JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 18 Februari 2013

Qanun Jenayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Quran Dan al-Hadith.


Tajuk: Qanun Jenayah Syariah Dan Sistem Kehakiman Dalam Perundangan Islam Berdasarkan al-Quran Dan al-Hadith.
Penulis: Haji Said Haji Ibrahim.
Penerbit: Darul Ma’rifah.

Kandungan

Bahagian  I .

Bab 1. Pengenalan

1. Qanun Jinayah Syariah

2. Jinayah menurut Fuqaha

3. Hukuman yang dikenakan ke atas penjenayah

4. Hukuman hudud

5. Kesalahan yang dikenakan hukuman hudud

6. Hukuman qisas

7. Kesalahan yang dikenakan hukuman qisas

8. Hukuman diyat

9. Kesalahan yang dikenakan hukuman diyat

10. Kesalahan ta’zir

11. Penghakiman ke atas penjenayah

12. Tujuan syara mengqanunkan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta’zir

13. Pelaksanaan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta’zir

Bab 2.

Fasal 1. Zina

14. Zina

15. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang berzina

16. Jenis-jenis zina

17. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang zina muhsan dan ghairu muhsan

18. Perempuan yang dirogol dan diperkosa

19. Lelaki yang merogol dan memperkosa perempuar. berzina

20. Perzinaan perempuan yang hamil atau nifas

21. Liwat

22. Musahaqah

23. Mendatangi haiwan

24. Bersetubuh dengan orang yang telah mati

25. Bersetubuh dengan orang gila

26. Bersetubuh dengan mahram

27. Bersetubuh dengan kanak-kanak

28. Bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina

29. Kelayakan saksi-saksi dalam kes zina

30. Pengakuan zina yang boleh diterima

31. Perintah yang boleh diambil kira untuk mensabitkan zina

32. Pelaksanaan hukuman hudud

33. Menjalankan hukuman rejam

34. Masa dan tempat menjalankan hukuman rejam

35. Batu-batu yang digunakan untuk merejam

36. Menjalankan hukuman sebat

37. Tujuan hukuman sebat

Fasal 2. Qazaf

38. Qazaf

39. Hukum qazaf

40. Penuduh yang boleh dikenakan hukuman had qazaf

41. Syarat-syarat orang yang dituduh

42. Menuduh orang berzina atau menafikan keturunannya

43. Menuduh orang berliwat

44. Menuduh seseorang dengan tuduhan yang bukan perkara maksiat

45. Cara-cara melakukan qazaf

46. Kes qazaf boleh diketepikan

47. Bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan qazaf

48. Menolak dan mengenepikan tuduhan qazaf

49. Suami yang menuduh isterinya berzina

50. Suami yang hendak melepaskan diri dari had qazaf

51. Isteri yang hendak membela diri dari li’an suaminya

52. Sebab-sebab yang membolehkan suami meli’an isteri

53. Menarik balik tuduhan

54. Kaedah dan peraturan menjalankan kes li’an

55. Isteri atau suami yang enggan membalas li'an

56. Menuduh isteri berzina tanpa saksi

57. Perkara-perkara yang timbul disebabkan li’an

Fasal 3. Minum Arak (Khamar)

58. Minum arak (khamar)

59. Hukum minum arak (khamar)

60. Hukuman orang yang minum arak (khamar)

61. Kesabitan kesalahan minum arak (khamar)

62. Peminum arak yang boleh dikenakan hukuman had

63. Bukti-bukti yang mensabitkan kesalahan minum arak (khamar)

64. Menarik balik pengakuan

Fasal 4. Sariqah (Mencuri)

65. Sariqah (mencuri)

66. Jenis hukuman yang dikenakan ke atas pencuri

67. Hukum hudud ke atas pencuri

68. Hukuman ta’zir ke atas pencuri

69. Pencuri yang dikenakan hukuman hudud atau ta’zir

70. Mencuri harta ibu bapa atau sebaliknya

71. Mencuri harta isteri atau sebaliknya

72. Hukuman hudud yang wajib dikenakan ke atas pencuri

73. Nisab/nilai barangan yang dicuri yang dikenakan hukuman hudud

74. Pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman kesalahan sariqah

75. Mensabitkan kesalahan mencuri

76. Pencuri yang dikecualikan dari hukuman hudud

77. Hukuman kerana kesalahan mencuri

Fasal 5. Hirabah

78. Hirabah

79. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan kesalahan hirabah

80. Orang yang boleh dituduh di bawah kes hirabah

81. Mensabitkan kesalahan hirabah

82. Penjinayah hirabah yang bertaubat sebelum dapat ditangkap

83. Hukuman dalam kes-kes jenayah syariah

Fasal 6. Murtad

84. Murtad

85. Sebab-sebab menjadi murtad

86. Murtad disebabkan iktikad

87. Murtad disebabkan perbuatan

88. Murtad disebabkan perkataan

89. Orang yang sah menjadi murtad

90. Orang yang dianggap murtad

91. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang murtad

92. Harta orang yang telah sabit kesalahan murtad

93. Perkahwinan orang yang sabit kesalahan murtad

Fasal 7. Bughah

94. Bughat

95. Kesalahan dalam politik (jarimah siasah)

96. Pendurhakaan yang wajib diperangi

97. Orang yang menentang dan mendurhaka terhadap Imam yang adil

Bab 3.

Fasal 1. Pembunuhan

98. Qisas

99. Hukuman qisas

100. Hukuman orang yang melakukan pembunuhan

101. Jenis-jenis pembunuhan
138
102. Pembunuhan dengan sengaja

103. Pembunuhan yang serupa dengan sengaja

104. Pukulan yang menyebabkan kematian

105. Pembunuhan yang tersalah

106. Hukuman pembunuhan dengan sengaja

107. Hukuman pembunuhan yang serupa dengan sengaja

108. Hukuman pembunuhan yang tersalah

Fasal 2. Rukun Pembunuhan

109. Rukun pembunuhan dengan sengaja

110. Rukun pembunuhan yang serupa dengan sengaja

111. Rukun pembunuhan yang tersalah

Fasal 3. Yang Mewajibkan Qisas

112. Syarat-syarat yang mewajibkan qisas

113. Bukti mensabitkan pembunuhan

114. Masa pelaksanaan hukuman qisas

115. Menyempurnakan pelaksanaan hukuman qisas

116. Alat pelaksanaan hukuman qisas

117. Sebab-sebab menggugurkan hukuman qisas

118. Sebab-sebab yang membebaskan dari hukuman qisas

119. Menahan dan memegang orang untuk dibunuh

120. Ahli waris orang yang dibunuh tidak diketahui orangnya dan tempatnya

121. Pembunuhan yang dilakukan bukan dalam negara Islam

122. Pembunuhan dengan racun

123. Pembunuhan dengan menenggelamkan danmembakar

124. Pembunuhan dengan mencekikkan leher

Fasal 4. Mencederakan

125. Qisas anggota

126. Syarat-syarat qisas anggota

127. Mencederakan anggota yang wajib dikenakan hukuman qisas

128. Syarat-syarat qisas pada anggota yang bersendi

129. Melukakan dengan sengaja

130. Menampar, menumbuk, memukul dan memaki

Bab 4

Fasal 1. Pengertian Diyat

131. Diyat

132. Kesalahan-kesalahan yang mewajibkan hukuman diyat

Fasal 2. Jenis-Jenis Diyat

133. Jenis-jenis diyat

134. Diyat mughallazah

135. Diyat mukhaffafah

136. Nilai diyat pembunuhan yang disengaja

137. Nilai diyat pembunuhan yang tersalah

Fasal 3. Diyat Melukai

138. Jenis-jenis luka

139. Luka yang sampai kepada tulang

140. Luka yang tidak sampai kepada tulang

141. Diyat melukai

142. Diyat anggota badan

143. Menuduh seseorang yang disyaki membunuh

Bab 5.

Fasal 1. Hukuman Ta’zir

144. Pengertian ta’zir

145. Jenis-jenis kesalahan

146. Pelaksanaan hukuman ta’zir

147. Hukuman sebat

148. Kes-kes yang dikira sebagai kes hudud

149. Hukuman tahanan

150. Hukuman buang negeri

151. Orang yang belum pernah melakukan jinayah

Bab 6.

Fasal 1. Hakim

152. Hakim

153. Pengadilan dan penghakiman

154. Pelaksanaan kehakiman

155. Perlantikan hakim

156. Tugas hakim

157. Adab kesopanan hakim

158. Kedudukan hakint

159. Asas penghakiman

160. Masa penghakiman

161. Acara penghakiman

Fasal 2. Saksi

162. Saksi

163. Peranart saksi dalam mahkamah

164. Rukun saksi

165. Syarat-syarat saksi

166. Keterangan dan bukti

167. Jenis-jenis saksi

168. Saksi yang dusta

169. Memutuskan sesuatu kes

170. Kehadhiran saksi dalam mahkamah

171. Orang yang boleh diterima menjadi saksi

Fasal 3. Sumpah

172. Sumpah

173. Bersumpah dalam penghakiman

174. Peranan sumpah dalam mahkamah

Bahagian 2.

Perbahasan 1.

Hukuman Hudud

Hukuman Qisas

Hukuman Diyat

Hukuman Ta’zir

Perbahasan 2

Pengecualian Hukuman Hudud Ke Atas Orang Yang Bukan Islam

Perbahasan 3

Perselisihan Ulama Mengenai Hukuman Hudud Ke Atas Orang Yang Bukan Islam

Perbahasan 4

Kesalahan Yang Dikenakan Hukuman Hudud Dalam Mazhab Empat

1. Mazhab Hanafi

2. Mazhab Maliki

3. Mazhab Syafi’ie

4. Mazhab Hanbali

Perbahasan 5

Hukuman Berzina Di Permulaan Islam

Perbahasan 6

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Liwat

Musahaqah

Mendatangi Binatang (Ityanul Bahimah)

Bersetubuh Dengan Orang Gila

Bersetubuh Dengan Orang Yang Mati (Ityanul Maiyitah)

Bersetubuh Dengan Kanak-Kanak 350

Perbahasan 7

Pendapat-Pendapat Fugahas:

Saksi-Saksi Dalam Kes Zina

Perbahasan 8

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Pengakuan (Iqrar)

Perbahasan 9

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Qarinah

Perbahasan 10

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Perempuan Yang Hamil Atau Melahirkan Anak Tanpa Suami

Perbahasan 11

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Lelaki Yang Merogol

Perbahasan 12

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Orang Yang Menjalankan Hukuman Hudud

Pelaksanaan Hukuman Hudud

Cara-Cara Melaksanakan Hukuman Rejam

Cara-Cara Melaksanakan Hukuman Sebat

Anggota Badan Yang Boleh Disebat

Perbahasan 13

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Menuduh Orang Berliwat

Menuduh Orang Berzina Dengan Perkataan Sarih

Menuduh Orang Berzina Dengan Perkataan Kinayah Atau Ta’ridh

Tuduhan Zina Daripada Ibubapa atau Datuk

Perbahasan 14

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Mensabitkan Kesalahan Qazaf Dengan Yamin (Sumpah)

Perbahasan 15

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Hukuman Kesalahan Minum Arak (Khamar)

Punca Perselisihan

Perbahasan 16

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Definisi Khamar

Peminum Arak Yang Bukan Islam

Perbahasan 17

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Mensabitkan Kesalahan Minum Arak

Iqrar (Pengakuan)

Bau Arak (Khamar)

Orang Yang Mabuk

Perbahasan 18

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Nilai Kadar Harta Yang Dicuri

Punca Perselisihan

Tangan Yang Telah Dipotong

Harta Yang Dicuri

Perbahasan 19

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Pengertian Hirabah

Tempat Berlaku Hirabah

Penggunaan Senjata

Orang Yang Dituduh Melakukan Hirabah

Kadar Harta Benda Yang Diambil

Jenis Hukuman Jinayah Hirabah

Punca Perselisihan

Hukuman Jinayah Hirabah Secara Perincian

Hukuman Salib

Tempoh Masa Hukuman Salib

Perbahasan 20

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Hukuman Bunuh Ke Atas Orang Yang Murtad

Meminta Orang Yang Murtad Bertaubat

Tempoh Untuk Bertaubat

Baligh Dan Berakal

Kemahuan Sendiri

Harta Benda Orang Yang Murtad

Punca Perselisihan

Pengurusan Harta Benda

Perbahasan 21

Pendapat-Pendapat Fuqaha

jenis-Jenis Pembunuhan

Harta Pusaka Orang Yang Dibunuh

Kifarah Pembunuhan Yang Tersalah

Memukul Dengan Tongkat

Masalah-Masalah Yang Berkaitan Dengan Qisas

Pelaksanaan Hukuman Qisas

Perbahasan 22.

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Memegang Seseorang Untuk Dibunuh

Pembunuhan Dengan Racun

Pembunuhan Dengan Menenggelamkan Dan Membakar

Pembunuhan Dertgan Mencekik

Perbahasan 23.

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Kadar Diyat

Pembunuhan Yang Wajib Dikenakan Diyat

Pembunuhan Yang Dapat Kemaafan Dari Ahli Waris Yang Terbunuh

Pembunuhan Yang Tersalah

Diyat Anak Dalam Kandungan

Perbahasan 24.

Pendapat-Pendapat Fuqaha

Penghakiman

Pembatalan Hukuman

Orang Perempuan Menjadi Hakim

Orang Fasiq Menjadi Hakim

Perbahasan 25.

Pendapat-Pendapat Fuqaha’:

Penyaksian Orang Kafir

Penyaksian Orang Fasiq

Penyaksian Kafir Zimmi

Khatimah

Penjelasan

Kitab-Kitab Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...