JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 11 Ogos 2010

Pengantar Usul Tafsir.


Tajuk: Pengantar Usul Tafsir.
Penulis: Dr. Fauzi Deraman & Mustaffa Abdullah.
Penerbit: Jabatan Pengajian Islam UM & Intel Multimedia Publication.

Buku Pengantar Usul Tafsir ini merupakan sebuah penulisan dalam bidang Usuluddin. Buku ini dapat membantu mereka yang ingin mendalami maklumat mengenai metodologi tafsir sama ada klasik ataupun moden. Buku ini sesuai dijadikan bacaan kepada pelajar sekolah menengah agama, diploma pengajian Usuluddin dan Syari'ah serta siswa-siswi Pengajian Islam institusi pengajian tinggi.

Kandungan.

Kata-Kata Aluan.

Prakata Pengarang.
Bob 1. Pengenalan Ilmu Usul Tafsir
- Pendahuluan.

- Definisi Usul Tafsir.

- Objektif Usul Tafsir.

- Karya-karya Utama Dalam Pengajian Usul Tafsir.

Bab 2. Sejarah Pengajian Tafsir al-Qur’an
- Pendahuluan.

- Tafsir Zaman Rasulullah s.a.w.

- Rahsia Nabi Tidak Menafsirkan Kesemua Ayat al-Quran.

- Tafsir Zaman Sahabat.

- Nilai Tafsir Sahabat.

- Perbezaan Kefahaman Di Kalangan Sahabat.

- Tokoh-Tokoh Mufassir Di Kalangan Sahabat.

- Tafsir di Zaman Tabi’in.

- Madrasah Tafsir Zaman Tabi’in.

- Madrasah Tafsir di Mekah.

- Madrasah Tafsir di Madinah.

- Madrasah Tafsir di Iraq.

- Nilai Tafsir Ulama Tabi’in.

- Tafsir Selepas Zaman Tabi’in.

Bab 3. Pembahagian Tafsir al-Quean (Al-Tafsir Bi al-Ma’thur).
- Pendahuluan.

- Definisi Tafsir Bi al-Maithur.

- Syarat-syarat Tafsir Bi al-Ma’thur.

- Sumber-sumber Tafsir Bi al-Maithur.

- Karya-karya Tafsir Bi al-Maithur.
> Jami al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an oleh Ibn Jarir al-Tabari.

> Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-’Aziz oleh Ibn ’Atiyyah.

> Ma’alim al-Tanzil oleh al-Baghawi.

>Tafsir al-Qur’an al-Azim oleh Ibn Kathir.

>Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir Bi al-Ma’thur oleh al-Suyuti.

Bab 4. Al-Tafsir Bi al-Ra’yi.
- Definisi al-Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Sumber-Sumber Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Kedudukan al-Tafsir Bi al-Ra’yi.

- Karya-karya Tafsir bi al-Ra’yi.
> Tafsir al-Kasysyafoleh al-Zamakhsyari.

> Tafsir al-Kabir oleh Fakhruddin al-Razi.

> Al-Bahr al-Muhit oleh Abu Hayyan.

> Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazoya al-Qur’an al-Karim oleh Abu al-Sa’ud.

> Ruh al-Ma’ani fi Tofsir al-Qur’an al2Azim oleh al-Alusi.

> Madarik al-Tanzil wo Haqa’iq a/-Ta’wi/ oleh Imam al-Nasafi.

> Anwar al-Tanzil wa Asror al-Taiwiloleh al-Baidawi.

Bab 5. Tafsir al-Isyari Atau al-Sufi
- Pendahuluan.

- Kedudukan Tafsir al-Sufi atau al-lsyari.

- Syarat Penerimaan Tafsir al-Sufi.

- Karya-karya Tafsir al-Sufi.
> Al-Futuhat al-Makiyyah oleh Ibn ’Arabi.

> Taiwilat al-Qur’an oleh al-Qasyani.

> Tafsir al-Qur’an al-Azim oleh al-Tustari.

Bab 6. Syarat-Syarat dan Adab-Adab Mufassir.

Penutup.

Bibliografi.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...