JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Jumaat, 17 Ogos 2012

Pengantar Syariah Islam.


Tajuk: Pengantar Syariah Islam.
Penulis: Mohd Salleh Haji Ahmad.
Penerbit: Pustaka Haji Abdul Majid.

Kandungan.

Kata Pengantar

Bab 1. Syariah Islam: Pengertian Dan Ciri-Ciri Keistimewaannya NYA

Takrif al-Syari’ah al-Islamiyyah

Ciri-cin Keistimewaan Syari’ah Islamiyyah

Ciri Pertama: Rabbaniyyah

Ciri Kedua: Balasan Duniawi dan Ukhrawi

Ciri Ketiga: ’Alamiyyah dan Umumiyyah

Ciri Keempat: Kekal

Dalil Pertama: Syariat Dibina Atas Asas Membawa Kemaslahatan dan Menolak Kerosakan

Dalil Kedua: Prinsip-prinsip Syari’ah dan Tabiat Hukumnya:

1. Hukum-lmkum yang Diperincikan

2. Prinsip-prinsip yang Umum

Dalil Ketiga: Sumber-sumber Hukum CiriKelima: Syumul

Bab 2. al-Fiqh al-Islami: Pengertian Dan Ciri-Ciri Keistimewaannya

Pengertian Fiqh

Hubungan Fiqh dan Syariat

Ciri-biri Keistimewaan al-Fiqh al-Islami

Bab 3. Sejarah Pembinaan Hukum Islam

Pendahuluan

Fasal Pertama: Peringkat Pertama (Zaman Nabi (s.a.w.)

Pembinaan Hukum di Makkah

Perundangan Selepas Hijrah

Cara-cara Pembinaan Hukum

Keistimewaan Pembinaan Hukum Pada Nabi s.a.w.

Pertama: Beransur-ansur

Kedua: Mengangkat Kesulitan

Ketiga: Nasakh Ijtihad Pada Zaman Nabi (s.a.w.) dan Kesan Pembinaan Hukum

Ijtihad Sahabat

Tidak Ada Khilaf Pada Zaman Nabi (s.a.w.)

Penulisan Pada Zaman Nabi (s.a.w.)

Fasal Kedua: Peringkat Kedua (Zaman Para Khulafa Rasyidin)

Pendahuluan

Cara-cara Sahabat Mengenalpasti Hukum

Pendekatan yang Tepat dalam Mengenali

Hukum-hukum Syara’ 62

Maksud al-Ra’yu (fikiran)

’Illat Hukum diperundangkan Menjadi Asas

Kajian Para Fuqaha’

a. Peruntukan Saham Bagi Orang Muallat

b. Menghentikan’Pelaksanaan Hukum Mencuri

Menghargai Pandangan Orang Lain

Perbezaan Pendapat

Sebab-sebab Berlaku Perselisihan Pendapat Pada Zaman Sahabat

Perbezaan Pendapat Amat Sedikit

Pembukuan Pada Zaman Sahabat

Fasal Ketiga: Peringkat Ketiga

Pendahuluan

Keluasan Skop Fiqh dan Sebab-sebab Perbezaan Pendapat

Tersebar Periwayatan Hadith dan Sebabnya

Kesan Berleluasa Periwayatan Hadis

Madrasah (Aliran) Ahli al-Hadith dan Madrasah Ahli al-Ra’yi

Sebab Muncul Madrasah Ahli al-Hadith di Madinah dan Madrasah Ahli al-Ra’yi di Kufah

Usaha Awal Pembukuan

Fasal Keempat: Peringkat Keempat

Pendahuluan

Perkembangan Fiqh dan Sebab-sebabnya

Kemunculan Mazhab-mazhab

Fasal Kelima: Peringkat Kelima

Pendahuluan

Kecenderungan Fuqaha’ Bertaqlid

Sebab Merebaknya Taqlid di Kalangan Fuqaha

Penutupan Pintu Ijtihad

Peranan Fuqaha’ pada Zaman Ini

Fasal Keenam: Peringkat Keenam

Pendahuluan

Peringkat Keenam Terbahagi Dua:-

Pertama: Berakhir Pada Awal Kurun Sepuluh Hijrah

Kedua: Bermula Dari Kurun Sepuluh Hingga Sekarang

Kitab-kitab Fatwa

Memperundangkan Fiqh

Bab 4. Sumber Perundangan Islam.

Pendahuluan

Sumber Pertama: al-Qur’an

Takrif al-Qur’an

Ciri-ciri Keistimewaan al-Qur’an

Jenis-jenis Hukum al-Qur’an

Cara al-Qur’an Memperkenalkan Hukum Syara’

Bagaimana al-Qur’an Menjelaskan Hukum?

Ikatan Hukum dengan ’Aqidah

Sumber Kedua: al-Sunnah

Takrif al-Sunnah

Dalil-dalil Kehujahan Sunnah Sebagai Sumber

Perundangan Islam

Bahagian-bahagian Sunnah

1. Sunnah Qawliyyah

2. Sunnah Fi’liyyah

3. Sunnah Taqririyyah

Pembahagian Sunnah Menurut Sanad

Pertama: Sunnah Mutawatirah

Kedua: Sunnah Masyhurah

Ketiga: Sunnah Ahad *

Sunnah Tasyri’ dan Bukan Tasyri’

Jenis-jenis Hukum dalam Sunnah

Sumber Ketiga: al-Ijma’

Takrif Ijma’

Rukun Ijma’

Kedudukan Ijma’ dalam Syariat Islam

Sandaran Ijma’

Jenis-jenis Ijma’

Kemungkinan Berlaku Ijma’

Kepentingan Ijma’ Pada Zaman Ini

Sumber Keempat: al-Qiyas

Takrif Qiyas

Rukun Qiyas

Kedudukan Qiyas dalam Syari’ah Islam

Kehujahan Qiyas

Sumber Kelima: al-Istihsan

Takrif Istihsan

Kedudukan Istihsan dalarn Perundangan Islam

Sumber Keenam: al-Masalih al-Mursalah

Takrif al-Masalih

Pembahagian al-Masalih

Takrif al-Masalih al-Mursalah

Kehujahan al-Masalih al-Mursalah

Sumber Ketujuh: al-’Urf

Takrif al-’Urf

Jenis-jenis ’Urf

’ Urf dan Adat yang Boleh Diamalkan

Kehujahan ’Urf

Perubahan Hukum Sebab Perubahan ’urf

Sumber Kelapan: Mazhab Sahabi

Takrif Sahabi

Maksud Mazhab Sahabi

Sikap Ulama Mujtahidin Terhadap Mazhab Sahabi

Kesan-kesan Perselisihan

Sumber Kesembilan: al-Istishab

Takrif al-Istishab

Asas Beramal dengan Istishab

Kaedah-kaedah yang Dibina Atas Istishab

Sumber Kesepuluh: Syar’u Man Qablana

Maksud Syar’u Man Qablana

Perselisihan Ulama Tentang Beberapa Hukum

Bab 5. Sejarah Ringkas Tokoh-Tokoh Ulama Mujtahid

Pendahuluan

Mazhab yang Tidak Berkembang

Mazhab Syi’ah dan Khawarij

Mazhab-mazhab Fiqh Ahli al-Sunnah wa al-Jama’ah

Pengantar Syan’at Islam

Pertama: Imam Abu Hanifah (80-150H)

a. Nama, Nasab dan Pekerjaannya

b. Guru-gurunya yang Masyhur

c. Ujian yang dihadapmya

d. Murid-murid Abu Hanifah

e. Dasar-dasar Mazhab Abu Hanifah

f. Pujian dan Sanjungan serta Kewafatannya

g. Pengaruh Fiqh Abu Hanifah

h. Penyebaran Mazhab Hanafi

Kedua: Imam Malik Bin Anas (93-1 79JH)

a. Nama dan Keturunannya

b. Guru-gurunya yang Masyhur

c. Murid-muridnya yang Masyhur

d. Dasar-dasar Mazhab Maliki

e. Sanjungan dan Pujian

f. Penuhsan Imam Malik

g. Penyebaran Mazhab Maliki

Ketiga: al-Imam al-Syafi’i

a. Nasab al-Syafi’i

b. Guru-gurunya

c. Murid-muridnya yang Masyhur

d. Fiqh al-Imam al-Syafi’i

e. Dasar-dasar Mazhab al-Syafi’i

f. Keistimewaan al-Syafi’i

g. Beberapa Ucapan al-Syafi’i

h. Ungkapan Ulama tentang al-Syafl’i

i. Tarikh Wafat al-Syafi’i

j. Pandangan al-Syafi’i Tentang Ilmu al-Kalam

k. Pandangannya Tentang Imamah (Kepimpinan)

1. Kitab-kitab Karangan al-Syafi’i m.Negara-negara yang Bermazhab Syafi’i

Keempat: al-Imam Ahmad Bin Hambal (164-241 H)

a. Nama dan Nasab Beliau

b. Guru-gurunya yang Masyhur

c. Murid-muridnya yang Masyhur

d. Dasar-dasar Mazhab Ahmad

e. Penyusunan dan Penyebaran Mazhab Hanbali

f. Tribulasi Ahmad

g. Pandangan Ulama Terhadap Ahmad

Bab 6. Ijtihad

Pengertian Ijtihad

Siapakah yang Dikatakan Mujtahid

Syarat-syarat Ijtihad

Perkara yang Boleh dan Tidak Boleh Diljtihadkan

Ijtihad Tidak Terikat dengan Masa dan Tempat

Hukum Ijtihad

Perubahan dan Pembatalan Ijtihad

Tajazzu’ Ijtihad

Bab 7. Taqlid Dan Talfiq

Fasal Pertama: Taqlid

Pendahuluan

Pengertian Taqlid

Hukum Bertaqlid dalam Masalah Fiqh (Furu’)

Taqlid dalam Masalah al-Usul

Hukum Taqlid Mazhab-mazhab Fiqh

Perlukah Bermazhab:

Perpindahan Mazhab dan Pandangan Ulama

Taqlid Selain dari Imam-imam Mujtahid yang Empat

Fasal Kedua: Talfiq

Apakah yang Dimaksudkan dengan Talfiq

Syarat Taqlid Mazhab Lain

Pandangan Dr. Wahbah al-Zuhayli Tentang Talfiq

Tatabbu’ al-Rukhas

Mufti yang Tidak Bebas dari Mazhab

Kesimpulan

Bab 8 Qawa’id Fiqhiyyah

Pengertian

Kedudukan Qawa’id Fiqhiyyah dalam

Perundangan Islam

Pengantar Syariat Islam

Perbezaan an tara Qawa’id Usul al-Fiqh dan Qawa’id Fiqhiyyah

Sejarah Pembentukan Qawa’id Fiqhiyyah

Kaedah Pertama: Segala Perkara Itu Bergantung Kepada Tujuannya

Kepentingan Niat dalam Islam

Kaedah-kaedah yang Tercetus dari Kaedah Pertama:

1. Tidak disyaratkan niat dalam mana-manajenis ibadat yang ia bukan jenis adat, atau fa tidak akan kesamaran dengan yang lain

2. Disyaratkan Ta’yin (menentu) dalamNjiana-mana amalan yang mempunyai persamaan, tetapi tidak disyaratkan ta ’yin pada amalan yang tidak kesamaran dengan yang lain

3. Sesuatu amalan yang tidak disyaratkan ta’arrudbaginya, sama ada secara ringkas mahupun secara terperinci, apabila dita’)>mkannya dan tersalah ta’yin itu maka ia tidak memudaratkan (tidak batal) .

4. Amalan-amalan yang disyaratkan ta ’yin, (jika) tersalah to ’yin maka ia membatalkan amalan itu.

5. Amalan-amalan yang wajib dita’arrud baginya secara ringkas dan tidak disyaratkan ta ’yznnya. secara terperinci apabila dito^mkan dan tersalah maka ia jadi mudarat (batal).

6. Niat dalam bersumpah boleh mengkhususkan lafaz yang umum, tetapi ia tidak boleh mengumumkan lafaz yang khas.

7. Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada niat orang yang berlafaz kecuali satu masalah sahaja iaitu sumpah di hadapan hakim.

8. Yang diambilkira dalam masalah akad atau kontrak ialah tujuan dan matlamatnya, bukan berdasarkan kepada lafaz dan kalimat-kalimat sahaja.

Kaedah Kedua: Yakin Tidak Boleh Disingkirkan Dengan Semata-mata- Syak

Kaedah-kaedah Furu’ yang Terbit dari Kaedah Kedua:

1 . Asal masalah ialah kekalnya sesuatu perkara di atas keadaannya yang asal.

2. Asal pada perkara-perkara yang baru muncul itu tiada.

3. Asal masalahnya (seorang itu) bebas dari tanggungjawab dan tidak iltizam dengan apa-apa hak.

4. Asal masalah pada setiap yang baru itu hendaklah dianggapkan berlakunya pada waktu yang terhampir.

5. Asal pada (kebanyakan) perkara adalah harus sehingga ada dalil yang menunjukan ianya haram.

6. Asal pada faraj wanita adalah haram.

7. Tidak boleh diambilkira zan yang telah ternyata salahnya. t

Kaedah Ketiga: Kesukaran Menjadi Sebab Kepada Kemudahan Dan Keringanan

Sebab-sebab Keringanan dalam Syari’ah Islam

”Rukhsah” (Keringanan Syara’) Mencakupi Tujuh Jenis Hukum

Beberapa Kaedah yang Termasuk di bawah Kaedah Ketiga.

1. Sesuatu perkara apabila tersepit ia jadi luas.

2. Sesuatu perkara apabila jadi luas ia akan sempit.

Kaedah Keempat: Kemudaratan Hendaklah Disingkirkan

Kaedah-kaedah yang Terbit dari Kaedah Keempat:

1 . Darurat mengharuskan yang dilarang.

2. Sesuatu yang diharuskan kerana darurat dihadkan menurut kadar darurat sahaja.

3. Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan juga.

4. Apabila bertembung dua kemudaratan hendaklah diberi perhatian kepada mudarat yang terbesar di kntara keduanya dengan memilih kemudaratan yang paling ringan.

5. Hajat menepati seperti darurat juga, sama ada umurhxataupun khusus hajat itu.

6. Menolak^fcerosakan lebih utama dari mengambil kebaikan.

Kaedah Kelima: Adat Dijadikan Sebagai Rujukan Hukum

Pengertian Adat

Maksud Kaedah Tersebut

Kedudukan Adat dalam Syariat Islam

Kehujahan ’Urf (Adat)

Syarat-syarat Keharusan Beramal dengan Adat Resam Atau ’Urf

Hukum Beramal Dengan ’Urf atau Adat

’Urf Dirujukbagi Perlaksanaan Hukum

Perubahan Hukum dengan Sebab Perubahan Masa

Jenis Hukum yang Tetap dan yang Boleh Berubah

Beberapa Qaedah Fiqhiyyah Berkaitan dengan ’Urf atau Adat

Kesimpulan

Penutup

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...