JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Rabu, 4 Ogos 2010

Biografi Ulama-Ulama Hadith.


Tajuk: Biografi Ulama-Ulama Hadith.
Penulis: Prof. Madya Ariffin Bin Omar & H.M Yusoff Sinaga.
Penerbit: Perniagaan Jahabersa.

Ulama Hadith merupakan pewaris Nabi s.a.w. Merekelah yang bertungkus lumus dalam mengumpulkan dan mengkodifikasikan hadith-hadith Nabi s.a.w. Kewujudan mereka merupakan bahagian terpenting dalam menyampaikan hadith-hadith Rasulullah s.a.w. ke tengah-tengah umat Islam. Hal ini memandangkan kerana hadith merupakan sumber hukum selepas al-Quran. Kerana itu samakin banyak hadith yang kita ketahui maka akan semakin banyak pula hukum-hukum yang akan kita temui.

Kandungan.
Kata Pengantar Penyusun.

Bab 1. Imam Bukhari.

Fasal 1. Biografi Imam Bukhari.

1. Nama Beliau.

2. Pengembaraan Dalam Mencari Ilmu.

3. Guru-guru Beliaul.

4. Murid-murid Beliau.

5. Karya-karya Beliau.

6. Kekuatan Hafazan Beliau.

7. Kewaraan dan Kezuhudannya.

8. Pujian-pujian Ulama Terhadap Beliau.

9. Kecintaannya kepada Ilmu.

10. Ijtihad Imam Bukhari.

11. Kewafatannya.

Fasal 2. Kitab Sahih Bukhari.

1. Pengertian Sahih Bukhari.

2. Kandungan Dalam Sahih Bukhari.

3. Syarat Sanad dan Matan Sahih Bukhari.

4. Sebab dan Tujuan Pengumpulan.

5. Pandangan Ulama Terhadap Sahih Bukhari.

Bab 2. Imam Muslim Bin Hajjaj.

Fasal 1. Pengenalan.

1. Peribadi Imam Muslim.

2. Sahsiah Imam Muslim.

3. Pencarian Ilmu.

4. Hasil Penulisan.

5. Pandangan Ulama Mengenai Imam Muslim.

Fasal 2. Kitab Sahih Muslim.

1. Tujuan Penyusunan Sahih Muslim.

2. Kandungan Sahih Muslim.

3. Syarat-syarat Penerimaan Hadith.

4. Pandangan Ulama Mengenai Sahih Muslim.

Bab 3. Imam Al-Tirmizi.

Fasal 1. Imam Al-Tirmizi..

1. Latar Belakang Imam al-Tirmizi.

2. Tempat Belajar dan Guru-gurunya.

3. Murid-murid Imam al-Tirmizi.

4. Ketinggian Ilmu Pengetahuannya.

5. Sifat Peribadi yang Terpuji.

6. Pujian Ulama Terhadapnya.

7. Karya-karya Beliau

Fasal 2. Sunan Al-Tirmizi.

1. Nama-Nama Lain Bagi Sunan al-Tirmizi.

2. Mauduk Sunan al-Tirmizi.

3. Pendapat Ulama Tentang Sunan al-Tirmizi.

Fasal 3. Metodologi Imam Al-Tirmizi Dalam Menulis Sunannya.
1. Syarat-syarat Imam al-Tirmizi.

2. Kedudukan al-Hadith yang Terdapat Dalam Sunan al-Tirmizi.

3. Istilah-istilah yang Terdapat Dalam Sunan al-Tirmizi.

4. Tajuk-tajuk Dalam Sunan Imam al-Tirmizi.

5. Ulama-ulama yang Mensyarahkan Sunan al-Tirmizi.

Bab 4. Imam Al-Nasai.

1. Latar Belakang Imam al-Nasai.

2. Sahsiah Imam al-Nasai.

3. Pencarian Ilmu Imam al-Nasai.

4. Murid-murid Imam al-Nasai.

5. Kitab-kitab Karangan Imam al-Nasai.

6. Ujian Imam al-Nasai.

Fasal 2. Kitab Sunan Al-Kubra.

1. Manhaj Imam al-Nasai di Dalam Sunannya.

2. Sebab Penyusunan Sunan al-Sughra.

3. Syarat Imam al-Nasai Di Dalam Sunannya.

4. Syarah al-Sunan al-Sughra (al-Mujtaba).

Bab 5. Imam Abu Dawud..

Fasal 1. Biografi Imam Abu Dawud.

1. Sejarah hidup Abu Dawud dan Kelahirannya.

2. Tempat Pengembaraanny Dalam Mencari Hadith-Hadith Nabi.

3. Murid-Muridnya.

4. Pujian-Pujian para Ulama Terhadapnya.

5. Keluarganya.

6. Karya-karyanya.

Fasal 2. Kitab Sunan Abu Dawud.

1. Ciri-ciri dan pandangan ulama terhadapnya.

2. Komentar terhadap Sunan Abu Dawud.

3. Ulama yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud.

Bab 6. Imam Ibn Majah..

Fasal 1. Biografi Ibn Majah.

1. Latar Belakang Imam Ibn Majah.

2. Penghargaan Ulama.

3. Guru-guru Beliau.

4. Murid-murid Beliau.

5. Karangannya.

Fasal 2. Pengenalan Sunan Ibn Majah.

1. Pandangan Ulama Terhadap Sunan Ibn Majah.

2. Pengasingan Beberapa Hadith daripada Sunan Sittah yang Lain.

3. Adakah Terdapat Hadith Maudu’ di Dalam Sunan Ibn Majah.

4. Kedudukan Sunan Ibn Majah Selepas al-Kutub al-Khamsah yang Lain.

5. Syarat-syarat yang Dibuat oleh Ibn Majah dalam Penulisan Hadith.

6. Syarah Kitab Sunan Ibn Majah.

7. Jumlah Hadith di dalam Kitab Sunan Ibn Majah.

8. Kreativiti Pengeksploitasian Isnad (as-Sunah al-Isnadiyyah) pada Ibn Majah.

9. Metodologi Ibn Majah dalam Menyusun.

Bab 7. Imam Malik Bin Anas.

Fasal I. Imam Malik IBin Anas.

1. Latar Belakang

2. Pengajian dan Pembelajaran.

3. Karya-karya Imam Malik.

4. Pandangan Ulama Terhadap Imam Malik.

5. Guru-guru Imam Malik.

6. Murid-murid Imam Malik.

7. Kewafatan Imam Malik.

Fasal 2. Al-Muwatta’.

1. Al-Muwattak Karangan Terkemuka Imam Malik.

2. Al-Muwatia’ Sebagai Karangan yang Pertama.

3. Sebab dan Tujuan Penghasilan al-Muwattak.

4. Hadith-hadith dalam al-Muwattak.

5. Metodologi Penulisan Imam Malik.

Bab 8. Ad-Daruqurhni.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Ad-Daruqurhni.

1. Nama dan Nasab Keturunannya.

2. Kelahirannya.

3. Perkembangannya.

4. Rehlahnya.

5. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

6. Kewafatan Beliau.

7. Guru-guru Beliau.

8. Murid-murid Beliau.

9. Karangan Beliau.

Fasal 2. Sunan Ad-Daruqurhni.

1. Pengenalan Sunnan ad-Daaraquthni.

2. Kandungan Sunnan ad-Daaraquthni.

3. Medologi ad-Daaraquthni Mengumpul Hadith dalam Sunnannya.

4. Keprihatinan Ulama Terhadap Sunnan ad-Daaraquthni.

Bab 9. Imam Abdul Razzaq.

Fasal 1. Imam Abdul Razaq Al-San’aniyy.

1. Latar Belakang Imam Abdul Razzaq.

2. Pengembaraan dalam Mencari Ilmu.

3. Guru-guru Beliau.

4. Murid-murid Beliau.

5. Pandangan Ulama Terhadap Imam Abdul Razzaq.

a. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

b. Kritikan Ulama Terhadap Beliau.

6. Mazhab dan Fahaman Imam Abdul Razzaq.

7. Hasil Karangan Imam Abdul Razzaq.

Fasal 2. Kitab Al-Musannnaf Imam Abdul Razzaq.

1. Pengertian Musannaf.

2. Al-Musannaf Imam Abdul Razzaq.

3. Manhaj Kitab al-Musannaf.

4. Martabat al-Musannaf serta Ciri-cirinya.

5. Pandangan Ulama Terhadap Kitab al-Musannaf.

Bab 10. Imam Ibnu Khuzaimah.

Fasal 1. Keperibadian Ibnu Khuzaimah.

1. Latar Belakang Ibnu Khuzaimah.

2. Pencarian Ilmu dan Guru-guru Beliau.

3. Keberaniannya.

4. Kemuliaan dan Sifat Pemurah.

5. Pujian Ulama Terhadapnya.

6. Kewafatan Ibnu Khuzaimah.

7. Karangan-karangannya.

Fasal 2. Sahih Ibnu Khuzaimah.

1. Mengapa Dinamakan Sahih Ibnu Khuzaimah.

2. Teknik Penulisan Sahih Ibnu Khuzaimah.

3. Manhaj Penulisan.

4. Penelitiannya dalam Penulisan Sahih.

5. Kedudukan Sahih Ibnu Khuzaimah.

Bab 11. Imam Ibnu Hibban.

Fasal 1. Ibnu Hibban.

1. Latar Belakang Imam Ibnu Hibban dan Sejarahnya.

2. Pengembaraannya dalam Menuntut Ilmu.

3. Syeikh-syeikh Imam Ibnu Hibban.

4. Pandangan Ulama Tentang Imam Ibnu Hibban.

5. Murid-murid Imam Ibnu Hibban.

6. Hasil Karangan Imam Ibnu Hibban.

7. Kewafatannya.

Fasal 2. Kitab Sahih Imam Ibnu Hibban.

1. Syarat-syarat Imam Ibnu Hibban dalam Mengambil dan Menulis Hadith.

2. Cara Penyusunan Kitabnya.

Bab 12. Imam Abu Awwanah.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Abu Awwanah.

1. Nama dan Gelaran Imam Abu Awwanah.

2. Kelahiran dan Kewafatannya.

3. Rihlah Ilmiyah.

4. Guru dan Muridnya.

5. Pendapat Ulama Terhadap Abu Awwanah dan Musnadnya.

Fasal 2 Kitab Musnad Abu Awwanah.

1. Metodologi Musnad Abu Awwanah.

2. Menyebutkan Orang yang Mentashih Juz Ini.

3. Faedah Khusus Mustakhrajat Sahih Muslim.

4. Metod Pembahasan Musnad Abu Awwanah Tahqiq Aiman Bin Arifal-Dimasyqi.

Bab 13. Al-Hakim.

Fasal I. Latar Belakang Imam Al-Hakim.

1. Nama dan Gelaran Imam al-Hakim.

2. Kelahiran dan Kewafatannya.

3. Pendidikan Awal.

4. Rihlah Ilmiyah.

5. Syaikh dan Muridnya.

6. Pendapat Ulama Terhadapnya.

7. Hasil Karya Beliau.

Fasal 2. Kitab AL-Mustadrak.

I. Pengenalan Rengkas Tentang al Mustadrak.

2. Dorongan Menu lis al-Mustadrak.

3. Penyusunan al-Mustadrak.

4. Klasifikasi Hadith Menurut al Hakim.

5. Aplikasi Metodologi al Hakim dalam Menentukan Status Hadith.

6. Kitab yang Membahaskan al Mustadrak.

7. Pandangan Ulama terhadap ”al-Mustadrak al Hakim”.

Bab 14. Imam Al-Suyuti.

Fasal 1. Latar Belakang Imam Al-Suyuti.

1. Nama, Gelaran serta Nasab Imam A1-Suyuti.

2. Kelahiran dan Masa Kecil Imam.

3. Rihiah IImiyah Imam.

4. Guru-guru Imam.

5. Pengetahuan Imam dan Pujian Ulama Terhadap Beliau.

6. Karangan-karangan Imam.

7. Sakit dan Kewafatan Imam.

Fasal 2. Kitab AL-Jami’ Al-Shagir.

1. Pengenalan Kitab Al-Jamik Al-Shagir.

2. Metodologi Penulisan Kitab.

Bab 15. Imam Al-Darimi.

Fasal 1. Biografi Al-Darimi.

1. Latar Belakang Al-Darimi.

2. Pujian Ulama Terhadap Beliau.

3. Guru-guru Imam Al-Darimi.

4. Murid-murid Imam Al-Darimi.

5. Hasil Penulisan.

Fasal 2. Kitab Sunan Al-Darimi.

1. Sistematika Sunan Al-Darimi.

2. Pandangan Ulama dalam Penamaan Kitab Imam Al-Darimi.

3. Kedudukan Kitab Sunan di Sisi Ulama.

4. Kedudukan Hadith di dalam Sunan Al-Darimi.

Bab 16. Imam Ahmad Bin Hambal.

Fasal 1. Biografi Imam Ahmad Bin Hambal.

1. Riwayat Hidup Imam Hanbali.

2. Ciri-ciri Peribadi.

Fasal 3. Sumbangan Imam Ahmad Bin Hambal.

1. Bidang Penulisan.

a. Al-Musnad.

b. Manhaj Imam Ahmad dalam Meriwayat Hadith.

c. Manhaj Penulisan Al-Musnad.

d. Susunan dalam Musnad.

2. Karya Lain.

3. Mazhab Hanabilah.

4. Dasar Fiqih Imam Ahmad.

Fasal 2. Pendidikannya.

1. Pelayaran Imam Ahmad Bin Hanbal.

2. Guru Imam Ahmad Bin Hanbal.

3. Murid dan Pengikut Imam Ahmad Bin Hanbal.

Bab 17. Imam Tabarani.

Fasal I. Biografi Imam Tabarani.

1. Nama Dan Tempat Lahir.

2. Pengembaraan Dalam mencari keilmuan.

3. Keluarga Tabarani.

4. Kewafatannya.

5. Guru dan Muridnya.

6. Pujian Para Ulama Terhadapnya.

7. Karya-karyanya.

Fasal 2. Tiga Mu’jam.

1. Pengertian Mu’jam.

2. Pembahagian Mu’jam.

a. Kitab al-Mu’jam al-Kabir.

b. Kitab al-Mu’jam al-Ausat.

c. Kitab al-Jami’ as-Shagir.

3. Pendiriannya Tentang Al-Quran.

4. Kewafatan Imam Ahmad bin Hanbal.

Bab 18. Ibnu Abi Syaibah.

Fasal I. Biografi Ibnu Abi Syaibah.

1. Nama Penuh Beliau.

2. Kunyah Beliau.

3. Nisbah Beliau

4. Kelahiran Beliau.

5. Pencarian Iilmu Beliau.

6. Pandangan Ulama Terhadap Beliau.

7. Guru-guru Beliau.

8. Murid-murid Beliau.

9. Hasil penulisan Beliau.

10. Kewafatan Beliau.

Fasal 2. Kitab Musnaf Fi Al-Ahadith Wa Al-Asar.

1. Permulaan Susunan Hadith.

2. Pengenalan Kitab Musnafat.

3. Penamaan Kitab Musnaf Ini.

4. Susunan di dalam Musnaf Ibnu Abi Syibah.

5. Manhaj yang Terdapat dalam Musnaf Ibnu Abi Syibah.

6. Pandangan Ulama Terhadap Kitab Musnaf Ibnu Abi Syibah.

Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...