JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Ahad, 1 Januari 2012

Islam Dan al-Hadith: Satu Analisa Ke Atas Usaha-Usaha Merosakkan Peribadi Dan Autoriti Rasulullah (s.a.w.)


Tajuk: Islam Dan al-Hadith: Satu Analisa Ke Atas Usaha-Usaha Merosakkan Peribadi Dan Autoriti Rasulullah (s.a.w.)
Penyelenggara: Abdul Halim El-Muhammady.
Penerbit: Angkatan Belia Islam Malaysia.

Kandungan

Pengantar

Bab 1. Kedudukan al-Hadith Dan al-Sunnah Dalam Islam

Pengertian al-Hadith Menurut Bahasa

Pengertian al-Sunnah Men urut Bahasa

al-Hadith dan al-Sunnah Menunit Istilah

al-Sunnah Menurut Ahli Usitl dan Pembahagiannya

al-Khabar dan al-Athär

Konsep Wahyu

Wahyu Menutut Bahasa

al-Wahyu Menurut Syarak

Cara Wahyu Disampaikan

Titik-titik Persamaan antara Nabi-nabi dalam Menerima Wahyu

al-Hadith al-Qudsi dan al-Hadith al-Nabawi

Perbezaan di antara al-Quran, al-Hadith al-Qudsi dan al-Hadith al-Nabawi

Autoriti al-Sunnah dan Statusnya

a. Taat kepada Rasulullah Wajib

b. Rasululah (s.a.w.). sebagai Pentafsir al-Quran

c. Rasulullah (s.a.w.) sebagai Penggubal Undang-undang

d. al-Quran dan al-Sunnah dari Satu Sumber

Status al-Sunnah

Fungsi al-Sunnah

al-Sunnah Menguatkan Nas-nas al-Quran

al-Sunnah Menghuraikan Nas-nas al-Quran yang Mujmal

al-Sunnah Mentakhsiskan (Menentukan) Maksud Nas yang Umum

al-Sunnah Membatasi Nas al-Quran yang Mutlak

al-Sunnah Menambah hukum-hukum yang terdapat Asasnya di dalam al-Quran

Bab 2. Kepentingan Bahasa Arab Dalam Memahami Islam

Bahasa Arab sebagai Bahasa Terpilih

Keistimewaan-keistimewaan Bahasa Arab

Penguasa Bahasa Arab dan Autoritinya

Bahasa Arab dan Agama Islam

Bahasa Arab: Pengantar Pengucapan Kebudayaan Islam dan Pengaruhnya

Penutup

Bab 3. al-Hadith Dan Orientalisme

Kesusasteraan Arab Awal

Konsep Orientalis terhadap Masyarakat Islam Awal

Penulisan al-Hadith

Disiplin, Isnad dan Orientalis

Ketulenatz Isnad

al-Hadith dan Ketulenannya

Orientalisme dan Pengajian al-Hadith

Metode Kritikan Moden terhadap al-Hadith

Kesimpulan

Bab 4. Kassim Ahmad Dan Islam

Bab 5. Penolakan Buku Dari Sudut Metodologi

Kaedah Kajian

Metode Penulisan Ilmiah: Keaslian Sumber

Penggunaan Istilah dan Terjemahan al-Quran yang Tidak Tepat

Keaslian Pemikiran dan Kritikan

Tidak Amanah dalam Pengemukaan Fakta dan Analisis

Bab 6. Penolakan Buku Dari Sudut Sumber Autoriti

a. Kegagalan Memahami Idea al-Syafie

b. Kegagalan Memahami Konssep Wahyu

c. Kegagalan Memahami Peranan Nabi

Kekeliruan tentang Perlaksanaan Kaedah dan Amalan

Bab 7. Penolakan Buku Dari Sudut Sejarah

al-Hadith Wujud pada Zaman Rasulullah (s.a.w.)

Kedudukan al-Hadith sebelum Dibukukan

Larangan dan Keharusan Menulis al-Hadith

al-Hadith Tersimpan dengan Baik

Sahifah-Sahifah yang Mengandungi al-Hadith

Kemunculan Ilmu al-Hadith

Pembahagian al-Hadith

al-Hadith Palsu

Contoh-contoh al-Hadith yang Dikemukakan oleh Kassim

a. al-Hadith Tergolong Fahan Kepuakan

b. al-Hadith Membawa kepada Kebekuan dan Oportunisme Politik

Bab 8. Penolakan Hujah Berdasarkan Dialog Dengan Kassim

a. Istilah

b. PengertianUlama

c. al-Hadith Membawa Kemunduran?

Perpecahan Akibat Polimik Syiah-Sunni

Kemunduran dan Pembangunan

a. Pendekatan Islam

b. Pendekatan Barat

Bab 9. Pemalsuan al-Quran Oleh Rashad Khalifa

Bab 10. Nove; Satanic Verses Oleh Salman Rushdie Dan Penyokong Penyokongnya Di Barat.

a. Sikap Sebelum Ini

b. Novel Ayat-ayat Syaitan’

Pandangan-pandangan dari Barat

Komentar Penulis Terhadap Beberapa Pandangan Barat

Kesimpulan

Penutup

Senarai Nota Kaki

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...