JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Selasa, 20 Mac 2012

Permasalahan Liku-Liku Dan Dasar-Dasar Pengabdian Kepada Allah Menurut Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah.


Tajuk: Permasalahan Liku-Liku Dan Dasar-Dasar Pengabdian Kepada Allah Menurut Fatwa Syeikh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyyah.
Penulis: Dr. Rushdi Bin Ramli.
Penerbit: Crescent News Sdn. Bhd.

Kandungan

Dustur Ilahi

Ungkapan Berharga Para Ulama Rabbani Termasyur

Mukaddimah

Fatwa 1

Risalah al-Vbudiyyah

Ibadah Dalam Islam Bersifat Komprehensif Dan Merangkumi Setiap Amalan Yang Dicintai Allah, Zahir Dan Batin

Ibadat Dalam Islam Merangkumi Amalan-Amalan Hati

Beribadat Kepada Allah Adalah Kemuncak Matlamat Penciptaan Manusia Dan Jin Dari lntipati Perutusan Ke Semua Para Rasul Allah

al-Ubudiyyah Merupakan Sifat Khusus Para Malaikat, Para Rasul Dan Nabi Serta Hamba-Hamba Allah Yang Salih

Ibadat Dalam Islam Merupakan Adunan Dan Kombinasi Antara Rasa Hina Diri Dan Rasa Cinta Yang Tertinggi Terhadap Zat Allah

Pengakuan Rububiyyah Allah Semata-Mata Adalah Tidak Mencukupi Kerana Ianya Diakui Bersama Oleh Golongan Mukmin Dan Kafir

Pengakuan Bahwa Allah Adalah Maha Pencipta Wajib Disusuli Dengan Penghayatan Allah Sebagai Zat Yang Disembah

Umat Islam Wajib Membezakan Antara Hakikat Tuntutan tawhid uluhiyyah Dan Hakikat tawhid rububiyyah

Kesilapan Segolongan Ahli Ibadat Yang Reda Dengan Kekufuran Dan Perbuatan Maksiat

Bersikap Reda Dengan Dosa Dan Maksiat Yang Berlaku Bukanlah Dari Ajaran Islam

Kritikan Terhadap Fahaman Wahdah al-Wujud Yang Tersasar

Penyaksian tawhid rububiyyah Yang Benar Menurut Neraca Islam Dan Sanggahan Terhadap Fahaman Wahdah al-Wujud

Orang-Orang Mukmin Yang Benar Sentiasa Meraikan Hukum-Hakam Syarak Dan Berjuang Menegakkan Agama Allah Disebalik Keimanan Mereka Kepada Rububbiyyah Tuhan

Perihal Golongan Ahli Sufi Dan Ahli Tarekat Yang Melampau Dan Tersasar

Tafsiran Ayat 99 Surah al-HijrYang Menyeleweng

Tuntutan Pengabdian Diri Kepada Allah Berterusan Sehingga Ke Akhir Hayat

Kenyataan Golongan Yang Tersasar Ini Merupakan Suatu Penentangan Terhadap Islam

Perumpamaan Ahli Ibadah Yang Mengharuskan ”Keguguran” Taklif Hukum-Hakam Agama

Persamaan Yang Dapat Dilihat Antara Golongan Ahli Ibadah Yang Tersasar Dengan Kaum Musyrikin Yang Mempersekutukan Allah

Kegelinciran Ahli Ibadah Yang Mengabaikan Tuntutan ”Berusaha Dan Berikhtiar” Di Maqam Fana’ Tawhid Rububiyyah

Perihal Ahli Ibadat Yang Tertipu Dengan Perkara-Perkara Yang Luar Biasa

Kesempurnaan Manusia Tercapai Dalam Merealisasikan al-Vubudiyyah

Seruan Ke Arah Pengabdian Diri Kepada Allah Adalah Perutusan Terbesar Yang Dibawa Oleh Para Rasul

Perihal Golongan Yang Menyembah Nikmat-Nikmat Keduniaan Seperti Kekayaan, Pangkat Dan Sebagainya

Perhambaan Yang Sebenar Adalah ”Perhambahan Hati” Dan Kewajipan Menuntut Rezki Dari Allah Semata-Mata

Kewajipan Mengharapkan Kurniaan Allah Dan Bertawakal Kepada-Nya Dan Kesannya Dalam Konteks Peningkatan Rasa Ubudiyyah Kepada Tuhan

Larangan Bertawakal Kepada Sesuatu Yang Lain Dari Tuhan

Perihal Lelaki Yang Dijajah Serta Diperhambakan Oleh Wanita

Penjajahan Dan Penaklukan Hati Adalah Lebih Besar Kemudaratannya Dari Penjajahan Anggota Lahiriah

Pahala Dan Siksaan Allah Adalah Pada Hakikatnya Berasaskan Kepada ”Perhambaan Hati”

Persoalan Kecintaan kepada Allah

Perihal Cinta ”Kerana Allah” Adalah Natijah Dan Buah Daripada Kecintaan Yang Sempurna Terhadap Allah Dua Tanda Yang Nyata Bagi Orang Yang Benar Dalam Menyintai Allah

Kaedah Besar Berkaitan ”Kecintaan Kepada Tuhan” Yang Per lu Difahami

Tanda Yang Nyata Mengenai Kelemahan Rasa Cinta Kepada Allah Tidak Sanggup Mengharungi Kesusahan Dan Kepayahan Yang Dituntut Oleh Rasa Cinta Tersebut

Rasa Cinta Akan Melahirkan Pengabdian Diri Kepada ”Objek Yang Dicintai”

Hati Manusia Sentiasa Mendambakan Tuhan Di Mana Hanya Melalui Beribadat Kebahagiaan Hidup Akan Dicapai

Setiap Hamba Memerlukan Pertolongan Tuhan Bagi Merealisasikan al-Ubudiyyah

Hanya Tuhan Yang Boleh Dicintai Kerana ”Zat”-Nya

Gambaran Pengabdian Diri Yang Sebenar Kepada Allah Menurut Mazhab al-Salaf al-Salih

Kecenderungan Untuk ”Menyembah” Adalah Pembawaan Semulajadi Manusia Di Mana Barangsiapa Tidak Menyembah Allah Pasti Akan Terseret Untuk Menyembah Makhluk-Nya

Perihal Golongan Yang Mengabaikan Perintah-Perintah Allah Di Sebalik Dakwaan Menyintai Allah

Nabi Ibrahim Membezakan Antara Zat Allah Dan Zat Makhluk-Nya Dan Tanda-Tanda Hati Yang Hampir Dengan Allah

Perihal Fana’ Di Kalangan Ahli Sufi: Tiga Kategori Fana’

Tafsiran Yang Sahih Mengenai Ungkapan Sebahagian Kaum Sufi ”Aku tidak nampak di sekeliling aku melainkan Tuhan semata-mata”

Kesepakatan Para Ulama Sufi Muktabar Bahawa Zat Allah Tidak Bersatu Dengan Zat Makhluk Ciptaan-Nya Dalam Apa Jua Keadaan

Maqam al-jam’ [pengalaman kerohanian bersatu dengan Allah] Dan Maqam al-farq al-thani [pengalaman kerohanian perpisahan dengan Allah selepas penyatuan dengan-Nya] Di Kalangan Kaum Sufi Menurut Kefahaman Dan Tafsiran Ibn Taymiyyah

Persoalan Kaedah Berzikir Yang Terbaik Menurut Ibn Taymiyyah

Kedudukan Zikir.Dengan al-ism al-mu frad Menurut Ibn Taymiyyah

Ungkapan Zikir Hendaklah Dalam Bentuk Ayat Yang Sempurna

Perintah Menyebut Nama Allah Dalam al-Quran Dan Tafsirannya Yang Sahih

Ungkapan Zikir Dalam Islam Bersifat Ungkapan Ayat Yang Sempurna

Dua Dasar Terbesar Agama Islam

Fatwa 2

Risalah Perihal Para Ahli Sufi Dan Para Fuqaha

Penjelasan Mengenai Asal Usul Kalimah Sufi

Golongan Ahli Sufi Yang Terawal Wujud Di Daerah Basrah

Keterlaluan Dalam Beribadat Di Kalangan Ahli Ibadat Basrah

Pendirian Majoriti Ulama Mengenai Insiden ”Ledakan Kerohanian Yang Keterlaluan” Di Kalangan Ahli Ibadat

Kedudukan Ledakan Kerohanian Yang Keterlaluan Dalam Konteks Dosa Dan Pahala

Kedudukan Kelazatan Beribadat Yang Mengakibatkan Hilang Kesedaran Yang Mutlak

Golongan Ahli Ibadah Yang Paling Utama Dalam Masalah Ini

Penilaian Ibn Taymiyyah Terhadap Keterlaluan Segolongan Ahli Sufi

Al-Quran Dan Al-Sunnah Adalah Sebaik-Baik Pertunjuk Dalam Persoalan Ibadat Dan Bertagarrub Kepada Allah

Para Sahabat Nabi (s.a.w.) Adalah Contoh Dan Ikutan Umat Islam Sepanjang Zaman

Persoalan Kefakiran: Antara Golongan fakir Yang Bersabar Dan Golongan Kaya Yang Bersyukur Manakah Yang Lebih Utama

Siapakah Wali Allah Yang Sebenar

Pembahagian Wali Allah Kepada Dua Golongan

Fatwa 3

Penghuraian ”Maslahah” Dalam Beribadat Dan Persoalan al-lqtisad Fl al-qbadah [Penragan Tuntutan Rohani Dan Jasmani] Dan Beberapa Kaedah Utama Yang Berkaitan Dengannya

Fatwa 4

Mengenai Amalan Salih yang Paling Utama Di Sisi Allah Selepas Perlaksanaan Amalan-Amalan Ibadat Wajib

Fatwa 5

Persoalan Manakah Yang Terutama Antara Melakukan Ibadat, Mempelajari Ilmu Syarak dan Mencapai Kasyaf

Fatwa 6

Masalah Apakah Benar Menyintai Kehidupan Dunia Punca Segala kerosakan

Fatwa 7

Persoalan Adakah Benar Ukuran Keutamaan Ibadat Berdasarkan Tahap Kesusahan dan Kepayahan Yang Dialami

Fatwa 8

Kedudukan Perbuatan-Perbuatan Harus [al-mubahat] Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 9.

Persoalan Beruzlah Dan Berkhalwat Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 10

Permasalahan Bersuluk Dalam Konteks Menuju Allah

Fatwa 11

Persoalan Zuhud Yang Sebenar Dalam Konteks Pengabdian Diri Kepada Allah

Fatwa 12

Perihal Kewajipan Berusaha Untuk Mencapai Maqam Tawhid Dan Darjat al-Ihsan Yang Tertinggi

Fatwa 13

Persoalan Antara ”Amalan Hati” Dan ”Ibadat Lahiriah” Manakah Yang ”Lebih Wajib” Dan Perlu Diutamakan Menu rut Syarak

Fatwa 14

Persoalan Adakah Wajar Meninggalkan Amalan Salih Yang Disyariatkan Allah Hanya Kerana Takut Dikatakan ”Riak Dalam Beramal Ibadat”

Fatwa 15.

Persoalan Mencari Kelazatan,

Pembahagian Kelazatan Kepada Kelazatan yang Hak, Kelazatan Yang Palsu Dan Kelazatan Yang Diharamkan Dalam Konteks Mengabdikan Diri Kepada Allah

Fatwa 16

Persoalan ”Ibadat Sunat Yang Terbaik” Boleh Berbeza Antara Seorang Individu Dengan lndividu Yang Lain

Fatwa 17

Persoalan Hakikat ”Redha Dengan Ketentuan Allah” Dalam Konteks Menuju Allah Dan Beberapa Kekeliruan Yang Berlaku

Fatwa 18

Beberapa Kaedah Penting Yang Perlu Difahami Berkaitan Dengan Dosa-Dosa Besar Dan Tingkatannya

Fatwa 19

Persoalan Kefarduan Bertaubat Kepada Allah Dalam Setiap Detik

Kewajipan Bertaubat Dari ”Amal Kebaikan” [al-hasanat] Yang Telah Dilakukan Dan Hukum Bisikan Jahat Dalam Hati

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...