JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 29 Mac 2012

Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.


Tajuk: Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini.
Penyelenggara: Paizah Hj. Islmail & Ridzwan Ahmad
Penerbit: Akademi Pengajian Islam Universti Malaya Dan al-Baian Corporation Sdn Bhd

Buku ini mengutarakan suatu gagasan idea untuk melahirkan hukum Islam berdasarkan pendekatan semasa dan setempat di Malaysia. Ia mengemukakan beberapa perbincangan melibatkan konsep fiqh Malaysia, cabaran semasa terhadap penerusan serta perlaksanaan konsep tersebut, pendekatan khusus dalam meralisasikannya yang melibatkan beberapa teori-teori tertentu seperti metode penafsiran nas, pemakaian qiyas, penggunaan maslahah serta 'urf dan sebagainya. Di samping itu beberapa permasalahan semasa yang melibatkan pemodifikasian terhadap beberapa hukum fiqh di Malaysia dikemukakan secara detil dan komprehensif.

Kandungan

Bab 1. Konsep

Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran
> Prof. Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid

Fiqh Malaysia: Suatu Tinjauan Sejarah
> Dr. Rahimin Affandi Abdul Rahim

Asas-asas Pembentukan Fiqh Malaysia: Satu Saranan
> Shukeri Mohamad

Bab 2. Teori

Faktor-faktor Semasa dan Setempat di Malaysia yang Boleh Mempengaruhi Penafsiran Nas Syarak dalam Menentukan Hukum
> Dr. Abdul Karim Ali

Perlaksanaan Qiyas dalam Faktor Semasa dan Setempat di Malaysia
> Prof. Madya Dr. Mohd Daud Bakar

'Urf dan Adat Semasa di Malaysia sebagai Asas Penentuan Hukum yang Tidak Dinaskan
> Prof. Madya Md. Saleh Bin Haji Md. @ Haji Ahmad

Keterikatan Maslahah sebagai Sumber Hukum dengan Kepentingan Semasa dan Setempat di Malaysia
> Prof. Madya Hj. Mohd. Noor Deris

Maslahah dan Hubungannya dengan Nas Syarak dalam Pembinaan Hukum Islam Semasa di Malaysia
> Ridzwan Ahmad

Maqasid Shari'ah: Konsep dan Hubungannya dengan Nilai-nilai Semasa di Malaysia dalam Menentukan Hukum
> Dato' Dr. Abdul Monir Yaacob

Bab 3. Pendekatan

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Muamalat Berasaskan Teori Fiqh Malaysia: Satu Tinjauan
> Prof. Madya Dr. Abdul Halim El-Muhammady

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Jenayah berasaskan Teori Fiqh Malaysia
> Prof. Madya Datin Dr. Paizah Hj. Ismail

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh Ibadat Berdasarkan Realiti Semasa di Malaysia 
> Dr. Anisah Ab Ghani

Perubahan-perubahan Perlu dalam Fiqh al-Ahwal al-Shaksiyyah Berdasarkan Realiti Semasa dan Setempat
> Puan Raihanah Hj Azahari

Bab 4. Beberapa Permasalahan

Tajuk-tajuk Baru dalam Pengajaran Fiqh Berasaskan Keperluan Semasa di Malaysia
> Abdul Ghani Samsudin

Hukuman Kesalahan Liwat: Antara Perbendaharaan Fiqh dan Realiti Hukumannya di Malaysia
> Mohamed Azam Mohamed Adil

Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993 Kelantan: Satu Analisis dari Sudut Keterangan
> Ruzman Md. Noor

Fiqh Malaysia dan Cabaran Era Siber
> Dr. Abd. Jalil Borham

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...