JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 7 November 2011

Menuju Jama’ah Muslimin: Analisa Sistem Jama’ah Dalam Gerakan Islam.


Tajuk: Menuju Jama’ah Muslimin: Analisa Sistem Jama’ah Dalam Gerakan Islam.
Penulis: Hussain Bin Muhammad Bin Ali Jabir, MA
Penerbit: Pustaka Syuhada Sdn. Bhd.

Membahas, secara sistematik, sistem Jama’ah dalam gerakan Islam; dengan melalui proses terbentuknya Jama’ah Muslimin yang pertama di masa Rasulullah (s.a.w.), berikutan ciri-ciri dan tabiatjalan menuju kepadanya. Kemudian membandingkannya (Buku Dua) dengan Jama’ah-Jama’ah yang muncul di lapangan pada masa sekarang (Jama’ah Ansyaru al-Sunnah al-Muhammadiyah di Mesir, Hizbu al-Tahrir di Jordan, Jama’ah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin). Dengan demikian, buku ini patut dibaca oleh setiap Muslim yang terlibat dalam dakwah dan gerakan Islam, baik yang masih anti kepada sistem jama’ah (kerana kejahilannya) atau bagi mereka yang sudah berjama’ah tetapi masih jauh dari minhaj jama’ah yang ditunjukkan Rasulullah (s.a.w.). Syuhada

Kandungan

Kata Pengantar

Mukadimah

Pendahuluan

a. Pengertian Jama’ah Muslimin

b. Kedudukan Jama’ah Muslimin Menurut Ajaran Islam

c. Adakah Jama’atul Muslimin di Dunia Sekarang?

Bahagian 1: Stuktur Organisasi Jama’ah Muslimin

1. Umat Islam

a. Umat Menurut Bahasa

b. Umat Islam Secara Geografi

c. Akar Sejarah Umat Islam

d. Period Umat Islam

e. Pembahagian Umat

f. Karakteristik Umat Islam dan Sendi-sendinya

g. Unsur Kesatuan Umat Islam

2. Syura

a. Syura Menurut bahasa dan Kedudukannya di dalam Kehidupan Manusia

b. Syura adalah Tabiat Manusia

c. Pentingnya Syura dalam Islam

d. Hukum Syura

e. Pemahaman yang keliru tentang Syura

f. Syura pada masa Rasulullah (s.a.w.)

g. Syura pada masa Dua Khalifah Rasulullah (s.a.w.)

h. Syarat-syarat Anggota Syura

I. Dalam Masalah Apa Mesyuarat Diadakan?

J. Prinsip Majoriti

3. Imamah ’Uzma

a. Lintasan Sejarah Khilafah

b. Definisi Imamah

c. Hukum Mengangkat Imam

d. Jenis Kewajipan

e. Syarat-syarat Imam atau Khalifah

f. Perselisihan Ulama tentang Syarat Keturunan

g. Pendapat yang Lebih Kuat Mengenai Syarat Keturunan Ini

h. Allah, Pembuat Kepemimpinan Islam

4. Tujuan Jama’ah Muslimin Dan Saranannya

a. Tujuan-Tujuan Khusus Bagi Umat Islam

b. Tujuan-Tujuan Umum Bagi Jama’ah Muslimin

c. Beberapa Sarana Terpenting Jama’ah Muslimin Dalam Mencapai Tujuannya

1. Sarana Terpenting Jama’ah Muslimin Dalam Mencapai Tujuan-tujuan Khusus

2. Sarana Terpenting Jama’ah Muslimin Dalam Mencapai Tujuan-tujuan Umum

3. Bidang yang Meneatukan Titik-titik Pergerakan

Bahagian 2. Jalan Menuju Jama’ah Muslimin

1. Hukum-Hkum Iskan

a. Tidak Ada Sektoralisasi dalam Hukum Islam

b. Bila Diterapkan Hukum Islam

c. Pembahagian Hukum Islam

2 Kesedaran Para Rasul Dan Pengikut-Pengikutnya Terhadap Langkah Ini

a. Kesedaran Rasulullah (s.a.w.) akan Pen tingnya Langkah ini

b. Ibrahim (a.s.). Menyedari Hakikat Ini

c. Rasulullah (s.a.w.). Menjelaskan Pentingnya Hakikat Ini

d. Kesepakatan Para Pemikir Islam Masa Kini

3. Panduan Islam Dan Langkah Pertama Rasulullah (s.a.w.)

a. Klasifikasi Para Da’i Berkaitan dengan Langkah Ini

a.1 Kewajipan Para Da’i di Negara yang terdapat satu Jama’ah

a.2 Kewajipan Para Da’i di Negara yang terdapat beberapa Jama’ah

b. Para Da’i di negara yang belum ada Jama’ah

Bahagian 3: Panduan Dan Sirah Nabi (s.a.w.) Dalam Menegakkan Jama’ah

I. Panduan Pertama SIirah Nabi (s.a.w.): Menyebarkan Prinsip-Prinsip Dakwah

a. Jalan yang Ditempuhnya dalam Penyebaran

1. Kontak Peribadi (Ittishal Fardi)

2. Kontak Umum (Ittishal Jama’i)

b. Aspek Penataan dalam Penyebaran Dakwah

2. Panduan Kedua Sirah Nabi (s.a.w.): Pembentukan Dakwah

a. Pengertian Takwin

b. Contoh Gerakan dalam Panduan Ini

c. Syi’ar Tahapan Ini

d. Sasaran Tahapan Ini

e. Sisi Penataan dalam Panduan Ini:

a. Takwin dalam Tahapan Sitriyah

b. Takwin dalam Tahapan ’Alaniyah

c. Takwin dalam Tahapan Sirnyah dan ’Alaniyah

3. Panduan Ketiga Sirah Nabi (s.a.w.): Konfrantasi Bersenjata Terhadap Musuh Dakwah

a. Kedudukan Panduan ini di Antara Kedua Panduan Sebelumnya

b. Menghadapi Penentang Dalcwah dalam Dua Period

c. Bilakah Diadakan Konfrontasi?

Pertama: Independensi Bumi Tempat Tegaknya Jamaah

Kedua: Jumlah yang Memadai

4. Panduan Keempat Sirah Nabi (s.a.w.): Sirriyah Dalam Kerja Membina Jama’ah

a. Pengertian Sirnyah

b. Kesalahan dalam Memahami Sirriyah

c. Pemahaman yang Dangkal tentang Simyah

d. Kesimpulan Panduan Ini

5. Panduan Kelima Sirah Nabi (s.a.w.): Bersabar Atas Gangguan Musuh

a. Bersabar pada Tahapan Takwin,

b. Fenomena Pengulangan Perintah Bersabar

c. Dalil-dalil tentang Kesabaran Rasulullah (s.a.w.) dan Para Sahabatnya dalam menghadapi Gangguan

d. Beratnya Penyeksaan atas Jiwa Rasulullah (s.a.w.) dan Para Sahabatnya

6. Panduan Keenam Sirah Nabi (s.a.w.): Menghadapi Medan Pertempuran.

a. Pengertian Menghindari Medan Pertempuran

b. Pentingnya Panduan ini dalam Melindungi Pembinaan Jama’ah

c. Pelaksanaan Panduan ini dalam Kehidupan Rasulullah (s.a.w.)

d. Panduan ini Berhasil Menggagalkan Usaha Pembunuhan Rasulullah (s.a.w.)

Bahagian 4: Tabiat Jalan Menuju Jama’ah Muslimin

I. Tabiat Jalan Menuju Jama’ah Muslimin

a. Memahami Tabiat Jalan

b. Macam-Macam Tabiat Jalan

c. Tujuan Tabiat Ini

d. Tabiat Jalan: Salah Satu Sunnatullah

2. Contoh-Contoh Tabiat Jalan

a. Contoh-contoh Sebelum Kenabian

b. Contoh pada Masa Kenabian

c. Contoh-contoh gangguan Kaum Musyrikin kepada Para Sahabat

Pertama: Mengingatkan Sebahagian Yang Sudah dan Sedang Terjadi

Kedua: Langkah-Langkah Masa Depan Kaum Kafir

d. Kesimpulan Bab ini

Daftar Pustaka

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...