JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 24 Februari 2013

Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku 'Salafiyah Wahabiyah': 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.


Tajuk: Pembongkaran Jenayah Ilmiah Buku 'Salafiyah Wahabiyah': 73 Penilaian Semula Ke Atas Penilaian Zamihan Mat Zin al-Ghari.
Penulis: Hafiz Firdaus Abdullah.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.
Kandungan
Muqaddimah

Pengenalan

Buku apakah yang dinilai semula

Kenapakah perlu dinilai semula buku Salafiyah Wahabiyah

Beberapa sebab lain penilaian semula ini adalah penting:

Yang sebenarnya dinilai adalah Hasan al-Saqqaf.

Sebagai sumber kajian dalam subjek Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Siapakah yang menilai semula buku Salafiyah Wahabiyah

Aspek penilaian semula.

Metode penyampaian dan perbahasan

Sumber rujukan

Penghargaan

Penilaian Semula No 1: Aliran al-Khalaf bermula selepas tahun 300 atau 500 hijrah.

Penilaian Semula No 2.

Dakwaan Fahaman Al-Salaf berasal daripada Ibn Hazm al-Zahiri.

Dakwaan Ibn Taimiyyah terpengaruh dengan tradisi pemikiran Ibn Hazm.

Dakwaan Ibn Taimiyyah mengkritik dan menyanggah Ijma’ yang dinukil oleh Ibn Hazm tentang tempat bagi Allah.

Penilaian Semula No 3. Dakwaan Fahaman al-Salaf berasal daripada Hisyam al-Jawaliqi.

Penilaian Semula No 4. Pendapat Muhammad Abu Zahrah tentang asal usul fahaman al-Salaf.

Penilaian Semula No 5. Pegangan (i’tiqad) al-Ghazali dalam Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 6. Asal usul Mazhab al-Salaf.

Penilaian Semula No 7. Apakah perlu kembali kepada Mazhab al-Salaf?

Kesimpulan Bab A: Antara al-Salaf dan al-Khalaf.

Bab A: Pengenalan kepada al-Salaf dan al-Khalaf

Pengenalan:

al-Takwil dari sudut istilah dan maksud.

Pengertian istilah al-Takwil di sisi generasi Al-Salaf dan Al-Khalaf.

Penilaian Semula No 8. Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.

Penilaian Semula No 9. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Betis dalam ayat 42 surah al-Qalam.

Penilaian Semula No 10. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Tangan dalam ayat 47 surah al-Zaariyat.

Penilaian Semula No 11. Pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani tentang al-Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 12. Hadis “Serahkan kepada orang alim jika kamu tidak mengetahuinya”.

Penilaian Semula No 13. Dakwaan al-Takwil terhadap hadis “Aku sakit…”

Penilaian Semula No 14. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 67 surah al-Taubah dan ayat 14 surah al-Sajdah.

Penilaian Semula No 15. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Zalim” dalam ayat 82 surah al-An‘aam.

Penilaian Semula No 16. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 51 surah al-A’raaf.

Penilaian Semula No 17. Dua kaedah bacaan terhadap ayat 7 surah ‘Ali Imran.

Penilaian Semula No 18. Dakwaan Malik bin Anas mentakwil hadis “al-Nuzul”.

Penilaian Semula No 19. Dakwaan al-Bukhari mentakwil hadis Suka.

Penilaian Semula No 20. Dakwaan takwilan Ibn ‘Abbas terhadap surah “al-Nasr”.

Penilaian Semula No 21. Dakwaan Ibn Jarir al-Tabari mentakwil ayat 29 surah al-Baqarah.

Penilaian Semula No 22. Dakwaan Ahmad bin Hanbal mentakwil ayat 22 surah al-Fajr.

Penilaian Semula No 23. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Kaki.

Penilaian Semula No 24. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Baru”.

Penilaian Semula No 25. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Istiwa’.

Penilaian Semula No 26: Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Bersama.

Penilaian Semula No 27. Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

Penilaian Semula No 28. Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.

Bab B: Dakwaan Generasi Al-Salaf mentakwilkan nas-nas al-Sifat

Pengenalan.

al-Takwil dari sudut istilah dan maksud.

Pengertian istilah al-Takwil di sisi generasi Al-Salaf dan Al-Khalaf.

Penilaian Semula No 8. Doa Rasulullah s.a.w. kepada Ibn ‘Abbas: “Dan ajarkanlah dia al-Takwil”.

Penilaian Semula No 9. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Betis dalam ayat 42 surah al-Qalam.

Penilaian Semula No 10. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Tangan dalam ayat 47 surah al-Zaariyat.

Penilaian Semula No 11. Pendapat Ibn Hajar al-‘Asqalani tentang al-Tauhid al-Asma’ wa al-Sifat.

Penilaian Semula No 12. Hadis “Serahkan kepada orang alim jika kamu tidak mengetahuinya”.

Penilaian Semula No 13. Dakwaan al-Takwil terhadap hadis “Aku sakit…”

Penilaian Semula No 14. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 67 surah al-Taubah dan ayat 14 surah al-Sajdah.

Penilaian Semula No 15. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Zalim” dalam ayat 82 surah al-An‘aam.

Penilaian Semula No 16. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Lupa dalam ayat 51 surah al-A’raaf.

Penilaian Semula No 17. Dua kaedah bacaan terhadap ayat 7 surah ‘Ali Imran.

Penilaian Semula No 18. Dakwaan Malik bin Anas mentakwil hadis “al-Nuzul”.

Penilaian Semula No 19. Dakwaan al-Bukhari mentakwil hadis Suka.

Penilaian Semula No 20. Dakwaan takwilan Ibn ‘Abbas terhadap surah “al-Nasr”.

Penilaian Semula No 21. Dakwaan Ibn Jarir al-Tabari mentakwil ayat 29 surah al-Baqarah.

Penilaian Semula No 22. Dakwaan Ahmad bin Hanbal mentakwil ayat 22 surah al-Fajr.

Penilaian Semula No 23. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Kaki.

Penilaian Semula No 24. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan “Baru”.

Penilaian Semula No 25. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Istiwa’.

Penilaian Semula No 26. Dakwaan al-Takwil terhadap perkataan Bersama.

Penilaian Semula No 27. Dakwaan al-Asya‘ari mengamalkan al-Takwil.

Penilaian Semula No 28. Kesimpulan Manhaj al-Salaf tentang nas-nas al-Sifat.

Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah

Pengenalan.

Penilaian Semula No 29. Salinan kata-kata daripada Abu al-Hasan al-Asya‘ari tidak memiliki sanad.

Penilaian Semula No 30. Kandungan al-Ibanah bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh lain-lain tokoh al-Asya‘irah.

Penilaian Semula No 31. Kitab al-Ibanah menjurus kepada Tajsim.

Penilaian Semula No 32: Kitab al-Ibanah mendakwa golongan al-Mu’tazilah berpendapat Allah berada di setiap tempat dan ini bertentangan dengan Ijma’.

Penilaian Semula No 33. Adakah selama 40 tahun al-Asya‘ari tidak mengetahui ajaran gurunya al-Juba’i?

Penilaian Semula No 34. Perselisihan dalam tarikh meninggal al-Asya‘ari.

Penilaian Semula No 35: Al-Ibanah sebenarnya dikarang oleh al-Qadhi al-Baqilani.

Penilaian Semula No 36. al-Qadhi al-Baqilani juga dikenali sebagai al-Asya‘ari.

Penilaian Semula No 37. Gaya bahasa al-Ibanah menyerupai al-Tamhid karya al-Baqilani.

Penilaian Semula No 38. Al-Ibanah mentohmah Abu Hanifah.

Penilaian Semula No 39. Dakwaan permusuhan antara al-Hanabilah, al-Mu’tazilah dan al-Hanafiyah.

Penilaian Semula No 40. Kesimpulan Bab C: Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Abu al-Hasan al-Asya‘ari dan asal usul kitab al-Ibanah ‘an Usul al-Diyanah.

Bab D: Syubhat Dalam Kaedah Ibn Taimiyyah Terhadap Nas-Nas al-Sifat

Pengenalan

Kaedah Ibn Taimiyyah dalam memahami nas-nas al-Sifat.

Penilaian Semula No 41. Kritikan Ibn Taimiyyah terhadap takwilan al-Tirmizi.

Penilaian Semula No 42. Penolakan pertama terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 43. Dakwaan Ibn Taimiyyah menetapkan sifat “Menetap” dan “Sakit” terhadap Allah.

Penilaian Semula No 44. Penolakan kedua terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 45. Penolakan ketiga terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 46. Penolakan keempat terhadap kaedah memahami nas-nas al-Sifat Ibn Taimiyyah.

Penilaian Semula No 47. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Imam al-Haramain.

Penilaian Semula No 48. Dakwaan al-Dzahabi membuang nas yang asal.

Penilaian Semula No 49. Syubhat dalam pegangan (i’tiqad) terakhir Imam al-Haramain.

Penilaian Semula No 50. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Nawawi.

Penilaian Semula No 51. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Laqqani.

Penilaian Semula No 52. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn al-Jauzi.

Penilaian Semula No 53. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qurtubi.

Penilaian Semula No 54. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Baijuri.

Penilaian Semula No 55. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Qadhi ‘Abd Jabbar al-Mu’tazili.

Penilaian Semula No 56. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Razi.

Penilaian Semula No 57. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn ‘Asakir.

Penilaian Semula No 58. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Suyuti.

Penilaian Semula No 59. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan Ibn Hajar al-Haithami.

Penilaian Semula No 60. Dakwaan percanggahan Ibn Taimiyyah dengan al-Zarqani.

Penilaian Semula No 61. Kesimpulan Bab D: Syubhat dalam kaedah Ibn Taimiyyah terhadap nas-nas al-Sifat.

Bab E: al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah?”

Pengenalan

Penilaian Semula No 62.

Definisi “al-Tafwidh.”

Persoalan “Di manakah Allah?”

Penilaian Semula No 63. Membahas “Di manakah Allah?” menurut Abu Hanifah.

Penilaian Semula No 64. Menterjemah Istiwa’ sebagai “Duduk”.

Penilaian Semula No 65. Menterjemah Istiwa’ sebagai “Bersemayam”.

Penilaian Semula No 66. Membahas “Di mana Allah?” menurut al-Shafi‘i.

Penilaian Semula No 67. Kesahihan kitab “al-Rad ‘ala al-Jahmiyyah.”

Penilaian Semula No 68. Kesimpulan Bab E: al-Tafwidh dan persoalan “Di manakah Allah?”.

Bab F: Perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas satu mazhab

Pengenalan

Penilaian Semula No 69. Perselisihan Pertama: Adakah al-Qur’an itu makhluk?

Penilaian Semula No 70. Perselisihan Kedua: Adakah Rasulullah s.a.w. melihat Allah pada malam Isra’ dan Mikraj?

Penilaian Semula No 71. Perselisihan Ketiga: Siapakah sebaik-baik manusia selepas Rasulullah?

Penilaian Semula No 72. Perselisihan Keempat: Antara al-Takwil dan al-Tafwidh.

Penilaian Semula No 73. Kesimpulan Bab F: Perselisihan al-Salaf membuktikan mereka bukannya bersepakat atas satu mazhab.

Kesimpulan penilaian ke atas Buku Salafiyah Wahabiyah Suatu Penilaian susunan Zamihan Mat Zin al-Ghari

10 Kesimpulan ringkas perbahasan.

Renungan semula ke atas pelbagai pendustaan dan penyelewengan.

Nasihat dan Teguran kepada Zamihan Mat Zin.

Nasihat dan Panduan kepada para pembaca.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...