JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Khamis, 10 Mei 2012

Kaedah Kesahihan Sanad Hadith: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah.


Tajuk: Kaedah Kesahihan Sanad Hadith: Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Sejarah.
Penulis: Dr. M Syuhudi Ismail.
Penerbit: Thingkers Library.

Kata Pengantar

Sekapur Sirih

Daftar Ikhtisar

Daftar Gambar

Bab 1. Pendahuluan

a. Latar belakang dan pokok masalah

b. Pengertian istilah, batasan masalah dan pengertian judul

c. Tujuan dan kegunaan penelitian

d. Penelitian (pengkajian) yang telah ada

e. Sumber penelitian

f. Pembahasan teori yang digunakan

g. Langkah-langkah penelitian

Bab 2. Periwayatan Hadith

a. Pengertian periwayatan dan hadith

1. Pengertian periwayatan

2. Pengertian dan permulaan terjadinya hadith

a. Pengertian hadith

b. Permulaan terjadinya hadith

b Cara Nabi menyampaikan hadithnya

c Periwayatan hadith pada Zarnan Nabi sampai Zaman Sesudah Generasi Sahabat Nabi

1. Periwayatan hadith pada Zaman Nabi

2. Periwayatan hadith pada Zaman Sahabat Nabi

3. Periwayatan hadith pada Zaman Sesudah Generasi Sahabat Nabi

d. Bentuk susunan hadith Nabi dalam periwayatan

1. Rangkaian nama-nama periwayat dan tata cara periwayatan hadith

2. Redaksi matan hadith yang diriwayatkan

Bab 3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Ulama Mengadakan Penelitian Sanad Hadith

a. Hadith sebagai salah satu sumber ajaran Islam

b. Tidak seluruh hadith tertulis pada Zaman Nabi

c. Munculnya penalsuan hadith

d. Proses tadwin hadith

Bab 4. Kesahihan Sanad hadith

a. Unsur-unsur lcaedah makro kesahihan sanad hadith

b. Unsur-unsur kaedah mikro kesahihan sanad hadith

1. Sanad bersambung

2. Periwayat bersifat adil

3. Periwayat bersifat dhabith

4. Terhindar dari Syaz (ke-syaz-an)

c. Hujah-hujah yang mendasari lcaedah kesahihan sanad hadith

1. Sanad bersambung

2. Periwayat bersifat adil

a. Beragama Islam

b. Berstatus mukalaf

c. Melaksanakan ketentuan agama

d. Memelihara maruah

e. Seluruh sahabat Nabi dinilai bersifat adil

3. Periwayat bersifat dhabith

4. Terhindar dari Syuz (ke-syaz-an)

5. Terhindar dari Illat.

d. Berbagai macam hadith yang tidak memenuhi unsur-unsur kaedah kesahihan sanad hadith

Bab 5. Kualiti Periwayat dan Persambungan sanad

a Kualiti periwayat dalam sanad

1. Periwayat yang berstatus saksi pertama

2. Periwayat yang berstatus bukan saksi pertama

b. Kualiti Persambungan sanad

1. Hubungan para periwayat yang terdekat

2. Kata-lcata yang menghubungkan nama-nama periwayat

Bab 6. Kesimpulan

Rujukan

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...