JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 28 Jun 2012

Tasawuf Menurut Ibnu Taimiyyah.


Tajuk: Tasawuf Menurut Ibnu Taimiyyah.
Penulis: Dr. Thiblawi Mahmud Saad.
Penerbit: Darul Nu’man.

Kandungan

Kata Pengantar

Pendahuluan

Pengertian Dan Makna Salaf

Bab 1. Ketekunan Ahli Salaf Mengkaji Kitab Karya Sufi

Bahagian 1. Ibnu Taimiyyah Seorang Salaf Yang Zahid

1. Keperibadiannya

2. Kezuhudannya

3. Makanan Hari-hari

4. Kedudukan di Mata Kaumnya

5. Pakaiannya

6. Kewibawaan

7. Kegigihan Dalam Jihad

8. Masa tua Ibnu Taimiyyah dan kecerdasannya

9. Kekaguman tokoh-tokoh sufi dan para ulama kepada Ibnu Taimiyyah

10. Ibnu Taimiyyah tidak mengasingkan dirinya daripada bergaul dengan kaum salaf dan kaum sufi

Bahagian 2. Ketekunan Ibnu Taimiyyah Menelaah Kitab Sufi Dan Karya Tasawuf Warisannya

- Perkenalan Dengan Beberapa Karya Sufi

- Kitab al-Istiqamah

- Kitab Tasawuf

Bahagian 3. Kegigihan Ahli Salaf Dalam Memperjuangkan Tasawuf

1. Beberapa karya ahli salaf dan kaum sufi

2. Ilmu Pengetahuan para ulama adalah warisan dari buah pemikiran tokoh sufi dan kaum salaf.

3. Kaum Sufi Sebagai Mujahid

Bahagian 4. Pandangan Ibnu Taimiyyah Terhadap Kaum Sufi Dan Beberapa Karya Mereka

1. Pemahaman Kaum Salaf Terhadap Makna Kata Sufi

2. Asal kata sufi

3. Tingkatan sufi menurut pandangan Ibnu Taimiyyah.

4. Beberapa pandangan tentang keperibadian kaum sufi

5. Pandangan Ibnu Taimiyyah terhadap karya-karya sufi.

6. Keteladanan al-Makki, aI-Ghazali Dan al-Tistari.

7. Tujuan utama yang hendak dicapai kaum sufi.

8. Penilaian Ibnu Taimiyyah terhadap disiplin ilmu pengetahuan.

Bab 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Aqidah Dan Kecaman Mereka Terhadap Ilmu Kalam Dan Ajaran Mazhab-Mazhab Yang Menyimpang

Bahagian 1. Aqidah Kaum Sufi Adalah Aqidah Ahli Sunnah

1. Kitab-kitab Tasawuf Yang Menyatakan Aqidah Kaum Sufi dan Salaf.

2. Pernyataan Kepercayaan Tokoh Sufi Dalam Kitab-kitab Mereka

3. Rasa hormat Ibnu Taimiyyah terhadap tokoh sufi.

4. Mengenal beberapa ulama salaf yang dikagumi Ibnu Taimiyyah

a. Ibrahim Bin Adham

b. Basyar al-Hafi

c. Sahl al-Tistari

d. Umar Bin Utsman

e. Ibnu Khafif

f. Adi Bin Musafir

g. Abdul Qadir al-Jailani

h. al-Fadliel Bin Iyadh

i. Dzun Nun al-Mishri

j. Sirri al-Saqati

k. Ma’ruf al-Karkhi

1. Abu Yazid al-Basthami

m. al-Junaid

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengecam Ilmu Kalam dan Orang-Orang Yang Mempelajarinya.

1. Sebab-sebab tersebarnya Ilmu Kalam

2. Kecaman terhadap ilmu Kalam dan orang-orang yang fanatik terhadapnya.

3. Kemarahan Sahl at-Tistari terhadap kelompok-kelompok yang berpecah.

4. Kecaman terhadap aliran Mu’tazilah dan Qadariyah

5. Perbedaan Kitab Sunnah dan Kitab Ilmu Kalam

6. Kejemuan Tokoh Sufi membaca Kitab-kitab Ilmu Kalam

7. Sikap al-Ghazali Menghadapi Ilmu Kalam

8. Pandangan Ibnu Taimiyyah

9. Pujian al-Qusyairi Terhadap Ilmu Kalam

10. Menetapkan sifat Allah Bukan Penyerupaan

11. Keterangan tambahan.

Bahagian 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengecam Faham al-Ittihad, al-Hulul Dan Wahdat al-Wujud.

1. Kecaman ahli Salaf dan Kaum Sufi Terhadap Aliran al-Ittihad, al-Hulul dan Wahdat al-Wujud

2. Kecaman Abu Na’im Terhadap Aliran al-Hululiyah

3. Kecaman al-Qusyairi Terhadap Aliran al-Hululiyah

4. Kecaman Ibnu Khafif terhadap al-Hululiyah

5. Komentar ulama tentang al-Hallaj

6. Antisipasi terhadap ajaran al-Hallaj

7. Aqidah al-Hallaj

8. Ahli salaf dan kaum sufi mengecam aliran Wahdat al-Wujud secara serentak.

9. Keraguan tokoh sufi terhadap para pengikut aliran Wahdat al-Wujud pada zaman Ibnu Taimiyyah.

Bab 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mempercayai Allah Dengan Berdasarkan al-Quran Dan Hadith

Bahagian 1. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Mengenal Allah

1. Ikrar untuk beribadah

2. Penafsiran ahli salaf terhadap makna Fitrah

3. Diskusi Ibnu Taimiyyah dan sebahagian ahli salaf mengenai makna fitrah.

4. Fitrah adalah pengakuan cinta seorang hamba yang tertanam kuat di dalam jiwanya.

5. Pengetahuan Fitrah manusia bukanlah pengetahuan sebagai asas agamanya.

6. Seorang anak kecil mati dalam keadaan kafir.

7. Hadith nabi yang menerangkan sumpah ikrar manusia kepada Allah sebelum diciptakan.

8. Pengakuan kaum sufi terhadap adanya fitrah manusia.

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Qadha Dan Qadar Allah.

1. KepercayaanTauhid Al-Junaid dan para tokoh sufi.

2. Keselamatan aqidah terletak di tangan para tokoh sufi.

3. Kebaikan dan keburukan yang tampak dari Qadha dan Qadar.

4. Pandangan tokoh sufi adalah sama dengan pendapat ahli salaf dalam memahami erti qadar.

5. Kita tidak boleh berkata; ”Kesalahan adalah Qadar Allah”

6. Dilarang untuk berbuat maksiat sebagai pernyataan menyerah diri terhadap qadar Allah.

7. Pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dan wajib kita lakukan.

8. Pengakuan al-Ghazali terhadap perubahan Sebab-Akibat

Bahagian 3 Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaun Sufi Mengikuti Ajaran al-Quran Dan Hadith Dalam Menjalankan Syariat Agama

1. Kekeliruan sebahagian ulama yang menolak ”KEHENDAK” manusia sebagai sebab melakukan suatu perbuatan.

2. Perintah dan Larangan.

3. Dunia tasawuf bukanlah keterasingan atau kebodohan.

Bab 4. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Sifat-Sifat Allah Yang Tidak Dimiliki Manusia

Bahagian I. Sifat-Sifat Allah Yang Harus Dipercayai Dan Diingkari

1. Mazhab yang ingkar.

2. Jejak mazhab Muktazilah dan Ahli Sunnah.

3. Pertentangan faham tokoh sufi dan pengikut aliran Kilabiyah.

4. Ittiba’ kelompok Al-Asy’ariyah kepada seruan al-Kilabiyah.

5. Perkataan Ahlissunnah Tentang Sifat

6. Pemikiran Ibnu Taimiyyah yang bijaksana sebagai penguat.

Bahagian 2. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Mengenai Sifat al-Uluw, al-Nuzul, al-Ma’iyyah Dan al-Qurbu

1. Penjelasan Ahli Salaf dan Tokoh Sufi Terhadap Makna al-Uluw

2. Keterangan al-Karamiyah dan Syiah.

3. Kesepakatan Ahli Salaf dan Tokoh Khalaf Mengecam Takwil Terhadap Sifat-sifat Allah.

4. Kesepakatan Ahli Salaf dan Tokoh Sufi Dalam Menafsirkan makna al- Ma’iyyah

5. Tafsir al-Ma’iyyah yang benar.

6. Takwil al-Qurbu

7. Kesepakatan ahli salaf dan kaum sufi di dalam memahami erti Nuzul

Bahagian 3. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Dalam Memahami Sifat Kalam Menurut Huruf Dan Maknanya

1. Kesalahan tanggapan al-Qusyairi Memahami perkataan al-Syubli.

2. Jalan tengah yang ditempuh Ibnu Taimiyyah.

3. Cerita-cerita Bohong sekitar dunia sufi.

4. Suara dan tulisan hamba-hamba Allah adalah ciptaan-Nya.

5. Sikap mengelak Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Ibnu Taimiyyah.

6. Riwayat dusta lainnya.

Bahagian 4. Kesepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Kesukaan Hati Kaum Muslimin Saat Memandang Tuhan Di Syurga

1. Kata sebahagian golongan.

2. Kelompok Hululiyah mengaku: ”Di dunia pun kami sudah pernah melihat wujud Allah.”

3. Pandangan Batin kepada Allah

4. Secara peribadi, Ibnu Taimiyyah mengagumi Syeikh Abdul Qadir Jailani.

Bab 5. Kssepakatan Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Terhadap Pengetahuan Kedudukan Manusia Dan Langkah Pembinaan Jiwa

Bahagian 1. Orang-Orang Bijak

I. Orang-orang bijak menurut Ibnu Sina.

2. Komentar Ibnu Taimiyyah Terhadap Kesufian Ibnu Sina.

3. Hayy Ibn Yaqdlan.

4. Sedikit mengenai Falsafah.

5. Bagi kaum sufi.

6. Fana’ (binasa) menurut al-Junaid.

7. Fana’ menurut Syihabuddin Suhrawardi.

8. Mengenai Fana’

9. Kata Ibnu Taimiyyah

10. Dicabutnya Hukum Syarak

11. Mengenai Zikir

Bahagian 2. Redha

1. Redha yang diperintahkan dan yang dilarang.

a. Redha terhadap qadha’ Allah.

b. Redha terhadap semua perintah Allah, sebagai satu tanda keimanan seorang hamba kepada-Nya.

2. Redha terhadap larangan-larangan Allah.

3. Qadha’ dapat berubah dengan munajat.

Bahagian 3. Mahabbah (Cinta-Kasih)

1. Cinta Kepada Sang Pencipta Adalah Alat Penggerak Alam semesta.

2. Tingkatan Cinta.

3. Golongan-golongan manusia dalam bercinta kasih.

4. Keingkaran kelompok al-Jahmiyah terhadap cinta dan sayang Allah.

5. Takwil kata ”Mahabbah”.

Bahagian 4 Sama;

1. Tingkatan Ahli Sama’.

2. Getaran hati kala al-Quran dibacakan.

3. Pendapat Ibnu Khafif Mengenai Sama’ terhadap alunan lagu, maupun syair

4. Al-Qusyairi salah tafsir

5. Tanggapan Ibnu Taimiyyah.

6. Pendapat sebahagian ulama.

7. Tambahan

Bahagian 5. Kesepakatan Ahli Salaf dan Kaum Sufi Dalam Penyembuhan Penyakit-penyakit Jiwa

Bab 6. Ahli Salaf Dan Kaum Sufi Sebagai Pengikut Nabi Muhammad (s.a.w.), Auliaillah Dan Pencinta Ahli Bayt

Bahagian 1. Hakikat Muhammad (s.a.w.)

1. Yang belum atau tidak tercipta bukanlah sesuatu.

2. Hujjah golongan yang menyatakan: ”Sebelumnya kejadiannya makhluk sudah berupa

3. Berita yang benar mengenai penciptaan Muhammad (s.a.w.) di mulai sejak sebelum penciptan Adam (a. s.)

4. Menurut al-Ghazali.

5. Menurut Ibnu Arabi: ”Wali itu lebih tinggi dari kenabian dan kerasulan.”

6. Pandangan Ibnu Arabi mengenai. “Khatimul Awliyaa”

7. Sanjungan Ibnu Taimiyyah terhadap Imam-imam kaum sufi

8. Kesepakatan Ahli Salaf dan Kaum Sufi Terhadap Keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar bin Khatthab.

9. Khatimul Awliya’ adalah orang mukmin yang taqwa.

10. Keutamaan Khidir Tidak menjadikannya lebih utama dari Nabi Musa.

11. Seorang Nabi lebih utama dari semua wali di bumi.

12. Nabi Ibrahim, manusia kedua termulianya di sisi Allah setelah Rasulullah (s.a.w.)

Bahagian 2. Cinta Ahli Bayt Dan Penolakan Terhadap Penghormatan Yang Berlebihan Kepada Para Tokoh Salaf Terdahulu

1. Bagi Ibnu Taimiyyah, Ahli bid’ah itu bukan khawarij.

2. Pertolongan, Tawassul dan Syafa’at.

3. Ziarah.

4. Kesepakatan Ahli Salaf dan kaum sufi dalam masalah ini.

Bahagian 3. Kesepakatan Mengenai Mukjizat Dan Karamah

1. Menurut faham Ibnu Sina.

2. Ciri-ciri seorang nabi menurut ahli falsafah.

3. Golongan yang menolak kebenaran mukjizat.

4. Sanggahan kepada orang yang menyatakan ”Karamah bukanlah milik para wali.”

5. Kesepakatan ahli salaf dan kaum sufi dalam. ”Seorang utusan tidak disebut Nabi kerana dia memiliki mukjizat.”

Penutup

Nota Kaki

Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...