JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 9 Februari 2012

al-Ghazali Dan Konsep al-Nur.


Tajuk: al-Ghazali Dan Konsep al-Nur.
Penulis: Azlan Khalil Shamsuddin.
Penerbit: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

al-Ghazali seorang ilmuwan ulung pada abad ke-5H/11M yang telah meninggalkan warisan ilmu yang amat bernilai bukan sahaja untuk umat Islam tetapi juga umat yang lain. Kemasyhurannya menjadi begitu memuncak selepas kematian beliau dan namanya disebut-sebut sehingga ke masa kini. Di kepulauan Melayu, keilmuan al-Ghazali yang amat diminati ramai ialah ilmu tasawuf sehingga dianggap tidak sempurna pengajian bidang tasawuf sekiranya beberapa buah kitab al-Ghazali tidak dipelajari malahan ada orang yang merasa lengkap pengajian tersebut hanya dengan mempelajari kitab-kitab al-Ghazali.

Buku kecil ini dianggap menarik kerana perbincangannya yang menyeluruh tentang al-Ghazali, keunggulan al-Ghazali dan kritikan orang terhadap al-Ghazali serta perbincangan tentang konsep al-Nur dari perspektif yang sebenar. Al-Ghazali menyatakan bahawa cahaya (Nur) adalah seperti cahaya badani, cahaya mata dan akal kecerdasan. Cahaya yang sebenarnya adalah Allah s.w.t., kerana cahaya yang bukan dari Allah s.w.t. bukanlah hakikat ataupun kebenaran. Pengertian cahaya berbeza menurut golongan manusia. Al-Ghazali membahagikan mereka kepada tiga golongan, iaitu orang awam, orang khusus dan orang yang lebih khusus. Pembaca akan mendapat manfaat daripada buku ini sehingga tidak mungkin mengalami kesesatan dalam cahaya Ilahi yang hakiki.

Kandungan

Pengenalan

Bab 1. Riwayat Hidup al-Ghazali

Krisis Intelektual al-Ghazali

Daripada Beruzlah kepada Kehidupan Bermasyarakat

Keengganan al-Ghazali untuk Kembali ke Baghdad

Bab 2. Kritik al-Ghazali Terhadap Ahli Falsafah

Kesan Tahafut al-Falasifah

Bab 3. al-Ghazali: Kejayaan Serta Kritikan Terhadapnya

Bab 4. Definisi Cahaya Menurut Bahasa Dan Penelaahan Awal Mengenai Cahaya Menurut al-Ghazali.

Cahaya Menurut Bahasa

Konsep Cahaya Menurut al-Ghazali

Makrifat dan Nur

Akal, Roh dan Jiwa Insaniyah (Nafs).

Akal Sebagai Nur

Penjelasan tentang Nur

al-Quran Sebagai Sinar Suria Akal

Alam Lahir dan Alam Ghaib Berserta Cahaya-cahayanya

Sumber-Sumber Tingkat Cahaya

Bab 5. Tafsir Ayat-Ayat Tentang al-Nur

Pengertian:-

al-Nur

Mishkat

Misbah

al-Zujalah,

Syajarah Zaytun.

Kesimpulan

Bab 6. Perbahasan Lanjut Tentang al-Nur

Susunan dan Darjat Cahaya Duniawi dan Samawi Misalnya Pelita

Hakikat Kebenaran Golongan Sufi

Lanjutan Perbahasan Wajah Allah yang Berhubung dengan Cahaya dan Allah

Hubungan Antara Cahaya dengan Allah

Bab 7. al-Hijab

Yang Terselubung oleh Hijab Gelap-gelita

Yang Terselubung oleh Hijab Campuran Antara Gelap dan Terang

Yang Terselubung oleh Hijab Cahaya TerangBenderang

Titik Tujuan yang Diselidiki

Bab 7. Khatimah

Beberapa Hadith Tentang al-Nur

Bibliografi

Senarai Istilah

Indeks

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...