JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 3 Februari 2013

Siapa Ahli Sunnah al-Jama’ah: Berlakunya Fahaman Sesat Dan Menyeleweng Di Kalangan Kaum Muslimin.Tajuk: Siapa Ahli Sunnah al-Jama’ah: Berlakunya Fahaman Sesat Dan Menyeleweng Di Kalangan Kaum Muslimin.
Penulis: Umar Hasyim.
Penerbit: Galeri Wathikah Sdn. Bhd.

Kandungan

Prakata

Bahagian 1. Pada Awal Perkembangan Islam

1. Pada Masa Nabi Muhammad s.a.w., Bersatu Padu

2. Pada Masa Sahabat, Ijma’ dan Ra’yunya

3. Pada Masa Salaf al-Salihin

Kseimpulan Bahagian 1.

Bahagian 2. Benih-Benih Penyelewengan, Pertikaian Dan Pertemtamgam Pendapat

Bab 1. Tiga Masalah Pokok Yang Diperselisihkan

Bab 2. Benih-benih Perpecahan, Perbezaan Pertikaian Pendapat

1. Sejak Masa Khalifah Uthman bin Affan

2. Khalifah Uthman Terbunuh

Bab 3. Golongan Mutazilah

1. Antara Hasan Basri dan Wasil bin Ata’

2. Unisan Politik

3. Pengajaran, Penyeksaan dan Pembunuhan

4. Pengaruh Faham dari Luar Islam

5. Ajaran-ajaran Mutazilah

3. Perang Jamal dan Perang Siffin

4. Khalifah ’Ali bin Abu Talib Terbunuh

5. Tiga Golongan

Bab 4. Perkara-perkara yang diperselisihkan

Kesimpulan Bahagian 2.

Bahagian 3. Perselisihan Dalam Bidang Politik

Bab 1. Golongan Syiah

1. Abdullah bin Saba’

2. Aliran-aliran Dalam Syiah

A. Aliran Ghaliyyah

B. Aliran Rafidah

C. Aliran Zaydiyyah

D. Aliran (’Aqidah) Syiah Imamiyyah

3. Bani Umayyah dan Syiah

Bab 2. Khawarij

6. Aliran-Aliran Mu’tazilah

Kesimpulan Bahagian 3.

Bahagian 4. Perselisihan Dalam Bidang Aqidah

Bab 1. Golongan Jabariyyah

Bab 2. Kaum Qadariyyah

Bab 3. Kaum Murji’ah

Kesimpulan Bahagian 4

Bahagian 5. Ahli al-Sunnah al-Jama’ah

Bab 1. Ahli Hadith atau Ahli Sunnah dan Ahli Qiyas

1. Aliran Hijaz dan Aliran Iraq

2. Ahl al-Sunnah al-Jama’ah

Bab 2. Ashairah Dan Maturidiyyah

1. Riwayat Hidup al-Imam ’Ashari

2. Akibat Faham Mutazilah

3. Antara al-’Ashari dengan al-Imam Ahmad bin Hanbal

4. Pendirian al-Ashari dan Kata Ahl al-Sunnah al-Jama’ah

5. Perkembangan dan Para Tokoh Aliran Ashairah

6. Aliran Maturidiyyah

Bab 3. Ilmu Kalam

1. Sebab-sebab Lahirnya Ilmu Ka lam

2. Apa Ilmu Ka lam itu?

Bab 4. Doktrin Ahl al-Sunnah al-Jamaah dan sedikit Perbandingannya dengan aliran-aliran yang lain

1. Doktrin Ahl al-Sunnah al-Jameah dalam Bidang Aqidah

2. Doktrin Ahl al-Sunnah al-Jameah Dalam Bidang Politik

3. Perbezaan atau perbandingan antara Faham Ahl al-Sunnah al-Jama’ah dengan Faham lain

4. Kelemahan Aqidah Ash’irah

Bab 5. alaf, Ibnu Taymiyyah dan Wahhabi

1. Erti Salaf dan Salaf al-Salihin

2. Faham Salaf

3. Ibnu Taymiyyah

4. Faham Ibnu Taymiyyah

5. Muhammad bin Abd al-Wahhab

6. Ajaran-ajaran Wahhabi

7. Tuduhan-tuduhan Terhadap Ibnu Taymiyyah, Kaum Wahhabi dan Muhammad Abduh

Kesimpulan Bahagian K5

Bahagian 6. Ahl al-Sunnah al-Jama’ah Dalam Bidang Syariat Dan Ibadah

Bab 1.Sunnah Rasulullah s.a.w. dan Ahl al-Sunnah

1. Sunnah Rasul atau al-Sunnah

2. Al-Sunnah Adalah Dasar Hukum yang Kedua

3. Bid’ah Sebagai Lawan Sunnah

4. Pesan-pesan Tentang Sunnah dan Bid’ah

Bab 2. Al-Jama’ah

1. Al-Ijma Sebagai Dasar Hukum yang Ketiga Dalam Islam?

2. Apakah al-Jama’ah itu Al-Sawad Azam (Golongan Terbesar)?

3. Apakah al-Jame ah itu ”Islam Jama’ah?

Bab 3 Ahl al-Sunnah al-Jama’ah wajib Taq lid dan wajib mengikuti salah satu aliran Tariqat?

1. Doktrin Ahl al-Sunnah al-Jama’ah yang perlu dipertanyakan

2. Ahl al-Sunnah al-Jama’ah Mewajibkan Taq lid?

3. Ahl al-Sunnah al-Jameah Wajib Taq lid kepada Salah Satu Mazhab Empat?

4. Kalau Tidak Ijtihad, Haruskah Taq lid?

5. Ahl al-Sunnah al-Jameah Hams Mengikuti Tariqat?

Bab 4. Siapakah Mazhab Ahl al-Sunnah alJameah itu?

1. Tujuh Puluh Tiga Golongan, hanya Satu yang Masuk Syurga

2. Ahli Qiyas Dalam Agama Membuat Bid’ah

3. Jawaban Prof. Dr. Hamka Tentang Mazhab Ahl al-Sunnah al-Jama’ah

4. Fatwa Syaikh Hasyim Ashari Pendiri Nandhatul Ulama

5. Pesan-pesan Tentang Ahl al-Sunnah al-Jama’ah

Kesimpulan Bahagian 6

Penutup

Bahan Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...