim

- Tabaqat al-Atibba“ Wa al-Hukama“ Karya Ibn Juljul

- Tabaqat al-umam Karya Ibn Said al–Andalusi

- Tarikh Hukama al-Islam Karya Zahir al–Din al-Bayhaqi

- Tarikh al-Hukama“ Karya al–Qifti

- ’Uyun al-Anba“ Fi Tabaqat al-Atibba Karya Ibn Abi ’Usaybi“ah

Bab 2. Peringkat Pendidikan Sains Muslim

Pengenalan

Pembahagian Peringkat Pendidikan Saintis Muslim

Peringkat Asas

Kurikulum Pendidikan

Bentuk Pengajian

Peringkat Menengah

Kurikulum Pendidikan

Bentuk Pengajian

Peringkat Tinggi

Kurikulum Pendidikan

Bentuk Pengajian

Pengajian Teori dan Praktikal Perubatan

Buku Teks Pengajian

Kaedah Pembelajaran Ilmu Perubatan

Penganugerahan Ijazah

Peperiksaan atau Ujian Kelayakan

Bab 3. Sejarah Pendidikan Saintis Muslim

Pengenalan

Sejarah Pendidikan Tokoh Saintis Muslim Abad 4–7 Hijrah

Al-Razi (m. 313 H/925 M)

Al-Farabi (m. 339 H/950 M)

Ibn Sina (m. 428 H/1037 M)

al-Biruni (m. 440 H/1048 M)

Ibn Rushd (m. 595 H/1198 M)

’Abd al-Latif al-Baghdadi (m. 629 H/1231 M)

Ibn Abi Usaybi“ah (m  (668 H/1270 M)

Bab 4. Rumusan Dan Penutup

Glosari

Rujukan

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...