JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 12 Januari 2012

Manhaj Aqidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.


Tajuk: Manhaj Aqidah Ahli Sunnah al-Jama’ah.
Penulis: Ismail Omar.
Penerbit: Access Infotech

Kandungan

Prakata

Taqdim Pengenalan

Bahagian 1: Konsep Dan Dasar Aqidah Islam

Bab 1. Definisi, Kepentingan Dan Sumber-Sumber Aqidah

1.1. Definisi (Pengertian) Aqidah

1.1.1. Aqidah suci dan aqidah fasad

1.1.2. Kedudukan aqidah suci pada hari ini

1.2. Kepentingan Aqidah

1.2.1. Tujuan aqidah

1.2.2. Definisi tauhid

1.2.3. Kepentingan tauhid

1.3. Sumber-Sumber Aqidah

1.3.1. Pendahuluan

1.3.2. Sumber aqidah yang muktamad

1.3.3. Penerimaan ulama yang terawal akan sumber-sumber aqidah yang asli.

1.3.4. Penerimaan golongan ahli bid’ah

Bab 2. Islam, Iman Dan Ihsan

2.1. Aqidah Dan Amalan

2.2. Martabat-Martabat Dalam Agama

2.3. al-Islam

2.3.1. Definisi al-Islam

2.3.2. Rukun Islam

2.4. al-Iman

2.4.1. Definisi al-Iman

2.4.2. Bahagian-bahagian Iman

2.4.2.1. Ucapan hati

2.4.2.2. Ucapan lidah

2.4.2.3. Amalan hati

2.4.2.4. Amalan lidah dan anggota badan

2.4.3. Perbincangan bahawa amalan (zahir) adalah termasuk dalam definisi Islam

2.4.4. Naik dan turun lman

2.4.5. Antara Iman dan Islam

2.4.6. Kaitan lman dengan syariat

2.4.7. Rukun Iman

2.4.8. Tanda-tanda keimanan dan Kemanisannya

1. Kasih kepada Allah dan rasul-Nya

2. Kasih kepada ulama yang terawal (salaf) dan mencontohi serta mengikut jejak langkah mereka

3. Kasih dan marah kerana Allah

4. Agar membenci untuk kembali kepada kekufuran sepertimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka

2.5. al-Ihsan

2.5.1. Pengertian al-Ihsan dan kaitannya dengan Islam dan Iman

2.5.2. berkenaan al-Ihsan

2.5.3. Martabat-martabat Ihsan

Bahagian 2. Beriman Kepada Allah

Bab 3. Beriman Dengan Allah

3.1. Pendahuluan

3.2. Kepentingan Asas Keimanan Ini.

3.3. Pembicaraan-Pembicaraan Penting Terhadap Beriman Dengan Allah

Bab 4. Wujud Allah

4.1. Fitrah Yang Suci Menyaksikan Kewujudan Allah Tanpa Sebarang Dalil

4.2. Penyelewengan Dari Fitrah Yang Suci

4.3. Kejadian Musibah-Musibah Menyucikan Perasaan Fitrah

4.4. Kaum Musyrikin Yang Telah Diutuskan Rasulullah Kepada Mereka Mengakui Akan wujudnya Maha Pencipta

4.5. Kekufuran Manusia Pada Zaman Ini Adalah Lebih Besar Lagi

4.6. Setiap Makhluk Mesti Ada Penciptanya (Dalil-Dalil Syarak Dan Kejadian Alam)

Bahagian 3. Bahagian-Bahagian Tauhid

Bab 5. Pembahagian Tauhid

5.1. Bahagian-Bahagian Tauhid

5.2. Kaitan Antara Tiga Bahagian Tauhid

5.3. Salah Faham Dan Kekeliruan Berkenaan Definisi Tauhid

Bab 6. Tauhid Rububiyah

6.1. Makna Tauhid Rububiyah

6.2. Tauhid Rububiyah Merupakan Fitrah Semulajadi Hampir Kesemua Manusia

6.3. Tauhid Rububiyah Dengan Sendirinya Tidak Memasukkan Seorang Insan Ke Dalam Agama Islam

Bab 7. Tauhid Uluhiyah

7.1. Penjelasan Berkenaan Tauhid Uluhiyah

7.1.1. Tauhid Uluhiyah merangkumi bahagian-bahagian tauhid yang lain

7.1.2. Kepentingan Tauhid Uluhiyah

7.1.3. Kaedah al-Quran dalam berdakwah kepada Tauhid Uluhiyah

7.2. Cara Perlaksanaan Tauhid Uluhiyah

7.2.1. Konsep Uluhiyah dalam ertikata Syahadah ”La Ilaha Illallah”

7.2.1.1. Makna syahadah ”La Ilaha Illallah”

7.2.1.2. Hasil dari ucapan syahadah ini

7.2.1.3. Tujuh syarat-syarat penerimaan syahadah ”La ilaha Illallah”

1. Ilmu

2. Yakin

3. Penerimaan (Qabul)

4. Menurut Perintah/taat

5. Membenarkan

6. Ikhlas

7. Kasih

7.2.2 Makna ibadah (Ubudiyah) dalam ertikata mengesakan Allah dalam segala jenis ibadat

7.2.2.1. Hikmah dijadikan manusia

7.2.2.2. Beribadah kepada Allah sahaja adalah dakwah kesemua rasul-rasul

7.2.2.3. Definisi ibadah atau ubudiyah

7.2.2.4. Rukun ibadah

7.2.2.5. Syarat-syarat ibadah

7.2.2.6. Antara ibadah, tauhid rububiyah dan uluhiyah (hakikat kauniyah dan hakikat diniyah)

7.2.2.7. Agama itu kesemuanya adalah ibadah dan cara menghasilkan kesempurnaan ubudiyah

Bab 8. Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Allah

8.1. Kepentingan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat

8.1.1. Kekeliruan berkenaannya

8.1.2. Kepentingan yang hakiki

8.2. Definisi Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat

8.2.1. Pendapat ulama-ulama terawal berkenaan pengertian tauhid nama-nama dan dan sifat-sifat yang betul

8.2.1.1. Imam Waqi’ lbnu Jarrah

8.2.1.2. Imam al-Syafie

8.2.1.3. Imam Abu Hasan al-Asy’ari

8.2.1.4. Imam Ahmad Ibnu Hanbal

8.2.1.5. Pendapat ulama-ulama yang lain

8.3. Manhaj Untuk Memahami Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Allah Dengan Cara Yang Sahih

8.3.1. Tiga punca asasi untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah

8.3.1.1. Ketentuannya: Beriman dengan hanya apa yang Allah dan Rasul-Nya jelaskan atau tetapkan akan diri-Nya

8.3.1.2. Kesucian-Nya: tiada sesuatu menyerupai-Nya

8.3.1.3. Kesempurnaan-Nya: menghindar dari persoalan untuk mengetahui hakikat bentuk sepenuhnya

8.3.2. Salah faham terhadap cara menetapkan tauhid nama-nama dan sifat-sifat

8.3.2.1. al-Tasybih atau menyerupakan dan al-Tamsil atau menyamakan

8.3.2.2. al-Tahrif atau menukarkan

8.3.2.3. al-Ta’athil atau menafikan

8.3.2.4. al-Takyif atau menyoalkan bentuk dan cara

8.3.2.5. al-Tafwid atau menyerahkan

8.4. Namanama Allah Yang Amat Baik (al-Husna)

8.4.1. Penjelasan ayat 180 dalam surah al-A’araf

8.4.1.1. Maksud sebutan al-Husna

8.4.1.2. Cara,berdoa dengan nama-nama-Nya al-Husna

8.4.1.3. Penyimpangan dari penggunaan nama-nama Allah yang betul

8.4.2. Bilangan nama-nama Allah: Penjelasan hadith bagi Allah sebanyak 99 nama

8.4.2.1. Nama-nama Allah sebenarnya tiada terhitung banyaknya

8.4.2.2. Pendhaifan riwayat hadith-hadith yang mencatatkan 99 nama-nama Allah

8.4.2.3. Di antara sebab menguatkan iman: menghitung dan memahami nama-nama Allah serta berdoa dengannya

8.4.2.4. Tafsiran sambungan lafaz: la adalah witir dan suka kepada witir (bilangan ganjil)

8.4.2.5. Contoh pengagungan Rasulullah terhadap Allah dengan pemujian dan doa kepada-Nya

8.4.3. Nama Tuhan yang paling agung: Allah

8.5.1. Sifat-Sifat Allah

8.5.2. Beberapa kaedah penting untuk memahami sifat-sifat Allah secara betul

8.5.1.1. Apa jua penetapan yang dibuat kepada mana-mana sifat maka penetapan ini juga sama sabitnya dengan sifat-sifat yang lain

a) Mereka yang menetapkan beberapa sifat sahaja (golongan Asy'ariah)

b) Mereka yang menetapkan nama-nama Allah dan menafikan sifat-sifat-Nya (golongan Muktazilah)

c) Mereka yang menafikan kedua-dua nama-nama dan juga sifat-sifat Allah (golongan Jahmiyah)

8.5.1.2. Penetapan bagi sifat-sifat Allah sama seperti penetapan terhadap zat-Nya

8.5.1.3. Ayat-ayat sifat bukan dari ayat-ayat mutasyabih dan dengan itu tidak perlu ditakwil

8.5.1.4. Makna zahir sifat-sifat Allah tidak sekali-kali membawa makna kepada penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk-Nya dan dengan itu tidak perlu ditakwilkan

8.5.1.5. Sifat-sifat Allah terbahagi kepada dua: tetap (positif) dan negatif

8.5.1.6. Sifat-sifat positif terbahagi kepada dua: sifat-sifat zat dan sifat-sifat perbuatan

8.5.2. Pengenalan dan penerangan berkenaan beberapa sifat Allah menerusi al-Quran dan Hadith

8.5.2.1. Zat Allah

8.5.2.2. Sifat ilmu

8.5.2.3. Iradah (berkehendak)

8.5.2.4. Wajah Allah yang maha suci

8.5.2.5. Dua tangan Allah

8.5.2.6. Istiwa’ (berada) di atas ’Arasy

8.5.2.7. Di mana Allah?

8.5.2.8. Sifat bersama

8.5.2.9. Berkata-kata

8.6. Penyelewengan Dari Manhaj Yang Suci Dalam Penetapan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Serta Penyangkalan Terhadapnya

8.6.1 Perhatian penting: Perbezaan antara golongan Ahli Sunnah dan golongan Asya'ariah  bukan dalam masalah sifat-sifat Allah sahaja

8.7. Kesan Pendidikan Hasil Dari Pengetahuan Tauhid Nama-Nama Dan Sifat-Sifat Di Kalangan Individu Dan Masyarakat

8.7.1. Hubungan dengan Tuhannya

8.7.2. Perhubungannya sesama makhluk

Bahagian 4. Nafian Kepada Aqidah Tauhid: Syirik, Kufur Dan Bid’ah

Bab 9. Penyekutuan Aqidah Tauhid: Syirik

9.1. Permulaan Terjadinya Syirik Dan Perkembangannya

9.1.1. Generasi pertama manusia kesemuanya adalah mengamalkan tauhid

9.1.2. Timbulnya syirik dan permulaan pemesongan aqidah adalah disebabkan pemujaan orang-orang yang salih

9.1.3. Perkembangan syirik di zaman Nabi Nuh dan umat-umat selepasnya

9.1.4. Kesimpulan pengajaran dari perutusan dakwah rasul-rasul kepada manusia

8.2. Bahagian-Bahagian Syirik

9.2.1. Syirik besar

9.2.1.1. Bahayanya bahagian syirik ini

9.2.1.2. Kesannya terhadap seorang manusia

9.2.1.3. Contoh-contoh syirik besar

a) berlebih-lebihan memuja orang-orang salih termasuk nabi-nabi:

i) melampaui batas dalam memuji mereka

ii) melukis atau mengukir

iii) membuat binaan atas kubur

b) Berdoa kepada yang lain selain dari Allah (masalah tawassul, istighasah, syafaat)

i) bertawassul dengan iman dan annal salih

Bab 10. Pengingkaran Aqidah Tauhid: Kufur

10.1. Kufur Dan Iman

10.1.1. Ingkar aqidah

10.1.2. Amalan-amalan dan sebutan-sebutan yang boleh dihukumkan kafir

10.1.3. Hukum terhadap orang-orang kafir

10.1.4. Kedudukan seorang kafir di sisi Allah

10.2. Bahagian-Bahagian Kufur

10.2.1. Kufur besar

10.2.1.1. Kufur bohong (al-Takzib)

10.2.1.2. Kufur enggan (al-iba’) dan takabbur (al-Istikbar)

10.2.1.3. Kufur ragu-ragu (dzan) dan syak

10.2.1.4. Kufur tiada peduli (al-’Ikraad)

10.2.1.5. Kufur munafik

10.2.1.6. Kufur ingkar (juhud)

10.2.2. Kufur kecil

10.2.3. Antara iman, kufur dan bahagian-bahagian kufur

10.3. Masalah Nifaq Atau Munafik

10.3.1. Bahagian-bahagian munafik

10.3.1.1. Nifaq besar

10.3.1.2. Nifaq kecil

10.3.2. Tindakan orang-orang Muslimin terhadap orang-orang munafik di dunia

10.3.3. Sifat-sifat dan bahayanya orang-orang munafik

10.3.4. Taubat orang-orang munafik

10.4. Masalah Fasiq

10.4.1. Fasiq amalan dan fasiq iktiqad

10.4.2. Syarat-syarat taubat fasiq iktiqad

10.5. Hukum Orang-Orang Islam Yang Mengerjakan Maksiat

10.5.1. Ringkasan iktiqad Ahli Sunnah wal-Jamaah berkenaan perkara ini

10.5.2. Martabat-martabat ahli tauhid dan ahli neraka di akhirat

10.5.3. Dalil-dalil yang pada zahirnya mengkafirkan pembuat maksiat atau dosa-dosa besar

10.5.4. Salah faham golongan Bid’ah ke atas makna zahir nas-nas dari al-Quran dan hadith

10.5.5. Kesimpulan iktiqad Ahli al-Sunnah Wal-Jamaah berkenaan pembuat maksiat

10.6. Masalah Menghukum Dengan Hukum Allah Dan Kafir Mengkafir

10.6.1. Nas-nas berkenaan menghukum dengan hukum Allah

10.6.2. Pendapat dan penafsiran ulama berkenaan ayat-ayat di atas

10.6.2.1. Pendapat Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah

10.6.2.2. Pendapat Imam Ibnu al-Qayyim

10.6.2.3. Pendapat as-Syeikh Muhammad Ibrahim Ali as-Syeikh

10.2.2.4. Pendapat Imam lbnu Abi al-Iz

10.6.3. Masalah kafir mengkafir

10.6.4. Kelebihan dan faedah menghukum dengan syariat Islam

10.6.5. Mereka yang dipertanggungjawabkan supaya berhukum dengan hukum/syariat Allah

10.6.5.1. Pemerintah

10.6.5.2. Para ulama

10.6.5.3. Keseluruhan umat muslimin

Bab 11. Penyelewengan Aqidah Tauhid: Bid’ah.

11.1. Muqaddimah: Masalah Bid’ah

11.1.1. Bid’ah adalah masalah pokok/usul/aqidah

11.1.2. Ringkasan sejarah permulaan dan perkembangan bid’ah

11.2. Pengertian Bid’ah

11.2.1. Definisi bid’ah dari segi bahasa

11.2.2. Definisi bid’ah dari segi syarak

11.2.2.1. Perbincangan pendapat yang mengatakan wujudnya bid’ah hasanah serta membahagikan bid’ah kepada beberapa bahagian:

a) Pendapat golongan tersebut

b) Perbincangan berkenaan dalil-dalil pendapat golongan ini

i) Hadith: “Apa yang dipandangkan oleh al-Muslimun (orang-orang Islam) baik, maka ia adalah di sisi Allah baik”

ii) Hadith Umar “Ini adalah sebaikbaik bid’ah”

iii) Hadith: “Sesiapa yang melaksanakan dalam Islam sunnah hasanah”

iv) Firman Allah: “Dan mereka telah mengada-adakan (mereka-rekakan) rahbaniyah”

v) Kenyataan Abdullah lbnu Umar r.a sembahyang dhuha berjemaah di masjid sebagai bid’ah

vi) Perbuatan para sahabat mengumpul al-Quran, menulisnya dalam satu mashaf, dan akhirnya mengiktirafkan ke atas mashaf Uthman sahaja

vii) Kenyataan yang diriwayatkan oleh Imam as-Syafie bahawa bid’ah itu terbahagi kepada dua dan seterusnya pembahagian bid’ah oleh setengah golongan kepada lima hukum fiqh

c) Kesimpulan pendapat ini

11.2.2.2. Perbincangan pendapat yang menolak atau memburukkan setiap perbuatan bid’ah

a) Ringkasan pendapat ini

b) Keterangan bahawa agama itu telah sempurna tanpa memerlukan sebarang perubahan atau rekaan (bid’ah)

c) Dalil-dalil yang menunjukkan bahawa setiap bid’ah adalah menyesatkan

Kesimpulan perbahasan berkenaan pengertian bid’ah yang betul

11.2.4. Perbezaan antara bid’ah dan al-Masalih al-Mursalah

11.2.4.1 Definisi/pengertian al-Masalih al-Mursalah

a) Penerimaan ulama’ fiqh sebagai satu sumber syariat

i) Pendapat yang menerima al-Masalih al-Mursalah

ii) Pendapat yang menerimanya tanpa kepastian yang jelas ataupun dengan syarat-syarat tertentu

iii) Pendapat yang menolak al-Masalih al Mursalah

b) Dalil-dalil pensyariatan al-Masalih al-Mursalah

c) Perbezaan pendapat dalam mendefinisikan al-Masalih al-Mursalah

i) Pendapat (definisi) yang menentukan maksud syarak

ii) Pendapat (definisi) yang menyerahkannya kepada akal

iii) Pendapat (definisi) yang menyatukan maksud syarak dan akal

11.2.4.2. Contoh-contoh al-Masalih al-Mursalah

11.2.4.3. Bahagian-bahagian maslahah dan martabat-martabatnya

(a) Maslahah yang diiktibarkan

(b) Maslahah yang dibatalkan

(c) Maslahah mursalah

11.2.4.4. Kaitan antara bid’ah dan masalih mursalah

11.2.4.5. Perbezaan antara bid’ah dan masalih mursalah

11.3. Penganjuran Untuk Mengikuti (Ittiba’) Sunnah Rasul Dan Masalah Taqlid Yang Menyebabkan Penyebaran Bid’ah

11.3.1. Sunnah Rasul

11.3.1.1. Makna sunnah

11.3.1.2. Bahagian-bahagian sunnah

a) Sunnah sebutan

b) Sunnah perbuatan

c) Sunnah meninggalkan

d) Sunnah persetujuan

e) Sunnah al-Khulafa’ al-Rasyidin

11.3.2. (mengikuti) sunnah Rasul

11.3.2.1. Makna ittiba’ dan taat

11.3.2.2. Dalil-dalil ittiba’

11.3.3. Masalah taqlid dan kaitannya dengan bid’ah

11.3.3.1. Definisi taqlid

11.3.3.2. Perbezaan antara taqlid dan ittiba’

11.3.3.3. Perbincangan Pelbagai pendapat berkenaan hukum bertaqlid

a) Pendapat yang melarang bertaqfid tanpa pengecualian

b) Pendapat yang membolehkan bertaqlid kepada imam-imam mujtahidin

c) Pendapat yang hanya membenarkan taqfid oleh mereka yang tiada keahlian (ilmu) tentang ijtihad

11.3.3.4. Kesimpulan terhadap kesemua pendapat berkenaan hukum bertaqlid

11.3.3.5. Masalah ta’assub kepada keempat mazhab sahaja serta cara mengatasinya

a) Pembatalan pendapat pintu ijtihad sudah ditutup

b) Kenyataan imam-imam besar dalam mazhab feqah yang empat

c) Bertaqlid kepada salah satu dari empat mazhab bukanlah wajib atau pun sunat

d) Penyesatan dan kejahilan sesiapa yang taksub kepada mana-mana manusia selain dari Rasulullah

e) Pembahagian pendapat mazhab-mazhab kepada tiga bahagian

f) Cadangan cara untuk mengatasi masalah taksub mazhab semasa

11.3.3.6. Kaitan taqfid dengan bid’ah: Penyebaran bid’ah disebabkan amalan taqlid yang batil

11.4. Bahagian-Bahagian Bid’ah

11.4.1. Bid’ah haqiqiyah dan bid’ah idhafiyah (tambahan)

11.4.1.1. Bid’ah haqiqiyah

11.4.1.2. Bid’ah idhafiyah (tambahan)

11.4.2. Bid’ah ta’abbudiyah (ibadah) dan bid’ah ’adiyah (adat)

11.4.3. Bid’ah fi’liyah (perbuatan) dan bid’ah tarkiyah (peninggalan)

11.4.4. Bid’ah iktiqadiyah, qawliyah (pendapat) dan amaliyah

11.5.Sebab-Sebab Timbulnya Dan Tersebamya Bid’ah

11.5.1. Kejahilan kepada maksud-maksud syarak

11.5.1.1. Kesempurnaan syarak

11.5.1.2. Dakwaan pertentangan antara nas-nas yang sahih

11.5.2. Kejahilan terhadap alat-alat untuk memahami nas-nas yang sahih

11.5.3. Kejahilan berkenaan As-Sunnah dan kedudukannya dalam pensyariatan

11.5.4. Meninggikan peranan akal terhadap nas-nas mutasyabih

11.5.5. Pengikutan hawa nafsu

11.5.6. Penyelewengan terhadap nas-nas mutasyabih

11.5.7. Berlebih-lebihan dalam taat serta memuliakan kepada yang bukan maksum

11.5.8. Sebab-sebab yang lain Kesan-Kesan Bid’ah

11.6.1. Mematikan sunnah

11.6.2. Pertengkaran, perbalahan dan perselisihan yang batil

11.6.3. Berpecah-pecah terkeluar dari jemaah Islam menuruti golongan-golongan yang fasad

11.6.4. Penyesatan manusia tanpa pengunduran semula ke jalan yang benar dari amalan bid’ahnya.

11.7. Hukum Bid’ah

11.7.1. Pembahagian hukum kepada perbuatan bid’ah

11.7.2. Dosa bid’ah pada dasarnya lebih berat dari dosa-dosa besar

11.8. Cara Untuk Membasmi Bid’ah

11.8.1. Penyebaran ilmu berkenaan al-Sunnah

11.8.2. Mempraktikkan amalan sunnah dalam segenap lapisan masyarakat (individu dan jemaah)

11.8.3. Mengkaji serta menyebarkan pengetahuan berkenaan kesesatan dan bahayanya bid’ah

11.8.4. Menyekat dan mencegah sebab-sebab timbul dan tersebarnya bid’ah

11.8.5. Mengasingkan serta memulaukan pembuat bid’ah

11.8.6. Kesimpulan: Amal makruf dan nahi mungkar.

Rujukan.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...