JUALAN BUKU TERBARU SAYA

JUALAN BUKU TERBARU SAYA

Carian

Sabtu, 1 Oktober 2011

Undang-Undang Jenayah Islam: Mengenal Jenayah Qisas Bunuh.


Tajuk: Undang-Undang Jenayah Islam: Mengenal Jenayah Qisas Bunuh.
Penulis: Prof Madya Dr. Mahfodz Mohamed.
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar.

Kandungan.

Prakata.

Kata-kata Aluan.

Sinopsis.

Bab 1. Qisas dan Hilcmatnya

Definasi Qisas

Sumber Hukum Qisas

Hikmat Disyarratkan Qisas

Qisas Dalam Ugama-ugama Lain

Tanggapan-tanggapan Negatif Terhadap Qisas

Bab 2. Jenayah Bunuh Yang Mewajibican Hulcuman Qisas

Pendahuluan

Jenis-jenis Jenayah Bunuh

Syarat-syarat Yang Mewajibkan Hukuman Qisas

Syarat Pertama :

a) Pembunuhan Secara Sengaja

Rukun Pertama :

Pembunuhan dilakukan ke atas manusia yang masih hidup

Rukun Kedua

Kematian itu berpunca dari perbuatan membunuh

Alat sebagai penentu jenis pembunuhan

Rukun Ketiga

Niat sengaja membunuh

Syarat Kedua : Pembunuhan berpunca dari permusuhan

Pertama Menunaikan Kewajipan

Kedua : Menggunakan Hak

Membunuh penjenayah bunuh

Membunuh orang yang berzina

Ketiga : Mempertahankan Diri

a) Mempertahankan diri secara khusus

Syarat-syarat Untuk Mempertahankan Diri Dari Penyerang

b) Mempertahankan diri secara umum

Syarat Ketiga: Pertanggungjawaban Penjenayah

Syarat KeemPat: Persamaan Antara Penjenayah Dengan Mangsanya

a) Berlainan Jantina Antara Lelaki Dan Perempuan

b) Perbezaan Agama Dan Kepercayaan

c) Perbezaan Bilangan

Bab 3. Perkara-perkara Yang Mensabitkan Kesalahan Bunuh

1. Pengakuan (Ikrar) Syarat-syarat Pengakuan

a. Seseorang yang sudah baligh

b. Seseorang yang sempurna akal fildrannya

c. Dengan kehendaknya sendiri

d. pengakuan itu diberikan dengan sungguh-sungguh

e. Orang yang membuat pengakuan seorang yang bercakap benar

2. Kesaksian (Syahadah) Syarat-syarai Menjadi Saksi

a. Orang yang memberi keterangan itu mestilah orang yang waras akal fikirannya

b. Seorang yang baligh

c. Seorang Mu slim

d. Saksi itu hendaklah seorang yang adil

e. Saksi itu hendaklah seorang yang dapat melihat

f. Dua prang laki-lalci

g. Memberi keterangan secara terperinci

h. Kedua-dua saksi berkenaan memberi keterangan yang sama

3. Hubungkait (Qarinah)

4. Sumpah (Qasamah)

Sumber Disyariatkan Qasamah

Kesan-kesan Qasamah

Syarat-syarat Qasamah

Cara-cara Bersumpah (Qasamah)

Bab 4. Hukuman-hukuman kerana kesalahan membunuh dengan sengaja

Hukuman Qisas

Hukuman Diyat

Jenis-jenis Diyat

Siapa Yang Membayar Diyat

Kadar Diyat Unta

Hukuman Kaffarah

Hukuman Ta’zir

Hukuman Tambahan Kepada Qisas

Larangan Menerima Wasiat

Menerima Balasan Seksa (Azab) Di Alchirat

Bab 5. Perlalcsanaan Hukuman Qisas

Bab 6. Sebab-sebab Yang MenggugurIcan Hukuman Qisas

Kematian Pembunuh

Pengampunan

Syarat-syarat Pengampunan

Orang-orang Yang Berhak Mengampunkan

Masa Pengampunan

Pengampunan Dan i Pemerintah

Perdamaian (Sulh)

Perbezaan Antara Pengampunan Dan Perdamaian (Sulh)

Orang-orang Yang Berhak Untuk Berdamai

Syarat-syarat Berdamai

Pembunuh sendiri mewarisi hak menuntut qisas (irth al-dam)

Orang Yang Berhak Menuntut Hukuman Qisas

Syarat-syarat Untuk Melaksanakan Qisas

Waktu Dan Tempat Melaksanalcan Hukuman Qisas

Cara Untuk Melaksanakan Hukuman Qisas Bunuh

Orang Yang Menjalankan Hukuman Qisas

Bibliografi

Tiada ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...