JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Isnin, 15 Ogos 2011

Cara Mudah Memahami Ilmu Hadith.


Tajuk: Cara Mudah Memahami Ilmu Hadith.
Penulis: Manna’ Khalil al-Qaththan.
Penerbit: Pustaka Jiwa.

Hadith atau Sunnah Rasulullah ialah pedoman hidup kedua setelah al-Qur’an bagi kaum muslimin khusunya dan manusia secara umum iaitu orang-orang yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.Fungsi utamanya daripada hadith Nabi saw. iaitu menjelaskan semua praktikal apa-apa yang dikandung oleh wahyu Allah (al-Qur’an).

Tidak ramai orang mengetahui mengenai apa sebenar yang dimaksud dengan hadith Rasulullah, bagaimana sejarah kemunculan dan penulisannya, bagaimana ianya diriwayatkan sehingga ada sampai sekarang, siapa sahaja periwayatnya dan apa syarat-syarat, apa hubungkaitnya dengan dan mengapa ianya begitu penting dalam kehidupan kaum muslimin dan lain-lain?

Untuk menjawab soalan-soalan di atas Manna’ Khalil al-Qaththan, seorang pakar ilmu-ilmu Islam antarabangsamelahirkan karyanya yang sangat berharga dan patut dibaca: Mabahith fi Ulum Al-Hadith (Cara Mudah Memahami Hadith Sepanjang Masa) yang sekarang ada di hadapan pembaca.

Kandungan.

Kata Penerbit.

Mukadimah.

Bab 1. Pengertian Hadith Nabawi.

Perbezaan Antara Hadith Al-Qudsi Dengan Al-Quran.

Bab 2. al-Sunnah Dan Kedudukannya Dalam Syariat Islam.

Hujjah Dan Kedudukan al-Sunnah Dalam Syariat Islam.

Kedudukan al-Sunnah dalam Dalil Syariat.

Beberapa Syubuhat Bathil.

Bab 3. Penulisan Hadith Nabi Dan Riwayat Pengumpulannya.

Penulisan Hadith.

Pembukuan Hadith.

1. Metode al-Masanid (sanad).

Antara Kitab al-Masanid Yang Masyhur.

2. Metode al-Ma’ajim.

3. Penyusunan Kitab Hadith menurut Bab-Bab Seperti al-Jawami’

4. Penulisan Kitab Hadith menurut perbahasan Fiqh.

5. Kitab-Kitab Yang Mencakupi Hadith Sahih lainnya

6. Kitab-Kitab yang ditulis Secara Tematik

7. Kitab al-Ahkam

8. Penulisan al-Majami’

9. al-Ajza’

10. al-Atraf.

11. al-Zawa’id.

Ilmu-Ilmu Hadith: Masa Kemunculan, Perkembangan Dan Pengertian.

Bab 4. Ilmu Rijal al-Hadith.

Cara Mengetahui Sahabat.

’Adalat al-Sahabah (Keadilan Sahabat).

Bentuk Penulisan Thabaqat.

Bab 5. Ilmu al-Jarh Wa Ta’dil.

Ilmu Jarh dan Ta’dil dibolehkan Secara syara’.

Perbezaan Tingkatan Darjat Perawi Hadith.

Tingkatan al-Jarh Wa Ta’dil.

Hukum Tiap-Tiap Tingkatan.

Hukum Meriwayatkan Tiap Tingkatan.

Bab 6. Ilmu Gharib al-Hadith.

Kitab Yang Masyhur dalam Ilmu Gharib al-Hadith.

Bab 7. Ilmu ‘Illal al-Hadith..

Kedudukan ’Illat Dan contoh-Contohnya.

Bab 8. Ilmu Mukhtalif al-Hadith Dan Permasalahannya.

Kepentingan Pada Ilmu Mukhtalif al-Hadith.

Bab 9. Ilmu Mustalah al-Hadith.

Pembahagian hadith menurut sampainya hadith tersebut kepada kita.

Pembahagian hadith mutawatir.

Hukum Hadith Mutawatir.

Hadith al-Ahad.

Pertama: Hadith Masyhur.

Kedua: Hadith al-Aziz.

Ketiga: Hadith al-Gharib.

Pembahagian Khabar Ahad Mengikut Kuat Atau Lemahnya.

Pengertian Hadith Sahih.

Kitab-Kitab Hadith Sahih.

Tingkatan Hadith-Hadith Sahih.

Pengertian Hadith al-Hasan.

Tingkatan Hadith Hasan.

Kitab-kitab Yang membahas Hadith Hasan.

Hadith Hasan Li Ghairihi.

Pembahagian Khabar al-Maqbul Kepada Ma’mul Bihi Dan Ghair Ma’mul bihi.

Al-Muhkam Wa al-Mukhtalif al-Hadith.

Kepentingan Mengetahui Nasikh dan Mansukh.

Hadith Da’if.

Tingkatan Hadith-Hadith Da’if.

Kitab-Kitab Mashur Dalam Bidang Ini.

al-Maudu’.

Unsur-Unsur Menyebabkan Munculnya.

Al-Mukhtalif al-Thiqat.

Al-Mudarraj.

Al-Maqlub.

Al-Mazid fi Muttasil al-Asanid.

Hukum Beramal Dengan Hadith Da’if.

Hadith al-Mardud (ditolak) Oleh Sebab Gugur Sanad.

Al-Mu’allaq.

Al-Mursal.

Al-Mu’addal.

Al-Munqati’.

Al-Mudallas.

Hadith-Hadith Palsu.

Al-Matruk.

Al-Munkar.

Al-Ma’ruf.

Al-Mu’allal.

Al-Mudtarib.

Al-Musahhif.

Al-Syaz Dan al-Mahfuz.

Al-Jahalah Bi al-Rawi.

Ziyadah al-Thiqah.

Al-I’tibar.

Bab 10. Turu’ al-Tahamul Dan Syiagh Al-Ada’

Pertama: al-Sima’.

Kedua: al-Qira’ah atas Syaikh.

Perbezaan antara lafaz Mithluhu dan Nahwuhu.

Kitab-kitab yang masyhur mengenai Ilmu al-Mustalah.

Bab 11. Ilmu al-Takhrij Dan Dirasah Al-Asanid.

Tarikh al-Takhrij.

Cara-Cara Takhrij Hadith

Dirasah al-Asanid.

Al-Isnad Dan Perkara-Perkara Yang Berhubungkait Dengannya.

Al-Isnad al-Aliy Dan al-Nazi.

Pembahagian al-Nuzul.

Al-Bid’ah.

Su’u al-Hifz.

Al-Marfu’.

Al-Mauquf.

Al-Maqtu’.

Ketiga: al-Ijazah.

Keempat: al-Munawalah.

Kelima: al-Kitabah.

Keenam: al-I’ lam.

Ketujuh: al-Wasiyah.

Kelapan: al-Wijadah.

Al-Musalsal.

Riwayat al-Akabir ’an al-Ashaghir.

Riwayat al-Abaan al-Abna’.

Riwayat al-Abnaan al-Aba’.

Al-Mudabaj dan Riwayat al-Aqran.

Al-Sabiq dan al-Lahiq.

Ma’rifat al-Ruwat.

Al-Muttafiq wa al-Muftariq.

Al-Mu’talif wa al-Mukhtalif.

Al-Mutasyabih.

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...