JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 7 Februari 2013

Fiqh Dan Pemikiran Islam Lestari.


Tajuk: Fiqh Dan Pemikiran Islam Lestari.
Penyunting: Dr. Hasanah Abdul Khafidz, Dr. Suhaila Abdullah, Mohamad Zaidi Jamil.
Penerbit: Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusian Universiti Sains Malaysia Dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Kandungan

Pendahuluan

1. Pengurusan Fatwa di Malaysia
> Tuan Haji Razali bin Hap Shahabudin (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)

2. Keterikatan kepada Mazhab Fiqh di Malaysia: Antara Keserasian Mazhab Syafie dan Tuntutan Semasa
> Dr. Abdul Karim Ali, Dr. Luqman Haji Abdullah, Dr. Noor Naemah Abdul Rahman, Dr. Saadan Man & Muhammad Safiri Ismail (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

3. Syeikh Abu Bakar al-Ash’ari: Ulama Pulau Mutiara dan Sikapnya Tentang Taklid dalam Fiqh
> Mohd. Nasir Abd. Hamid (Univers& Teknologi MARA, Perlis)

4. Konsep Fiqh Islam Sernasa dan Paradigma Penyelesaian Masalah Salah Laku Remaja di Malaysia
> Prof Madya Dr. Raihanah Azhari, Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Prof Madya Dr. Idris Awang & Nor Fahimah Mohd Razif (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

5. Pendedahan Kepada Internet di Kalangan intelektual Melayu dan Pengaruhnya Terhadap Isu Fiqh
> Prof. Madya Dr. Zulkiple Abd. Ghani dan Nurul Widyamirza Binti Sujan (Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaa Malaysia)

6. Fiqh dalam Pembangunan Keluarga Lestari: Keperluan Modal Insan Wanita dalam Pembentukan Tamadun Bangsa
> Dr. Ratna Roshida Ab Razak (Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

7. Faktor-faktor Pengabaian Solat dalam Kalangan Remaja di Daerah Kuala Terengganu
> Zurita Binti Mohd Yusoff, Noor Anida Binti Awang, Zainab Binti Abdullah & Ramlah Binti Mat Ali (Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Darul lman, Kuala Terengganu)

8. Isu Alam Sekitar dalam Usaha Pembangunan Lestari di Universiti Sains Malaysia: Analisis dari Perspektif Islam
> Dr. Suhaila binti Abdullah (Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

9. Fiqh Al-Biah: Prinsip Pembangunan Komuniti dengan Alam Persekitaran yang Lestari
> Zahari b. Mahad Musa (Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia )

10. Penjanaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Amanah Islam
> Azizi Abu Bakar, Fadzil Mohd Husin & Rosli Saad (Kolej Pemiagaan, Universiti Utara Malaysia)

11. Menjana Sinergi Usahawan Berjaya Menurut Kerangka Keusahawanan: Satu Analisis dari Perspektif Islam
> Shuraimi bin Abdulal (Pusat Kemahiran Komunikasi & Keusahawanan, Universiti Malaysia Perlis)

12. Melestari Sistem Jaminan Sosial Islam Melalui Zakat
> Dr. Hasanah Abd. Khafidz (Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

13. Kelestarian Fiqh dalam Perakaunan Zakat Korporat di Malaysia
> Dr. Zahri Hamat & Dr. Zakaria Bahari (Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Pusat Pengajian Sains Kemasyaraka tan, Universiti Sains Malaysia)

14 Cabaran Fiqh Zakat dan Pemikiran Islam Semasa dalam Perkembangan Institusi Zakat di Malaysia
> Azman Ab Rahman (Fakulti Syariah Dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia)

15. Fanatik Mazhab dalam Isu-Isu Fiqh dan Kesannya Terhadap Kelestarian Umat Islam
> Anzaruddin Ahmad (Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia )

16. Melestarikan Interaksi Ikhtilaf Fiqhi: Pandangan Al-Syatibi kepada Perubahan Beberapa Kaedah Usuliyyah
> Muhammad Najib bin Abdullah (Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia)

17. Sumbangan Imam Al-Nawawiyy Terhadap Kelestarian Mazhab Syafie
> Mohammad Zaini Yahaya & Muhammad Adib Samsudin (Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia)

18. Fiqh Ahwal: Kepentingannya dalam Fatwa
> lrwan bin Mohd Subri & Mohd Hapiz bin Mahaiyadin (Universiti Sains Islam Malaysia & Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi MA HA, Pulau Pinang)

19. Keperluan Terhadap Pembaharuan Hukum dalam Menjayakaii Pembangunan Lestari
> Khairul Faezi Mohd Said (Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (C1TU), Universiti Teknologi MARA Malaysia, Shah Alam)

20. Menggagas Fikih yang Ramah Lingkungan
> Malki Ahmad Nasir (International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)

21. Aplikasi Kaedah Fiqh dalam Pemuliharaan Alam Sekitar: Kajian Kes Program Kitar Semula di Seksyen 20, Shah Alam, Selangor
> Mohd Takiyuddin Hj. Ibrahim, Prof Madya Dr. Huzaimah Hj. Ismail & Baterah Alias (Universiti Teknologi MARA Malaysia, Shah Alam)

22. Elemen Lestari dalam Fiqh Pusaka Islam: Satu Perbincangan
> Dr. Jasni bin Sulong (Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

23. Ke Arah Pembangunan Fiqh Wakaf Lestari: Satu Penilaian Hukum Terhadap Isu Pengambilan Tanah Wakaf oleh Pihak Berkuasa Negeri
> Dr. Mohd. Afendi bin Mat Rani (Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi MARA Malaysia, Shah Alam)

24. Pemikiran Pembangunan Hukum Islam di Malaysia: Satu Analisis
> Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim & Nor Hayati Mohd Dahlal (Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya)

25. Al-Ghazali dan Pemikiran Islam Lestari: Suatu Tinjauan Berdasarkan Karya AI-Munqidh Min Al-Dalal
> Dr. Abdul Salam Muhamad Shukri (Kulliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia) VI

26. Trend Pemikiran Islam dan Sudut Fokus Utama Zamannya: Tinjauan dari Aspek Epistemologi
> Dr. Mohd Farid bin Mohd Sharif & Dr. Noor Shakirah binti Mat Akhir (Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

27. Gerakan Islam Liberal dan Pandangannya Terhadap Sistem Fiqh Islam Klasik
> Prof Madya Mohd Kamil Abdul Majid, Prof Dr. Abdul Aziz Mohd Zin dan Prof. Madya & Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

28. Elemen Pemikiran Saintifik Sebagai lnstrumen Tafaqquh: Perspektif Interaksi
> Dr. Alias bin Azhar (Kolej Undang-undang, Kerajaan & Pengajian Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia)

29. Peranan Kurikulum dan Metodologi Perbandingan Agama dalam Melestarikan Kemahiran Dialog Sesama dan Antara Peradaban, Budaya dan Agama
> Prof Madya Dr. Khadijah Mohd Khambali Hambali (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

30. Jalinan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Di Malaysia dan Indonesia dan Kaitannya dengan Pemerkasaan Pemikiran Islam Lestari
> Profesor Dr. Abdul Halim Mat Diah,Prof. Madya Dr. Rahimin Affandi Abd. Rahim, Mohd Faisol Abdul Hamid & Nor Adina Binti Abdul Kadir (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya)

31. Islam, Pembangunan dan Pendidikan Tinggi
> Wan Ahmad Fayhsal bin Wan Ahmad Kamal (Universiti Teknologi Petronas, Melaka)

32. Demokrasi dan Islam: Satu Cabaran Fiqh dan Pemikiran Islam Semasa
> Prof. Madya Dr. Ibrahim Abu Bakar (Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia)

33. Siasah Kepimpinan Organisasi dari Perspektif Fiqh Siyasi
> Prof. Madya Dr. Hasan Bahrom (Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi MARA Malaysia, Shah Alam)

34. Penyelewengan Akidah: lsu, Cabaran dan Penyelesaian
> Dr. Mohd Nizam bin Sahad (Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia)

35. Islamophobia in the Western Societies: A Special Reference to 2007/2008 OIC Report
> Dr. Mohd Nasran Mohamad (Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia)

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...